Łęczyca dnia 14.02.2009 r. Boruta SA Ul. Kościelna 2 09-659

advertisement
Łęczyca dnia 14.02.2009 r.
Boruta S.A.
Ul. Kościelna 2
09-659 Łeczyca
Jan Kmita
Ul. Paderewskiego 78 m. 5
09-659 Łęczyca
WEZWANIE DO USUNIĘCIA WAD DZIEŁA
Zgodnie z art. 636 kodeksu cywilnego wzywam Pana jako przyjmującego zamówienie na
podstawie umowy o dzieło nr 398/08 z dnia 8.08.2008 r. do usunięcia wad dzieła.
Dzieło ma następujące wady:
1. drzwi w wykonanych przez Pana szafach nie domykają się,
2. szafy nie mają przewidzianych w umowie wymiarów.
Jeżeli wady nie zostaną usunięte do dnia 1.03.2009 r. zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia
od umowy nr 398/08 z dnia 8.08.2008 r. albo wykonania dzieła na Pana rachunek.
Z poważaniem
…………………………………
(Podpis zamawiającego)
Niniejsze wypowiedzenie otrzymałem dnia ……………….. r.
………………………………………..
(Podpis przyjmującego zamówienie)
Download