WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kierunek, specjalność

advertisement
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunek, specjalność – wychowanie fizyczne
Katedra
Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Kierownik Katedry
Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek
Nazwa przedmiotu
Psychologia - I rok sem 2 licencjat
Imię i Nazwisko osoby
Dr Marzena Sniarowska-Tlatlik
prowadzącej lub osób
prowadzących
Liczba godzin
15 godzin wykładów/ 15 godzin ćwiczeń – I semestr, 15 godzin wykładów/ 15
wykładów/ćwiczeń
godzin ćwiczeń – II semestr
Liczba Punktów ECTS
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Forma i warunki
Student zna podstawowe pojęcia psychologiczne; zna, rozumie i porównuje
podstawowe koncepcje człowieka. Posiada umiejętności: opisu, oceny i
interpretacji zachowania ucznia z wykorzystaniem prostych technik diagnozujących
przebieg rozwoju psychicznego; posługiwania się technikami motywacyjnymi i
wspierającymi ucznia; kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną oraz
rozwijania postaw prosomatycznych.
Metody podające: opis, opowiadanie, pogadanka, wykład informacyjny,
objaśnienie, praca ze źródłem drukowanym; metody problemowe: nauczanie
problemowe, wykład problemowy, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna; metody
eksponujące: film, pokaz; metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe.
Kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach, egzamin
zaliczenia przedmiotu
Treści programowe
wykładów
Treści programowe
ćwiczeń
Psychologiczne koncepcje człowieka. Wybrane teorie rozwoju człowieka. Kontekst
psychologiczny w projektowaniu procesów edukacyjnych. Projektowanie działań
wspomagających rozwój. Czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące
jego rozwój – stadia rozwojowe a zadania edukacyjne. Procesy poznawcze i
emocjonalne w planowaniu i realizacji działań dydaktycznych i wychowawczych.
Psychologia procesów decyzyjnych w pracy nauczyciela. Interakcje nauczycieluczeń. Mowa i porozumiewanie się w sytuacjach uczenia się i nauczania. Procesy
poznawcze, emocjonalno-motywacyjne oraz społeczne w toku kształcenia.
Kształtowanie postaw prosomatycznych i prozdrowotnych w toku wychowania
fizycznego. Mechanizmy uczenia się a metody i strategie nauczania. Konflikty i
sposoby ich rozwiązywania w grupie rówieśniczej oraz w relacjach nauczycieluczeń. Psychologia różnic indywidualnych. Ocenianie pracy i osiągnięć uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaburzenia zachowań, możliwości działań
nauczycielskich w zakresie terapii i profilaktyki.
1. 1.Psychologiczne koncepcje człowieka: psychoanalityczna, behawiorystyczna,
psychologia humanistyczna i jej koncepcja natury ludzkiej, koncepcja człowieka w
psychologii poznawczej, koncepcja człowieka w socjobiologii, postmodernistyczna
koncepcja człowieka, koncepcje potoczne człowieka, metafory stosowane do opisu
ludzkiej natury.
2. 2. Koncepcje rozwoju zmian człowieka: poglądy na temat natury zmian
rozwojowych, sposoby wyjaśniania zmian rozwojowych, jedna czy wiele koncepcji
rozwoju psychicznego?
3. 3. Różnice indywidualne: opis, determinanty i aspekt społeczny: podstawowe
kategorie służące do opisu różnic indywidualnych, determinanty różnic
indywidualnych.
4. Edukacja:
- psychologia wychowania: przedmiot psychologii wychowania (pojęcie
wychowania, uwikłania praktyczne psychologii wychowania, zadania psychologii
wychowania), wychowanie jako czynnik rozwoju człowieka (wychowanie jako
czynnik zmiany indywidualnej i społecznej, wychowanie jako czynnik
modyfikujący sieć związków społecznych jednostki, socjalizujący i wychowujący
wpływ wychowania), koncepcje rozwoju człowieka a modele wychowania
(dojrzewanie i uczenie się a rozwój społeczny, kryteria wyodrębniania modeli
wychowania, podstawowe modele wychowania, rozłączność czy
komplementarność modeli wychowania?), interakcja wychowawcza (cechy, rodzaje
interakcji, podmiotowa interakcja wychowawcza – kompetencje wychowawcy),
strategie działań wychowawczych;
- psychologia kształcenia: nabywanie kompetencji (porównanie wiedzy i
umiejętności), analiza procesu nauczania (trzy modele procesu nauczania,
złożoność i dynamika jako istotne cechy nauczania w klasie, rutyny nauczycielskie,
rola .stylów nauczania), cele uczenia się – główny paradygmat badań nad
czynnikami motywacyjnymi i poznawczymi w procesie kształcenia (cele
wykonaniowe i sprawnościowe a motywacja uczniów, cele uczenia się a
motywacja, nowe tendencje a problematyka celów uczenia się), rola wykształcenia
w funkcjonowaniu jednostki we współczesnym świecie.
4.
5. Ś.
Literatura podstawowa i
uzupełniająca
1.
2.
3.
4.
Jarvis M., Psychologia sportu, Gdańsk 2003.
Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2002.
Thomas-Cottingham A., Psychologia dla każdego, Warszawa (bez daty).
Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999.
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunek, specjalność: Wychowanie Fizyczne, rok II, semestr 4, 2-letnie (USM) II stopnia
Katedra
Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Nazwa przedmiotu
Psychologia
Imię i Nazwisko osoby
Dr M. Sniarowska-Tlatlik
prowadzącej lub osób
prowadzących
Liczba godzin
12 godz. - semestr II
wykładów/ćwiczeń
Liczba Punktów ECTS
4 pkt
Założenia i cele
Student zna podstawowe pojęcia psychologiczne; zna, rozumie i porównuje
podstawowe koncepcje człowieka. Posiada umiejętności: opisu, oceny i
interpretacji zachowania ucznia z wykorzystaniem prostych technik diagnozujących
przebieg rozwoju psychicznego; posługiwania się technikami motywacyjnymi i
wspierającymi ucznia; kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną oraz
rozwijania postaw prosomatycznych.
Metody podające: opis, pogadanka, wykład informacyjny, objaśnienie, praca ze
źródłem np. drukowanym; metody problemowe: nauczanie problemowe, gry
dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna; metody eksponujące: pokaz,
Egzamin
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Treści programowe
wykładów
Psychologiczne koncepcje człowieka. Wybrane teorie rozwoju człowieka. Kontekst
psychologiczny w projektowaniu procesów edukacyjnych. Projektowanie działań
wspomagających rozwój. Czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące
jego rozwój – stadia rozwojowe a zadania edukacyjne. Procesy poznawcze i
emocjonalne w planowaniu i realizacji działań dydaktycznych i wychowawczych.
Psychologia procesów decyzyjnych w pracy nauczyciela. Interakcje nauczycieluczeń. Mowa i porozumiewanie się w sytuacjach uczenia się i nauczania. Procesy
poznawcze, emocjonalno-motywacyjne oraz społeczne w toku kształcenia.
Kształtowanie postaw prosomatycznych i prozdrowotnych w toku wychowania
fizycznego. Mechanizmy uczenia się a metody i strategie nauczania. Konflikty i
sposoby ich rozwiązywania w grupie rówieśniczej oraz w relacjach nauczycieluczeń. Psychologia różnic indywidualnych. Ocenianie pracy i osiągnięć uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaburzenia zachowań, możliwości działań
nauczycielskich w zakresie terapii i profilaktyki.
Treści programowe
ćwiczeń
Literatura podstawowa i
uzupełniająca
1.
2.
3.
4.
Jarvis M., Psychologia sportu, Gdańsk 2003.
Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2002.
Thomas-Cottingham A., Psychologia dla każdego, Warszawa (bez daty).
Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999.
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunek, specjalność – wychowanie fizyczne
Katedra
Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Kierownik Katedry
Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek
Nazwa przedmiotu
Psychologia - I rok sem 2
Imię i Nazwisko osoby
Mgr Maciej Andryszczak - ćwiczenia
prowadzącej lub osób
Dr Marzena Śniarowska - wykłady
prowadzących
Liczba godzin
15 godzin wykładów/ 15 godzin ćwiczeń – I semestr, 15 godzin wykładów/ 15
wykładów/ćwiczeń
godzin ćwiczeń – II semestr
Liczba Punktów ECTS
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne
Forma i warunki
Student zna podstawowe pojęcia psychologiczne; zna, rozumie i porównuje
podstawowe koncepcje człowieka. Posiada umiejętności: opisu, oceny i
interpretacji zachowania ucznia z wykorzystaniem prostych technik diagnozujących
przebieg rozwoju psychicznego; posługiwania się technikami motywacyjnymi i
wspierającymi ucznia; kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną oraz
rozwijania postaw prosomatycznych.
Metody podające: opis, opowiadanie, pogadanka, wykład informacyjny,
objaśnienie, praca ze źródłem drukowanym; metody problemowe: nauczanie
problemowe, wykład problemowy, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna; metody
eksponujące: film, pokaz; metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe.
Kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach, egzamin
zaliczenia przedmiotu
Treści programowe
wykładów
Treści programowe
ćwiczeń
Psychologiczne koncepcje człowieka. Wybrane teorie rozwoju człowieka. Kontekst
psychologiczny w projektowaniu procesów edukacyjnych. Projektowanie działań
wspomagających rozwój. Czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące
jego rozwój – stadia rozwojowe a zadania edukacyjne. Procesy poznawcze i
emocjonalne w planowaniu i realizacji działań dydaktycznych i wychowawczych.
Psychologia procesów decyzyjnych w pracy nauczyciela. Interakcje nauczycieluczeń. Mowa i porozumiewanie się w sytuacjach uczenia się i nauczania. Procesy
poznawcze, emocjonalno-motywacyjne oraz społeczne w toku kształcenia.
Kształtowanie postaw prosomatycznych i prozdrowotnych w toku wychowania
fizycznego. Mechanizmy uczenia się a metody i strategie nauczania. Konflikty i
sposoby ich rozwiązywania w grupie rówieśniczej oraz w relacjach nauczycieluczeń. Psychologia różnic indywidualnych. Ocenianie pracy i osiągnięć uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaburzenia zachowań, możliwości działań
nauczycielskich w zakresie terapii i profilaktyki.
5. 1.Psychologiczne koncepcje człowieka: psychoanalityczna, behawiorystyczna,
psychologia humanistyczna i jej koncepcja natury ludzkiej, koncepcja człowieka w
psychologii poznawczej, koncepcja człowieka w socjobiologii, postmodernistyczna
koncepcja człowieka, koncepcje potoczne człowieka, metafory stosowane do opisu
ludzkiej natury.
6. 2. Koncepcje rozwoju zmian człowieka: poglądy na temat natury zmian
rozwojowych, sposoby wyjaśniania zmian rozwojowych, jedna czy wiele koncepcji
rozwoju psychicznego?
7. 3. Różnice indywidualne: opis, determinanty i aspekt społeczny: podstawowe
kategorie służące do opisu różnic indywidualnych, determinanty różnic
indywidualnych.
4. Edukacja:
- psychologia wychowania: przedmiot psychologii wychowania (pojęcie
wychowania, uwikłania praktyczne psychologii wychowania, zadania psychologii
wychowania), wychowanie jako czynnik rozwoju człowieka (wychowanie jako
czynnik zmiany indywidualnej i społecznej, wychowanie jako czynnik
modyfikujący sieć związków społecznych jednostki, socjalizujący i wychowujący
wpływ wychowania), koncepcje rozwoju człowieka a modele wychowania
(dojrzewanie i uczenie się a rozwój społeczny, kryteria wyodrębniania modeli
wychowania, podstawowe modele wychowania, rozłączność czy
komplementarność modeli wychowania?), interakcja wychowawcza (cechy, rodzaje
interakcji, podmiotowa interakcja wychowawcza – kompetencje wychowawcy),
strategie działań wychowawczych;
- psychologia kształcenia: nabywanie kompetencji (porównanie wiedzy i
umiejętności), analiza procesu nauczania (trzy modele procesu nauczania,
złożoność i dynamika jako istotne cechy nauczania w klasie, rutyny nauczycielskie,
rola .stylów nauczania), cele uczenia się – główny paradygmat badań nad
czynnikami motywacyjnymi i poznawczymi w procesie kształcenia (cele
wykonaniowe i sprawnościowe a motywacja uczniów, cele uczenia się a
motywacja, nowe tendencje a problematyka celów uczenia się), rola wykształcenia
w funkcjonowaniu jednostki we współczesnym świecie.
8.
9. Ś.
Literatura podstawowa i
1.
2.
uzupełniająca
3.
4.
Jarvis M., Psychologia sportu, Gdańsk 2003.
Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2002.
Thomas-Cottingham A., Psychologia dla każdego, Warszawa (bez daty).
Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999.
Download