Mikroekonomia

advertisement
Mikroekonomia
Wykład II
Temat: Narzędzia analizy ekonomicznej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dane ekonomiczna
Wskaźniki
Wielkości nominalne i realne
Modele ekonomiczne
Wykresy, krzywe i równania
Uwagi o relacjach: Teoria – rzeczywistość gospodarcza
Dane ekonomiczna
Szereg czasowy, jedna zmienna i jedna wielkość ekonomiczna
Spółki \L.S. 1
2
3
4
95
96,5
97
96,4
K.A
5
94,5
Jeżeli szereg czasowy wzbogacimy o kolejne wiersze danych, to zamienia się w dane
przekrojowe. Jest to kilka zmiennych porównywanych ze sobą
Spółki \L.S. 1
2
3
4
5
51
52
54
52,3
52,1
Żywiec
35
37
37,5
36,5
36
EB
95
96,5
97
96,4
94,5
K.A
Zasób danych ekonomicznych

1. Ilościowe ujecie analizowanych zależności.
2. Dane ułatwiają weryfikację modelu
Model (teoria)
Cena
Popyt
Zmiany popytu:
a) zmiana ceny
b) zmiana preferencji konsumentów
c) reklama
d) jakość
e) zmiana technologii produkcji
f) zmiana dochodów konsumentów
Model zawiera szereg założeń upraszczających, opisujących rzeczywistość ekonomiczną.
Szeregi czasowe danych – Pokazują jak dana wielkość zmienia się w czasie. Szeregi
czasowe danych mogą być przedstawione w postaci tabelarycznej (tabela) lub w postaci
wykresów (rysunków). Szereg czasowy zawiera kolejne wartości przyjmowane przez daną
zmienną w różnych przedziałach czasowych (wyrażonych w jednakowych odcinkach
(wartościach) czasowych).
Wykres (rysunek) – Jest graficzną ilustracją danych zawartych w tabeli (w szeregu
czasowym danych.).Rysunki mogą być używane do różnego rodzaju manipulacji danymi
(najczęściej w dziedzinie reklamy i w polityce)
Nie ma sensu posługiwanie się tablicami dziennych zmian cen gdy okres analizy obejmuje
dziesięć lat (przykład: średnia ruchoma na wykresach kursu akcji, tygodniowe lub miesięczne
zmiany kursów akcji na rynku kapitałowym).
Dane przekrojowe – pokazują jakie wartości przyjmuje analizowana zmienna, u
poszczególnych osób lub też ich grup w określonym momencie.
Wskaźniki
Wskaźnik – wyraża względną wartość danej zmiennej odniesioną do jej wartości w okresie
podstawowym (bazowym).
Przykład 1:
Metal \ Rok
R. 1960
R 1970
R 1991
91
177
404
Cena srebra
32
64
106
Cena miedzi
100
194
444
Wskaźnik cen srebra
(1960 = 100)
100
200
331
Wskaźnik cen
miedzi (1960 = 100)
Metoda obliczeń:
91 = 100%
177 = x
x = (100% *177) / 91 = 194%
Wskaźnik cen detalicznych – jest obliczany na podstawie cen koszyka dóbr (i usług)
nabywanych przez typowe gospodarstwo domowe. Procentowy wzrost tego wskaźnika w
ciągu 12 miesięcy jest najczęściej używaną miarą inflacji.
Konstrukcja wskaźnika:
1. Obliczenie wskaźników cen dla każdej grupy (rodzaju) produktów.
2. Wagi nadawane poszczególnym dobrom odzwierciedlają ich względne znaczenie w
wydatkach. (ważność danego produktu w zakupach przeciętnego gospodarstwa
domowego)
Innym przykładem wskaźników ekonomicznych jest wskaźnik płac w przemyśle
przetwórczym – będący średnią ważoną płac w poszczególnych gałęziach przemysłu
przetwórczego. Innym przykładem jest wskaźnik akcji 30 przedsiębiorstw (FTSE, UK)
Wielkości nominalne i realne.
Koszty mierzone w jednostkach pieniężnych określane są mianem kosztów nominalnych.
Koszty realne są obliczane przez skorygowanie kosztów nominalnych o zmiany poziomów
cen.
Download