Internet

advertisement
Internet – ogromnych rozmiarów sieć komputerowa,
obejmująca zasięgiem cały świat. Składa się z wielkiej liczby
komputerów i sieci komputerowych – zarówno lokalnych, jak i
o większym zasięgu- połączonych ze sobą w jedną, globalną
sieć. Komputery włączone do sieci Internet mogą dzielić
znaczne odległości, jest to zatem sieć rozległa.
W przeciwieństwie do sieci lokalnej Internetem nikt nie
zarządza. Nie ma w tej sieci centralnego serwera
nadzorującego jej pracę, któremu podlegają pozostałe
komputery. Taki typ sieci nazywa się siecią rozproszoną. W
rzeczywistości w Internecie znajduje się nie jeden, lecz bardzo
dużo serwerów świadczących usługi innym komputerom.
Każdy z użytkowników ma takie same prawa; może
udostępniać swoje zasoby, jak również korzystać z tych
zasobów, które udostępnione są przez innych.
Internet jest dziś największą siecią komputerową na świecie. Jego początki
sięgają lat 60. XX wieku. Wtedy to naukowcy pracujący dla przemysłu
obronnego USA stworzyli nowy instrument pracy. Była to sieć komputerowa
ARPANET pozwalająca na wymianę informacji niezbędnych do
przeprowadzenia badań. W 1969 roku ARPANET składała się zaledwie z 4
komputerów połączonych liniami dalekiego zasięgu. Z czasem do sieci
przyłączono następne urządzenia i w 1984 roku liczyła ona już ponad 1000
komputerów. Do ARPANET-u zaczęły podłączać się też sieci lokalne. Dzięki
temu zaistniała możliwość kontaktu pomiędzy komputerami pracującymi w
różnych instytucjach naukowych, znajdujących się w różnych krajach.
W 1986 roku Narodowa Fundacja Nauki USA utworzyła sieć nazwaną
NSFNet. Miała ona pozwolić na podłączenie większej liczby ośrodków
badawczych i zintensyfikowanie narodowej współpracy.
Oplatająca Ziemię pajęczyna sieci rosła z roku na rok. Z czasem, oprócz
zakładów naukowych, dostęp do nich uzyskali także prywatni użytkownicy. Do
Internetu w 1989 roku podłączonych było ponad 100 tyś. Komputerów, z
ponad 650 sieci lokalnych. Zaledwie 6 lat później z Internetu korzystało już
ponad 20 milionów komputerów.
Serwery internetowe są połączone z siecią przez
24h na dobę, dzięki czemu użytkownicy mogą z
nich korzystać w każdej chwili. Wśród wielu usług
świadczonych przez te serwery jest m.in.
Udostępnienie stron WWW, jak również wysyłanie
i odbieranie poczty elektronicznej. Serwer
internetowy może pełnić różne funkcje: jeden
komputer może być jednocześnie np. Serwerem
WWW i serwerem poczty elektronicznej.
Internet umożliwia również ściąganie
udostępnionych plików, np. programów czy
tekstów. Są one pomocne w nauce, pracy lub też
służą rozrywce.
Protokół jest to zbiór konwencji
określających sposób przesyłania
danych, między różnymi programami.
Internet używa protokołu o nazwie
TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol). Jednak
TCP/IP nie jest obecnie jedynym
protokołem umożliwiającym łączenie
między sobą wielu różnych typów
sieci. Z Internetem łączą się poprzez
bramy również systemy, w których
korzysta się z innych protokołów.
Adres IP, adres protokołu IP.
Cztery bajty określające komputer w
Internecie.
Każdy podłączony do sieci komputer musi
mieć unikalny i niezmienny adres IP.
Adres ten zapisuje się jako cztery liczby z
zakresu 0 do 255 oddzielone kropkami,
np. 212.77.100.101 (każda liczba oznacza
jeden bajt).
Użytkownik sieci nie musi pamiętać
takiego adresu,
dzięki systemowi DNS (z języka
angielskiego Domain Name Server).
Protokół TCP (Transmission Control Protocol) jest protokołem transportowym
wchodzącym w skład stosu TCP/IP oferującym niezawodną, zorientowaną na
połączenie usługę transportową między dwoma komputerami. Taka komunikacja
nazywana jest emisją pojedynczą (unicast). W komunikacji zorientowanej na połączenie,
zanim komputery rozpoczną wymianę danych, musi być nawiązana sesja.
Po nawiązaniu sesji, dane są przesyłane jedynie przez takie pojedyncze połączenie.
Komunikacja zorientowana na połączenie oznacza również niezawodną komunikację,
ponieważ gwarantuje dostarczenie danych do miejsca przeznaczenia.
Na komputerze źródłowym, TCP dzieli dane na wysyłane pakiety. Na komputerze
docelowym, TCP składa pakiety, w celu odtworzenia danych.
Wymiana danych za pomocą protokołu TCP
Protokół TCP, w celu zwiększenia wydajności wysyła pakiety w grupach. Przypisuje
numer do każdego pakietu i dzięki potwierdzeniu odbioru, sprawdza, czy komputer
docelowy odebrał grupę pakietów. Jeśli komputer docelowy, w określonym przedziale
czasu nie potwierdził odebrania każdej wysłanej grupy pakietów, komputer źródłowy
ponownie wysyła dane.
Najbardziej ogólny podział sieci
komputerowych odbywa się na podstawie
rozmiaru sieci:
LAN (Local Area Network) - sieć lokalna,
najczęściej obejmuje jedno przedsiębiorstwo
i łączy użytkowników zgromadzonych na
niewielkim obszarze (kilka budynków),
wykonana w jednej technologii
(np.: Ethernet)
MAN (Metropolitan Area Network) - sieć
miejska, łączy oddzielne sieci LAN na
przestrzeni jednego miasta. Przykładowo sieć
Lodman.
WAN (Wide Area Network) - sieć rozległa
łącząca ze sobą sieci MAN na terenie jednego
kraju. Przykładowo sieć Pol34.
Największym, a zarazem najłatwiej dostępnym w
Internecie zbiorem informacji pochodzących z całego
świata jest sieć WORLD WIDE WEB (Światowa pajęczyna) ,
określana w skrócie WWW. Informacje te zgromadzone są
w dokumentach nazywanych stronami WWW. Zawierają
one liczne multimedialne elementy: oprócz tekstów
umieszczone są na nich rysunki, dźwięki, animacje czy
filmy. Elementem wiążącym poszczególne strony są
hiperłącza, które umożliwiają dotarcie do innych stron
powiązanych tematycznie. Właśnie takie połączenia
oplatające całą ziemię tworzą Światową Pajęczynę. Każda
strona WWW zapisana jest w Internecie na jakimś
serwerze, gdzie mogą zapoznać się z jej zawartością
użytkownicy z całego świata. Serwer to specjalny
komputer, który oferuje usługi internetowe i udostępnia
zasoby innym komputerom. Połączony jest z siecią 24h na
dobę. Lokalizację strony w sieci WWW (serwer i miejsce
zapisu strony) wskazuje adres strony.
Poczta elektroniczna (e-mail). Jest to druga
po sieci WWW najpopularniejsza usługa w
Internecie. Umożliwia ona przesyłanie
informacji między użytkownikami komputerów
za pośrednictwem Internetu. Chcąc
prowadzić korespondencję elektroniczną
trzeba posiadać konto pocztowe. Serwer
przydziela nam skrzynkę pocztową i jej
identyfikator, czyli adres e-mail. Określa on
właściciela skrzynki. Adres składa się z
dwóch części oddzielonych znakiem @ pierwsza jest nazwą konta, druga to adres
internetowy serwera pocztowego, który
obsługuje konto.
W Internecie istnieje wiele potencjalnych zagrożeń, na które
narażone może być każdy, zwłaszcza dzieci. Do
najważniejszych z nich zaliczyć można:
● kontakt z nieodpowiednimi treściami
● narażenie na niebezpieczeństwo w prawdziwym świecie
● różne formy nękania za pośrednictwem Sieci
● złamanie prawa i/lub narażenie na straty finansowe.
Opracowała:
Beata Szczepaniak
Download