Stresy Podczas Wschodów Kukurydzy

advertisement
STRESY PODCZAS WSCHODÓW KUKURYDZY
• Od kilku lat obserwujemy tendencję coraz wcześniejszych siewów w większości rejonów uprawy
kukurydzy w Polsce.
• Wczesne siewy zwiększają prawdopodobieństwo, że nasiona są wystawione na stres związany
z dłuższym okresem niskich temperatur oraz zbyt wilgotną glebą.
• Kłopoty ze wschodami często związane są uproszczoną uprawą gleby, która stwarza chłodne i
wilgotne warunki w wierzchniej warstwie.
• Te warunki mogą powodować uszkodzenia kiełków i korzeni zarodkowych. Może to być również
przyczyną narażenia kiełków na szkodniki i choroby.
• Warto zwrócić uwagę na cechę szybkości wzrostu początkowego (tzw. wczesny wigor) podczas
wyboru mieszańca Pioneer'a do wczesnego siewu.
• Warto pamiętać, że kukurydza jest rośliną ciepłolubną i uprawa jej w naszej strefie klimatycznej
naraża ją na wiele stresów począwszy od fazy wschodów.
WPŁYW NISKICH TEMPERATUR NA WYKSZTAŁCENIE ROŚLIN
Optymalna temperatura dla wschodów
kukurydzy to 25° C. Wschody są istotnie
opóźniane przez niższe temperatury,
zwłaszcza poniżej 10 - 13° C. Temperatura w
okresie wczesnych siewów nigdy nie jest
optymalna, a więc nasiona muszą być
narażone na wiele stresów i uszkodzeń we
wszystkich rejonach Polski. Wielkość
uszkodzeń zależy od długości okresu
przebywania kiełkującego nasiona w niskich
temperaturach.
Dla prawidłowego rozwoju kiełka, wszystkie
jego części (korzeń, liścień i zawiązki liści)
muszą współdziałać, aby wypchnąć liścień na
powierzchnię gleby i pozwolić na wykształcenie
pierwszego liścia. Uszkodzenie jakiejkolwiek
części rośliny w tym okresie spowoduje
zamieranie kiełkującej rośliny lub bardzo duże
straty plonu.
Typowe objawy uszkodzeń spowodowanych niskimi temperaturami podczas wschodów
KRYTYCZNE SĄ PIERWSZE GODZINY
Gdy suche nasiona zaczynają nasiąkać zimną wodą (przeważnie w temp. 10° C lub poniżej) mogą pojawić
się już pierwsze uszkodzenia. Zakres uszkodzeń może się wahać od nieprawidłowo wykształconych części
roślin do całkowitego zamierania kiełków. W miarę rozwoju kiełka, stres związany z pobieraniem zimnej
wody stopniowo zanika. Te problemy maja znacznie mniejsze znaczenie, gdy kiełkowanie przebiega w
temperaturze powyżej 10° C. To może być wyjaśnieniem, dlaczego wcześnie zasiana kukurydza w okresie
ciepłej pogody wschodzi lepiej niż zasiana w terminie agrotechnicznym, podczas którego było zimno.
Uszkodzenia korzenia zarodkowego mają przeważnie mniejsze znaczenie dla przeżywalności siewek. Tak się
dzieje gdyż korzeń zarodkowy, który jest pierwszym organem kiełkującym z nasiona, odgrywa relatywnie małą
role w wykształceniu siewki w przeciwieństwie do późniejszych korzeni właściwych. Siewka rozwija się
normalnie, gdy nie są uszkodzone korzenie właściwe. Jakiekolwiek uszkodzenia korzeni młodej siewki
obniżają wigor rośliny i zwiększają prawdopodobieństwo porażenia roślin przez szkodniki i choroby. Warto
zapamiętać, że uszkodzenia z powodu chłodów są w zasadzie nieodwracalne. Są one z reguły trudne do
zdiagnozowania, gdyż procesy te przebiegają pod powierzchnią gleby, znacznie wcześniej przed
pojawieniem się kiełkującej rośliny na powierzchni. Objawy tych wczesnych uszkodzeń mogą być widoczne
na młodych roślinach dopiero po paru tygodniach.
Poza wyżej opisanymi zagrożeniami dla młodych kiełków kukurydzy, należy zwrócić uwagę na inne
niebezpieczeństwa, które zagrażają kiełkującym roślinom:
- intensywne opady zaskorupiające glebę,
- wpłukiwanie w strefę kiełków herbicydów zastosowanych bezpośrednio po siewie.
ZALECENIA
Prawidłowe wykształcenie młodych roślin wymaga pełnego zrozumienia przyczyn powstawania
nieprawidłowości i nauczenia się sposobów ich unikania. Objawy uszkodzeń w bardzo wczesnych fazach
kiełkowania są bardzo trudne do zdiagnozowania, gdyż powstają przed ukazaniem się rośliny na
powierzchni gleby. Najlepszą strategią diagnozowania uszkodzeń jest bardzo dokładna analiza warunków
pogodowych i zrozumienie ich wpływu na rozwój rośliny w okresie od siewu do pojawienia się siewek na
powierzchni gleby.
Decyzja terminu siewu ma niewątpliwie największy wpływ na późniejszy rozwój rośliny. Ryzyko jest
największe, gdy nasiona są zasiane w zimną glebę lub gdy po siewach nastąpi okres bardzo zimnej pogody. W
okresie siewów kukurydzy następuje często spiętrzenie prac polowych i należy rozsądnie wybrać ich
kolejność. Jeżeli spodziewamy się chłodów po siewach, lepiej zasiać najpierw pola o lepszej
przepuszczalności wody. Warto wybrać mieszańce o lepszym wigorze wzrostu początkowego. Nasiona
powinny być bezwzględnie zaprawione skutecznymi zaprawami przeciwko szkodnikom żerującym na
młodych roślinach.
Materiał zebrał
Tadeusz Szymańczak
Download