teoria - Interia

advertisement
Adres IP
Niepowtarzalna kombinacja liczb
oddzielonych kropkami, przypisana
każdemu komputerowi w Internecie
i odpowiadająca jego nazwie domenowej.
ActiveX
Standard firmy Microsoft budowania
programów z bloków, zwanych obiektami.
Umożliwia uruchamianie programów na
stronach WWW.
Adres poczty elektronicznej (email address)
Indywidualny adres internetowy, na który
wysyła się pocztę elektroniczną. Ma
postać utworzoną według wzoru:
user@host, gdzie user to nazwa
użytkownika, a host - nazwa serwera
pocztowego.
adware
Rodzaj oprogramowania, które w pełnej,
funkcjonalnej wersji udostępniane jest za
darmo, a którego autor/producent
otrzymuje wynagrodzenie za reklamy
zlecane przez sponsorów, wyświetlane
najczęściej w oknie programu
Anonimowy serwer FTP (anonymous FTP
server)
Komputer z ogólnodostępnym archiwum
plików, który może przyjmować słowo
"anonymous" jako nazwę login oraz adres
poczty elektronicznej jako hasło.
Aplet
Mały program komputerowy napisany
w języku Java, może być wykorzystywany
na stronach WWW.
Artykuł
Wiadomość wysłana do grupy
dyskusyjnej, tak by mógł ją przeczytać
każdy zaglądający do tej grupy.
ASCII (American Standard Code for
Information Interchange)
Format tekstowy rozpoznawany przez
wszystkie komputery, nazywa się go
również "zwykłym tekstem" (plain tekst).
BCC (Blind carbon copy - ukryte kopie
kalkowe)
Osoba, której adres podajemy w polu BCC
przy wysyłaniu korespondencji, otrzyma
kopię wysyłanej wiadomości, przy czym
inni dostający ten sam list nic o tym nie
będą wiedzieć.
Bezpieczna paleta kolorów (Web-safe colors)
ilość barw używana do wyświetlania stron
WWW w komputerach dysponujących 256
kolorami. Pozwala zachować identyczny
wygląd stron na wszystkich systemach i
przeglądarkach.
Bit
Podstawowa jednostka informacji. Może
przybierać dwie wartości: włączony
i wyłączony, symbolizowane przez 0 i 1.
Różne kombinacje bitów używane są do
reprezentowania rozmaitych informacji.
CallBack (połaczenie zwrotne)
Usługa umożliwiająca dostęp do Internetu,
polegająca na oddzwanianiu do modemu
użytkownika na koszt dostawcy.
CC (Carbon copy - kopia kalkowa)
Osoba, której adres podajemy w polu CC
przy wysyłaniu korespondencji, otrzyma
kopię wysyłanej wiadomości, przy czym
inni dostający ten sam list mogą się o tym
dowiedzieć oglądając jego nagłówek.
Ciasteczko (cookie)
Niewielka porcja informacji, umieszczana
na Twoim komputerze przez serwer
WWW, który odwiedziłeś. Dzięki niej
przeglądarka posiada pewne informacje
o danym serwerze przy ponownych
odwiedzinach.
CMS - Content Management System system
zarządzania treścią,
specjalistyczne oprogramowanie służące
do aktualizacji i rozbudowy serwisów
internetowych. Podstawowym zadaniem
systemu jest oddzielenie treści (zawartości
informacyjnej serwisu) od wyglądu
(sposobu jej prezentacji
hacking
bezprawne wejście do systemu
informatycznego w celu zdobycia
zawartych tam informacji.
DNS (Domain Name Server)
System łączący numeryczne adresy IP
z odpowiadającymi im nazwami
domenowymi.
Domena
Fragment oficjalnej internetowej nazwy
komputera w sieci, zawierający informacje
o jego położeniu w rzeczywistym świecie
i charakterze
Dostawca usług internetowych
Instytucja zapewniająca odpłatnie dostęp
do Internetu.
Download
Sprowadzanie (pobieranie) programów ze
zdalnego komputera na swój dysk.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Artykuł ukazujący się regularnie w sieci
Usenet i odpowiadający na najczęściej
zadawane pytania nadsyłane do grup
tematycznych.
Firewall
System ochrony sieci ograniczający
zewnętrzną i wewnętrzną transmisję
danych.
FTP (File Transfer Protocol)
Standardowa metoda przesyłania plików
w Internecie.
GIF (Graphic Image Format)
Popularny format skompresowanej grafiki,
maksymalnie 256 kolorów, głównie
przyciski, ikony.
Grupy dyskusyjne (newsgroups)
Internetowe środowisko wymiany
wiadomości i poglądów, podzielone
według hierarchi tematycznych i tworzące
sieć zwaną Usenetem.
Hipertekst
System pisania i wyświetlania tekstu,
umożliwiający umieszczanie w nim
licznych powiązań, dostępnych na różnych
poziomach i prowadzących także do
innych dokumentów.
Host
Komputer świadczący określone usługi dla
użytkowników Internetu, podłączony
bezpośrednio do sieci.
HTML (HyperText Markup Language)
Hipertekstowy język znaczników
wykorzystywany do pisania stron
w systemie WWW.
HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Metoda przesyłania stron World Wide
Web w Sieci.
HTTPS
Odmiana HTTP umożliwiająca kodowanie
przesyłanych danych ze względów
bezpieczeństwa.
Internet
Ogólnoświatowa sieć łącząca komputery
za pomocą protokołu TCP/IP.
Intranet
Internet w wersji prywatnej, dzięki
któremu pracownicy danej organizacji
mogą wymieniać dane, posługując się
popularnymi narzędziami internetowymi,
takimi jak przeglądarki.
JavaScript
Język skryptów interpretowany przez
przeglądarkę, w przeciwieństwie do Javy
cały program jest usytuowany wewnątrz
źródła strony WWW.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Format kompresji grafiki, stosowany do
przechowywania fotografii w Internecie.
Kompresja
Proces "upakowywania" danych w celu
eliminacji nadmiarowych informacji,
pozwalający przechowywać pliki na
mniejszej przestrzeni dyskowej.
LAN (Local Area Network)
Lokalna sieć komputerowa, obejmująca
stosunkowo niedużą przestrzeń np. biuro.
Mirror
Kopia serwera FTP lub strony WWW
stworzona w celu odciążenia masowo
odwiedzanej wersji oryginalnej.
Modem (MOdulator/DEModulator)
Urządzenie umożliwiające przesłanie
informacji między komputerami przez
zwykłą linię telefoniczną, przekształcając
sygnały cyfrowe na sygnały analogowe
i odwrotnie.
MySQL
najpopularniejszy serwer bazodanowy,
udostępniany wraz z kodem źródłowym,
na zasadach określonych w licencji GNU
GPL (Open Source).
Etykieta (netiquette)
Etykieta sieciowa. Kodeks dobrych
obyczajów i zbiór grzecznościowych zasad
postępowania w sieci Internet.
Odsyłacz hipertekstowy (HyperText link)
Odpowiednio wyszczególnione miejsce
(np. fragment tekstu), którego kliknięcie
łączy użytkownika z innym dokumentem
na tym samym serwerze lub w innym
miejscu sieci.
Open Source
ruch na rzecz otwartego oprogramowania,
którego celem jest dążenie do tego, aby
istniał swobodny i wolny dostęp do
oprogramowania przez wszystkich
użytkowników
POP3 (Post office Protocol)
Protokół umożliwiający odebranie poczty
elektronicznej z dowolnego miejsca
w Internecie.
Portal
Rozbudowany serwis WWW, oferujący
wiele usług: wyszukiwarkę, wybór
najlepszych stron, najnowszego, gotowego
do pobrania oprogramowania oraz serwisu
z newsami (serwisy pogodowe, kursy
walut, program telewizyjny, kalendarium
wydarzeń itp.). Wielokrotnie portale
zawierają poradniki dla początkujących,
pozwalają również na indywidualizację
swoich usług.
Przeglądarka
Program umożliwiający ściąganie i
wyświetlanie stron WWW.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protokół stosowany przy przesyłaniu
poczty elektronicznej.
Spam
Rozsyłanie nieodpowiednich,
komercyjnych wiadomości do wielu grup
dyskusyjnych lub pod liczne adresy poczty
elektronicznej.
Strona główna (homepage)
Pierwsza strona wyświetlana
automatycznie po uruchamianiu
przeglądarki WWW lub główny dokument
witryny WWW jakiejś instytucji,
organizacji lub osoby.
Dwa najważniejsze protokoły Internetu
definiujące sposób przesyłania danych
między komputerami w Sieci.
URL (Uniform Resource Locator)
System adresowania stron WWW.
WAN (Wide Area Network)
Sieć rozległa - dowolna sieć, której
elementy składowe są rozproszone
geograficznie.
Wątek
Artykuł zamieszczony w grupie
dyskusyjnej Usenet, wraz ze wszystkimi
odpowiedziami, odpowiedziami na
odpowiedzi itp.
Webdesign
obejmuje przygotowanie projektu
graficznego stron, wykonanie
dokumentów HTML, przygotowanie
oprogramowania stron (np. skryptów
realizujących pobieranie treści z bazy
danych, systemów zarządzania treścią
CMS), opracowanie systemu nawigacji po
witrynie, optymalizację stron pod kątem
szybkość ładowania i zgodności z
przeglądarkami internetowymi.
Główne parametry, właściwości,
producenci:
Procesory, karty graficzne, dźwiękowe,
płyty główne, dyski twarde, CD i DVD
Rom, monitor
Download