Wysokość wynagrodzenia w okI esie wypłaty Stopa procentowa w1

advertisement
\
\
Dziennik Ustaw Nr 44
-
Poz. 202 i 203
372
----------------------------- -------~---------------------------------
.-
dla podatnika mężcz yzny, jeżeli ma na utrzymaniu
czworo dzieci, a dla podatnika kobiety, jeżeli
ma na utrzymaniu więcej niż dwoje dzieci.
2) 75%
Wysokość
Stopień
w1-jnagrodzenia
J
wynagrodzenia
w okI esie wypłaty
Stopa procentowa
w złotych
podatku
.p o n fi dl
d o
1060
1100
1140
1180
1220
1260
1300
1340
1380
1420
1460
1500
1540
1600
1020
1060
1100
1140
1180
1220
1260
" 1:100
1340
'1380
1420
1460
1500
1540
1600
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3 ;~
34
35
-
/
-
więcej niż
§. 4.
Zwalnia się całkowicie od podatku od wynagrona wysokość wynagrodzenia, podatników
mający ch na utrzymaniu:
l) więcej niż sześcioro dzieci - jeżeli oboje małżonkowie
są podatnikami podatku od wynagrodzeń,
2) więc ej niż pięcioro dzieci - jeżeli podatnikiem jest tylko
dzeń,
10,5
10,9
11,4
11,9
12,3
12,7
13,0
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,7
15,0
1.
względu
bez
mężczyzna,
3) , więcej
niż troje dzieci jeżeli podatnikiem jest tylko
kobieta.
2. Zwolnienia (ust. l) dotyczą tylko tych podatników,
którzy w okresie wypłaty wynagrodzenia nie są podatnikami
w podatku dochodowym. W przypadku gdy mąż jest podatnikiem w podatku dochodowym albo gdy oboje małżonkowie
pobierają wynagrodzenie żonie zwolnienie nie przysługuje.
Podatnikowi, który otrzymuje wynagrodzenie od różnych płat­
ników, przysługuje zwolnienie tylko w stosunku do jednego
przez niego wskazanego wynagrodzenia.
§ 5.
szenia z
l.
Rozporządzenie
mocą
wchodzi w
od dnia 1 sierpnia 1956 r.
życie
z dniem
ogło~
§ 3. Dla grupy pracowników fizycznych określonej w
§ l zniżki rodzinne przewidziane wart. 13 ustawy o podatku
2. Jednocześnie traci moc zarządzenie Ministra Skarbu
z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie ulg w podatku od wynaod wynagrodzeń ustala się na:
grodzeń
dla przodujących w pracy pracowników z tytułu
współ zawodnictwa pracy (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-16,
1) 36% - dla podatnika mężczyzny, jeżeli ma na utrzymimiu , poz. 224 i z 1955 r. Nr 4, poz. 55).
więcej niż dwoje dzieci, a dla podatnika kobiety, jeżeli
ma na utrzymaniu więcej niż jedno dziecko,
Minister Finansów: T. Dietrich
203
ROZPORZ'ĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOSer
Z dnia 8
września
1956 r.
w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Sieradzu i Wydziału ZamIejscowego ' w Zduńskiej Woli
Sądu
Powiatowego w Sieradzu.
Na podstawie art. 4 § 3 i art. 5 § l i 2 p'rawa o ustroju
sądów p'o wszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) zarządzasię,
co następuje:
§ 1.
a)
Obszar
właściwości:
Sądu
Powiatowego w Sieradzu w województwie
kim obejmuje powiat sieradzki i poWiiat miejski
ska Wola .
łódz­
Zduń­
'
b) Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu PO!wiatowego w Sieradzu obejmuje powiat miejski Zduńska Wola oraz gromady: Czechy, Górna Wola, J aniszewice Karsznice, Korczew, Krobanówek, Krokocice,
Prusino~ice. Ralewice i Wielka Wieś z powiatu sieradzkiego.
§ 2.
Minister
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Sprawiedliwości:
Z. Wasilkowska
Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa. al. Stalina 1/3,
Administracja: Administracja Wydavi nictw Urzędu Rad'y Ministrów, Warszawa. ul Bra r ka 20a
Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Mi-nistrów
Zam. 1684
w Drukarni Akcydensowe j w Wa rszawi e. uj ' T amka 3
Cena 0;50
zł
Download