siwz-oswietlenie uliczne-zasilane-energia odnawialna

advertisement
DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
1.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Jarosław, 37-500 Jarosław,
ul. Piekarska 5, tel. ( 0-16 ) 624-86-10
2.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „ Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I – Oświetlenie zasilane
energią odnawialną ”.
3.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
Zatwierdzam do użytku:
Jarosław, dnia 2010.10.22.
1
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
( część dla oferentów )
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie inwestycji pn:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I –
Oświetlenie zasilane energią odnawialną ”
zwana w dalszej części „ specyfikacją ” lub „ SIWZ ”
1. Zamawiający: Gmina Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5, pow. jarosławski, woj.
podkarpackie, tel. ( 0-16 ) 624-86-10, fax. ( 0-16 ) 624-86-13, e-mail:
[email protected]
2. Tryb udzielenia zamówienia: - przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ).
3. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Jarosław – Etap I – Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach: Morawsko
– 30 szt., Munina – 38 szt., Makowisko – 6 szt., Tuczempy – 49 szt., Surochów – 19 szt.,
Sobiecin – 7 szt., Pełkinie – 42 szt., Kostków – 30 szt., Wólka Pełkińska – 35 szt., Wola
Buchowska – 30 szt., Zgoda – 10 szt. i Koniaczów – 17 szt. Łączna ilość punktów
oświetleniowych – 313 szt.
2. Zakres robót obejmujących budowę stanowisk słupowych oświetlenia hybrydowego na
terenie Gminy Jarosław obejmuje wykonanie między innymi następujących robót:
- wykonanie wykopu pod fundament prefabrykowany,
- montaż fundamentu,
- montaż i stawianie słupa stalowego,
- montaż zestawu sterowniczego wewnątrz słupa lub na konstrukcji,
- montaż konstrukcji wsporczych,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- montaż turbiny wiatrowej,
- montaż oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem,
- podłączenie przewodów elektrycznych do aparatów,
3. Linię oświetlenia drogowego projektuje się jako hybrydową, z oprawami oświetleniowymi
ulicznymi zabudowanymi na słupach oświetleniowych z blachy stalowej profilowanej.
Hybrydowy wiatrowo – słoneczny system oświetleniowy jest systemem samo
wystarczającym, niezależnym, eliminującym potrzebę budowania ziemnych łączy
elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. Daje
on 10-14 godzin oświetlenia i bezpieczeństwa dla miejsc, gdzie budowanie oświetleń
kablowych jest zbyt kosztowne.
4. Każdy punkt oświetleniowy wyposażony jest w turbinę wiatrową o mocy min 600 W, dwa
ogniwa fotowoltaiczne, każde o mocy min 120 W. Wewnątrz konstrukcji słupa zainstalowany
zostanie układ sterujący z panelem elektrycznym, sterownikiem słonecznym, sterownikiem
wiatrowym oraz akumulatorami (dwie sztuki).
5. Turbina wiatrowa musi spełniać następujące parametry:
- moc znamionowa min: 600 W,
- typ łożyska: pełne stałe zawieszenie magnetyczne,
- prędkość startowa wiatru: 1,5 m/s,
- prędkość włączająca: 2,5 m/s,
- prędkość nominalna: 11,0 m/s,
2
- prędkość maksymalna (przeżycia): 50,0 m/s
- napięcie wyjściowe przetwornicy: 220V/50Hz, 110V/60Hz,
- napięcie: 24 V,
- napęd bezpośredni,
- typ turbiny: pozioma,
- ilość łopat: 3 szt.,
Do oferty należy dołączyć certyfikat CE potwierdzający normy: EN 61000-6-3:2001+A11:
2004, EN 61000-5-1:2001, ISO9001:2000 oraz broszurę produktu (producenta).
6. Panele fotowoltaiczne – projektuje się dwa ogniwa fotowoltaiczne, które muszą spełniać
następujące parametry:
- moc znamionowa: 120 Wp,
- napięcie prądu mocy maksymalnej (Vmax): 16,10,
- natężenie prądu mocy maksymalnej (Imax): 7,45,
- napięcie jałowe (Voc): 21,60,
- prąd zwarciowy (Isc): 7,90,
- tolerancja mocy modułu +/- 10%,
- temperaturowy współczynnik mocy (Pmax): 0,47%/oC,
- temperaturowy współczynnik napięcia Tc (Voc): 0,385%/oC,
- temperaturowy współczynnik prądu Tc (Isc): 0,04%/oC,
- NOCT (800W/m2, 20oC, AM 1,5, 1m/s): 46oC,
- połączenia lutowane,
- folia laminacyjna: EVA,
- front modułu: szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza, wysoka transmitancja,
- typ modułu: wielowarstwowa folia zabezpieczająca,
- rama: anodyzowane aluminium,
- gniazdka: gniazdka piankowe wypełnione trwale poliuretanem,
- kable i złączki: kabel dwużyłowy 2x2,5 mm2 pokryty gumą.
Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności oraz certyfikaty z dwóch badań
laboratoryjnych pochodzące z akredytowanych instytucji potwierdzające spełnienie norm: EN
61215, EN 61730-1, 61730-2(2007). Test akredytowanego laboratorium potwierdzający
stopień ochrony IP 67 w oparciu o normy: CEI EN 60529(1997)+CEI EN 60529/A1(2000)
oraz certyfikat CE.
7. Do oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania
PN-83/E-06305. Oprawy oświetleniowe - oprawy powinny charakteryzować się szerokim
rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji
zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP-66 i
klasą ochronności II. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być
wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5OC i wilgotności względnej powietrza nie
przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN- 86/O-79100.
Oprawa oświetleniowa musi spełniać następujące parametry:
- optyka lustrzana,
- wandaloodporny klosz z poliwęglanu,
- obudowa wykonana z polipropylenu wzmacnianego włóknami szklanymi, odporna na
działanie promieniowania UV,
- klosz wykonany z poliwęglanu, odporny na działanie promieniowania UV,
- klipsy wykonane z poliwęglanu wzmacnianego włóknami szklanymi, odporne na
promieniowanie UV,
- zawias wykonany z poliwęglanu i elementów stalowych,
- oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny,
- całkowity pobór mocy : 39 W,
- IP 65,
3
Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE potwierdzająca zgodność z normami:
PN-EN60598-2-3 , PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, potwierdzająca
stopnień ochrony IP 65 oraz ISO-9001:2001.
Źródło światła musi spełniać następujące parametry:
- typ: sodowe niskoprężne,
- trzonek: BY22d,
- pozycja świecenia: Pozioma +/-20º [Pozioma +/-20º],
- trwałość średnia 50% :18000 hr,
- moc: 36W,
- zawartość rtęci (Hg): 0 mg,
- temp. barwowa : 1800 K,
- strumień świetlny EM:6200 Lm,
- temperatura trzonka : 150 0C,
- temperatura bańki: 150 0C.
Do oferty należy dołączyć certyfikat CE potwierdzający zgodność z normą: EN 62035 oraz z
Dyrektywą 2006/95/EC oraz certyfikat ISO 14001:2004 i 18001. Dla źródła światła należy
przedstawić również rozkład widmowy i wykresy eksploatacyjne.
8. Słupy oświetleniowe powinny być wykonane jako stożkowe okrągłe wykonane z blachy
stalowej profilowanej o grubości 4 mm ocynkowane ogniowo o wysokości 8 m. Słupy do
wysokości 40 cm zabezpieczyć dodatkowo przed korozją. Na szczycie słupa zainstalować
turbinę wiatrową, poniżej na wysokości 7 m zainstalować panel solarny i na wysokości 6 m
od podstawy słupa zamontować wysięgnik z oprawą oświetleniową. Przewody do sterownika
prowadzić wewnątrz słupa. Stosować przewody YDY 2,3,4 x 4mm2.
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw, wysięgników, turbiny
wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN77/B-0211 [12]. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną
drzwiczkami. Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych
w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 . Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a
otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. Składowanie słupów
oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. Słup powinien być
zabezpieczony antykorozyjnie powłoką ocynkowaną. Słupy należy pokryć powłoką
antywandalową od wysokości 3 m w górę.
Słup powinien spełniać poniższe wymagania parametry techniczne:
- słup stalowy,
- ocynkowany ogniowo,
- wysokość słupa nad gruntem: 8 m,
- podstawa słupa nad gruntem przeznaczona na umieszczenie akumulatorów i systemu
zarządzania wraz ze sterownikami.
Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE potwierdzającą normy: PN-EN405:2004, EN 40-3-3, EN 60529, EN 50102, EN 12767, EN ISO 1461.
Pod słupy oświetleniowe stalowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych
według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów
konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 [1]. W zależności od konkretnych warunków
lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne
według SST, zgodnie z Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.
Dopuszcza się stosowanie fundamentów wylewanych „na mokro”. Do zbrojenia zastosować
stal typu ST3SX. Wykonawca przed wykonaniem musi przedstawić proponowane
rozwiązanie fundamentu łączenie z odpowiednimi atestami, deklaracjami itp. w celu ich
zatwierdzenia.
4
9. Układ sterowniczy oświetlenia wraz z akumulatorami (2 szt. akumulatory żelowe o
pojemności min. 230 Ah każdy) jest wyposażony w sterownik wiatrowy i słoneczny oraz
zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. Sterownik posiada funkcję załączania poprzez
fotokomórki lub sterownie czasowe. Konstrukcja sterownika zapewnia zabezpieczenie
wszystkich układów sterowania. Układ sterowniczy wyposażony w system pomiaru wraz z
funkcją zapisu danych. Dla wszystkich lamp zastosowano wspólny pilot serwisowy
wyposażony w kartę pamięci oraz funkcję zapisu danych wg możliwości ustawienia
archiwizacji o cyklu dziennym lub miesięcznym. Na karcie pamięci będą zapisywane dane
dotyczące wyprodukowanej energii wiatrowej i słonecznej, które w zależności od potrzeb
mogą zostać przetransferowane do komputera i przedstawione w formie graficznej za pomocą
oprogramowania. Sterownik wraz z akumulatorami zostanie zainstalowany wewnątrz
konstrukcji słupa ponad poziomem terenu. Wykonawca powinien przedstawić broszurę
producenta z opisem funkcji.
Parametry techniczne:
a) Panel sterowania zawiera sterownik słoneczny, sterownik wiatrowy oraz zabezpieczenia
nadmiarowo - prądowe.
b) sterownik słoneczny wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny dla wyświetlania
napięcia akumulatora, prądu ładowania/wyładowania i stanu operacyjnego systemu.
Sterownik musi posiadać zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją, przeciążeniem
prądowym, przepięciem, wyładowaniem ładunku oraz nadmiernym ładunkiem. Kolorowe
wskaźniki LCD, łącznie ze wskazywaniem poziomu baterii.
Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE potwierdzającą normy:
EN 60950-1:2001+A11:2004, EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, EN 55024:1998+
A1:2001 + A2:2003,
c) sterownik wiatrowy obsługujący turbiny 3-fazowe. Wykonany w zwartej obudowie,
przymocowany do panelu sterowania. Tory prądowe zabezpieczone wyłącznikami
nadmiarowo – prądowymi.
d) akumulator: (2 szt. typ żelowy o pojemności min. 230 Ah każdy).
Do oferty należy dołączyć certyfikat potwierdzający spełnienie normy: EN 50081-1/1992,
EN 55014 oraz EN 50082-1/1997, EN 55014-2(EN 61000-4-2).
e) pilot serwisowy:
Układ sterowniczy wyposażony w system pomiaru wraz z funkcją zapisu danych. Dla
wszystkich lamp zastosowano wspólny pilot serwisowy wyposażony w kartę pamięci oraz
w funkcję zapisu danych wg możliwości ustawienia archiwizacji o cyklu dziennym bądź
miesięcznym. Na karcie pamięci będą zapisywane dane dotyczące wyprodukowanej
energii wiatrowej i słonecznej, które w zależności od potrzeb mogą zostać
przetransferowane do komputera i przedstawione w formie graficznej za pomocą
oprogramowania.
Do oferty należy dołączyć broszurę producenta z opisem funkcji.
Szczegółowy zakres robót został określony w „ przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym ” –
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, w projekcie budowlanym – stanowiącym załącznik
do niniejszej SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych –
stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
W razie sprzeczności w dokumentacji należy przyjąć, że właściwy zakres robót zawarty jest w
przedmiarach robót.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem
budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót
(kosztorys ofertowy – ślepy). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu
budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich
kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót
określoną polską normą oraz warunkami technicznymi odbioru robót. Wykonawca zobowiązany
5
jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu
uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie
przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca
zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające
aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. W przypadku podania przez
Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować
jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające
standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w
kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.
Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń
obciąża Wykonawcę. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie
prowadzonych robót. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów
budowlanych. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i
doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi przez okres 60 miesięcy od daty końcowego
odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
usuwania ujawnionych wad i usterek. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego
protokołu odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną
ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego
protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego
odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół odbioru usunięcia wad. Przed
przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały i urządzenia, dokumentację
dotyczącą wykonanych robót, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
CPV:
45.31.61.10-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,
45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
4. Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od daty
podpisania umowy.
- zakończenie do dnia 29 kwiecień 2011 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków:
5.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże należyte
wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego
przedmiotem była budowa instalacji oświetlenia hybrydowego w ilości co najmniej 150
szt. stanowisk oświetleniowych.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
6
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować następującymi podstawowymi maszynami i sprzętem
niezbędnym do wykonania zamówienia tj: samochód skrzyniowy, samochód
samowyładowczy, przyczepa dłużycowa, samochód dostawczy, żuraw samochodowy,
samochód specjalny – podnośnik koszowy, wiertnica na podwozi samochodowym ze
świdrem Ø 70 cm, spawarka transformatorowa do 500 A, zagęszczarka wibracyjna
spalinowa 70 m3/h, ręcznego zestawy świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø
15 cm, zespołu prądotwórczego trójfazowego przewoźnego o mocy 20 kVA.
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować:
- do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – minimum 1 osoba, która posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz należy do właściwej izby
samorządu zawodowego, uprawnieniami elektrycznymi dozorowymi D,
eksploatacyjnymi E wraz z możliwościami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
- do pełnienia funkcji Kierownika Robót elektrycznych – minimum 1 osoba, która
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz należy do właściwej izby
samorządu zawodowego, uprawnieniami elektrycznymi dozorowymi D,
eksploatacyjnymi E wraz z możliwościami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
- w brygadzie muszą się znajdować co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do pracy pod
napięciem do 1 kW (SEP) oraz 2 osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem
drogowym.
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 %
wartości oferty brutto,
- posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
g) spełniają warunki niniejszej „specyfikacji”:
h) udzielą gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia przez okres 60 miesięcy od
daty końcowego odbioru robót.
5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w
pkt 5.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z
ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na
podstawie treści tych dokumentów według formuły: „ spełnia /nie spełnia ”.
5.3 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum – składające ofertę wspólnie), wymaga się, aby żaden z jego członków nie
podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a
członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt. 5.1 lit. b – lit. h.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy składają w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujące dokumenty:
6.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy.
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy dołączyć dokumenty wymagane w pkt 6.1 SIWZ dotyczące wszystkich
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub
ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez
osobę/osoby ujawnioną/e/ w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo musi zawierać
stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno spełniać wymogi określone w art. 61 oraz 98 i
następnych kodeksu Cywilnego.
6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
(minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa instalacji
oświetlenia hybrydowego w ilości co najmniej 150 szt. stanowisk oświetleniowych).
6.3 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wyposażenia technicznego – główne pozycje maszyn i sprzętu budowlanego
(własny, wydzierżawiony, wynajem itp), który oferent zaangażuje do realizacji
przedmiotu zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tym potencjałem
technicznym,
6.4 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
( zalecane dołączenie kserokopii uprawnień zawodowych oraz kserokopii aktualnych
zaświadczeń o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa ).
6.5 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
8
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
(wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy w wysokości
nie mniejszej niż 50 % wartości oferty brutto)
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
( kwota ubezpieczenia nie mniejsza niż 500 000,00 zł.).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
6.6 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6.6.
9
A. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
B. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:
1. w pkt. 6.6 litera b-d i litera f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert),
2. w pkt. 6.6 litera e – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert),
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.7 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów:
a) opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez
Wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowa-badawczego Wykonawcy, w
celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.
b) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.
Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt. 6.7 litera b i c, złożyć
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt. 6.7 litera c, złożyć inne
dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych
10
środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania
środowiskiem.
6.8 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
6.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Dokumenty powyższe stanowią załączniki do oferty, muszą mieć formę pisemną. Załączniki
należy ponumerować zgodnie z numeracją nadaną przez „specyfikację”. Dokument, którego
wzór stanowi załącznik do niniejszej „specyfikacji” powinien być sporządzony zgodnie z tym
wzorem. W przypadku podpisywania dokumentów wchodzących w skład oferty przez osoby
inne niż wymienione we wpisie do rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
pełnomocnictwo dla tej osoby musi być zamieszczone w ofercie.
Złożenie przez oferenta fałszywych, stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych
oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, zgodnie z przepisami
art. 24 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego
postępowania.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie
pisemnej. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. Strona,
która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, zobowiązana jest na
żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich
otrzymania.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Ryszard Stec, Janusz
Mokrzycki – Referat Działalności Gospodarczej i Inicjatyw Urzędu Gminy Jarosław, 37-500
Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. 29 i 27, tel ( 0-16 ) 624-86-31, 624-86-34, fax 624-86-13 w godz.
8:00 – 15:00.
8. Wymagania dotyczące wadium:
8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 zł. ( słownie: dwieście
tysięcy złotych ). Wadium musi być wniesione do dnia 09.11.2010 r. do godz. 12:00
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr
109, poz. 1158 z późn. zm. ).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ S.A.
O/Jarosław Nr 50 2030 0045 1110 0000 0094 6410.
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w
oryginale w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Jarosławiu, ul. Piekarska 5, pok. nr 13
( kasa ) w godz. 8:00 – 15:00.
11
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, a w przypadku innej formy wadium
należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wadium z adnotacją
pracownika Referatu Finansowego Urzędu Gminy Jarosław o przyjęciu oryginału.
8.3 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.
8.4 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 8.3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego.
8.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
9. Termin związania ofertą:
9.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych od daty
upływu terminu składania ofert.
9.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2 Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji;
10.3 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
10.4 Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie przy użyciu
nieścieralnego nośnika pisma;
10.5 Wszystkie strony oferty ( wraz z wymaganymi załącznikami) zaleca się ponumerować,
ułożyć w kolejności przedstawionej w formularzu oferty, a całość oferty powinna być
złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
10.6 Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zaleca się, aby osoby te złożyły podpisy na
wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca
naniósł zmiany;
12
10.7 Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – przez wszystkie osoby
wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo.
10.8 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem art.93 ust.4 ustawy PZP;
10.9 Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania (informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie – zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp.
Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w
załączniku do oferty.
10.10 Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części
zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że
całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
10.10 Ofertę zaleca się złożyć Zamawiającemu w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I –
Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
11. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania na piśmie.
Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem, powiadamiając jednocześnie pozostałych wykonawców zainteresowanych
uzyskaniem zamówienia oraz zamieszczając wyjaśnienia na własnej stronie internetowej:
www.ug.jaroslaw.pl ( art. 38 ustawy Pzp );
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert
określonego w pkt. 12 niniejszej specyfikacji, Zamawiający może zmodyfikować treść
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia ( art. 38, ust. 4
ustawy Pzp ). Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji
oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, oraz zamieszczona na stronie
internetowej www.ug.jaroslaw.pl
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia 09 listopad 2010 r. do godz.12:00 w Urzędzie Gminy Jarosław,
ul. Piekarska 5 – pok. Nr 2, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez
względu na przyczyny opóźnienia ( art. 84 ust.2 ustawy PZP ). Oferty złożone po terminie
zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych
ofert lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzaniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według takich samych wymagań jak
składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem „ZMIANA” lub "WYCOFANIE".
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2010 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy Jarosław, ul.
Piekarska 5, pok. Nr 19 ( II piętro ) – sala narad.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a dane z ofert, które
dotyczy "WYCOFANIE" nie będą odczytane.
13
W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
13. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli ( art. 89 ust.1 uPzp):
13.1 jest niezgodna z ustawą
13.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
13.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
13.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
13.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
13.6 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie
art.88, lub błędy w obliczeniu ceny
13.7 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
13.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli ( art.93 ust. 1 ustawy
PZP ) :
14.1 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
14.2 cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
14.3 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie
14.4 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć
14.5 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
15.1 Cena ofertowa, podana w „ Formularzu oferty ”, powinna być wyliczona w oparciu o
przedłożone przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ – zalecaną
metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót
objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według
wzoru:
Wk = ∑L x Cj
14
gdzie: Wk – oznacza wartość kosztorysową robót, L – oznacza liczbę jednostek
przedmiarowych robót, Cj – oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Podatek od towarów i usług ( VAT ) należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do
końcowej wartości kosztorysowej robót, a wartości brutto i netto wpisać do pkt 1
„Formularza oferty”.
W przypadku kilku kosztorysów składających się na ofertę podatek VAT należy doliczyć
w każdym kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a następnie
zsumowane wartości netto i brutto wpisać do pkt 1 „Formularza oferty”.
15.2 Podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
15.2.1 – dokumentacja projektowa,
15.2.2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
15.2.3 – przedmiary robót,
15.2.4 – ceny jednostkowe określone ( oferowane ) przez Wykonawcę według własnej
kalkulacji bez podatku od towarów i usług ( VAT ).
15.3 Przedmiary robót określają szczegółowy opis robót i wskazują czynności, które należy
uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek
przedmiarowych wynikające z obliczeń.
Przywołane w przedmiarze robót podstawy wycen katalogowych służą jedynie
uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót.
W przypadku gdyby zakres robót ujęty w przedmiarach nie obejmował pełnego zakresu
wynikającego z dokumentacji projektowej, należy zgłosić Zamawiającemu.
15.4 Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania
zadania, koszty robocizny, materiałów, sprzętu, roboty towarzyszące i tymczasowe.
15.5 W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualne inne
składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.
15.6 W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co
oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru.
Brak ceny i wartości tych pozycji, które nie zostały wypełnione przez Wykonawcę
skutkować będzie uznaniem, że zostały one uwzględnione w cenach i wartościach innych
pozycji. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego
wynagrodzenia za wykonanie robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym.
15.7 W przypadku zastosowania innej technologii wykonania robót, dopuszcza się zmiany
przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, przy zachowaniu
parametrów technicznych i uzyskaniu efektów określonych w dokumentacji projektowej.
15.8 Ceny / stawki: roboczogodziny, narzuty, które zostały przyjęte do wyceny robót w danej
kategorii / branży robót muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branży / kategorii robót.
15.9 Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
Do kosztorysów ofertowych należy dołączyć przyjęte do wyceny robót w danej kategorii
– branży robót: stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe oraz zestawienie
materiałów, robocizny i sprzętu wraz z ich cenami jednostkowymi.
Wykonawca może od wyliczonej kwoty stosować zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną ostateczną
cenę zamieszcza w ofercie na formularzu oferty – zał. nr 1. Cena ta będzie brana pod uwagę
przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Cena oferty ma być podana w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
16.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w
niniejszej SIWZ- tj. złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania i oferty nie
15
odrzucone przez Zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie
wyznaczonego przez Zamawiającego kryterium.
Jedynym kryterium jest cena - znaczenie 100%
W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujący sposób obliczania
najkorzystniejszej oferty, tj. o najwyższej liczbie punków, według określonego wzoru:
An =
Cena minimalna wśród złożonych ofert
Cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”
x 100 pkt
An – liczba punktów przyznana ofercie „n”
n – numer oferty
17. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu
przetargu w celu zawarcia umowy.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający powyższe informacje zamieści również na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Jarosław.
Zawarcie umowy Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana nastąpi nie
wcześniej niż po upływie 7 dni od skutecznego zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, z
wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych
uczestników postępowania.
Po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną z projektem umowy, będącą
dodatkiem do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie z ofertą przetargową.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:
1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 18 niniejszej
specyfikacji.
2. przedstawić umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy wspólnie uczestniczą w
postępowaniu, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.1 Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez
Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ( brutto ) podanej w ofercie.
18.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
18.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
18.5 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
18.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. O/Jarosław,
Nr 50 2030 0045 1110 0000 0094 6410, z podaniem tytułu:
16
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Jarosław – Etap I – Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
18.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
18.8 Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i podpisania przez strony Końcowego protokołu odbioru robót.
18.9 Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmii.
18.10 Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 60
miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru).
18.11 W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę
niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości
dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).
19. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ustawy PZP.
22. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Informacje dotyczące walut obcych celem prowadzenia rozliczeń między zamawiającym i
wykonawcą
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca będą się odbywać w PLN.
24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu prowadzenia aukcji elektronicznej.
25. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.
27. Podwykonawstwo – podwykonawcy.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak wskazania w
ofercie części zamówienia / zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym
17
zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji i uważa się za równoznaczne z tym, że
zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.
27. Załączniki ( dodatki ) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Wzór oferty Wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ
2. Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ
3. Wzór załącznika nr 2 do oferty – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
4. Wzór załącznika nr 3 do oferty – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu,
5. Wzór załącznika nr 7 do oferty – oświadczenie dla osób fizycznych (w zakresie art. 24 ust.
1 pkt. 2 ustawy pzp)
6. Wzór załącznika nr 5 do oferty – wykaz wykonanych robót budowlanych,
7. Wzór załącznika nr 6 do oferty – wykaz wyposażenia technicznego główne pozycje sprzętu
budowlanego,
8. Wzór załącznika nr 7 do oferty – wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w
realizacji przedmiotu zamówienia,
9. Wzór załącznika nr 8 do oferty – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez
osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia,
10. Wzór załącznika nr 19 do oferty – oświadczenie o zapoznaniu się z terenem,
11. Wzór załącznika nr 20 – oświadczenie o udzieleniu gwarancji,
12. Przedmiar robót – kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ,
13. Projekt budowlany + wykonawczy – załącznik nr 4 do SIWZ,
14. Projekt budowlany – mapy – załącznik nr 5 do SIWZ,
15. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6 do SIWZ,
18
Załącznik Nr 1 do SIWZ
………………………………….
……………………………………….
pieczęć oferenta
miejscowość, data
Do: Wójt Gminy Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5.
Od: ……………………………………………………………………………………
( pełna nazwa i adres oferenta )
FORMULARZ
OFERTY
na wykonanie inwestycji pn.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I – Oświetlenie
zasilane energią odnawialną”
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I – Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena ofertowa netto: …………………. PLN (słownie złotych: ………………….
…………………………………………………………………………………......),
Cena ofertowa brutto: …………………. PLN (słownie złotych: ………………..
……………………………………………………………………………………..),
Podatek VAT w wysokości ........ %, tj. ........................ PLN (słownie złotych: …
……………………………………………………………………………………..),
2. Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia: ………….. 2011 r. (wymagany
termin zakończenia 29.04.2011 r.).
2) Udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ……... m-cy,
licząc od terminu odbioru końcowego (wymagany okres gwarancji min. 60 miesięcy),
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia oraz zapoznaliśmy się z terenem dokonaliśmy wizji terenowej,
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w zał. Nr 2 do SIWZ – projekt umowy
oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) …..
b) …..
c) …..
3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z
projektem umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. Oferta została złożona na …………………….. stronach (kartach)
5. Do oferty dołączono następujące dokumenty :
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej
– zał. Nr 1,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– zał. Nr 2,
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
– zał. Nr 3,
19
4) Oświadczenie dla osób fizycznych (w zakresie z art. 24 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo
zamówień publicznych )
– zał. Nr 4,
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z referencjami inwestorów
– zał. Nr 5,
6) Wykaz wyposażenia technicznego główne pozycje sprzętu budowlanego
– zał. Nr 6,
7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia
wraz z uprawnieniami zawodowymi i zaświadczeniem o przynależności do OIIB
– zał. Nr 7,
8) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
– zał. Nr 8,
9) Informacja banku potwierdzająca wysokość środków finansowych lub zdolność
kredytową
– zał. Nr 9,
10) Aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej
– zał. Nr 10,
11) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
– zał. Nr 11,
12) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– zał. Nr 12,
13) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
– zał. Nr 13,
14) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy
– zał. Nr 14,
15) Zaświadczenia podmiotów potwierdzających, że produkty (urządzenia) odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznych (certyfikaty, deklaracje zgodności CE,
atesty, broszury producenta – opisane w Szczegółowej specyfikacji technicznej)
– zał. Nr 15,
16) Podwykonawcy (części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom)
– zał. Nr 16,
17) Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu –
jeżeli dotyczy
– zał. Nr 17,
18) Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem
– zał. Nr 18,
19) Oświadczenie o udzieleniu gwarancji
– zał. Nr 19,
20) Kosztorys ofertowy ( wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny ) – zał. Nr 20,
21) Harmonogram rzeczowo – finansowy
– zał. Nr 21,
22) Dowód wniesienia wadium
– zał. Nr 22,
23) Inne:
Nazwa i adres WYKONAWCY :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
NIP ......................................................., REGON ...............................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...............................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy: .........................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ...........................................................................
numer telefonu: ………………….., numer faksu: ………………., e-mail .........................................
……………………………………
nazwisko i imię upoważnionego przedstawiciela oferenta
……………………………………
pieczęć i podpis
20
Załącznik Nr 2 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR 2214/12/10
zawarta dniu ............2010 r. w Jarosławiu pomiędzy Gminą Jarosław, mającą swoją siedzibę w
Jarosławiu ul. Piekarska 5, zwaną dalej w treści „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:
1. mgr Roman Kałamarz – Wójt Gminy Jarosław,
przy kontrasygnacie:
2. mgr Tomasz Głąb – Skarbnik Gminy Jarosław,
a
- firmą ...................................................................................................................................................,
mającą siedzibę .............................................................................................................. zwaną dalej
w treści „ Wykonawcą ” reprezentowaną przez:
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego inwestycji pn.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I – Oświetlenie
zasilane energią odnawialną”.
2. Całkowity zakres robót będących przedmiotem zamówienia, o której mowa w ust. 1 zawarty
został w następujących dokumentach: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej
załącznikach tj. dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca się zapoznał i
akceptuje je w całości.
3. Integralną częścią są dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy.
- złożonej ofercie – załącznik nr 2,
- kosztorysie ofertowym – załącznik nr 3,
- harmonogramie robót ( rzeczowo – finansowy ),
stanowiących integralne części niniejszej umowy.
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem,
dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej umowie oraz zgodnie z:
a) projektami wykonawczymi, kosztorysami ofertowymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących
przepisów technicznych i prawa budowlanego,
b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktów prawnych wyszczególnionych w
art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
a) stosowania jedynie materiałów i wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1182 z późn. zm. ), oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ), które powinny posiadać świadectwa jakości,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadać: Polski Normom, wymaganiom projektu
budowlanego i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących że,
wbudowane materiały i urządzenia ( wyroby ) odpowiadają co do jakości wymogom
21
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowana w budownictwie określonych w przepisach,
o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje
zgodności, instrukcje obsługi ( DTR ), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.,
c) wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego,
użytkownika i osób trzecich.
d) zachowania w czasie wykonywania robót warunków ( przepisów ) BHP i P.POŻ.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.
4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki jak określono go w niniejszej umowie
musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby
przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie
wyszczególnione w umowie ( dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót ).
§3
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z udziałem Podwykonawcy (jeżeli przewidział
udział podwykonawcy w formularzu oferty).
2. Wykonanie robót przez Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie robót wykonywanych przez Podwykonawcę.
3. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą, który nie był wymieniony w ofercie wymagana jest
zgoda Zamawiającego.
4. Wykonawca przed uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 3 przedłoży Zamawiającemu
projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę i Podwykonawcę.
5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie
sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.
6. Umowa z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię umowy zawartej z
Podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Każdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.
9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku
nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego,
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego.
10. W przypadku rozliczenia robót, które zostały w całości lub części wykonane z udziałem
Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
a) kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez Podwykonawcę,
b) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu
należności z tytułu wykonanych robót budowlanych.
11. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający
uprawniony jest do wstrzymania płatność należności Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentów.
12. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego
Paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń niniejszego
Paragrafu, aż do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy włącznie.
§4
Terminy realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:
- w ciągu 7 dni od podpisania umowy,
Termin zakończenia przedmiotu umowy:
- 29 kwiecień 2011 r.
Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego protokołu odbioru uważa się za termin
wykonania robót zakończenia przedmiotu umowy.
§5
22
1. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie
po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od jej zawarcia.
2. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac i jego zaplecze, łącznie z
wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób
znajdujących się na terenie prac.
4. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren
budowy, przeprowadzenie kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, kontroli
stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej
realizacji zamówionych robót budowlanych.
6. W czasie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym stanie, a w
szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne
materiały, odpady i śmieci.
7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub
osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na własny koszt.
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.04.2001 r. O odpadach
( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ). Wywóz
odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
9. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i
doprowadzenie ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy.
§6
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności elektrycznej w
osobie: ......................................, adres: ............................................................................................
………………………………………………………………….…, telefon: ..................................,
2. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w specjalności elektrycznej w osobie:
............................................., adres: .................................................................................................
………………………………………………………………….…, telefon: ..................................,
3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
3. Ewentualna zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót wymaga pisemnej notyfikacji
Zamawiającego.
§7
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w
osobie: ..........................................., adres: ..................................., telefon: ..................................,
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w
imieniu i na rachunek Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje
się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
4. Inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w granicach umocowania
określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z późn. zm. ), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm. ) a inspektorzy nadzoru – także w granicach umocowania nadanego im odrębnymi
umowami.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z
ofertą Wykonawcy w wysokości:
- netto: ................................. zł. ( słownie: …………….............................................................. ),
23
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- podatek VAT ......... %: ............... zł. ( słownie: ………...……................................................. ),
- brutto: .............................. zł. ( słownie: .....................................................................................).
Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w
tym między innymi:
- koszt urządzenia, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, zaplecza budowy oraz
doprowadzenie niezbędnych mediów,
- ewentualne opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim
oznakowaniem i zabezpieczeniem,
- odwodnienie i ubezpieczenie wykopów,
- koszt odbiorów technicznych,
- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami przejściowymi
wystawionymi za:
- roboty ziemne i montaż fundamentów,
- za roboty montażowe ( montaż stanowisk oświetleniowych.
Podstawę do wystawienia faktur stanowi potwierdzony przez Inspektora Nadzoru „ protokół
odbioru wykonanych robót ”. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi,
łącznie nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego. Rozliczenie końcowe nastąpi
fakturą końcową po odbiorze przedmiotu umowy ( wykonaniu całości inwestycji ).
Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
Zamawiający nie udziela zaliczek.
Określone przez oferenta ceny jednostkowe są ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie
realizacji umowy.
§9
Jeżeli w toku realizacji inwestycji wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie
przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia ( projektach budowlanym ), których nie można
było przewidzieć a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy,
Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem właściwego
inspektora nadzoru inwestorskiego, sporządzając z nim stosowny protokół konieczności.
Wykonawca nie może wykonywać robót dodatkowych bez zawarcia z Zamawiającym odrębnej
pisemnej umowy, z zastrzeżeniem brzmienia ust. 3.
Bez zawarcia umowy z Zamawiającym wykonywane mogą być jedynie prace ( roboty )
niezbędne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub konieczności zapobieżenia
awarii.
Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych strony umowy negocjują warunki ich
wykonania biorąc za punkt wyjścia do negocjacji ceny materiałów i pracy sprzętu oraz czynniki
cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a w
przypadku gdy będzie to niemożliwe katalogi nakładów rzeczowych zawierające aktualne ceny
lub zatwierdzone przez inspektora/ów nadzoru wyceny własne Wykonawcy.
Roboty dodatkowe rozliczane będą na podstawie kosztorysów (ofertowych-powykonawczych)
przygotowanych przez Wykonawcę i następnie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o nośniki cenotwórcze
wyszczególnione w kosztorysie ofertowym.
Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego kosztorysu po uprzednim
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i Zamawiającym.
Za roboty uznane jako zbędne i niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz SIWZ,
wynagrodzenie nie przysługuje.
Podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami w dacie wystawienia faktury.
24
§ 10
Niezależnie od obowiązków określonych w § 4 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
następujące obowiązki szczegółowe:
1. Informowania Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o konieczności wykonania robót
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
2. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie
odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora
nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory ( wykopy ) niezbędne do zbadania
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.
§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie ( brutto ) za przedmiot umowy z zaokrągleniem do pełnych 100 zł.
w górę, co stanowi kwotę: .......................... zł. ( słownie: …........................................................ ).
w następujących formach ………………………..…………………………………
2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego umowy po zakończeniu
realizacji zadania i odbiorze końcowym jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
gwarancji ( rękojmi ).
3. Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie
zwrócona Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank
opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
końcowego odbioru inwestycji. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona
Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za
prowadzenie rachunku oraz za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni po
upływie okresu rękojmi.
Podane wyżej terminy za zwrot ( zwolnienie ) zabezpieczenia należytego wykonania umowy
rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi.
4. W przypadku zmiany wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy ( roboty dodatkowe),
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie ustalona w oparciu o pkt. 1 i 2.
Wpłata i rozliczenie zabezpieczenia dla robót dodatkowych odbywać się będzie wg zasad jak dla
robót objętych podstawowym zakresem umownym.
Dla zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, Zamawiający dopuszcza tworzenie części
zabezpieczenia tj. 70% jako potrącenie z faktur za roboty.
§ 12
1. Za opóźnienie w zakończeniu całości robót budowlanych o których mowa w § 1 niniejszej
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości
przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości
przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczoną od
dnia wyznaczenia na usunięcie wad i awarii.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 13
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i
sprawdzeń Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru w terminie 3
dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy oznacza osiągnięcie gotowości do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca
25
jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do
odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:
a) dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
b) dziennik budowy,
c) świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
d) gwarancje udzielone przez dostawców materiałów i urządzeń,
e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę
sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych
zamówieniem,
f) instrukcje obsługi i konserwacji.
W przypadku nie złożenia dokumentów o których mowa wyżej, Zamawiający odmówi
rozpoczęcia czynności odbiorowych.
3. Na tej podstawie Zamawiający zawiadamia o zakończeniu przedmiotu umowy i zamiarze
przystąpienia do jego użytkowania organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego. W
przypadku wniesienia uwag przez te organy Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą
wyznacza:
- termin usunięcia usterek,
- termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych.
4. Zamawiający powołuje komisję odbioru w ciągu 5 dni od:
a) dnia złożenia pisemnego oświadczenia przez organy, o których mowa w art. 56 Prawa
Budowlanego o braku sprzeciwu i uwag do wykonanego przedmiotu umowy,
b) upływu 20 dni od daty wysłania powiadomienia stosownych organów o zakończeniu
budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania w przypadku braku pisemnego ich
stanowiska,
c) pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o usunięciu usterek i wykonaniu zaleceń
stosownych organów niezbędnych do użytkowania obiektu.
5. Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru najpóźniej w 14-tym dniu od daty powołania
komisji odbioru. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym
dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru Za zgodą stron termin
zakończenia czynności odbioru może ulec zmianie, również w przypadkach uzasadnionych
losowo.
6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru
czynności odbioru (data podpisania protokołu końcowego robót).
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
26
11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie wad po upływie okresu
rękojmii.
§ 14
1. Wykonawca z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu 5 lat ( 60 miesięcy ) gwarancji
jakości na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu
gwarancji udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe
dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać
będzie, w imieniu Zamawiającego podmiot przyjmujący obiekt do eksploatacji – Zakład
Komunalny Gminy Jarosław.
4. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Użytkownik w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu obiektu
budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.
6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, użytkownik
może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
§ 15
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary
umownej w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub przerwał roboty z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez
okres dłuższy niż 1 miesiąc,
b) Wykonawca realizuje umowę w sposób nie zgodny z postanowieniami umowy lub normami i
warunkami określonymi prawem,
c) Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w
jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm
jakościowych.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest:
27
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w ust. 3 pkt. c niniejszego
paragrafu umowy,
- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą
Zamawiającego.
Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę.
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną
zmianą elementu robót budowlanych,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
e) zmiany terminów wykonania robót budowlanych,
f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, dostaw i usług,
g) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie
Prawo Budowlane lub innych ustawach,
h) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował
Zamawiający.
Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę
przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany – jeżeli
wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian,
przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie pisemnego wniosku przez
stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie
miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,
d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych.
Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich
uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
28
a) niezgodność przedmiaru robót z dokumentacją projektową lub STWiORB,
b) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(użytkowania) obiektu,
c) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,
d) zmiany obowiązujących przepisów,
e) podniesienie wydajności urządzeń,
f) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
g) usprawnienia lub podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie
użytkowania obiektu,
h) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
i) zaistnienie nieprzewidzialnych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód
lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
j) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu
zamówienia,
k) siła wyższa.
8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt. c w przypadku, gdy zmiany
będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robót stanowi:
a) kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych wyjściowych do
kosztorysowania przyjętych przez Wykonawcę do sporządzenia pierwotnego kosztorysu
przedłożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, ale nie większych niż ostatnie
aktualne średnie ceny publikowane w SEKOCENBUD,
b) projekt zamienny.
9. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.
10. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt. a-f wymaga podpisania aneksu do umowy.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej
ze stron.
§ 19
Integralną część umowy stanowią załączniki:
Nr 1 Oferta Wykonawcy.
Nr 2 Kosztorys ofertowy.
Nr 3 Harmonogram rzeczowo – finansowy
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
29
Zał. Nr 2 do oferty
..........................................................................
( pieczęć firmowa )
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa oferenta: ............................................................................................... .........................................................................
Adres oferenta: ............................................................................................................................. .............................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I –
Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
Oświadczam/y, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) a w szczególności:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam / nie posiadam* niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia.
Przedstawiam / nie przedstawiam* pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania
zamówienia.
3. dysponuję / nie dysponuję* odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Przedstawiam / nie przedstawiam* pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
4. posiadam / nie posiadam* zdolność finansową zapewniającą wykonanie
przedmiotu zamówienia,
Przedstawiam / nie przedstawiam* pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia zdolności finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia,
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze
składaniem fałszywych oświadczeń.
) niewłaściwe skreślić
*
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
30
Wzór zał. Nr 3 do oferty
..........................................................................
( pieczęć firmowa )
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
( zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo zamówień publicznych )
Nazwa oferenta: ............................................................................................................................. ...........................................
Adres oferenta: ..........................................................................................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I –
Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza się:
1.
2.
3.
4.
5.
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
31
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:
wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ
na wynik prowadzonego postępowania;
wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
32
Wzór zał. Nr 4 do oferty
..........................................................................
( pieczęć firmowa )
OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH
w zakresie z art. 24 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo zamówień publicznych )
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I –
Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, w imieniu reprezentowanej przeze mnie:
1. Nazwa oferenta: .................................................................................................................................................................
2. Adres oferenta: ............................................................................................................................. .......................................
3. Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ………………………………………………...
4. Właściciel: ……………………………………………………………………………………………………………………
jako – upoważniony na piśmie, lub jako właściciel
Oświadczam, że:
Na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego
reprezentuję z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu
okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, a tym samym
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
33
Wzór zał. Nr 5 do oferty
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
doświadczenie w zakresie wykonawstwa
Nazwa Oferenta: ............................................................................................................................. .........................................
Adres Oferenta: .................................................................................................................................................... ....................
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Nazwa zamówienia
lokalizacja
Zamawiający
Adres
Wartość robót do
wykonania
W siłach
Ogółem
własnych
Terminy realizacji
Rozpoczęcie
Zakończenie
(minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa lub remont instalacji
oświetlenia hybrydowego w ilości co najmniej 150 szt. stanowisk oświetleniowych).
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
34
Wzór zał. Nr 6 do oferty
WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO
główne pozycje sprzętu budowlanego
Nazwa Oferenta: ............................................................................................................................. .........................................
Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................ ................
Sprzęt
L.p.
Nazwa
Typ
Rok
produkcji
Ilość sprzętu oraz podstawa
dysponowania
Udostępniony
Ogółem
Własny
na podstawie
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
35
Wzór zał. Nr 7 do oferty
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW
charakterystyka ogólna oferenta kwalifikacje techniczne
podstawowego personelu
Nazwa Oferenta: ....................................................................................................................................................... ...............
Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................
Wykaz osób i podmiotów proponowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Nazwisko i imię
Wykształcenie
Proponowane
przeznaczenie
Praktyka zawodowa
w latach
Ogółem
W firmie
Rodzaj i Nr
uprawnień
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
36
Wzór zał. Nr 8 do oferty
OŚWIADCZENIE
o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Nazwa Oferenta: ............................................................................................................................. .........................................
Adres Oferenta: ............................................................................................................................. ...........................................
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I –
Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
oświadczam, że osoby wskazane w zał. Nr 7 do oferty posiadają aktualne
uprawnienia wydane przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne
niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem.
Uwaga !
Zaleca się dołączenie kserokopii uprawnień zawodowych oraz kserokopii aktualnych zaświadczeń o
wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa.
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
37
Zał. Nr 18 do oferty
OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z terenem (odbyciu wizji lokalnej)
Nazwa Oferenta: ............................................................................................................................. .........................................
Adres Oferenta: ............................................................................................................................. ...........................................
Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem (odbyliśmy wizję lokalną)
będącym miejscem prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją
inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław –
Etap I – Oświetlenie zasilane energią odnawialną” i uzyskaliśmy informacje
potrzebne do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do
wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Po uzyskaniu wspomnianych informacji stwierdzamy, że roboty budowlane
wykonamy zgodnie z wymogami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami,
przy zachowaniu należytej staranności, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i
higieny pracy.
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
38
Zał. Nr 19 do oferty
OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PRZEZ WYKONAWCĘ
GWARANCJI I RĘKOJMI NA ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa Oferenta: ............................................................................................................................. .........................................
Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że udzielę 5 letniej ( 60 miesięcy ) gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław – Etap I –
Oświetlenie zasilane energią odnawialną”
.......................................................................................
( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )
..................................................................................
( miejscowość, data )
39
Download