sieci komputerowe

advertisement
SIECI KOMPUTEROWE
1. W momencie, gdy komputery przestały być tylko maszynami liczącymi i zaczęły
gromadzić informacje zaistniała potrzeba wymiany owych informacji pomiędzy
samymi komputerami. Pierwotnie informacje zapisywane na taśmie w postaci dużej
liczby odpowiednio ułożonych otworów. Odczyt jak i zapisanie tych danych w sposób
zrozumiały dla przeciętnego człowieka było szalenie pracochłonne. Konieczność
przesyłania danych czy przesyłania ich, a przede wszystkim bezpieczeństwo wymogło
utworzenie pierwowzoru dzisiejszego Internetu - projektu o nazwie ARPANET,
finansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Stanów
Zjednoczonych w 1969r. W 1981 roku powstaje Computer Science Network.
Pierwotnie funkcjonowało kilka protokołów, co w 1983 roku ujednolicono i w 1989
roku powstaje Internet. Od 1991 roku można używać go do różnorakich celów, np.
reklamy bez żadnych ograniczeń.
2. Istnieje wiele typów sieci, ale można wyróżnić dwa podstawowe:

Połączenie każdy z każdym. Wymiana plików odbywa się tu bezpośrednio
pomiędzy komputerami, bez pośrednictwa. Najprostsze tego typu połączenie to
dwa komputery połączone szeregowym kablem.

Połączenie klient – serwer. Głównym elementem architektury tej sieci jest
serwer plików lub aplikacji. Decyduje on o sposobie udostępniania zasobów.
3. Inny podział sieci ma miejsce ze względu na zasięg. I tak:

Lokalna sieć nosi nazwę LAN, co jest angielskim skrótem od Local Area
Network. Przesyłanie danych jest bardzo szybkie, ale na małym obszarze.

Sieci o większym zasięgu obejmują całe miasta lub ich zespoły. Jest to typ
MAN (Metropolita A. N.). Posiadają bardziej skomplikowaną architekturę niż
sieci lokalne, a transferem danych ustępują nieznacznie lub w ogóle.

Sieć typu WAN (Wide A.N.) posiada największy zasięg, ale transfer danych
jest tu mniejszy. Największą siecią tego typu jest Internet.
4. Kolejnym ważnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o budowę sieci jest układ
poszczególnych elementów. Podstawowe topologie to:

Gwiazda – komputery promieniście podpięte do rozdzielacza sygnału.

Magistrala- komputery podpięte do szyny.

Pierścień – szeregowe połączenie komputerów.
Koniecznym elementem jest tutaj router (swich), który rozdziela sygnał
i decyduje, gdzie następnie go skierować. Adresatem jest konkretny numer IP.
Rodzaj topologii fizycznej wynika z rodzaju zastosowanych technologii sieci
LAN.
5. Przesył danych realizuje się za pomocą protokołów. Aby dwa urządzenia były
kompatybilne w sieci muszą realizować ten sam protokół sieciowy, który jest
zdefiniowany następująco: Protokół (ang. protocol) - Zbiór sygnałów używanych
przez grupę komputerów podczas wymiany danych (wysyłania, odbierania i kontroli
poprawności informacji). Komputer może używać kilku protokołów. Np. jednego do
komunikacji z jednym systemem, a drugiego z innym. W Internecie mamy do
czynienia z wieloma protokołami, a najważniejsze z nich to TCP/IP, SLIP, PPP.

TCP/IP – Transport Core Protocol i Internet Protocol – szeroko
rozpowszechniony w różnych rodzajach sieci. TCP bazuje na niższych
poziomach struktury OSI – standardu ISO opisującego strukturę komunikacji
sieciowej. TCP gwarantuje poprawność transmisji, w przeciwnym przypadku
wysyła komunikat o błędach ( do wyższych warstw OSI).

UDP – User Datagram Protocol.( Protokół datagramów użytkownika )
Protokół UDP jest alternatywą TCP . Stosowany jest dla mało istotnych
danych. Zazwyczaj UDP jest używany przez programy wymagające szybkich
mechanizmów transportowych.

NetBEUI – starszy protokół opracowany przez Microsoft, używany w małych
sieciach.

IPX/SPX – protokół opracowany przez firmę Xerox na potrzeby sieci
komputerowych opartych na systemie operacyjnym NovellNetWare. Jest
drugim najpopularniejszym z protokołów (po TCP/IP) stosowanych w sieciach
komputerowych lokalnie.

AppleTalk – jest to protokół rzadko stosowany, gdyż używany w sieciach
komputerowych działających opartych na komputerach firmy Apple, np.
Macintosh lub PowerPC.
SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) - protokół komunikacyjny
opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w internecie.SMTP
to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym określa się co najmniej
jednego odbiorcę wiadomości (w większości przypadków weryfikowane jest
jego istnienie), a następnie przekazuje treść wiadomości.

!!!Porty protokołu Porty protokołu – pojęcie związane z protokołami transportowymi TCP i UDP używanymi
w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach.
Numery portów reprezentowane są przez liczby naturalne z zakresu od 0 do 65535 (216 - 1).
Niektóre numery portów (od 0 do 1023) są ogólnie znane (ang. well-known port numbers)
i zarezerwowane na standardowo przypisane do nich usługi takie, jak np. WWW czy poczta
elektroniczna. Dzięki temu możemy identyfikować nie tylko procesy, ale ogólnie znane usługi
działające na odległych systemach.
Różne usługi mogą używać tych samych numerów portów pod warunkiem, że korzystają z
innego protokołu TCP albo UDP, chociaż niektóre usługi korzystają jednocześnie z danego
numeru portu i obydwu protokołów – np. DNS korzysta z portu 53 za pomocą TCP i UDP
jednocześnie. Zdarza się także, że jedna usługa może korzystać z dwóch różnych portów
używanych do innych zadań, jak to jest w przypadku FTP czy SNMP.
Poszczególne numery portów przydzielone są przez IANA (Administracja przydzielania
numerów – w danym kraju zbiór najważniejszych domen i adresów), a aktualna ich lista
znajduję się na stronie http://www.iana.org/assignments/port-numbers.
Lista niektórych standardowych usług:
6. 20 FTP - dane
7. 21 FTP
8. 22 SSH
9. 23 Telnet
10. 25 SMTP
11. 53 DNS
12. 70 Gopher
13. 80 HTTP
14. 109 POP2
15. 110 POP3
16. Pracując w Internecie można korzystać z tzw. Usług sieciowych, czyli usług
dostępnych zdalnie przez sieć. Klient żąda dostępu do usługi, a serwer jej dostarcza.
Funkcje kilku serwerów przedstawiono na poniższym rysunku.

Usługa WWW: World Wide Web (w skrócie określany jako WWW lub Web) jest
hipertekstowym, multimedialnym, sieciowym (TCP/IP) systemem informacyjnym
opartym na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF, W3C i ISO.
Pierwotnym i w chwili obecnej nadal podstawowym zadaniem WWW jest
publikowanie informacji.
Aby uzyskać dostęp do tak udostępnianej informacji, trzeba posłużyć się programem
komputerowym, który nazywamy przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się z
serwerem internetowym, skąd pobiera pewien zbiór informacji określany jako strona
internetowa. Strona internetowa może zostać wyświetlona, zapisana w lokalnym systemie
plików czy wydrukowana.
Zawartość strony internetowej jest hipertekstem, znaczy to, że użytkownik oglądając stronę
internetową może podążać za hiperłączami, które przenoszą go do innych stron internetowych
w ramach tego samego serwera internetowego lub innych dostępnych w ramach sieci. Często
korzystanie z WWW nazywa się "surfowaniem po sieci".
Funkcje serwerów w
sieci:
17. Poczta elektroniczna (ang. electronic mail - e-mail) to jedna z usług internetowych,
w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca
do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie
do przesyłania e-maili używany jest protokół SMTP.
Download