ANKIETA DLA PRACODAWCÓW Ankieta diagnozująca potrzeby

advertisement
ANKIETA DLA PRACODAWCÓW
Ankieta diagnozująca potrzeby pracodawców z powiatów tomaszowskiego oraz opoczyńskiego
Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie
6.1.1. umożliwia udział osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu województwa
łodzkiego w realizacji programie, którego celem jest podniesienie, uzupełnienie lub zmiana
kwalifikacji zawodowych, a także pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
W ramach 2-letniego projektu Państwa firma może otrzymać wsparcie w postaci
pracowników oddelegowanych przez Fundację do Państwa firmy w ramach:
- staży
- praktyk zawodowych
- subsydiowanego zatrudnienia.
Niniejsza ankieta powstała z inicjatywy Fundacji Polska – Europa – Polonia oraz firmy Nowex i ma na
celu zdiagnozowanie potrzeb pracodawców z terenu Województwa Łódzkiego.
Rozpoznanie potrzeb pracodawców pozwoli nam na przygotowanie projektu „szytego na miarę”.
Pozyskane informacje pomogą zaplanować podjęcie działań w kierunku wsparcia osób pozostających
bez zatrudnienia, podwyższenia lub zmiany ich kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w podjęciu
przez nich zatrudnienia.
Ponadto w projekcie wezmą udział partnerzy zagraniczni, którzy wniosą do niego wypracowane w
swoich krajach rozwiązania w tym zakresie.
Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: [email protected] bądź Fundacja Polska – Europa –
Polonia ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61 03-984 Warszawa, z dopiskiem: Ankieta.
Ankietę można także zostawić w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. przy informacji.
Zespół Fundacji Polska – Europa - Polonia
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61, 03-984 Warszawa, tel. 48+ 22 300 86 62, fax +48 398 73 15
e-mail: [email protected], www.fundacjapep.pl
Instrukcja: W tabelach wybrana pozycję proszę zaznaczyć wstawiając „x”
1. Dane firmy
Nazwa firmy
Adres firmy
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon/Faks
E-mail
Strona WWW
2. Profil działalności firmy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Proszę określić liczbę zatrudnionych pracowników w Państwa firmie:
1.
Nikogo nie zatrudniam
2.
Od 1 do 9 pracowników
3.
Od 10 do 49 pracowników
4.
Od 50 do 249 pracowników
5.
250 pracowników i powyżej
4. Proszę podać jak długo istnieje Państwa firma:
1.
Do 1 roku
2.
Do 2 lat
3.
Od 2 do 5 lat
4.
Ponad 5 lat
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61, 03-984 Warszawa, tel. 48+ 22 300 86 62, fax +48 398 73 15
e-mail: [email protected], www.fundacjapep.pl
5. Proszę podać formę prawną Państwa firmy:
1.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
2.
Spółka cywilna
3.
Spółka z o.o.
4.
Spółka akcyjna
5.
Przedsiębiorstwo państwowe
6.
Inna (jaka?) ………………………………………………………………………………………………………………….
6. Czy zatrudniają Państwo obecnie (proszę podać ilość osób):
Ilość osób
1.
Kobiety
2.
Niepełnosprawnych
3.
Mieszkańców terenów wiejskich
4.
Osoby młode (absolwentów szkół)
5.
Długotrwale bezrobotnych
6.
Osoby powyżej 50 roku życia
7. Jak firma ocenia swoje perspektywy rozwojowe:
1.
Rozwój dynamiczny
2.
Rozwój umiarkowany
3.
Stagnacja
4.
Upadłość
8. Czy planują Państwo zwiększyć zatrudnienie w firmie:
1.
Tak
2.
Nie
9. Proszę podać najważniejsze przyczyny wzrostu zatrudnienia w Państwa firmie:
1.
Dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
2.
Zmiany technologiczne wymagające zatrudnienia specjalistów
3.
Zmiany organizacyjne
4.
Rozwój działalności (oddziały, filie, handel zagraniczny)
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61, 03-984 Warszawa, tel. 48+ 22 300 86 62, fax +48 398 73 15
e-mail: [email protected], www.fundacjapep.pl
5.
Wzrost produkcji
6.
Zmiana struktury, profilu działalności firmy
7.
Przyjęcie na miejsce innego pracownika
8.
Możliwość przyjęcia pracownika na subsydiowane miejsca pracy
9.
Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………………….
10. Czy planują Państwo redukcję zatrudnienia w firmie:
1.
Tak
2.
Nie
11. Proszę podać najczęstsze powody zwolnień:
1.
Zła sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
2.
Zmiany technologiczne zmniejszające zapotrzebowanie na pracowników
3.
Spadek produkcji
4.
Odejście pracownika na emeryturę lub rentę
5.
Odejście na życzenie pracownika/ Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
6.
7.
Zmiana struktury, profilu działalności firmy
Zwolnienia z przyczyn związanych z pracownikiem (mała wydajność, nie
wywiązywanie się z obowiązków, itp.)
8.
Zwolnienia dyscyplinarne
9.
Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………
12. Proszę podać na jakie trudności natrafili Państwo przy przyjmowaniu nowych pracowników:
1.
Brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach
2.
Brak kandydatów o odpowiednim doświadczeniu
3.
Zbyt wysokie oczekiwania, co do wynagrodzenia potencjalnych pracowników
4.
Zbyt niskie wynagrodzenia oferowane przez pracodawców
5.
Nieefektywne działanie biur pośrednictwa pracy
6.
Nie wystarczająca motywacja kandydatów do podjęcia pracy
7.
Wysokie koszty pracy (ZUS, podatki, itp.)
8.
Brak środków finansowych
9.
Trudne warunki pracy
10.
Niekorzystna sytuacja gospodarcza (kryzys)
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61, 03-984 Warszawa, tel. 48+ 22 300 86 62, fax +48 398 73 15
e-mail: [email protected], www.fundacjapep.pl
11.
Brak barier
12.
Inne (jaki?)…………………………………………………………………………………………………………………..
13. Proszę podać na co zwracają Państwo uwagę przy zatrudnianiu nowych pracowników:
1.
Płeć
2.
Wiek
3.
Posiadane referencje
4.
Stopień wykształcenia
5.
Wygląd zewnętrzny
6.
Doświadczenie i wiedza praktyczna w danym zawodzie
7.
Odbyte kursy, szkolenia
8.
Dopasowanie do rodzaju wykonywanej pracy
9.
Stopniem niepełnosprawności
10.
Umiejętności interpersonalne (np. komunikatywność, praca w zespole)
11.
Długość okresu pozostawania bez pracy
12.
Posłuszeństwo i solidność
13.
Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, aktywność
14.
Dyspozycyjność
15.
Mobilność
16.
Elastyczność
17.
Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………
14. Jakie kwalifikacje i umiejętności pracowników są dla Państwa najważniejsze?:
1.
Obsługa komputera
2.
Obsługa urządzeń biurowych
3.
Znajomość języków obcych
4.
Umiejętności techniczne
5.
Uprawnienia (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………
6.
Kwalifikacje zawodowe (jakie?) …………………………………………………………………………………..
7.
Prawo jazdy (kategoria?) …………………………………………………………………………………………….
8.
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61, 03-984 Warszawa, tel. 48+ 22 300 86 62, fax +48 398 73 15
e-mail: [email protected], www.fundacjapep.pl
15. Specjalistów z jakich dziedzin zatrudniliby Państwo najchętniej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Przedział wiekowy najczęściej przyjmowanych pracowników:
1.
Do 25 lat
2.
Od 26 do 35 lat
3.
Od 36 do 50 lat
4.
Powyżej 50 lat
17. Na jakiej podstawie odbywa się selekcja i wybór pracownika do Państwa firmy?
1.
Ocena CV
2.
Rozmowa kwalifikacyjna
3.
Test
4.
Wywiad (rozmowa telefoniczna)
5.
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………
18. Za pomocą jakich metod poszukują Państwo pracowników?
1.
Powiatowe urzędy pracy
2.
Zamieszczanie ogłoszeń w prasie
3.
Zamieszczanie ogłoszeń w Internecie
4.
Nabór wewnętrzny
5.
Korzystanie z usług firm doradztwa personalnego
6.
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………
19. Kogo zatrudniliby Państwo w swojej firmie?
najchętniej
1.
Osoba niepełnosprawna
2.
Kobieta
3.
Mężczyzna
4.
Mieszkaniec terenów wiejskich
5.
Osoba do 25 roku życia
6.
Student/ka
najmniej chętnie
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61, 03-984 Warszawa, tel. 48+ 22 300 86 62, fax +48 398 73 15
e-mail: [email protected], www.fundacjapep.pl
7.
Osoba powyżej 50 roku życia
8.
Emeryt, rencista
9.
Osoba długotrwale bezrobotna
10.
Osoba bez doświadczenia zawodowego
11.
Inne (jakie?) …………………………………………………………………
12.
Status nie ma znaczenia
20. Proszę krótko uzasadnić wyżej zaznaczone wybory:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Którymi z poniższych form wsparcia są Państwo zainteresowani?
1.
Staż
2.
Szkolenia/kursy zawodowe dla przyszłych pracowników
3.
Pośrednictwo pracy
4.
Poradnictwo zawodowe
5.
Pożyczki lub dotacje na dodatkowe miejsca pracy
6.
Inną (jaką?) ………………………………………………………………………………………………………………….
7.
Nie jestem zainteresowany korzystaniem ze wsparcia
22. Czy zatrudnią Państwo osobę po ukończonym stażu?
1.
Tak
2.
Nie
Jeśli „nie”, to dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Serdecznie dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety!
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/61, 03-984 Warszawa, tel. 48+ 22 300 86 62, fax +48 398 73 15
e-mail: [email protected], www.fundacjapep.pl
Download