Umowa o współpracy

advertisement
Załącznik nr 9
UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta w
dnia
pomiędzy:
klub przekazujący:
nr licencji klubu przekazującego:
adres klubu:
reprezentowanego przez
a
klub przyjmujący:
nr licencji klubu przyjmującego:
adres klubu:
reprezentowanego przez
§1
Umowa obowiązuje od dnia
do dnia
§2
Umowa została zawarta zgodnie z wymogami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego
Związku Koszykówki.
§3
Umowa reguluje następujące sprawy:
1) zasady transferów zawodników do innych klubów;
2) nazwy drużyn uczestniczących w rozgrywkach;
3) zasady przekazywania zawodników w określonym wieku z klubu przekazującego do klubu
przyjmującego;
4) podział ekwiwalentu za wychowanka w przypadku transferu definitywnego do innego klubu.
1.
§4
W ramach niniejszej umowy zawodnik, który w roku, w którym kończy się sezon osiągnie
wiek
2.
lat przekazany zostanie do klubu przyjmującego.
Zmiana barw klubowych zawodnika do innego klubu niż klub przyjmujący wymaga pisemnej
zgody klubu przyjmującego.
3.
Klub przyjmujący może zrezygnować z przyjęcia danego zawodnika. W takim przypadku
zawodnik nie traci statusu wychowanka. List Czystości dla tego zawodnika wydaje klub
przekazujący.
§5
Przedmiotem umowy jest stałą współpraca między klubami polegająca na:
§6
Zawodnik zmieniający barwy klubowe w ramach tej umowy zachowuje status wychowanka. Zawodnik ten
staje się wychowankiem klubu przyjmującego.
§7
Wykaz zawodników zmieniających barwy klubowe na mocy tej umowy zawiera odrębny załącznik.
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania klubów:
Załącznik nr 8
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania klubu przekazującego
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania klubu przyjmującego
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
właściwego miejscowo WZKosz
dnia
załącznik nr …… do umowy o współpracy
lp.
imię
zawodnika
nazwisko
zawodnika
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania klubu przekazującego
numer licencji
zawodnika
PESEL
zawodnika
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania klubu przyjmującego
zgoda zawodnika
na objęcie umową
zgoda
opiekunów prawnych
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
właściwego miejscowo WZKosz
Download