Zasady naboru do Izby Celnej w Kielcach ( 24 KB )

advertisement
ZASADY NABORU DO SŁUŻBY CELNEJ W IZBIE CELNEJ W KIELCACH
W Służbie Celnej może pełnić służbę osoba, która:
1. jest obywatelem polskim,
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4. ma co najmniej wykształcenie średnie,
5. ma nieposzlakowaną opinię,
6. ma stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku.
ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO OBEJMUJĄ:
I ETAP:
A) Złożenie następujące dokumentów:
1. Podanie o przyjęcie do służby z podpisem kandydata,
2. Wypełniony kwestionariusz (dostępny na stronie internetowej Izby Celnej w Kielcach
www.kielce.scelna.gov.pl/ogłoszenia w zakładce Praca/ogłoszenia o pracę oraz w siedzibie Izby
Celnej w Kielcach, ul. Wesoła 56, 25 – 363 Kielce);
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. Kserokopie świadectw pracy ze wszystkich poprzednich miejsc pracy (w przypadku, gdy osoba
pracowała, a nie posiada tych świadectw – oświadczenie o braku świadectw z uzasadnieniem),
5. Inne dokumenty bądź oświadczenia, których wymóg został określony w informacji o wolnych
stanowiskach służbowych.
B) Weryfikacja złożonych dokumentów wymienionych w pkt A) pod względem formalnym
1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, z niewłaściwymi, błędnie lub
niekompletnie wypełnionymi kwestionariuszami oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
w przypadku ofert złożonych osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego brak
własnoręcznego podpisu na podaniu, oświadczeniu, kwestionariuszu, traktowane jest jak nie
złożenie dokumentu;
II ETAP: test wiedzy:
1. Opracowany jest odrębnie dla każdej kategorii stanowisk służbowych,
2. Obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
w tym Służby Celnej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz aktualnych
zagadnień społeczno – gospodarczych,
3. Trwa 40 minut i zawiera 40 pytań, na każde pytanie testowe możliwa jest jedna odpowiedź, za
prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt.
4. Przed wejściem do sali każdy z kandydatów otrzymuje kartę informacyjną z numerem
ewidencyjnym.
III ETAP: test sprawności fizycznej:
1. Pozwala sprawdzić zdolność fizyczną kandydata,
2. Do testu sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy z testu wiedzy uzyskali co najmniej 24
punkty, z tym, że na jedno wolne stanowisko służbowe kwalifikuje się 5 kandydatów, którzy
uzyskali kolejno największą liczbę punktów. W przypadku gdy piąty i kolejny kandydat uzyska taką
samą liczbę punktów z testu wiedzy, do testu sprawności fizycznej przystępują wszyscy kandydaci,
którzy uzyskali tę lub większą liczbę punktów z testu wiedzy,
3. Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat przedstawia zaświadczenie lekarskie
dopuszczające go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed
dniem przeprowadzenia testu sprawności fizycznej,
4. Wykonuje się w stroju sportowym,
5. Uwzględnia rodzaj ćwiczeń, normy i wymogi ich spełnienia, z podziałem na grupy wiekowe i płeć,
6. Kandydaci, którzy w wyniku testu sprawności fizycznej zostali uznani za zdolnych fizycznie do
służby w Służbie Celnej przystępują do testów psychologicznych.
IV ETAP: testy psychologiczne:
1. Pozwalają sprawdzić predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów do pełnienia służby
w Służbie Celnej,
2. Kandydat, który uzyskał z testów psychologicznych wynik co najmniej przeciętny, przystępuje do
rozmowy kwalifikacyjnej,
3. Kandydat, który w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał z testów psychologicznych
wynik co najmniej przeciętny i nie minął rok od dnia przeprowadzenia tych testów nie przystępuje
do testów psychologicznych. Wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania.
V ETAP: rozmowa kwalifikacyjna:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonywana ocena niżej wymienionych kompetencji
kandydata, niezbędnych do pełnienia służby w Służbie Celnej:
1. gotowość do uczenia się
2. orientacja na klienta
3. orientacja na osiąganie celów organizacji
4. odpowiedzialność
5. etyka zawodowa
6. gotowość do zmian
Oceny kompetencji dokonuje się przyznając 1 pkt za posiadanie każdej z kompetencji.
VI ETAP: przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie
informacji niejawnych
Kandydaci, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej wynik co najmniej 4 punkty podlegają
postępowaniu sprawdzającemu określonemu w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Informacje o miejscu i terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego
podawane są do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby
Celnej
w
Kielcach
oraz
stronie
internetowej
Izby
Celnej
w
Kielcach
www.kielce.scelna.gov.pl/ogłoszenia w zakładce Praca/ogłoszenia o pracę.
2. Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy zawiera imię i nazwisko kandydata,
natomiast informacje o wynikach pozostałych etapów postępowania opatrzone są wyłącznie
numerem ewidencyjnym kandydata.
Tryb postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej - regulacje prawne:
Zasady prowadzenia naboru na wolne stanowiska służbowe w Służbie Celnej regulują następujące
akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 2015r. poz. 990 - t.j. ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie informacji o wolnych
stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej
(Dz. U. z 2016r. poz. 115 – t.j.).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards