internet1

advertisement
1
2001
Definicja sieci komputerowej
Sieć komputerowa to pewna liczba niezależnie działających
komputerów, które są połączone ze sobą za pomocą kanałów
komunikacyjnych pozwalających na wymianę informacji
między komputerami. Kanałami komunikacyjnymi mogą być
dowolne środki fizyczne umożliwiające przesyłanie informacji:
 Sieć telefoniczna,
 Światłowody,
 Łącza radiowe,
 Łącza satelitarne
Komputery muszą być autonomiczne, czyli żaden z nich nie
może być zależny od innego komputera w sieci
Zalety sieci komputerowych
Możliwość wspólnego użytkowania zasobów, czyli sprzętu i
oprogramowania. Użytkownik może uruchamiać własne
programy na superkomputerze znajdującym się kilka tysięcy
kilometrów od niego.
Duża niezawodność, ważne bazy danych mogą być
instalowane na kilku komputerach (wojsko, bankowość,
lotniska itp.)
Oszczędność
Środek komunikacji i pracy grupowej
Typy sieci
Lokalna sieć komputerowa – nazywana najczęściej LAN (Local Area Network) – to
w zasadzie kilka połączonych ze sobą komputerów. Rozróżniamy dwie główne
kategorie sieci:
typu klient-serwer – w takiej sieci jest jeden (lub kilka) komputer,
który spełnia
Serwer rolę serwera (serwer to komputer, którego zadaniem jest
centralne przechowywanie plików, programów itd.), pozostałe
komputery to tzw. klienci, którzy korzystają z zasobów serwera.
Najpopularniejszym systemem takiej sieci jest Novell.
typu peer to peer (każdy z każdym) – w sieci takiej nie ma
wydzielonego komputera – serwera, a każdy użytkownik korzystać z
zasobów plikowych i sprzętowych (drukarka, fax, modem) innych
użytkowników.
Internet
Co to jest Internet ?
• Internet – czyli sieć o światowym zasięgu
(popularnie nazywany „globalną wioską”) – stał
się synonimem rozwoju najbardziej
zaawansowanych technologii multimedialnych
z dziedziny łączności i przetwarzania informacji,
jej przesyłania, kodowania, odczytywania itd.
Cechy Internetu
Internet to sieć:
rozległa łączy wiele oddalonych od siebie komputerów,
rozproszona nie można wyróżnić centralnego punktu
sterującego systemem.
Każdy fragment sieci, niezależnie od innych jest zdolny do
samodzielnej pracy. Jeżeli jakikolwiek serwer zostanie
wyłączony, sieć i tak będzie pracowała dalej.
Internet jest największym systemem komputerowym na świecie. Stanowi
olbrzymią sieć sieci, ogarniającą cały świat bezustannie, ewoluująca i
przekształcającą się. Umożliwia milionom użytkowników wspólny dostęp do
informacji i ich wymianę. Miliony komputerów podłączonych do sieci
zawierają informację, do których użytkownik ma dostęp poprzez swój
komputer osobisty.
Cechy Internetu
W najprostszym przypadku sieć mogą tworzyć dwa komputery
połączone ze sobą kablami, tak aby miały wspólny dostęp do informacji,
sprzętu (drukarki, CD itp.) i oprogramowania. Internet jest największą ze
wszystkich sieci – utworzoną przez miliony komputerów połączonych
zwykłymi kablami telefonicznymi, światłowodami, łączami satelitarnymi i
mikrofalowymi. Rdzeń Internetu stanowi sieć potężnych komputerów typu
„mainframe” (superkomputery), powiązanych ze sobą łączami o bardzo
dużej szybkości transmisji. Zwykły użytkownik dostęp do Internetu
uzyskuje poprzez „dostawców usług”, tzn. firmy, które poprzez silny
komputer podłączone są do rdzenia Internetu – np. telekomunikacja Polska
S.A. Posiadając komputer, modem i „konto” (konto to po prostu rejestracja
u dostawcy usług) użytkownik poprzez wybranie numeru telefonicznego
dostawcy łączy swój komputer z Internetem.
Cechy Internetu
W sieci Internet nie ma znaczenia odległość pomiędzy
serwerami i komputerami. Ważna jest tzw.
przepustowość łączy
Oznacza ona szybkość transmisji danych
Przepustowość łącza
czas przesłania porcji danych
10 kB
2 Mb/s
0,04 s
64 Kb/s
1,25 s
Historia Internetu
1969
w Departamencie Obrony USA powstaje sieć komputerowa
typu rozproszonego o nazwie DARPANET (4 połączone
komputery), później ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network).
Sieć ta, będąca efektem pracy nad systemem transmisji
danych,
była zdolna do pracy nawet w przypadku zniszczenia jej
pewnej części.
Od tego momentu w USA następuje coraz szybszy rozwój
sieci
– początkowo łączone są placówki wojskowe, później placówki
naukowe, szkoły, przedsiębiorstwa itd.
1972
w sieci pracuje 37 komputerów
Historia Internetu
1983
Departament Obrony USA przyjmuje jako standard przesyłania informacji
w sieci protokół TCP/IP. Protokół to po prostu reguły przesyłania
informacji w sieci. Przyjęcie takiej drogi pozwoliło po raz pierwszy na
wymianę informacji pomiędzy komputerami różnych typów i producentów
(np. IBM PC, SUN, Macintosh itd.).
W roku tym ARPANET osiągnął już takie rozmiary, że niezbędne stało się
wydzielenie oddzielnie militarnego składnika sieci. Tak powstała odrębna
sieć wojskowa MILNET.
1984
organizacja rządowa National Science Foundation zakłada sieć NSFNET,
która połączyła pięć centrów superkomputerowych a zasoby udostępniła
instytucjom edukacyjnym.
Historia Internetu
1990
sieć ARPANET przestaje istnieć. Pojawia się Internet
Każdy użytkownik od tego momentu może podłączyć się do sieci.
1993
ponad 2 miliony użytkowników Sieci Internet
1997
ponad 30 milionów użytkowników, ponad 200 tys.
Serwerów
Internet w Polsce
1991
powołanie Naukowo Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Jest to
instytucja państwowa powołana specjalnie do tworzenia i rozwoju
nowoczesnych akademickich sieci komputerowych. W 1995 roku sieć ta
została skomercjalizowana, a większość polskich providerów (dostawców
usług) korzysta ze struktury sieciowej NASK-u.
1995-2000
Komitet Badań Naukowych (KBN) finansuje program
miejskich sieci komputerowych (MAN)
W Zielonej Górze powstaje ZielMAN
W Polsce powstaje 5 centrów obliczeniowych KDM
(Komputery Dużej Mocy)
Protokół TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protokol
Protokół to jednoznaczne reguły przesyłania informacji w sieci umożliwiające wymianę
informacji pomiędzy komputerami różnych typów. W zasadzie protokół TCP/IP to cała
gama protokołów i ich różnorakich odmian.
Wiedza ta jest użyteczna w momencie samodzielnego podłączania się do Internetu i
konfigurowania łączy.
Protokół TCP – steruje przesyłem porcji danych w sieci chroniąc je przed
zagubieniem. Jego zadaniem jest także sprawdzenie czy dane dotarły do adresata
nieuszkodzone. Porządkuje on dane w takiej kolejności w jakiej są wysyłane i
sprawdza czy w tej samej kolejności są odbierane. W przypadku przekłamań jego
zadaniem jest ponowne żądanie przesłania uszkodzonych danych.
Protokół IP jest protokołem komunikacyjnym odpowiedzialnym za przesyłanie
w sieci datagramów. Datagram to w przybliżeniu pakiet danych zaopatrzony w adres.
Taki datagram wędruje po sieci do momentu dotarcia do adresata. Nie ma znaczenie
droga po jakiej jest przesyłany. Jeżeli jakieś łącze zostanie uszkodzone to datagram
będzie kierowany do celu inną drogą.
Protokół IP
Aby datagram dotarł do konkretnego użytkownika musi on posiadać unikatowy w
skali Internetu identyfikator (adres). Taki identyfikator nazywamy adresem IP. Adres
IP jest 4-bajtową liczbą (32-bity), która jednoznacznie określa zarówno konkretny
komputer jak i sieć, w której się on znajduje. Każdy adres składa się z dwóch części:
numeru sieci oraz numeru komputera zapisywanych w postaci czterech liczb
oddzielonych kropkami, np.:
112.235.56.778
Taki adres w sieci posiada wyłącznie jeden komputer. Aby uniknąć
niejednoznaczności w każdym kraju powstały odpowiednie instytucje, których
zadaniem jest nadawanie adresów IP serwerom. Każdy użytkownik, który chce mieć
własny serwer musi wystąpić o przydział takiego numeru. W przypadku korzystania
z sieci poprzez modem, komputer otrzymuje automatycznie tylko na czas połączenia
swój adres z puli przydzielonej dostawcy usług (providerowi). Adresy IP w
Internecie zostały podzielone na trzy klasy A, B, C. Przydzielanie klas zależy od
wielkości firmy (liczby sieci i komputerów).
Zasady przydziału IP
Klasa adresów
początek
Adr es
sieadresu
ci
IP
P
rzykład
A
adresuIP
BasyA
kl
C
123
od 1 do 126
od 128 do 191
Staodła192
część
do 223
adresu
Adres kodompuliczba
tera
możliwych do zaadresowania
liczba
możliwych
zaadresowania sieci
113
126
16 tysięcy
> 2 miliony
23
komputerów
16,5 mln
65 tysięcy
111
Zmiennaczęść
esu
65 adr
tysięcy
Adrjest
es zarezerwowany
sieci
Adres klokalnego
omputera
IP zaczynający się od 127
jako oznaczenie
komputera.
Przykł
ad przydziela się klasę C. Ma ona ściśle określony numer sieci i może
Małej
firmie
adresuIP
dowolnie
klasyBadresować komputery. Wszystkie komputery w takiej firmie mają zatem takie
same trzy pierwszeStaliczby
adresu. Różnią się jedynieZm
ostatnią
czwarta liczbą. Większa
łaczęśćadresu
iennaczęśćadresu
firma, której przydzielono klasę B, będzie miała natomiast identyczne dwie pierwsze
liczby.
123
113
23
Adr es sieci
111
Adreskomputera
Ponieważ zapamiętanie adresów serwerów podanych w taki sposób byłoby w praktyce
Przykład dla użytkowników końcowych, numery te zastępuje się nazwami firm,
niemożliwe
adresuIP
organizacji
klasyC itd. (ale adres IP pozostaje, tylko jest niewidoczny dla użytkownika). Czyli
zamiast pamiętać ciąg liczb np.: 123.98.111.111 wystarczy zapamiętać adres w postaci
Stałaczęśćadresu
Zmiennaczęśćadresu
msn.edu.pl.
123
113
23
111
IP
Za pomocą programu winipcfg.exe możemy sprawdzić wartości w
naszym komputerze (niektóre z nich należy podać dostawcy usług)
Sposoby łączenia z Internetem
 Łącza stałe,
 ISDN,
 SDI,
 Telefon komórkowy (WAP),
 Modemy radiowe,
 Telewizja kablowa
Łącza stałe – duża prędkość transmisji danych (od 33,6Kbit/s
do więcej niż 2 Mbit/s. Pozwala na 24 godzinną pracę w
Internecie, a rachunek za dzierżawione łącze jest taki sam.
ISDN
ISDN - Integrated Services Digital Network,
oznacza: sieć cyfrowa z integracją usług
Sieć cyfrowa ISDN to sieć telekomunikacyjna (utworzona przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieci telefonicznej), która zapewnia
realizację wielu usług przy wykorzystaniu połączeń cyfrowych między
terminalami użytkownika. W sieci ISDN jest przeprowadzone w pełni
cyfrowe połączenie pomiędzy użytkownikami oraz możliwa jest integracja
usług. Pojęcie integracji usług oznacza, że ta sama sieć umożliwia transfer
głosu, obrazów, faksów, danych.
Sieć ISDN umożliwia transmisję obrazu, dźwięku, danych komputerowych
oraz zdalną pracę z aplikacjami standardowo pracującymi w sieci LAN.
Dzięki łączom ISDN można uzyskać dostęp do Internetu lub do sieci LAN.
Prędkość transmisji: 64 lub 128 Kbit/s. Musimy posiadać modem ISDN. Aby
skorzystać z INTERNETU należy połączyć się komputerem podłączonym do
sieci ISDN z numerem podanym przez operatora (np. TP – 0-202422)
ISDN
SDI (Szybki Dostęp do Internetu)
SDI – Połączenie przy wykorzystaniu zwykłej linii telefonicznej
(prędkość ok. 115 Kbit/s) stały miesięczny abonament z
nielimitowanym czasem połączeń. Pozwala na jednoczesne
korzystanie zarówno z sieci jak i z telefonu.
SDI - oparte są na sieciach komutowanych. W usłudze SDI zastosowano
unikalną metodę rozdziału kanałów pomiędzy usługi telefoniczne i transmisję
danych. SDI nie ingeruje w usługi telefoniczne. Dotychczasowe numery,
telefony i okablowanie w domu pozostają bez zmian.
SDI pozwala na jednoczesne korzystanie z telefonu i dokonywanie transmisji
danych przez istniejące łącze abonenckie. Adresowany do użytkowników,
którym nie wystarcza zwykły modem telefoniczny czy to ze względu na szybkość
transmisji czy też konieczność łączenia się z Internetem oraz tym, którym
potrzebne jest stałe IP. Abonenci otrzymują szybkie, stałe połączenie dla
przesyłania danych przy nie zakłóconej pracy telefonu. SDI umożliwia
użytkownikom bezpośredni dostęp do sieci przesyłania danych. Tego typu
połączenia (np. linie dzierżawione) były dotychczas zarezerwowane dla firm i
wymagały dodatkowej linii niezależnie do linii telefonicznej.
SDI
SDI zapewnia szybką transmisję i ciągły dostęp do zasobów przy nie
zakłóconej możliwości korzystania z telefonu. Jest to korzystne dla:
małych przedsiębiorstw
sklepów
osób pracujących lub uczących się w domu
Transmisja danych odbywa się z maksymalną szybkością 115.2 kbit/s.
W czasie korzystania z telefonu szybkość transmisji zmniejszana jest do 70.
Wykorzystanie
Wykorzystywanie linii telefonicznej do rozmowy i jednoczesnego przesyłania
danych z prędkością znacznie większą niż przy użyciu modemu powoduje, że
SDI jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w małych
przedsiębiorstwach oraz w domach jako system dostępowy do Internetu.
Dzięki stałemu utrzymywaniu połączenia dostęp do sieci wymaga jedynie
logowania, a nie jak w przypadku modemów dodzwaniania się.
Klienci SDI otrzymują stały adres IP dzięki czemu SDI umożliwia nawet
podłączenie serwera.
Usługę SDI trzeba wykupić, np. w TP S.A.
Telefon komórkowy
(protokół WAP Wireless Application Protocol –
bezprzewodowy protokół aplikacyjny)
Umożliwia korzystanie z sieci INTERNET poprzez protokół WAP, który
realizuje połączenia w telefonii bezprzewodowej.
W praktyce oznacza:
Możliwość otrzymywania najnowszych wiadomości, sprawdzania
programu TV, pogody, wysyłania i odbierania poczty, robienie zakupów
przez Internet itd. za pomocą telefonu komórkowego.
Inny standard GPRS wykorzystywany w sieci bezprzewodowej
powoduje, ze płacimy za ilość przesyłanych informacji a nie za czas
połączenia. Nie trzeba wykupywać usługi transmisji danych.
WAP
Jak łączymy się z Internetem poprzez telefon komórkowy ?
1. Telefon musi obsługiwać standard WAP (usługa mało
jeszcze znana w Polsce)
2. Należy u operatora wykupić usługę przesyłu danych
3. Należy odpowiednio skonfigurować telefon komórkowy
WAP dla telefonu komórkowego (Nokia 7110)
Parametr
Plus GSM
ERA GSM
IDEA
Strona główna
http://wap.wp.pl/
http://wap.wp.pl/
http://wap.wp.pl/
Typ połączenia
Ciągłe
Ciągłe
Ciągłe
Zabezpieczenie łącza
Nie
Nie
Nie
Nośnik
Dane
Dane
Dane
Numer Dial-up:
+48601100123
+48604020202
+48501800800
Adres IP
212.2.96.16
213.158.194.194
192.168.6.102
Typ weryfikacji
Normalna
Normalna
Normalna
Typ transmisji danych
Analogowy
Analogowy
ISDN (dla POP –
Analogue)
Szybkość transmisji
9600 bps
9600 bps
9600 bps
Użytkownik
Plusgsm
erawap
Idea
Hasło
Plusgsm
erawap
Idea
Modem (MOdulator-DEModulator)
Modem to urządzenie, które przekształca zapis cyfrowy
(binarny – ciąg zero-jedynkowy czytany przez komputer) na
sygnał analogowy. (Gdy sieć telefoniczna będzie cyfrowa
modemy staną się zbędne)
1
011
001
1
0
011
1
011
001
1
0
011
011010010111
011010010111
Typy Modemów
Zewnętrzny – podłączany jest do portu szeregowego oraz do
gniazda telefonicznego. Łatwy do podłączenia, możliwość
podłączania do innego komputera, posiada na obudowie
wskaźniki stanu pracy (szybkości itd.)
Modem wewnętrzny
Nie zajmuje miejsca na biurku, nie wymaga dodatkowego
okablowania, ma własny (wbudowany na karcie) port szeregowy
i dlatego jest niezależny od układu UART.
Wady: trudniejszy do instalacji, może wymagać zmian w
parametrach sprzętowych komputera.
Konfiguracja modemu
W panelu sterowani wybieramy ikonę: Modemy
Konfiguracja modemu
W programie komunikacyjnym lub systemie trzeba zwykle
zdefiniować :
•
szybkość bitową portu
•
format znaków (ilość bitów, typ parzystości)
•
jak będzie przebiegało sterowanie strumieniem danych oraz
parametry konfiguracyjne modemu:
•
czy będzie stosowana kompresja
•
czy będzie używana korekcja błędów
•
a także inne parametry wymagane przez program.
Podłączenie do Internetu poprzez modem
Przeglądarki Internetowe
Przeglądarki internetowe to specjalne oprogramowanie pozwalające na
korzystanie z zasobów sieci, przeglądanie informacji na serwerach itd. W
Polsce najbardziej rozpowszechnionymi przeglądarkami internetowymi
WWW są:
– Internet Explorer f-my Microsoft
– Netscape Navigator f-my Netscape.
•Przeglądarka Internet Explorer wchodzi standardowo w skład systemu
Windows’98. Bezpośrednio po uruchomieniu Internet Explorer pojawi
się charakterystyczne okno (początkowa strona zgłoszeniowa ustawiana
jest za pomocą opcji „home”), w którym widoczna będzie początkowa
strona. Na rysunku poniżej przedstawiona jest początkowa strona miasta
Zielona Góra (strona ta może aktualnie wyglądać inaczej, gdyż podlega
ciągłej modyfikacji):
WWW World Wide Web
Ogólnoświatowa pajęczyna
WWW – Zasady adresowania
Aby możliwe było przeglądanie na serwerze strony WWW musimy podać jej
adres. W celu ułatwienia poruszania się po sieci opracowano ogóle zasady
adresowania stron WWW. Pierwszym członem nazwy jest ciąg „WWW”,
następnym nazwa firmy, a kolejnym domena.. mil – dla organizacji
wojskowych
.com – dla firm komercyjnych
.edu – dla oświaty, edukacji
.org – dla organizacji, partii itp.,
gov – dla instytucji rządowych
.net – dla firm zajmujących się usługami sieciowymi
Ostatnim członem jest skrót danego kraju (z wyjątkiem USA):
.au – Australia
.de – Niemcy
.uk – Wielka Brytania
.pl – polska
WWW – uruchamianie stron Internetowych
Przyjęta konwencja pozwala na szybie znajdowanie stron
firmy. Np. firma IBM będzie najprawdopodobniej miała adres:
WWW.ibm.com.pl
Wywoływanie stron
Za pomocą polecenia uruchom z menu „start”, wpisując adres:
Strony WWW
Wywoływanie stron WWW za pomocą pola Adres
W tym polu
należy wpisać
adres WWW
Wyszukiwanie informacji na otwartej
stronie WWW
Przy dużych stronach WWW często zdarza się sytuacja, że wyszukanie
konkretnej informacje staje się kłopotliwe. Internet Explorer pozwala w
tym zakresie korzystać ze standardowych poleceń (jak w edytorze Word)
typu „znajdź”. Po otwarciu strony z menu Edycja wybieramy polecenie
„znajdź”.
Poczta elektroniczna
e-mail – electronic mail
Poczta elektroniczna jest najpopularniejszą usługą Internetu. Podobnie jak cała
sieć oparta jest na protokole TCP/IP, zgodnie z którym każdy komputer ma swój
unikatowy adres. Nie musimy go jednak pamiętać, gdyż specjalny serwer
(DNS) zamienia ciąg liczb na ciąg słów łatwych do zapamiętania. Podczas
przesyłania poczty nie musimy się obawiać, że gdy jakiś węzeł jest uszkodzony
to nasza poczta nie dojdzie. Protokół IP znajdzie inną drogę do celu.
Poczta internetowa jest obecnie najszybszym i najtańszym sposobem
komunikowania się. Niezależnie czy wysyłasz pocztę do sąsiada mieszkającego
po drugiej stronie ulicy, czy też do przyjaciela na drugiej półkuli, przekazanie
informacji trwa tylko kilka sekund. A w dodatku korzystanie z poczty e-mail jest
nieporównanie tańsze od listów wysyłanych "zwykłą" pocztą. Ponosisz bowiem
tylko opłaty za połączenie z Internetem do swojego lokalnego operatora.
E-mail
Aby korzystać z poczty elektronicznej musimy posiadać:
1.
Konto na serwerze zajmującym się dystrybucją poczty. Jeżeli nie mamy
dostępu do takiego serwera możemy wykorzystać oferty serwerów
darmowych (np. portali onet.pl i Wirtualna Polska).
2.
Program do obsługi poczty, np. Outlook Expres, Eudora, Pegazus (lub też
programy oferowane przez serwery darmowe). Ostatnio wiele firm oferuje
darmowe serwisy pocztowe udostępniane na portalach za pomocą WWW.
M.in. takie oferty możemy spotkać na stronie Microsoftu, Wirtualnej
Polski, Onecie itd.
E-mail
Adres poczty elektronicznej składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to
login użytkownika. Druga część to domena informująca gdzie znajduje się
serwer na którym użytkownik ma swoją skrzynkę pocztową. Np. adres:
[email protected] Adresy internetowe są czytane przez komputery "od
końca". Zatem patrząc na ten adres wiemy, że jest to polski adres "pl".
Kolejny element w adresie to nazwa domeny, "wp", co oznacza Wirtualną
Polskę.
Pozostałe elementy informują bardziej szczegółowo o lokalizacji komputera serwer internetowy nazywa się "poczta". Ostatnia część adresu to login
użytkownika „makatka", informujący, że każdy list zaadresowany:
[email protected]
jest właśnie do niego, a nie do innego użytkownika posiadającego konto na
tym serwerze.
Dostawcy darmowej poczty elektronicznej decydują o tym jak będzie
wyglądał Twój adres po prawej stronie małpy ("@"). Login natomiast
wybierasz samodzielnie, najlepiej taki, aby łatwo go było zapamiętać i
podawać znajomym do korespondowania.
Zakładanie konta
Wybieramy
hiperłącze
konto
pocztowe
Konto na portalu Onet.pl
Najpierw wybieramy opcję „Nie masz konta” i przystępujemy do
wypełnienia formularza zgłoszenia Onet_id to Twój identyfikator
(pseudonim), pod którym będziesz występować w różnych serwisach portalu
Onet.pl. Natomiast onet_hasło jest tajne i powinno być trudne do odgadnięcia
dla innych osób. Dlatego hasło nie może być identyczne z onet_id, musi mieć
co najmniej 6 znaków i być złożone jednocześnie z liter i cyfr.
Formularz konta
Konto
Konta
Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej na onecie.
POP3 (Post Office Protocol, version 3) odpowiada za ściąganie przychodzącej
do nas poczty z serwera poczty na nasz komputer osobisty. Jego nazwa musi
pokrywać się z nazwa serwera na którym mammy konto poczty elektronicznej.
Jak pamiętamy z poprzedniego ćwiczenia nasz serwer POP3 to: priv5.onet.pl
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) odpowiada za wysyłanie naszej poczty.
Może być to ten sam serwer co POP3. Tak jak w naszym przypadku smtp:
priv5.onet.pl
Oba protokoły bazują na protocole TCP/IP i są potrzebne do prawidłowego
działania programu obsługującego pocztę.
Konta
Rozmowy na żywo czyli komunikacja
on-line
Internet umożliwia prowadzenie rozmów na żywo i wywiadów
– jest to tzw. Czat i debata.
Aby przyłączyć się do rozmowy należy załogować się do serwisu (czyli
podać swój login i czasami hasło). Można zadawać wtedy pytania
skierowane do zaproszonych gości. Najpierw trafiają one do „moderatora
czatu” (prowadzący rozmowę). Odpowiedzi oraz zadawane pytania zostają
wyświetlone na ekranach uczestników rozmowy.
Popularne czaty na portalu Wirtualna Polska:
http://czat.wp.pl
http://debata.wp.pl
IRC (Internet relay czat)
IRC (ang. internet relay chat) to narzędzie służące do pisanych rozmów.
Jest to wirtualne spotkanie ludzi z całego świata, którzy dyskutują na
specjalnych kanałach. Na IRC-u możesz "pogadać" z każdym i na każdy
temat.
Aby spróbować porozmawiać przez IRC, należy zapoznać się z listą odpowiednich komend.
Poniżej kilka przykładów:
/NICK - nadanie sobie pseudonimu
/JOIN# - przyłączenie się do kanału
/HELP - lista wszystkich możliwych poleceń IRC
/WHO* - lista użytkowników kanałów
/MSG - wysłanie prywatnej wiadomości
/BYE - zakończenie sesji
Listę serwerów IRC możesz znaleźć pod adresem:
http://www.irc.pl
Oprogramowanie, które Ci się przyda znajdziesz pod adresem:
ftp://ftp.funet.fi
ftp://task.gda.pl
ftp://cs-ftp.bu.edu
Wideo konferencje
Wideo konferencja to nie tylko rozmowa ale także przesyłanie obrazu. Dzięki
kamerom wideo podłączonym do komputerów, można się wzajemnie widzieć.
Co jest potrzebne? Oczywiście dostęp do Sieci oraz kamera przystosowana do
przesyłania obrazu drogą cyfrową, a także odpowiednie oprogramowanie.
Można rozmawiać, pokazywać sobie zdjęcia oraz filmy. Masz również
możliwość zachowania przebiegu wideokonferencji w swoim komputerze i
przeglądania jej w dowolnym czasie.
Koszty? Jeśli korzystamy z modemu, to płacimy tylko za lokalne połączenie
telefoniczne.
Aktualne wersje oprogramowania, które jest wykorzystywane do prowadzenia
wideokonferencji:
http://www.cuseemeworld.com
http://www.wpine.com
http://www.bestdata.com
Listy dyskusyjne
Listy dyskusyjne – to pewna odmiana grup dyskusyjnych. Posiadając konto
poczty elektronicznej, można zapisać się do jednej z wielu tysięcy list
dyskusyjnych poruszających wiele różnych tematów. Listy są wysyłane przez
każdego subskrybenta pod adresem serwera i następnie są rozsyłane do
pozostałych uczestników.
Grupy dyskusyjne
Jest to największe i najbardziej aktualne forum wymiany wszelkiego typu
informacji na świecie. Począwszy od tzw. FAQ-ów (Frequently Asked
Question), a skończywszy na wymianie plików binarnych z różnymi
obrazkami, clipami video itp. Korzystać z grup dyskusyjnych (tzw.
USENET NEWS) mogą wszyscy, którzy wykupili pełne konto u dostawcy
usług lub korzystają z darmowych serwerów.
grupy dyskusyjne – to ogromne „tablice ogłoszeniowe”. Użytkownicy
grupy ogłaszają swoje wiadomości i odpowiadają na wiadomości innych.
Grupy dyskusyjne mają charakter hierarchiczny, każda z nich poświęcona
jest odrębnej tematyce. Np. programowi Excel poświęcona jest grupa:
news:comp.apps.spreadsheets, gdzie można znaleźć wiele nietypowych
przykładów i zastosowań Excela.
Portale internetowe
Wyszukiwanie informacji
FTP
Udostępnianie zasobów
SMS
Pojęcia związane z Internetem (1)
WWW – sieć World Wide Web (ogólnoświatowa pajęczyna – jest to
podsystem Internetu do obsługi transferu informacji w postaci hipertekstu.
Przeglądarka
(browser) – program do odczytywania,
interpretowania i prezentowania zawartości dokumentów HTML. Najbardziej
popularne to: Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator. Przy ich
pomocy można tez ściągać pliki z serwerów FTP.
WWW
Serwer stron, witryn Internetowych WWW – zbiór dokumentów HTML
znajdujących się na jednym komputerze. Pliki z serwera WWW są dostępne
dla wszystkich użytkowników Internetu na całym świecie
HTTP – skrót od ang. Hyper Text Transfer Protocol (protokół przesyłania
hipertekstu) jest technika przesyłania dokumentów przez sieć WWW.
Dokument HTML – plik w postaci możliwej do publikowania w sieci. Zawiera
tzw. „tagi”, które są interpretowane przez przeglądarki WWW i wyświetlane
w odpowiedniej postaci jako strona WWW.
Pojęcia (2)
URL – skrót od Uniform Resource Locator (jednolity adres zasobu). Jest to
dokładny adres dokumentu WWW. Najczęściej spotykany komunikat – w
przypadku braku komunikacji – ma postać: URL http://www.mmmm.pl jest
niedostępny lub podlega aktualizacji.
Hiperłącze – popularnie zwane „linkiem” to obiekt lub tekst, którego
kliknięcie w dokumencie powoduje uaktywnienie innego dokumentu.
Większość stron WWW zawiera linki umożliwiające przeskakiwanie
pomiędzy wieloma dokumentami
FTP – skrót od File Transfer Protocol (protokół przesyłania plików). Metoda
przesyłania plików między komputerami. Serwery FTP – programy dzięki
którym można ściągać pliki za pomocą przeglądarek WWW, FTP to także
specjalizowane programy przeznaczone wyłącznie do obsługi transferu FTP.
(np.: ftp://ftp.microsoft.com
Download