Lfnp_internet.vp

advertisement
Oborniki Śląskie 7.09.2012
Rozkład materiału nauczania dla klasy o profilu matematyczno-fizycznym.
Klasa IIB.
(liczba godzin w cyklu 9, liczba godzin 306)
I rok nauczania (102 godziny)
II rok nauczania (102 godziny)
III rok nauczania (102 godziny)
II ROK NAUCZANIA
IX ZJAWISKA TERMODYNAMICZNE
Ciśnienie gazu w naczyniu zamkniętym
1
Równanie stanu gazu doskonałego. Równanie Clapeyrona
1
Szczególne przemiany gazu doskonałego
1
Energia wewnętrzna gazu. Stopnie swobody. Gazy rzeczywiste.
1
Równanie Van der Waalsa
1
Pierw sza zasada termodynamiki i jej za stosowa nie do przemian gazowych 3
Szczególne przemiany gazu doskonałego a pierwsza zasada termodynamiki.
Przemiana adiabatyczna.
Ciepło właściwe i ciepło molowe
1
Energia wewnętrzna jako funkcja stanu
1
Silniki cieplne. Odwracalny cykl Carnota
1
Chłodziarki
1
Entropia
2
Pojęcie entropii. Entropia miarą nieuporządkowania. Entropia a prawdopodobieństwo
stanu układu.
Przejścia fazowe
1
Para nasycona i nienasycona
2
Własności par. Izotermy par. Wzmianka o skraplaniu gazów
Rozszerzalność temperaturowa ciał
1
Przewodnictwo cieplne. Konwekcja
1
Nowe treści - 19 godzin, powtórzenie i sprawdzenie - 2 godziny
X. POLE ELEKTROSTATYCZNE
Wzajemne oddziaływanie ciał na elektryzowanych
2
Prawo Coulomba. Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku
Natężenie pola elektrostatycznego
2
Definicja natężenia pola elektrostatycznego. Zasada superpozycji natężeń pól. Strumień
natężenia pola elektrostatycznego
Prawo Gaussa
1
Naelektryzowany przewodnik
1
Praca w polu elektrostatycznym
3
Praca w jednorodnym polu elektrostatycznym. Praca w centralnym polu
elektrostatycznym. Energia potencjalna naładowanej cząstki w polu elektrostatycznym
Potencjał pola elektrostatycznego
3
Definicja potencjału. Ogólny wzór na pracę w polu elektrostatycznym. Powierzchnie
ekwipotencjalne. Związek między natężeniem pola i różnicą potencjałów
Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika
Przewodnik w polu elektrostatycznym
Pojemność elektryczna ciała przewodzącego
Kondensator
Pojemność kondensatora płaskiego
Łączenie kondensatorów
Energia naładowanego kondensatora
Dielektryk w polu elektrostatycznym
Ruch cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym. Oscyloskop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nowe treści - 21 godziny, powtórzenie i sprawdzenie – 2 godziny
XI. PRĄD STAŁY
Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Na tężenie prądu
Badanie zależności natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu
Zależność oporu przewodnika od jego długości i przekroju poprzecznego
Prąd elektryczny w metalach z mikroskopowego punktu widzenia
Praca i moc prądu elektrycznego
Łączenie szeregowe i równoległe odbiorników energii elektrycznej
Połączenie szeregowe. Połączenie równoległe
Siła elektromotoryczna źródła energii elektrycznej
Prosty obwód zamknięty prądu stałego
Co wskazuje woltomierz dołączony do biegunów źródła siły elektrycznej?
Wzrosty i spadki potencjału w obw. zamkniętym. Drugie prawo Kirchhoffa
Przykłady stosowania drugiego prawa Kirchhoffa
Łączenie źródeł sił elektromotorycznych
Łączenie szeregowe. Łączenie równoległe. Łączenie mieszane
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nowe treści - 12 godzin, powtórzenie i sprawdzenie - 2 godziny
XII. POLE MA GNET YCZNE
Magnesy trwałe. Pole magnetyczne magnesu.
1
Działanie pola magnetycznego na cząstkę naładowaną.
1
Wektor indukcji magnetycznej.
1
Prawo Gaussa dla pola magnetycznego
Prawo Amperea
Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem
Pole magnetyczne zwojnicy
Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
Dipol magnetyczny
Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem
Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym. Cyklotron
1
1
1
1
1
1
1
1
Nowe treści - 11 godzin, powtórzenie i sprawdzenie - 2 godziny
XIII. IN DUKCJA ELEKTROMAGNE TYCZNA
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
3
Prąd indukcyjny. Siła elektromotoryczna indukcji. Reguła Lentza
Zjawisko samoindukcji
1
Energia pola magnetycznego
1
Prąd przemienny
7
Generator prądu przemiennego. Własności prądu przemiennego. Obwody prądu przemiennego
Zwojnica w obwodzie prądu przemiennego. Obwód RL. Kondensator w obwodzie prądu
przemiennego. .Obwód RC. Obwód RLC. Moc prądu przemiennego.
Fale elektromagnetyczne
4
Obwód LC. Wytwarzanie fal elektromagnetycznych. Właściwości i za stosowania fal
elektromagnetycznych. Zależność pola elektrycznego i magnetycznego od układu
odniesienia
Nowe treści - 16 godzin, powtórzenie i sprawdzenie - 2 godziny
Godziny do dyspozycji nauczyciela: 13
Opracował na podstawie materiałów wydawnictwa Zamkor:
Julian Furtak
Download