3. Stopnie I tytuł naukowe

advertisement
PhD GENNADII MOSKALYK
1. Data i miejsce urodzenia: 08 listopada 1975, Ukraina
2. Wyksztalcenie:
2009 magister managementu, Uniwersytet managementu edukacji w Kijowe.
3. Stopnie I tytuł naukowe:
2009 Doktor filozofii w filozofii edukacji, Kijowskij pedagogicznyj Uniwersytet
Dragomanova.
4. Dziedzina/dyscypliny naukowe: filozofija, filozofija edukacji
5. Przebieg pracy zawodowej:
1992-1998
Zaczął pracować nauczycielem o 16 lat w m. Kremenchuk.
1998-2005
Dyrektor szkoły w m. Kremeńchuk.
2005-2015
Kierownik zarządu edukacji miasta Kremenchuk.
2002-2004
Kremeńchuk
docent wydziału Uniwersytetu rozwoju człowieka "Ukraina" w m.
2005-2009
docent wydziału Uniwersytetu w Dniepropietrowsku Alfreda Nobla
w m. Kremeńchuk
2009-2015
docent działu Narodowym Uniwersytecie m. Krzemieńczuk
6. Odznaczenia i nagrody:
Dyplom Ministerstwa edukacji i nauki Ukrainy
Znak "Prymus edukacji Ukrainy"
Medal Ukraińskiej cerkwi "Poczajiwska Matka Boża"
7. Przynaleznosc do organizacji i towarzystw naukowych/ zawodowych:
Pedagogiczna spółka naukowców Uniwersytetu Drahomanowa w Kijowe.
8. Zajęcia dydaktyczne: filozofija, psychologija, pedagogika, etyka i estetyka,
management.
9. Tematyka naukowo – badawcza:
- Filozofia orientacji zawodowej,
- Filozofia edukacji,
- Historia edukacji,
- Modernizacja kształcenia,
- Hermeneutyka.
10. Dorobek naukowy:
A. Monografie
1. Historia rozwoju edukacji w m. Kremieńczuk w XIX-XX wieku.
2. Możliwości weryfikacji wydajności szkolenia w regionie
3. Filozoficzny paradygmat modernizacji kształcenia w warunkach informacyjno komunikacyjnej środowiska
B. Artykuly
1. Problemy organizacyjne profil kształcenia w nowoczesnej placówce: aspekt
regionalny, Wizerunek współczesnego nauczyciela, 2005. - № 2 (50-51). - p. 3438.
2. Orientacja zawodowa procesu edukacyjnego w szkole średniej: aspekt
regionalny, Wizerunek współczesnego nauczyciela, 2005. - № 3-4 (52-53). - p. 2123.
3. Społeczno-psychologiczny klimat w zespole urzędu miejskiego kształcenia:
czynniki wpływu, Wizerunek współczesnego nauczyciela, 2006. - № 9-10 (68-69).
- p. 61-62.
4. Stan rozwoju i funkcjonowania edukacji narodowej miasta Kremieńczuk w
latach powojennych, Materiały regionalnej konferencji naukowo-praktycznej
"Кременчугу 435 lat", 2006. - p. 78-80.
5. Współczesna filozofia orientacji zawodowej osobowości: problemy
kształtowania, Gileja: Naukowy u. Zbiór prac naukowych.- Wydanie 17.- K., 2008.
- p. 323-330
6. Współczesna filozofia orientacji zawodowej osobowości: problemy
kształtowania, Nowy paradygmat. - Vol. 2. - K.: Widok-w НПУ im. M.
Drahomanowa, 2008. - p. 24-34.
7. Cechy orientacji zawodowej i samostanowienia jednostki w systemie
rynkowych przemian, Wykształcenie wyższe Ukrainy. - 2008. - № 3 (30). - p. 101106.
8. Główne kierunki rozwoju wykształcenia średniego w Kremieńczuk, ,
PostMetodyka, 2008. - № 5 (82). - p. 12-16.
9. Pomoc prawna działalności administracyjnej menedżera: aspekt teoretyczny,
Wizerunek współczesnego nauczyciela, 2009. - № 8-9 (97-98). - p. 43-45.
10. Społeczne technologii w edukacji: korzystanie z systemu operacyjnego
monitorowania jakości procesów funkcjonowania szkolnego zespołu, Wizerunek
współczesnego nauczyciela, 2010. - №3-4 (62-63). - p. 52-55.
11. Filozoficzna refleksja problemów ekologicznych w systemie edukacji dla
dorosłych, Wizerunek współczesnego nauczyciela, 2010. - №10 (109). - p. 69-71.
12. Pojęcie "filozofii orientacji zawodowej" osobowości: nowoczesny filozoficzno
- pedagogiczny dyskurs, Wykształcenie wyższe Ukrainy. - 2010. - № 3 (38). - p.
148-153.
13. Filozoficzna refleksja problemów ekologicznych na Ukrainie, Materiały
Międzynarodowej naukowo - praktycznej konferencji "Kultura zdrowego stylu
życia i ekologiczne rodzicielstwo jako elementy treści edukacji pozaszkolnej"
(Połtawa, 25-27 maja 2010). - Połtawa, 2010.
14. Filozoficzna refleksja problemów ekologicznych w systemie edukacji dla
dorosłych, Wizerunek współczesnego nauczyciela, 2010. - №10 (109). - p. 69-71/
15. Filozofia profesjonalnych postaw osobowości w społeczeństwie tranzytowym,
Filozoficzne horyzonty, 2010. - nr 24. - p. 132-142.
16. Pytania filozofii orientacji zawodowej tożsamości, Nasza szkoła, 2010.- nr 56.- p. 17-19.
17. Filozofia kształtowania orientacji zawodowej ucznia poprzez system poza
szkolnych technologii, Nowa myśl pedagogiczna, 2010. - nr 3. - p. 6-9.
18. Orientacja zawodowa w kontekście rynku połączeń, Pedagogiczne nauki, 2011.
- nr 2. - p. 28-34.
19. Filozoficzna refleksja reformy edukacji m. Kremieńczuk w 1956-1964 r. w
okresie destalinizacji w rządzonych przez komunistów, Materiały regionalnej
konferencji naukowo-praktycznej "Кременчугский krawędź w kontekście historii
Ukrainy - do 440 rocznicy m. Kremieńczuk ", 2011.
20. Filozoficzna refleksja reformy edukacji Kremieńczuk w 1956-1964 r. w
okresie destalinizacji w rządzonych przez komunistów /G. F. Москалик //
Wizerunek współczesnego nauczyciela, 2011. - №5(114). - p. 38-40).
21. Funkcje regulacji prawnej ochrony pracy studenckiej i młodzieży
uczniowskiej, Wizerunek współczesnego nauczyciela, 2011. - №4 (113). - p. 5961.
22. Zasady współczesnej bioetyki jako mechanizm wdrażania koncepcji
"pedagogika zdrowia", Materiały z ogólnokrajowej konferencji naukowopraktycznej konferencji "wychowanie Fizyczne: przeszłość i teraźniejszość", 2011.
- p. 199-205.
23. Filozoficzny sens pojęcia "informacyjno-komunikatywny środowiska",
Politologowyj posłaniec. Vol. 68. - K., 2012. - p. 64-74.
24. Komunikatywna natura edukacji, Politologowyj biuletyn. Vol. 67. - K., 2012. p. 111 - 123.
25. Filozoficzna refleksja systemu edukacji m. Krzemieńczuk w XIX wieku,
Pedagogiczny proces: teoria i praktyka. - K.: "Szarotka", 2012. - p. 104-112.
26. Model przygotowania zawodowego ucznia w warunkach okręg:
psychologiczno-pedagogiczny aspect, Pedagogiczny proces: teoria i praktyka. - K.:
"Szarotka", 2013. - p. 106-115.
27. Model przygotowania zawodowego ucznia w warunkach okręg:
psychologiczno-pedagogiczny aspect, Wizerunek współczesnego pedagoga.-2013.nr 2.-p. 3-6.
28. Kryteria jakości wdrażania допрофессиональной szkolenia w szkołach
regionu: psychologiczno-pedagogiczne i ekonomiczne aspekty, Wizerunek
współczesnego nauczyciela, 2013. - №1 (130). - p. 16-22.
29. Zagadnienia jakości systemu szkolenia: psychologiczno-pedagogiczny aspekt
ekonomiczny, Ciągłe kształcenie: teoria i praktyka, 2013. - p. 57-62.
30. Pouczające-komunikatywna natura edukacji, Pouczające-komunikatywna
natura edukacji/ Materiały z Ogólnokrajowej konferencji naukowo-praktycznej
"Od innowacyjnych treści i technologii kształcenia do innowacyjnego postępu".Kremieńczuk, 2013. - p. 44-47.
31. Natura i podstawowe składniki komunikatywny procesu w systemie edukacji,
Мультиверсум: Filozoficzny almanach. Wydanie 1 (119). - K., 2013. - p. 155161.
32. Pouczające-komunikatywna natura edukacji, Гiлея: Naukowy u. Zbiór prac
naukowych.- Wydanie 69 (nr 2).- K., 2013. - p. 619-625.
33. Pedagogiczne dziedzictwo A. S. Makarenko: aspekt edukacji obywatelskiej,
Dziedzictwo A. S. Makarenko w kontekście priorytetów edukacji XXI wieku: sob.
art. na podstawie materiałów międzyregionalnej sci.-metoda. Seminarium. - P.:
ПОІППО, 2013. – 108p.
34. Interakcja komunikacyjna podmiotu i przedmiotu procesu edukacyjnego,
Nowy paradygmat. - Vol. 114. - K.: Widok-w NPU im. M. Drahomanowa, 2013. p. 98 - 105.
35. Pojęcie, natura i źródła powstawania informacyjno-komunikacyjnej
środowiska, Гiлея: Naukowy u. Zbiór prac naukowych.- Wydanie 77 (nr 10).- K.,
2013. - p. 149-152.
36. Hermeneutychna pedagogika w kontekście transformacji współczesnej
edukacji, Мультиверсум. Filozoficzny almanach .- Vol. 6(124). - K., 2013. - p.
181-194/
37. Zjawisko "edukacji" w pedagogicznym dyskursie na przełomie xix i xx wieku,
Wykształcenie wyższe Ukrainy. - 2013. - nr 4. - p. 38-44.
38. Informacyjno-komunikacyjna środa neo przemysłowego społeczeństwa, U. z
instytutu rozwoju dziecka/ NPU.- K.: Widok. NPU, 2013.- Vol. 30.- p. 41-46.
39. Metodologia badań informacyjno-komunikacyjnej środowiska i technologii
odpowiedzi na wyzwania epoki, Politologowyj biuletyn, 2013.-Vol. 71. - p. 178190.
40. Cechy kształtowania informacyjno-komunikacyjnej środowiska na Ukrainie,
Humanitarny u., Państwowego szkolnictwa wyższego "Perejaslaw-Chmielnicki
państwowy pedagogiczny uniwersytet imienia Grzegorza Skoworody". Zbiór prac
naukowych. Pedagogika. Psychologia. Filozofia. - Vol. 31. PerejaslawChmielnicki, 2013. - p. 484 - 489.
41. Informacyjno-komunikacyjnej środę: etapy rozwoju, Nowy paradygmat. - Vol.
118. - K.: Widok-w NPU im. M. Drahomanowa, 2013. - p. 48 - 59.
42. Rozwój technologii informacyjno-komunikatywny środowiska w światowym
przestrzeni i na Ukrainie, Гiлея: Naukowy u. Zbiór prac naukowych.- Wydanie 72
(5).- K., 2013. - p. 443-448.
43. Komunikacja w warunkach modernizacji kształcenia: dyskurs pedagogiczny,
Pedagogiczny proces: teoria i praktyka. w 2014 r.- nr 1.-p. 28-33.
44. Filozofia budowania modelu teoretycznego kształcenia ustawicznego i
kształcenia dorosłych w warunkach regionu, Materiały z Ogólnokrajowej
konferencji naukowej na temat: "zasady dotyczące przepisów prawnych symbol w
branżach ogólnego, technicznego i zawodowego w warunkach regionu". Krzemieńczuk, 2014.- p. 15-19.
45. Edukacja dorosłych: informacje i pomoc prawna, "Гiлея: naukowy u.": Zbiór
prac naukowych.- K., 2014. Wydanie 80.-2014. - p. 261-264.
46.
Kierunki
komunikacyjnego
procesu
w
systemie
edukacji,
Materiały z Ogólnokrajowej konferencji naukowej na temat: "Filozofia
komunikacji: inteligentne systemy i technologie informatyczne w edukacji". Dniepropietrowsk, 2014.- p. 29-31.
47. Edukacja Kremenczug regionu: od koordynacji wysiłków do na sen,
Profesjonalnie-wykształcenie techniczne. - 2014. - nr 2. - p. 4-5.
48. Rozwój kompetencji informacyjnej obywateli jako problem krajowej
kształcenia ustawicznego, Nowy paradygmat.-2014. - Odcinek 119. - p. 62-75.
49. Komunikacyjna natura edukacji, "Гiлея: naukowy u.": Zbiór prac naukowych.K., 2014. Wydanie 83.- 2014. - p. 188 - 193.
50. Komunikacyjna natura edukacji, U. z instytutu rozwoju dziecka/ NPU.- K.:
Widok. NPU, 2014.- Vol. 31.- p. 14-21.
51. Filozofia wdrażania innowacji w pouczające - komunikatywnym środowisku
edukacji,"Гiлея: naukowy u.": Zbiór prac naukowych.- K., 2014. Wydanie 89.2014. - p. 261-264.
52. Praktyka jako kryterium użyteczności kompetencji osobowości, Czasopismo
naukowe NPU imieniu M. P. Drahomanowa. - Seria 7. Religioznawstwo.
Kulturoznawstwo. Filozofia. - Wydanie 31 (44). - K., 2014. - p. 160 – 169.
53. Podmiot, przedmiot i główne kierunki komunikacyjnego procesu w systemie
edukacji, Praktyczna filozofia. 2014. - nr 2. - p. 204 - 211.
54. Filozofia wydajny i mobilny system budowania społeczeństwa
informacyjnego, Humanitarny u. ГВУЗ "Perejaslaw-Chmielnicki państwowy
uniwersytet pedagogiczny. R. Skovorody"- Ust. 1 do vol..5, Tom 1(52): Fakt. Vol.
"Wykształcenie wyższe Ukrainy w kontekście integracji europejskiej przestrzeni
edukacyjnej".- K.: 2014. - p. 275-283.
55. Filozofia wydajny i mobilny system budowania społeczeństwa
informacyjnego, Materiały IX Międzynarodowej konferencji naukowopraktycznej: "wykształcenie Wyższe Ukrainy w kontekście integracji europejskiej
przestrzeni edukacyjnej".- Kijów, 2014. - p. 14.
56. Filozoficzne znaczenie naukowe praktyk i doświadczeń społecznych w
rozwoju współczesnego świata, "Гiлея: naukowy u.": Zbiór prac naukowych.- K.,
2014. Wydanie 90(11). - p. 198-204/
57. Integralność i wzajemna pewność współczesnej nauki, edukacji i praktyki,
"Гiлея: naukowy u.": Zbiór prac naukowych.- K., 2014. Wydanie 91.- 2014. - p.
31.
58. Praktyka jako kryterium użyteczności kompetencji osobowości, Humanitarny
u. z Uniwersytetu DIA, nr 59. - 2014. - p. 71-82.
59. Rozwój kompetencji informacyjnej obywateli jako problem krajowych
неперерывного
edukacji,
Unikal. The international social scientific journal of interdisciplinary studies/ Baku. 2014. - p. 90 - 100.
60. Kształtowanie informacyjno-komunikacyjnej środowiska, "Гiлея: naukowy
u.": Zbiór prac naukowych.- K., 2015. Wydanie 92.- 2015. - S. 183-188.
C. Wystapienia na konferencjach naukowych:
1. Filozofia wydajny i mobilny system budowania społeczeństwa informacyjnego,
Materiały IX Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej: "wykształcenie
Wyższe Ukrainy w kontekście integracji europejskiej przestrzeni edukacyjnej".Kijów, 2014. - p. 14.
2. Kierunki komunikacyjnego procesu w systemie edukacji, Materiały z
Ogólnokrajowej konferencji naukowej na temat: "Filozofia komunikacji:
inteligentne systemy i technologie informatyczne w edukacji". - Dniepropietrowsk,
2014.- p. 29-31.
3. Filozofia budowania modelu teoretycznego kształcenia ustawicznego i
kształcenia dorosłych w warunkach regionu, Materiały z Ogólnokrajowej
konferencji naukowej na temat: "zasady dotyczące przepisów prawnych symbol w
branżach ogólnego, technicznego i zawodowego w warunkach regionu". Krzemieńczuk, 2014.- p. 15-19.
4. Pouczające-komunikatywna natura edukacji, Pouczające-komunikatywna natura
edukacji/ Materiały z Ogólnokrajowej konferencji naukowo-praktycznej "Od
innowacyjnych treści i technologii kształcenia do innowacyjnego postępu".Kremieńczuk, 2013. - p. 44-47.
5. Zasady współczesnej bioetyki jako mechanizm wdrażania koncepcji
"pedagogika zdrowia", Materiały z ogólnokrajowej konferencji naukowopraktycznej konferencji "wychowanie Fizyczne: przeszłość i teraźniejszość", 2011.
- p. 199-205.
6. Filozoficzna refleksja reformy edukacji m. Kremieńczuk w 1956-1964 r. w
okresie destalinizacji w rządzonych przez komunistów, Materiały regionalnej
konferencji naukowo-praktycznej "Кременчугский krawędź w kontekście historii
Ukrainy - do 440 rocznicy m. Kremieńczuk ", 2011.
Aplikował w Słowacji i Polsce.
Proszę o kontrakcie na pracę doktorem (visit-professorem).
Download