zał. nr 3 wzór umowy - koprzywnica.bip.gmina.pl

advertisement
Projekt realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej
„ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”
Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Nr - wzór
W dniu …
2014 roku w Koprzywnicy, pomiędzy:
Gminą Koprzywnica, mającą siedzibę w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, NIP :
864-17-92-737, reprezentowaną przez:
Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
… .............................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, który jest reprezentowany przez :
… .............................................................................................
zawarto umowę na podstawie art. 10 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, z późn. zm.,) treści następującej:
§ 1. Przedmiot zamówienia.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego i przekazanie mu zadania: Budowa sieci wodociągowej w msc. Krzcin, wymiana rurociągu
azbestowego na rurociąg PE- ul. Osiecka w Koprzywnicy oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w msc. Koprzywnica, zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą złożoną przez
wykonawcę, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
2.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje kompleksowe wykonanie robót określonych
szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ofertą i dokumentacją projektową
stanowiące integralną część umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać także inne prace konieczne do wykonania nie ujęte w
dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.
4. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z treścią SIWZ oraz miejscem wykonywania robót i nie wnosi
do nich zastrzeżeń przyjmuje warunki w nich zawarte.
Wykonawca oświadcza również że projekt budowlano – wykonawczy jest prawidłowy i kompletny,
nie wnosi żadnych zmian, uwag i modyfikacji.
§ 2. Termin wykonania.
1. Realizacja przedmiotu zamówienia ma się odbywać w jednym etapie
2. Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot zamówienia najpóźniej do dnia 30 września
2014 roku.
§ 3. Wartość umowna i warunki płatności.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.
1. na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego, które stanowią integralną część umowy, wynosi
…………..… ....................................................... złotych brutto.
(słownie: … ................................................................................ złotych brutto),
VAT w kwocie: … ....................................................................... złotych,
wynagrodzenie netto … ............................................................. złotych
(słownie: … ................................................................................ złotych netto)
w tym:
1) Sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Krzcin wymiana rurociągów azbestowych na PE
Gmina Koprzywnica
- ……………………………………………………… zł netto
- ……………………………………………………… zł VAT
- ……………………………………………………… zł brutto
2) Przyłącza wodociągowe
- ……………………………………………………… zł netto
- ……………………………………………………… zł VAT
- ……………………………………………………… zł brutto
3) Wymiana rurociągu wodociągowego z azbestu śr. 200 mm na rurociąg wodociągowy PE śr. 200mm w
Koprzywnicy ul. Osiecka
- ……………………………………………………… zł netto
- ……………………………………………………… zł VAT
- ……………………………………………………… zł brutto
4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Czynowa, Sportowa, Rzeczna
- ……………………………………………………… zł netto
- ……………………………………………………… zł VAT
- ……………………………………………………… zł brutto
5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Piaskowa, Floriańska , Żeromskiego- ……………………………………………………… zł netto
- ……………………………………………………… zł VAT
- ……………………………………………………… zł brutto
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie faktycznie wykonanego
zakresu robót sprawdzonym i ewentualnie skorygowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
potwierdzonego kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru wykonanych
robót i cen jednostkowych według kosztorysu ofertowego.
Wysokość cen jednostkowych określonym w kosztorysie ofertowym nie ulegnie zmianie w czasie
trwania umowy.
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie jednorazowo, po
wykonaniu całości robót, dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego, na podstawie kosztorysu
powykonawczego sprawdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i faktury dostarczonej
Zamawiającemu, opisanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz
wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy.
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i
odbiorem, a w szczególności:
1) roboty określone w Kosztorysie ofertowym i SIWZ,
2) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań,
3) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika robót,
4) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
5) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy,
6) koszty zużycia energii elektrycznej i wody,
7) koszty geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
8) należny podatek VAT,
9) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty, które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i
prawnymi oraz sztuką budowlaną.
6. Wartość przedmiotu umowy będzie rozliczana po dokonaniu odbioru całego zadania,
stanowiącego przedmiot umowy:
2
7. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze Wykonawcy tj.:
……………………………….………….., nr ……………………………………………………….… w terminie do 30 dni od daty
jej doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem załączenia przez Wykonawcę dokumentów
rozliczeniowych.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. NIP
Zamawiającego: 864-17-92-737, NIP Wykonawcy: ………………………….
§ 4. Obowiązki zamawiającego.
1. Przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej tj.:
1) Dokumentacja techniczna wymiana rurociągu wodociągowego z azbestu śr. 200 mm na rurociąg
wodociągowy PE śr. 200mm w Koprzywnicy ul. Osiecka,
2) Projekt budowlany - sieć kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Czynowa, Sportowa, Rzeczna ,
3) Projekt budowlany - budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 75 km
28+616 na działce nr 3829w msc. Koprzywnica ,
4) Projekt budowlany – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Piaskowa, Floriańska ,
Żeromskiego, Tarnobrzeska , w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Przekazanie wykonawcy terenu budowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
3. Zamawiający uzupełni dokumentację projektową, jeżeli zostanie stwierdzona jej wadliwość w
terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia wady przez wykonawcę.
4. Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie działał zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
5. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy.
§ 5. Obowiązki wykonawcy.
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją
projektową i wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi wskazówkami i
zaleceniami Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy – Prawo
budowlane, wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji projektowej, co do jakości (w tym specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót).
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną.
5. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca udostępni znajdujące się na terenie budowy materiały w
celu umożliwienia zbadania ich jakości.
6. W przypadku stwierdzenia, że materiały, o których mowa w ust. 6 nie będą spełniały wymaganych
przepisami norm, to koszt wykonania tych badań zostanie pokryty przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na koszt własny zaplecze budowy, a także
zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
kompletną dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiałów zastosowanych przez wykonawcę.
9. Wykonawca w czasie realizacji robót zabezpieczy teren, na którym będą prowadzone prace
poprzez utrzymanie go w odpowiednim stanie, tj. będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci
oraz urządzenia prowizoryczne.
10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom
3
Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy
wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i
informacji wymaganych tą ustawą.
11. W czasie realizacji robót Wykonawca:
1) zapewni ciągłe kierownictwo nad prowadzonymi robotami, przez osobę wymienioną w § 5.
ust. 17,
2) zapewni nadzór nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową,
3) zapewni wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą
firmy,
4) umożliwi dokonanie odbioru robót,
5) zapewni codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami oraz zapewni
prawidłową organizację robót,
6) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, zostaną wykonane niezwłocznie
roboty zabezpieczające i zostanie powiadomiony o tym zamawiający,
7) będzie wykonywał niezbędne pomiary i badania.
12. Wykonawca poniesie koszty prowadzenia robót w pasie drogowym poprzez przygotowanie
dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa
drogowego od właściwego zarządcy drogi.
13. Wykonawca wypłaci odszkodowania w przypadku powstania szkód wynikłych w trakcie
wykonywania robót, na rzecz osób trzecich.
14. Po stronie Wykonawcy należy obowiązek naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych
urządzeń technicznych podziemnych.
15. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w terminie ustalonym na dokonanie ostatecznego odbioru robót.
16. Do pełnienia funkcji kierownika budowy, wykonawca wyznacza :
… .................................................................................................................................................
posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: … .....................................
17. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane.
18. Ewentualna zmiana kierownika budowy może mieć miejsce tylko po uprzedniej pisemnej
akceptacji przez zamawiającego, która może nastąpić po przedłożeniu przez Wykonawcę
szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem i wskazaniem proponowanej osoby do pełnienia tej
funkcji.
§ 6. Ustalenia wykonawcze.
1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o terminach wykonywania
robót zanikających, uzgodnienia terminów ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych
faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić
te roboty do stanu poprzedniego.
2. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia dokona sprawdzenia
jakości i ilości robót ulegających zakryciu.
3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji, koszty
naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego ponosi Wykonawca.
§ 7. Nadzór.
1. Ze strony Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnił będzie: ……………………… –
inspektor nadzoru inwestorskiego.
2. W przypadku zmiany inspektora nadzoru, Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym
fakcie Wykonawcę i wskaże osoby sprawujące z jego strony formalny nadzór inwestorski.
4
§ 8. Odbiory robót.
1. Do odbioru robót zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia
przez wykonawcę gotowości do odbioru.
2. Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru.
3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umową.
4. Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:
1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dot. sieci wodociągowej
2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dot. przyłączy wodociągowych
3) certyfikaty, świadectwa techniczne, badania, atesty, aprobaty,
4) dokumenty gwarancji producenta na materiały, jeżeli producent udzielił takiej gwarancji,
5) dzienniki budowy,
6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami.
5. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w
toku odbioru – podpisany przez obie strony.
6. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o usunięciu wad.
W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo
naliczania kar umownych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy.
2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:
Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt.4 umowy.
3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w
niniejszej umowie albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, z zastrzeżeniem prawa
do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 1 umowy.
7. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy
Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru,
jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.
§ 9. Gwarancja i rękojmia.
1.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, dobrej jakości.
2.Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu
umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego, że został wykonany
należycie.
3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.
4.W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady, przeglądy gwarancyjne będą się
odbywały w następujących terminach:
1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub
usterek,
2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,
5
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.
5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie
zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół
ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego - bez utraty praw wynikających z rękojmi i
gwarancji w przypadku gdy Wykonawca:
1) nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;
2) nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty,
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, a następnie z kwoty przeznaczonej na
pokrycie roszczeń z rękojmi i gwarancji.
Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień
przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego i niniejszej umowie
7.Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do
usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do
usuwania wad i usterek, w przypadkach technicznie uzasadnionych, może zostać wydłużony za zgodą
Zamawiającego.
8.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
9.W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający
może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego
w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, a
w przypadku gdy opóźnienie przekroczyło 14 dni, Zamawiający może usunąć wady lub usterki na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, jakości lub rękojmi za
wady, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę.
10.W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą
one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
11. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, które zostały
zgłoszone przez Inwestora w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto(wg § 3 ust. 1, tj. w wysokości ………… złotych (słownie:
…………………………….zł).
2.Całość zabezpieczenia tj. ……………… złotych została wniesiona przez Wykonawcę
przed podpisaniem umowy w formie ……………………….
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.
5.Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
1) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umowy,
zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez
Zamawiającego, że roboty wykonane zostały w sposób należyty,
6
2) 30 % wartości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
6. Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1),
zabezpieczenia z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust.
5 pkt 2) Zamawiający dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia, potrącenia wymaganej kwoty
pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.
7. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu
nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia
tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami
zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji
jakości lub rękojmi za wady.
8. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca który wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej zobowiązany jest do
przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości
lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 11. Zmiany umowy.
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy, utrzymujące
się opady deszczu uniemożliwiające realizację robót)
2) konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,
3) konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych,
4) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np.:
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,
5) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,
6) wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinione
przez Wykonawcę,
7) wystąpienia osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub
występujące ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i
hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy,
8) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę i nie zawinionych przez niego opóźnień w
dostawie urządzeń technologicznych.
Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w
formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia
zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Przy zmianie terminu wykonania umowy ma zastosowanie § 10 ust.8.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania projektów i rozwiązań zamiennych w trakcie
realizacji inwestycji ze względu na:
1)dostosowanie realizowanego zadania do aktualnych przepisów i norm budowlanych,
2)dostosowanie realizowanego zadania do przyszłych zmian w przepisach i normach
budowlanych, które zaczną obowiązywać przed terminem uzyskania zgody na użytkowanie
realizowanego zadania. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiany
te nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy i mogą spowodować zmiany terminu wykonania
prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od powzięcia informacji
7
stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania w trakcie realizacji inwestycji zmian do projektu,
który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, dla osiągnięcia optymalnych parametrów
funkcjonalnych inwestycji.
1) w wypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu, który uzyskał decyzję o
pozwoleniu na budowę, Zamawiający jest zobowiązany w sposób określony ustawą Prawo
budowlane przekazać zakres zmian Wykonawcy. W wypadku wprowadzenia takich zmian,
każdorazowo Wykonawca powinien zmiany te umieścić w dokumentacji powykonawczej.
niniejszej umowy. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający. Zmiany te nie wpłyną na
wynagrodzenie Wykonawcy i mogą spowodować zmiany terminu wykonania prac. Zmiana
wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od powzięcia informacji stanowiącej
podstawę do wprowadzenia zmian.
§ 12. Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy
w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za
roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie
realizuje umowy przez okres co najmniej 14 dni, co w ocenie zamawiającego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie
dokonane na piśmie,
3) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Wykonawca
uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne, co potwierdza inspektor nadzoru,
4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
5) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż, pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru,
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy następuje z chwilą pisemnego
zawiadomienia wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku:
1) zapłata za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego
Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych
przez innego wykonawcę.
2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru
procentowego zaawansowania robót, sporządzonych na bazie kosztorysów, podpisanych przez
właściwych inspektorów nadzoru budowlanego, kierownika budowy oraz upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie
wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.
4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego następuje z
chwilą pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim
przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za roboty wykonane, a ustalenie zapłaty nastąpi
na podstawie protokołów odbioru procentowego zaawansowania robót.
§ 13. Kary umowne.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
8
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na
zakończenie robót,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
4) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie są możliwe do usunięcia – karę umowną
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, za dany zakres robót, których te wady dotyczą.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kwot naliczonych kar
umownych, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
§ 14. Podwykonawstwo.
1. Zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy określony jest w
ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym,
że w realizacji robót, o których mowa powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające
niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i
zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za zaniechania własne.
2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z
podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu , na
zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania
Zamawiającemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także
projektu jej zmiany , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy.
4. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody na zawarcie umowy z
Podwykonawcą o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian . Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że
9
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Umowy, o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 3 pkt. 2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ,wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że
zaakceptował on tę umowę.
7. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma ustalonych w
nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
8. Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby
nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
9. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi termin
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej.
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do
umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.
§ 15. Rozstrzygnięcie sporów.
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Reklamację
wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
10
§ 16. Cesja wierzytelności
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 17. Postanowienia pozostałe.
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejsze umowy, zastosowanie mieć będą
przepisy ustaw: Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi , Prawo zamówień publicznych,
Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu za zgodą
obu stron.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.
Zamawiający:
Wykonawca:
Załączniki:
1. Oferta,
2. Kosztorys ofertowy,
3. Projekty budowlane:
a)Projekt budowlany – sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Krzcin wymiana rurociągów azbestowych na
PE Gmina Koprzywnica,
b)Dokumentacja techniczna wymiana rurociągu wodociągowego z azbestu śr. 200 mm na rurociąg wodociągowy PE
śr. 200mm w Koprzywnicy ul. Osiecka,
c) Projekt budowlany - sieć kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Czynowa, Sportowa, Rzeczna ,
d) Projekt budowlany - budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 75 km 28+616 na
działce nr 3829w msc. Koprzywnica ,
e) Projekt budowlany – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koprzywnicy ul. Piaskowa, Floriańska , Żeromskiego,
Tarnobrzeska
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
11
Download