Podstawowe elementy Internetu

advertisement
Podstawowe elementy
Internetu
Opracował:
Dr inż. Mirosław Kwiesielewicz
Czym jest Internet
Duża światowa sieć komputerowa, łącząca ze
sobą wiele mniejszych sieci i indywidualnych
użytkowników, umożliwiająca komunikację i
wymianę danych
Wymiana informacji poprzez tekst, grafikę,
formy audiowizualne, dostępne potencjalnie
dla każdego posiadacza komputera
Zasady komunikacji
Protokół TCP (Transmission Command
Protocol - Protokół Kontroli Transmisji)
Protokół IP (Internet Protocol - Protokół
Internetu)
Razem TCP/IP
Funkcje protokołów
TCP dzieli i składa informacje na pakiety
IP szuka najlepszej drogi i przesyła
informacje.
Pomiędzy sieciami połączonymi w
Internecie IP gateways (bramki IP),
przesyłające informacje miedzy
segmentami sieci
Funkcje Internetu
Biuletyny elektroniczne
Banki danych
Poczta elektroniczna
Kluby dyskusyjne
Zakupy w sklepach elektronicznych
Obsługa rachunków bankowych
Rys historyczny
Połowa lat 70-tych - DARPA (Defense
Advanced Research Project Agency)
ARPANET - sieć stworzona w celu szybkiej
komunikacji między organizacjami wojskowymi,
pracownikami naukowymi uniwersytetów,
innymi organizacjami rządowymi i
pozarządowymi (podstawowa struktura koniec
1983)
NSF (National Science Foundadtion) - NSFNET
Odkrywanie zasobów
Internetu
The World Wide Web (WWW)
Technologie Klient/Serwer
FTP - File Transfer Protocol
Gopher
WAIS - (Wide Area Information Service)
Poczta Elektroniczna (SMPT, POP 2/3)
Grupy dyskusyjne
IRC (Internet Relay Chat)
Serwis WWW - Web
Największy serwis Internetu (ok. 85%)
Podstawą protokół HTTP (Hypertext Transfer
Protokol)
Możliwość obsługiwania innych protokołów
takich jak: FTP, Gopher, email
Przeglądarka do korzystania z WWW
Adres dokumentu - URL (Uniform Resource
Locator)
Technologie Klient/Serwer
Technologia rozdzielająca pracę między
komputerami
Serwer - posiada zbiory
Klient - wysyła zapotrzebowanie na
informację i pobiera ją
Oprogramowanie, służące do realizacji
w/w zadań - server software, client
software
Serwisy oparte o
technologię Klient/Serwer
WWW
Email
FTP
Gopher
Listy dyskusyjne
Serwis FTP
Protokół do transferu plików z jednego
komputera sieci na drugi
Istnieją serwery wyłącznie obsługujące
FTP
Używany w przypadku udostępniania
dużej liczby informacji - KOSZTY!
Serwis Gopher
Strukturalnie oparty na systemie menu w
trybie tekstowym
W serwisie tym można poszukiwać,
przeglądać i przegrywać zasoby Gophera
WAIS
Podobny do Gophera
Rząd USA wybrał go jako standardowy dla
zbioru danych
Poczta elektroniczna
Po WWW najpopularniejszy serwis w
Internecie
SMPT - protokół, który rozdziela i
transportuje pocztę z jednego serwera do
drugiego
POP - protokół, zajmuje się rozdziałem
poczty pomiędzy serwerem a klientem
Grupy dyskusyjne
Protokół NNTP używany jest do publikacji
wiadomości i artykułów na określony
temat
IRC
Interaktywna tekstowa forma
komunikowania się przez Internet
IRC jest podzielony tematycznie
Adresy URL
http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/index.html
protokół
serwer
ścieżka dostępu
plik
DNS (Domain Name
Service)
www.pg.gda.pl - adres WWW
[email protected] - adres poczty
elektronicznej
ftp.pg.gda.pl - adres FTP (może być ten
sam komputer co WWW)
IP > DNS > URL
Wyszukiwarki
Yahoo
Lycos
Alta Vista
Info Seek
Web Crawler
Excite
Magellan
Intranet
Zakładowa sieć komputerowa w
technologii LAN
serwery sieciowe lub mainframe
komputery uzytkowników
Często połączony z Internetem „zaporą
ogniową” (firewall) i serwerem
bezpieczeństwa - Bezpieczeństwo !
Podłączenie do sieci
Podłączenie do sieci
dostęp do szkieletu sieci
identyfikacja w sieci
Połączenie
komutowane: TP S.A. przez modem, ISDN
bezpośrednie: Frame Relay, POLPAK-T
Połączenie komutowane
Możliwość połączenia każdego z każdym
Konieczność instalowania modemów
Możliwość opóźnień
Linie telefoniczne stosunkowo tanie w
użytkowaniu
Ograniczenie na prędkość transmisji
Łącze bezpośrednie
Realizowane przez lokalnego operatora
telekomunikacyjnego
Opłata stała, zależna od rodzaju łącza
Szybka transmisja
Stałe parametry techniczne: prędkość i
przepustowość
Internet Service Provider
(ISP)
ISP - firma, posiada dostęp do węzła
Internetu i może dołączac innych
użytkowników
Zakres usług i cena
poczta elektroniczna
grupy dyskusyjne
transfer plików
sposób dostępu i szybkość komunikacji
Modem, czy ISDN
WWW
FTP
E m a il
D la w s z y s t k ic h
s e r w is ó w
P r z y m a ły m
ru c h u d o 3
u ż y t k o w n ik ó w
P r z y ś r e d n im
ru c h u 3 d o 1 5
u ż y t k o w n ik ó w
P r z y w y s o k im
ru c h u p o n a d 1 5
u ż y t k o w n ik ó w
2 8 ,8 K b p s
m o d e m lu b
IS D N
2 8 ,8 K b p s
m o d e m lu b
IS D N
2 8 ,8 K b p s
m o d e m lu b
IS D N
2 8 ,8 K b p s
m o d e m lu b
IS D N
56 Kbps
f r a m e r e la y
T 1 lin ia
w y d z ie lo n a
56 Kbps
f r a m e r e la y
T 1 lin ia
w y d z ie lo n a
2 8 ,8 K b p s
m o d e m lu b
IS D N
56 Kbps
f r a m e r e la y
56 Kbps
f r a m e r e la y
T 1 lin ia
w y d z ie lo n a
Instalacja wymaganego
sprzętu i oprogramowania
Modem lub karta sieciowa
System operacyjny obsługujący TCP/IP
Programy obsługujące serwisy
internetowe
Program obsługujący modem
Sterowniki karty sieciowej
Parametry techniczne
modemu/karty sieciowej
Zgodność sprzętowa z posiadanym
komputerem
Zgodność sprzętu z typami urządzeń
obsługiwanych przez system
Wymagany sposób dołączenia
(koncentryk, skrętka)
Szybkość przesyłania danych
Adresy IP
Do rozpoznawania elementów sieci
pracującej z protokołem TCP/IP 32 bitowy
adres o postaci cyfrowej, np.153.19.44.230
IP - cztery ciągi liczb 0-255, odzdzielonych
kropkami
Unikalność adresowania zapewnia
Network Information Center
Klasy licencji adresów IP
Klasa A - pierwszy ciąg liczb 153.x.x.x i
pozwala na administrowanie ciągiem trzech
pozostałych
Klasa B - ma już określone dwa pierwsze
ciągi liczb i może przydzielać dwa pozostałe
Klasa C - ma określone trzy pierwsze ciągi
liczb i może przydzielać ostatni
(administrator)
Podsieci
Komputery z adresami pochodzącymi od
jednego adresu wyższej klasy tworzą
podsieć.
Np.: komputery 153.19.44.200,
153.19.44.110, 153.19.44.210 pracują w
podsieci 153.19.44.0
Maska podsieci i router
Maska podsieci służy do ukrywania
wspólnej części adresu IP, np.:
255.255.255.0
Maska służy do określenia, czy komputer
znajduje się w sieci lokalnej, czy poza nią
Router służy do komunikacji z siecią
rozległą (WAN) i posiada również IP
Adresy domenowe
Adres domenowy posiada postać tekstową
Nazwa domeny ma postać hierarchiczną
Ważniejsze domeny
com
organizacja komercyjna
edu
instytucja oświatowa
gov
organizacja rządowa
mil
organizacja wojskowa
net
główne ośrodki obsługi sieci
org
instytucja niekomercyjna
<kod kraju> np.: pl, nz uk
Nazwy NetBIOS
NetBIOS ustanawia niepowtarzalne nazwy
logiczne dla węzłów sieci
Długość nazwy do 15 znaków
NetBIOS zaprojektowany do komunikacji
w niewielkich sieciach
Uwagi dot. konfiguracji
TCP/IP w Winodws-ach
Należy podać
Numer IP swojego komputera
maskę podsieci
IP serwera DNS
Serwer DNS tłumaczy nazwy domenowe
(tekstowe) na cyfrowe
Jeśli mamy adres routera oraz serwera WINS
(nazwy NetBIOS), należy je wprowadzić
Testowanie poprawności
instalacji i konfiguracji TCP/IP
Winiocfg
NetStat
Ping
Route
Tracert
konfiguracja komputera
aktualny stan sieci
sprawdza stan połączenia
konfiguruje drogi łączności
sprawdza położenie
odległego komputera
Download