wymagania bialorusi_pl - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i

advertisement
Wymagania fitosanitarne wobec
podlegających kwarantannie produktów, wwożonych
na terytorium Republiki Białorusi
ROZDZIAŁ 1. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Niniejsze Wymagania Fitosanitarne wobec produktów podlegających
kwarantannie przy wwozie na terytorium Republiki Białorusi (dalej Wymagania
Fitosanitarne) zostały opracowane zgodnie z artykułem 15 Ustawy Republiki
Białorusi z dnia 25 grudnia 2006 roku „O ochronie roślin” («О защите растений»)
(Narodowy Rejestr Aktów Prawnych Republiki Białorusi, 2006 r., nr 6, 2/1174
[Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6,
2/1174]), Porozumieniem Unii Celnej o kwarantannie roślin, Rozporządzeniem o
trybie wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy
celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18
czerwca 2010 roku nr 318, (Положение о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного
союза, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня
2010 г. № 318), i określają wymagania wobec stanu fitosanitarnego wwożonych na
terytorium Republiki Białorusi produktów podlegających kontroli kwarantannowej,
jak również ich opakowań i oznaczeń.
2. Niniejsze Wymagania Fitosanitarne dotyczą wwożonych na terytorium
Republiki Białorusi produktów podlegających kontroli kwarantannowej, zgodnie z
Listą Produktów podlegających kontroli kwarantannowej (podlegających kontroli
ładunków, podlegających kontroli materiałów, podlegających kontroli towarów),
poddawanych kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzorowi) na granicy celnej
Unii Celnej oraz na przestrzeni celnej Unii Celnej, zatwierdzoną na mocy Decyzji
Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318.
3. Wwożone na terytorium Republiki Białorusi produkty podlegające kontroli
kwarantannowej muszą być wolne od obiektów kwarantannowych wpisanych na
Listę szkodników, chorób roślin oraz chwastów, które uznane są za obiekty
kwarantannowe dla Republiki Białorusi, zatwierdzoną na mocy Postanowienia
Ministra Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białorusi z dnia 27 września 2006 roku,
nr 57 (Narodowy Rejestr Aktów Prawnych Republiki Białorusi, 2006 rok, nr 168,
8/15119; 2010 rok, nr 288, 8/23004 [Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., №_168, 8/15119; 2010 г., № 288, 8/23004]).
4. Kwarantannowa kontrola fitosanitarna produktów podlegających kontroli
kwarantannowej dokonywana jest w miejscach dostarczenia (fitosanitarne posterunki
kontrolne) oraz podlega sprawdzeniu w miejscach dokonania odprawy celnej (w
miejscu przeznaczenia); w przypadku konieczności dokonywana jest ekspertyza
kwarantannowa. (Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli
1
fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji
Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной границе таможенного союза, утверждено решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318]).
W przypadku naruszenia niniejszych wymagań fitosanitarnych produkty podlegajace
kontroli kwarantannowej zostaną zwrócone do kraju - eksportera lub zajęte
i zniszczene.
5. Wykorzystywanie i sprzedaż wwiezionych na terytorium Republiki
Białorusi produktów podlegających kontroli kwarantannowej o wysokim i niskim
ryzyku fitosanitarnym bez protokołu kwarantannowej kontroli fitosanitarnej
(świadectwo kontroli) jest zabronione. (Instrukcja dot. trybu uczestnictwa
przedstawicieli Państwowej Inspekcji „Główna Inspekcja Państwowa Nasiennictwa,
Kwarantanny i Ochrony Roślin” w przeprowadzeniu sprawdzenia produktów,
podlegających kontroli kwarantannowej, zatwierdzona Postanowieniem Ministerstwa
Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białorusi z dnia 15 stycznia 2007 roku nr 4.
[Инструкция о порядке участия представителей Государственного
учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений" в проведении досмотра подкарантинной
продукции, утверждена постановлением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь от 15 января 2007 г. №4]).
6. Osoby prawne i jednostki, w tym indywidualni przedsiębiorcy
zaangażowanych w obrót produktami podlegającymi kontroli kwarantannowej są
zobowiązane do powiadamiania Państwowej Inspekcji „Główna Inspekcja
Państwowa Nasiennictwa, Kwarantanny i Ochrony Roślin” lub jej jednostek
regionalnych przywozie produktów podlegających kontroli kwarantannowej do
miejsca przeznaczenia w ciągu doby (od daty odbioru) w celu przedstawienia ich do
kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (postanowienie Rady Ministrów z dnia 29
lipca 1993 № 509 "O środki w celu poprawy organizacji kwarantanny roślin w
Republice Białoruś") (постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 29 июля 1993 г. № 509 «О мерах по улучшению организации карантина
растений в Республике Беларусь»).
7. Pobranie próbek (wzorców) w celu przeprowadzenia ekspertyzy
kwarantannowej na fitosanitarnych posterunkach kontrolnych dokonywane jest w
dostępnych dla kontroli miejscach (Instrukcja dot. trybu uczestnictwa przedstawicieli
Państwowej Inspekcji „Główna Inspekcja Państwowa Nasiennictwa, Kwarantanny i
Ochrony Roślin w przeprowadzeniu sprawdzenia produktów, podlegających kontroli
kwarantannowej, zatwierdzona Postanowieniem Ministerstwa Rolnictwa i
Wyżywienia Republiki Białorusi z dnia 15 stycznia 2007 roku nr [Инструкция о
порядке участия представителей Государственного учреждения "Главная
государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений"
в
проведении
досмотра
подкарантинной
продукции,
утверждена
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 15 января 2007 г. №4] ).
2
8. Zezwala się na wwóz produktów podlegających kontroli kwarantannowej w
przesyłkach pocztowych, bagażu podręcznym pasażerów, członków załóg statków,
samolotów, wagonów pasażerskich, drogowych środków transportowych bez
załączonego certyfikatu fitosanitarnego pod warunkiem, że powyższe produkty nie są
materiałem siewnym lub ziemniakami (Rozporządzenie o trybie wykonywania
kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej,
zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku
nr 318 [(Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной границе таможенного союза, утверждено
решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318])..
ROZDZIAŁ 2. Wymagania Fitosanitarne,
dotyczące warzyw i ziemniaków konsumpcyjnych,
wwożonych na terytorium Republiki Białorusi
9. Partie warzyw oraz ziemniaków konsumpcyjnych, wwożonych na
terytorium Republiki Białorusi, muszą być zaopatrzone w certyfikat fitosanitarny
państwa – eksportera. (Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej
kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy
Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о
порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
на таможенной границе таможенного союза, утверждено решением
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318]) i wolne od
następujących obiektów kwarantannowych:
1. Spodoptera litura Fabr.
2. Liriomyza trifolii Burg.
3. Spodoptera littoralis Boisd.
4. Diabrotica virgifera le Conte.
5. Phthorimaea operculella Zell.
6. Bemisia tabaci Gen.
7. Liriomyza sativae Blanch.
8. Tuta absoluta (Povolny, Meyr)
9. Liriomyza huidobrensis Blanch.
10.Clavibacter michiganensis subsp sepedonicum (Spieckermann and Kotthoff)
Davis et al
11.Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al
12.Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
13.Globodera pallida (Stone) Behrens
14.Globodera rostochiensis (Woll) M.et St
15.Meloidogyne chitwoodi Golden et al
10. Transport partii warzyw, owoców oraz ziemniaków konsumpcyjnych musi
odbywać się w krytym, hermetycznym środku transportowym, w nowej tarze i
opakowaniach (Instrukcja dot. trybu wykonywania państwowej kontroli fitosanitarnej
3
na przejściach granicznych na granicy państwowej Republiki Białorusi i (lub) w
miejscach przeznaczenia, zatwierdzona na mocy Postanowienia Rady Ministrów
Republiki Białorusi w dniu 14 lipca 2006 roku, nr 881 [Положение о порядке
осуществления государственного фитосанитарного контроля в пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и (или) в местах
назначения, утверждено постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 14 июля 2006 г. № 881]).
Jako materiał opakunkowy może być wykorzystywany papier, plastik, wióry, opiłki,
mieszanka torfowo-perlitowa oraz inne materiały, w których nie mogą przenosić się
obiekty kwarantannowe (Podpisane przez Szefów Rządów państw WNP
Porozumienie o współpracy w dziedzinie kwarantanny roślin, [Соглашение о
сотрудничестве в области карантина растений] z 13 listopada 1992 roku).
11. Zabroniony jest wwóz bez certyfikatu fitosanitarnego państwa – eksportera
ziemniaków konsumpcyjnych w przesyłkach pocztowych, bagażu podręcznym
pasażerów, członków załóg statków, samolotów wagonów pasażerskich
(Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej
(nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii
Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке осуществления
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе
таможенного союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от
18 июня 2010 г. № 318]).
ROZDZIAŁ 3. Wymagania Fitosanitarne,
dotyczące wwożonych na terytorium Republiki Białorusi
owoców i jagód
12. Wwożone na terytorium Republiki Białorusi partie owoców i jagód muszą
być zaopatrzone w certyfikaty fitosanitarne państwa – eksportera (Rozporządzenie o
trybie wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy
celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18
czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного
союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня
2010 г. № 318]) i wolne od następujących obiektów kwarantannowych:
1. Liriomyza trifolii Burg.
2. Grapholitha molesta Busck.
3. Diabrotica virgifera le Conte.
4. Numonia pyrivorella Mats.
5. Thrips palmi Karny.
6. Carposina niponensis Wlsghm.
7. Ceratitis capitata Wied.
8. Viteus vitifolli Fitch.
9. Dialeurodes citri Ashm.
10.Pseudococcus comstocki Kuw.
4
11.Rhagoletis pomonella Walsh.
12.Cuscuta sp.
13. Transport partii owoców i jagód musi odbywać się w krytym,
hermetycznym środku transportowym, w nowej tarze i opakowaniach (Instrukcja dot.
trybu wykonywania państwowej kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych na
granicy państwowej Republiki Białorusi i (lub) w miejscach przeznaczenia,
zatwierdzona na mocy Postanowienia Rady Ministrów Republiki Białorusi w dniu 14
lipca 2006 roku, nr 881 [Положение о порядке осуществления государственного
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь и (или) в местах назначения, утверждено
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 июля 2006 г.
№ 881]).
Zakazane jest używanie opakowań z podsciółką z siana i słomy i innych materiałów,
które mogą być nosicielami organizmów kwarantannowych.
ROZDZIAŁ 4. Wymagania Fitosanitarne,
dotyczące wwożonego na terytorium Republiki Białorusi
materiału siewnego (za wyjątkiem ziemniaków)
14. Wwożonego na terytorium Republiki Białorusi materiał siewny (za
wyjątkiem ziemniaków) musi być zaopatrzony w certyfikat fitosanitarny państwa –
eksportera (Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli
fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji
Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной границе таможенного союза, утверждено решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318]) i wolny od następujących
obiektów kwarantannowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Callosobruchus spp.
Diabrotica virgifera le Conte.
Trogoderma granarium Ev.
Caulophilus latinasus Say.
Stenocarpella macrospora Sutton
Stenocarpella maydis Sutton
Tilletia (Neovossia) indica Mitra
Cochliobolus carbonum R.R.Nelson
Cochliobolus Heterostrophus (Drechsler) Drechsler Raca T
(Helminthosporium) maydis Nisicado et Miyake)
Phomopsis helianthi
Erwinia stewartii (Smith) Dye
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrosia trifida L.
5
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Ambrosia psilostachya D.C.
Iva axillaris Pursh
Acroptilon repens D. C.
Ipomoea hederacea L.
Ipomoea lacunosa L.
Euphorbia dentata Michx.
Solanum elaegnifolium Cav
Solanum rostratum Dun
Solanum triflorum L.
Solanum carolinense L.
Cuscuta sp.
Striga sp.
Cenchrus pauciflorus Benth.
Bidens pilosa L.
(tribuloides L.)
Materiał nasienny, w którym wykryto nasiona kwarantannowych chwastów
podlega zwrotowi lub konfiskacie i zniszczeniu w ustalonym przez prawo trybie
(Instrukcja dot. trybu zatrzymania, zwrotu do państwa – eksportera produktów
podlegających kontroli kwarantannowej, zatwierdzona na mocy Postanowienia
Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi z dnia 15 stycznia 2007
roku, nr 4. [Инструкция о порядке изъятия, возврата в страну-экспортер
подкарантинной продукции, утверждена постановлением Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 января
2007 г. № 4]).
15. Transport materiału sadzonkowego roślin ozdobnych, drzew i krzewów,
kwiatów i innych roślin, roślin doniczkowych, ciętych kwiatów (za wyjątkiem
materiału sadzonkowego kultur owocowych i jagodowych) musi odbywać się w
krytym, hermetycznym środku transportowym, w nowej tarze i opakowaniach
(Instrukcja dot. trybu wykonywania państwowej kontroli fitosanitarnej na przejściach
granicznych na granicy państwowej Republiki Białorusi i (lub) w miejscach
przeznaczenia, zatwierdzona na mocy Postanowienia Rady Ministrów Republiki
Białorusi w dniu 14 lipca 2006 roku, nr 881 [Положение о порядке осуществления
государственного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь и (или) в местах назначения,
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 июля
2006 г. № 881]).
16. Zabroniony jest wwóz bez załączonego certyfikatu fitosanitarnego
materiału sadzonkowego w przesyłkach pocztowych, bagażu podręcznym pasażerów,
członków załóg statków, samolotów, wagonów pasażerskich, drogowych środków
transportowych (Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli
fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji
Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной границе таможенного союза, утверждено решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318]).
6
ROZDZIAŁ 5. Wymagania Fitosanitarne,
dotyczące ziemniaków sadzeniakowych,
wwożonych na terytorium Republiki Białorusi
17. Ziemniaki sadzeniakowe, wwożone na terytorium Republiki Białorusi
muszą być zaopatrzone w certyfikat państwa – eksportera (Rozporządzenie o trybie
wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej
Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca
2010 roku nr 318 [(Положение о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного
союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010
г. № 318]). i wolne od następujących obiektów kwarantannowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Phthorimaea operculella Zell.
Tuta absoluta (Povolny, Meyr)
Diabrotica virgifera le Conte.
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
Angiosorus solani Thirumet O’Brien
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum (Spieckermann and Kotthoff)
Davis et al
7. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al
8. Globodera pallida (Stone) Behrens
9. Globodera rostochiensis (Woll) M.et St
10.Meloidogyne chitwoodi Golden et al
18. Transport ziemniaków sadzeniakowych musi odbywać się w krytym,
hermetycznym środku transportowym, w nowej tarze i opakowaniach (Instrukcja dot.
trybu wykonywania państwowej kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych na
granicy państwowej Republiki Białorusi i (lub) w miejscach przeznaczenia,
zatwierdzona na mocy Postanowienia Rady Ministrów Republiki Białorusi w dniu 14
lipca 2006 roku, nr 881 [Положение о порядке осуществления государственного
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь и (или) в местах назначения, утверждено
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 июля 2006 г. №
881]).
Przywóz do Republiki Białoruś sadzeniaków do celów produkcyjnych z krajów
trzecich jest dozwolony tylko przez przejście graniczne wyznaczone do celów
kwarantanny roślin (punkt kontroli fitsanitarnej) Kozłowicze - Kukuryki.
19. Zabroniony jest wwóz bez załączonego certyfikatu fitosanitarnego
ziemniaków sadzeniakowych w przesyłkach pocztowych, bagażu podręcznym
pasażerów, członków załóg statków, samolotów, wagonów pasażerskich, drogowych
środków transportowych (Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej
kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy
7
Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о
порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
на таможенной границе таможенного союза, утверждено решением
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318]).
20. Wwiezione na terytorium Republiki Białorusi ziemniaki sadzeniakowe
składowane są w miejscach przeznaczenia oddzielnie od innych ziemniaków.
Do czasu uzyskania wyników ekspertyzy zabroniona jest sprzedaż.
(Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej
(nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii
Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке осуществления
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе
таможенного союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от
18 июня 2010 г. № 318]).
ROZDZIAŁ 6. Wymagania Fitosanitarne,
dotyczące materiału sadzonkowego roślin dekoracyjnych, drzew i krzewów,
kwiatów i innych roślin, roślin doniczkowych, kwiatów ciętych (za wyjątkiem
materiału sadzonkowego kultur owocowych i jagodowych)
wwożonych na terytorium Republiki Białorusi
21. Materiał sadzonkowy roślin dekoracyjnych, drzew i krzewów, kwiatów i
innych roślin, roślin doniczkowych, kwiatów ciętych (za wyjątkiem materiału
sadzonkowego kultur owocowych i jagodowych) wwożonych na terytorium
Republiki Białorusi musi być zaopatrzony w certyfikat fitosanitarny państwa –
eksportera (Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli
fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji
Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной границе таможенного союза, утверждено решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318]) i wolny od następujących
obiektów kwarantannowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Spodoptera litura Fabr.
Anoplophora glabripennis Motschulsky
Hyphantria cunea Drury.
Liriomyza trifolii Burg.
Grapholitha molesta Busck.
Numonia pyrivorella Mats.
Spodoptera littoralis Boisd.
Diabrotica virgifera le Conte.
Quadraspidiotus perniciosus C.
Phthorimaea operculella Zell.
Lymantria dispar L. (asian race)
Thrips palmi Karny.
8
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Carposina niponensis Wlsghm.
Ceratitis capitata Wied.
Bemisia tabaci Gen.
Liriomyza sativae Blanch.
Tuta absoluta (Povolny, Meyr)
Pseudaulacaspis pentagona Targ.
Dialeurodes citri Ashm.
Pseudococcus comstocki Kuw.
Liriomyza huidobrensis Blanch.
Rhagoletis pomonella Walsh.
Agrilus mali Mats.
Popillia japonica Newm.
Lopholeucaspis japonica Ckll.
Didymella chrysanthemi (Tassi) gar et Gull
Puccinia horiana P.Henn
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al
Globodera pallida (Stone) Behrens
Globodera rostochiensis (Woll) M.et St
Meloidogyne chitwoodi Golden et al
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle
Cuscuta sp. sp.
22. Transport materiału sadzonkowego roślin ozdobnych, drzew i krzewów,
kwiatów i innych roślin, rośliny doniczkowe cięte kwiaty (za wyjątkiem materiału
sadzonkowego kultur owocowych i jagodowych) musi odbywać się w krytym,
hermetycznym środku transportowym, w nowej tarze i opakowaniach (Instrukcja dot.
trybu wykonywania państwowej kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych na
granicy państwowej Republiki Białorusi i (lub) w miejscach przeznaczenia,
zatwierdzona na mocy Postanowienia Rady Ministrów Republiki Białorusi w dniu 14
lipca 2006 roku, nr 881 [Положение о порядке осуществления государственного
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь и (или) в местах назначения, утверждено
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 июля 2006 г. №
881]).
Jako materiał opakunkowy może być wykorzystywany papier, plastik, wióry,
opiłki, mieszanka torfowo-perlitowa oraz inne materiały, w których nie mogą
przenosić się obiekty kwarantannowe (Podpisane przez Szefów Rządów państw
WNP Porozumienie o współpracy w dziedzinie kwarantanny roślin, z dnia 13
listopada 1992 roku).
23. Zabroniony jest wwóz bez załączonego certyfikatu fitosanitarnego
materiału sadzonkowego roślin ozdobnych, drzew i krzewów, kwiatów i innych
roślin, roślinn doniczkowych, ciętych kwiatów (za wyjątkiem materiału
sadzonkowego kultur owocowych i jagodowych) w przesyłkach pocztowych, bagażu
podręcznym pasażerów, członków załóg statków, samolotów, wagonów
9
pasażerskich, drogowych środków transportowych (Rozporządzenie o trybie
wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej
Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca
2010 roku nr 318 [(Положение о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного
союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010
г. № 318]).
24. W przypadku wykrycia kwarantannowych patogenów chorób w wiązce
żywych kwiatów w partii, składającej się z różnych rodzajów, zwrotowi lub
likwidacji podlegają zarażone gatunki (Instrukcja dot. trybu zatrzymania, zwrotu do
państwa – eksportera produktów podlegających kontroli kwarantannowej,
zatwierdzona na mocy Postanowienia Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki
Białorusi z dnia 15 stycznia 2007 roku, nr 4. [Инструкция о порядке изъятия,
возврата в страну-экспортер подкарантинной продукции, утверждена
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 15 января 2007 г. №4]).
ROZDZIAŁ 7. Wymagania Fitosanitarne,
dotyczące materiału sadzonkowego kultur owocowych i jagodowych,
wwożonych na terytorium Republiki Białorusi
25. Materiał sadzonkowy kultur owocowych i jagodowych, wwożony na
terytorium Republiki Białorusi musi być zaopatrzony w certyfikat fitosanitarny
państwa – eksportera (Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej
kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy
Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о
порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
на таможенной границе таможенного союза, утверждено решением
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318]) i wolny od
następujących obiektów kwarantannowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Hyphantria cunea Drury.
Grapholitha molesta Busck.
Numonia pyrivorella Mats.
Diabrotica virgifera le Conte.
Quadraspidiotus perniciosus C.
Carposina niponensis Wlsghm.
Pseudaulacaspis pentagona Targ.
Viteus vitifolli Fitch.
Dialeurodes citri Ashm.
Pseudococcus comstocki Kuw.
Rhagoletis pomonella Walsh.
Agrilus mali Mats.
Popillia japonica Newm.
10
14. Lopholeucaspis japonica Ckll.
15. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al
16. Globodera pallida (Stone) Behrens
17. Globodera rostochiensis (Woll) M.et St
18. Cuscuta sp. sp.
26. Transport materiału sadzonkowego kultur owocowych i jagodowych musi
odbywać się w krytym, hermetycznym środku transportowym, w nowej tarze i
opakowaniach (Instrukcja dot. trybu wykonywania państwowej kontroli fitosanitarnej
na przejściach granicznych na granicy państwowej Republiki Białorusi i (lub) w
miejscach przeznaczenia, zatwierdzona na mocy Postanowienia Rady Ministrów
Republiki Białorusi w dniu 14 lipca 2006 roku, nr 881 [Положение о порядке
осуществления государственного фитосанитарного контроля в пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и (или) в местах
назначения, утверждено постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 14 июля 2006 г. № 881]).
Jako materiał opakunkowy może być wykorzystywany papier, plastik, wióry,
opiłki, mieszanka torfowo-perlitowa oraz inne materiały, w których nie mogą
przenosić się obiekty kwarantannowe (Podpisane przez Szefów Rządów państw
WNP porozumienie o współpracy w dziedzinie kwarantanny roślin, podpisane przez
Szefów Rządów państw WNP z 13 listopada 1992 roku).
Przywóz do Republiki Białoruś materiału sadzonkowego kultur owocowych i
jagodowych do celów produkcyjnych z krajów trzecich jest dozwolony tylko przez
przejście graniczne wyznaczone do celów kwarantanny roślin (punkt kontroli
fitsanitarnej) Kozłowicze - Kukuryki.
27. Nie zezwala się na wwóz bez załączonego certyfikatu fitosanitarnego
materiału sadzonkowego kultur owocowych i jagodowych w przesyłkach
pocztowych, bagażu podręcznym pasażerów, członków załóg statków, samolotów,
wagonów pasażerskich, drogowych środków transportowych (Rozporządzenie o
trybie wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy
celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18
czerwca 2010 roku nr 318. [(Положение о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного
союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня
2010 г. № 318]).
ROZDZIAŁ 8. Wymagania fitosanitarne
dotyczące ziarna oraz surowców nie będących ziarnem,
wwożonych na terytorium Republiki Białorusi
28. Ziarno oraz surowce nie będące ziarnem, które wwożone są na terytorium
Republiki Białorusi muszą być zaopatrzone w fitosanitarne certyfikaty państwa –
eksportera (Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli
fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji
Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
11
таможенной границе таможенного союза, утверждено решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318]) i wolne od następujących
obiektów kwarantannowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Callosobruchus spp.
Diabrotica virgifera le Conte.
Trogoderma granarium Ev.
Caulophilus latinasus Say.
Stenocarpella macrospora Sutton
Stenocarpella maydis Sutton
Tilletia (Neovossia) indica Mitra
Cochliobolus carbonum R.R.Nelson
Cochliobolus Heterostrophus (Drechsler) Drechsler Raca T
(Helminthosporium) maydis Nisicado et Miyake)
10.Phomopsis helianthi
11.Erwinia stewartii (Smith) Dye
12.Ambrosia artemisiifolia L.
13.Ambrosia trifida L.
14.Ambrosia psilostachya D.C.
15.Iva axillaris Pursh
16.Acroptilon repens D. C.
17.Ipomoea hederacea L.
18.Ipomoea lacunosa L.
19.Euphorbia dentata Michx.
20.Solanum elaegnifolium Cav
21.Solanum rostratum Dun
22.Solanum triflorum L.
23.Solanum carolinense L.
24.Cuscuta sp. sp.
25.Striga sp. sp.
26.Cenchrus pauciflorus Benth (tribuloides L.)
27.Bidens pilosa L.
34. Wwóz na terytorium Republiki Białorusi ziarna oraz surowców nie
będących ziarnem dopuszczalny jest tylko na adres organizacji wpisanych na Listę
Podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz przetwórstwem
importowanego ziarna oraz surowców nie będących ziarnem, zgodnie z Instrukcją
dotyczącą zapobiegania rozprzestrzenienia obiektów kwarantannowych przy
pozyskiwaniu, przechowywaniu oraz przetwórstwie importowanego ziarna oraz
surowców nie bedących ziarnem, zatwierdzoną na mocy Postanowienia Ministerstwa
Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białorusi z dnia 4 grudnia 2007 roku, nr 84
(Narodowy Rejestr aktów prawnych Republiki Białorusi, 2007 rok, nr 16, 8/17751
[Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 16,
8/17751]).
12
Lista Podmiotów znajduje sie na stronie internetowej w rozdziale „Warunki
wwozu i przemieszczania produktów podlegających kontroli kwarantannowej w Unii
Celnej” («Условия ввоза и перемещения подкарантинной продукции в
Таможенном союзе»).
ROZDZIAŁ 9. Wymagania Fitosanitarne,
dotyczące drewna i wyrobów tartacznych,
wwożonych na terytorium Republiki Białorusi
31. Drewno i wyroby tartaczne, które wwożone są na terytorium Republiki
Białorusi muszą być zaopatrzone w certyfikat fitosanitarny państwa – eksportera
(Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej
(nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii
Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке осуществления
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе
таможенного союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от
18 июня 2010 г. № 318]) oraz wolne od następujących obiektów kwarantannowych:
1.
2.
3.
4.
Anoplophora glabripennis Motschulsky
Diabrotica virgifera le Conte.
Lymantria dispar L. (asian race)
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle
ROZDZIAŁ 10. Wymagania Fitosantarne
dotyczące drewna opakowaniowego i mocującego,
wwożonego na terytorium Republiki Białorusi
32. Wwożone na terytorium Republiki Białorusi drewniane materiały
opakunkowe i mocujące muszą być wolne od następujących obiektów
kwarantannowych:
1.
2.
3.
4.
Anoplophora glabripennis Motschulsky
Diabrotica virgifera le Conte.
Lymantria dispar L. (asian race)
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle
32. Drewniane materiały opakunkowe i mocujące muszą być oznakowane
zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Standardu dla środków fitosanitarnych
nr 15 „Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w
handlu międzynarodowym”. W przypadku braku oznakowania muszą być
zaopatrzone w certyfikat fitosanitarny państwa – eksportera (Rozporządzenie o trybie
wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej
Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca
2010 roku nr 318 [(Положение о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного
13
союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010
г. № 318]).
ROZDZIAŁ 11. Wymagania Fitosanitarne,
dotyczące produktów podlegających kontroli kwarantannowej
o niskim ryzyku fitosanitarnym,
wwożonych na terytorium Republiki Białorusi
34. Produkty podlegające kontroli kwarantannowej o niskim ryzyku
fitosanitarnym wwożone są na terytorium Republiki Białorusi bez certyfikatu
fitosanitarnego państwa – eksportera i podlegają kontroli kwarantannowej w
miejscach wwozu (granicznych punktach kontroli kwarantannowej) oraz kontroli w
miejscach odpraw celnych (miejsce dostawy, przeznaczenia) z wydaniem po
zakończeniu kontroli protokołu kwarantannowej kontroli fitosanitarnej
(Rozporządzenie o trybie wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej
(nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej, zatwierdzone na mocy Decyzji Komisji Unii
Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 318 [(Положение о порядке осуществления
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе
таможенного союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от
18 июня 2010 г. № 318]).
14
Download