Sławomir Łodziński - Instytut Socjologii UW

advertisement
Sławomir Łodziński
Zakład Socjologii Ogólnej
Instytut Socjologii UW
Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 3):
Społeczna organizacja etniczności
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
1. Etnos i grupa etniczna a społeczne aspekty „etniczności”:
- etniczność – przynależność do grupy oraz samoidentyfikacja;
- problem granic etnicznych – granice między poszczególnymi grupami
etnicznymi nie mają jedynie charakteru kulturowego i terytorialnego, są
one także (a nawet musza być) „efektywnie społeczne”;
- etniczność sytuacyjna – kiedy oraz w jakich sytuacjach społecznych
tożsamości etniczne ludzi staja się dla nich oraz „innych” społecznie
znaczące?;
- jakie elementy kultur i odrębności etnicznych stają się ważne , aby
czynić „różnice „ między ludźmi?;
- zjawisko (renesans) „ukrytej etniczności”;
- przyjmując, że podstawowa funkcją zasady „etniczności” jest
porządkowanie świata społecznego poprzez wydzielanie i tworzenie
klasyfikacji grup etnicznych, to należy zadać pytanie o kryteria i formę
dzielących je granic.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
2. Koncepcja „granic etnicznych” Frederika Bartha:
• grupa etniczna a cechy kultur etnicznych;
• błędem utożsamiać grupę etniczną z każdą grupą kulturową (nie każda
wspólnie podzielana kultura stanowi o odrębności grupowej). Pytania:
• w jaki sposób zjawia się „etniczność?;
– co staje się tutaj ważne – treści kultury („zawartość kulturowa”), czy
też interakcje i organizacja społeczna?;
– nacisk na granice etniczne, które opierają się na społecznych
procesach wyłączania i włączania określonych osób do grupy:
• jak członkowie istniejącej grupy definiują to, co ich łączy i to, co
ich oddziela od innych?;
• jak definiują granice między „swoimi” i „obcymi”?;
• jakimi działaniami mają podtrzymywać te granice, a w jaki
sposób je przekraczać?
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
3. F. Barth: społeczny kontekst funkcjonowania grup etnicznych:
• grupy etniczne są kategoriami społecznymi wynikającymi z
przypisywania, samoprzypisywania i samoidentyfikowania się
działających w ich obrębie osób (podmiotów). Są kategoriami
organizowania przez ludzi interakcji w obrębie grupy i między grupami;
• grupy etniczne to „całości przypisania”, gdzie istnienie granic zapewnia
przetrwanie grupy;
• wspólne pochodzenie i kultura mają znaczenie, ale głównie
świadomościowe;
• Frederick Barth - przypisywanie osoby do jakiejś kategorii staje się
etniczne wówczas, gdy klasyfikuje ono dana osobę z punktu widzenia jej
tożsamości, a która – jak się zakłada - jest określona przez jej
pochodzenie i podłoże kulturowe.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
4. F. Barth: społeczny kontekst funkcjonowania grup etnicznych (II):
• nie są dane z góry cechy kulturowe, lecz wartości i charakterystyki
społeczne świadomie dobierane przez ludzi tworzą granice grupowe;
• zdaniem Bartha świadczą o tym te sytuacje, w których małe różnice
kulturowe pomiędzy grupami etnicznymi nie korelują się w sposób istotny
ze zmniejszaniem się istotności tożsamości etnicznych („załamywaniem”
się granic międzygrupowych);
• jego podejście badawcze koncentruje się na tym, co jest społecznie
skuteczne w stosunkach między-etnicznych;
• Barth podkreśla, że etniczność jest kategorią przypisania, która
klasyfikuje ludzi w ich najbardziej ogólnych tożsamościach;
• członkostwo w grupie etnicznej musi być uznane przez same jednostki,
aby było społecznie skuteczne. Brak ciągłości tożsamości jest wynikiem
braku społecznej ciągłości, a nie kulturowej.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
5. F. Barth: społeczny kontekst funkcjonowania grup etnicznych (III):
• dwie logiki tworzenia granic – wewnętrznej (samo-potwierdzania) i
zewnętrznej (przypisania);
• kulturowe różnice mają znaczenie dla etniczności tylko wtedy, gdy mają
znaczenie dla stosunków społecznych. Mogą być one efektem, a nie
przyczyną granic etnicznych. Jeżeli odrębności między grupami staną się
znaczące społecznie, to inne aspekty kultury będą stawały się ważne;
• „granice” pozwalają wyjaśnić zjawisko „ukrytej etniczności” lub też jej
renesansu (odrodzenia). Granice etniczne (cała etniczność) ma zarówno
znaczenie symboliczne, jak i użyteczne (umożliwiające dostęp do
określonych rzadkich zasobów).
• koncepcja granicy etnicznej stawia w centrum badań problem relacji
między grupami. Granica, choć niewidoczna, tworzy i rozgranicza linię
graniczną pomiędzy nimi.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
6. Grupy etniczne a granice etniczne:
• dwa aspekty granicy etnicznej:
– rozgranicza i tworzy własną tożsamość;
– tworzy odrębność w stosunku do innych.
• zmienność granicy etnicznej – w skrajnych przypadkach mamy
przypisaną nazwę (służy do klasyfikacji ludzi), która determinuje całość
życia jednostki;
• poziomy społeczne „granic etnicznych”:
– społeczeństwa (podział pracy, „etniczna” struktura społeczeństwa);
– stosunków międzygrupowych (poziom organizacji i stowarzyszeń oraz
stosunków władzy);
– życia codziennego (podziały etniczne w codziennych spotkaniach,
„interpersonalnych” relacjach).
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
7. Wyrażanie „granic (zróżnicowań) etnicznych”:
• „widoczne” - upozowana, paradna, na pokaz, nad-komunikowana (overcommunicated), jasne, głośne i widoczne wyrażanie identyfikacji
etnicznych, podkreślanie etniczności w różnych formach i sytuacjach
społecznych, głównie publicznych (np. w sztuce);
• „ukryta” („niedo-komunikowana”) – etniczność nie jest uważana za coś
ważnego dla sfery publicznej, jednostki nie uważają jej za coś istotnego,
co warto przekazywać.
• granice etniczne wiążą się z takimi zjawiskami (działaniami) społecznymi:
– taksonomia etniczną (dystans społeczny wobec innych – „my” i „oni”,
skala Bogardusa);
– procesy dychotomizacji oraz współpracy („uzupełniania”) w życiu
społecznym (codziennym);
– stereotypami etnicznymi;
– stygmatyzacją etniczną (naznaczanie „gorszością”, może to być
początkiem odrodzenia etnicznego).
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
Czynniki zwiększające widoczność
różnic - granice etnicznych
Czynniki zmniejszające widoczność
różnic – granic etnicznych
•
•
•
•
•
•
•
„przeszła” obecność tożsamości
etnicznych w społecznych
relacjach;
grupy „inne” są względnie duże
liczebnie wobec dominującej
populacji;
ich praktyki kulturowe (język,
wyznanie etc.) różnią się w dużym
stopniu od większości
społeczeństwa;
członkowie tych grup zajmują
podobne pozycje klasowe (zawód);
grupy te cechuje duży kapitał
społeczny;
maja one rozbudowany repertuar
symboliczny.
•
•
•
•
•
brak „przeszłości” w obecności
tożsamości etnicznych w
społecznych relacjach;
grupy „inne” są względnie małe
liczebnie wobec dominującej
populacji;
ich praktyki kulturowe (język,
wyznanie etc.) nie różnią się od
większości społeczeństwa;
członkowie tych grup nie zajmują
podobnych pozycji klasowych
(zawód);
grupy te cechuje mały kapitał
społeczny;
maja one słabo rozbudowany
repertuar symboliczny.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
8. Krytyka koncepcji F. Bartha:
• ekskluzywność i inkluzywność granic – dyskusja na temat „centrów
identyfikacyjnych” osób (kto pragnie należeć i gdzie?);
• granice są sztywne, ale bywają także przekraczalne (w jaki sposób i pod
jakimi warunkami?);
• czy nie ma możliwości „bycia” ponad granicami?;
• „otwartość” zasobów grupy na rzecz innych społeczności;
• ewolucja granic i grup etnicznych:
– grupa etniczna przechodzi od stadium wspólnoty pokrewieństwa,
przez wspólnotę interesu, następnie – zamiennie – wspólnotę
instytucji i kultury, by zamknąć to wszystko powrotem do wspólnoty
pokrewieństwa.
Kategoria
Sieć
Stowarzyszenie
Społeczność
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Przynależność
Interakcje
Organizacja
Baza
terytorialna
9. Stopnie etnicznego włączania (inkluzji):
X
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
10. Kategoria etniczna:
• najniższa pod względem „etniczności”, widoczne są granice wobec
innych, ale pozostają one bez treści;
• tworzona przez skontrastowanie wobec innych (my i oni, swoi i obcy);
• dostarcza niewielu wyrazistych wartości, ale uczy członków odpowiednich
zachowań (postaw) wobec innych oraz dostarcza wiedzy o korzeniach
grupy (nie jesteśmy przypadkowi; legitymizuje istnienie tej kategorii
etnicznej;
• stanowi ważną wskazówkę zachowań „etnicznych”;
• jest to świadomość „kulturowej” odrębności, ale przy braku organizacji,
działań publicznych;
• etniczna kategoryzacja wyprzedza logicznie inne formy etnicznego
włączania.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
11. „Sieć (network) etniczna”:
– sieć kontaktów opiera się na etnicznej przynależności (etnicznych
kategoriach). Zachęca się do nich i organizuje kontakty z innymi;
– tworzy zdolność do dystrybucji zasobów między członkami grupy (np.
na rynku pracy);
– jest zdecentralizowana i nie ma podstawy organizacyjnej, nie
funkcjonuje jako widoczna grupa interesu;
– członkowie „sieci” posiadają poczucie sensu solidarności grupowej i
odrębności kulturowej. Mają silne zobowiązania do popierania
wzajemnego, ale głównie na poziomie indywidualnym.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
12. Stowarzyszenie i społeczność etniczna:
• związek (stowarzyszenie) etniczne:
– członkowie mają poczucie podzielania wspólnych interesów i tworzą
organizację do ich wyrażania;
– jest to grupa nacisku;
– członkowie grupy tworzą i uczestniczą w organizacji związku
etnicznego – to jest kolektyw – poziom korporacyjny;
• społeczność (grupa) etniczna:
– taki sposób zorganizowania „własnej etniczności”, obok sieci i
organizacji, z bardziej lub mniej widocznymi fizycznie granicami;
– terytorium daje dodatkowe żądanie swoim członkom: stają się oni
grupowo odpowiedzialni za strzeżenie swoich granic oraz
podtrzymywanie dalszej kontroli.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
13. Schemat ten może być interpretowany jako:
• schemat analizy etnogenezy i wyłania się określonej społeczności (grupy)
etnicznej;
• typologia organizacji etnicznych;
• aspekty procesów między-etnicznych;
• sposobu „włączenia” jednostki do „etniczności” (np. tożsamość etniczna
jest ważniejsza dla członka społeczności etnicznej niż dla członka
„kategorii etnicznej”)
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
14. Więź społeczna w grupach etnicznych (I):
• więź naturalna:
– przewaga styczności bezpośrednich, codzienne stosunki,
podobieństwo położenia społ., zawodu itp. oraz „lokalnością’,
przejawiającą się w istnieniu granic terytorialnych (rodzina, grupa
przyjaciół, grupa sąsiedzka oraz społeczność lokalna);
– o granicach decyduje zasada endogamii małżeńskiej (skąd pochodzą
partnerzy małżeńscy?) i zasada komensalizmu – z kim możemy
spożywać posiłki, odwiedzać się , bawić się, świętować itp.
– tworzenie własnych społeczności lokalnych, koncentrując na
określonym terytorium (własne dzielnice etniczne itp.);
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
14. Więź społeczna w grupach etnicznych (II):
• więź zrzeszeniowa:
– występuje zarówno na poziomie lokalnym, i ponadlokalnym,
przejawia się w istnieniu rozmaitych stowarzyszeń, zrzeszeń,
instytucji itp.;
– funkcja więzi zrzeszeniowej jest łączenie grup pierwotnych i
społeczności lokalnych w szersze układy instytucjonalne;
– przykłady: parafie, organizacje samopomocowe, stowarzyszenia
kulturalne,. instytucje lobbingu, grupy nacisku, ruchy panetniczne.
Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 3
15. Więź społeczna w grupach etnicznych (III):
• więź symboliczna:
– rozumiana jako system wspólnych symboli i wartości
identyfikacyjnych. Więź ta występuje w każdym rodzaju czy typie
grup społecznych: pierwotnych i wtórnych, małych i wielkich,
formalnych i nieformalnych. Spełnia przede wszystkim funkcję
identyfikacyjną – jest to więź identyfikacji społecznej:
– może występować na różnych poziomach etniczności, ale szczególną
rolę odgrywa wobec grup, w których dominują styczności pośrednie,
a interakcje społeczne mają charakter sporadyczne i mają charakter
konwencjonalny;
– etniczność symboliczna nie potrzebuje nawet grupy – stanowi symbol
lojalności wobec grupy jako symbolu.
Download