wniosek, umowa i rachunek - Uniwersytet Technologiczno

advertisement
Radom, dnia ................................
....................................................
nazwa jednostki organizacyjnej
REKTOR Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
WNIOSEK
o zawarcie umowy cywilno – prawnej na wykonanie pracy w ramach
bezosobowego funduszu płac / funduszu honorariów*
1. Wnioskuję o zawarcie umowy cywilno – prawnej na wykonanie pracy polegającej na:
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Konieczność zlecenia w/w pracy do wykonania w ramach b.f.p. / funduszu honorariów*
wynika z:
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Pracę wnioskuję zlecić:
Ob. .................................................................................................... zatrudnionemu w
...........................................................................................................................................
(dokładna nazwa i adres przedsiębiorstwa zatrudniającego zleceniobiorcę lub jednostka
organizacyjna Politechniki))
4. Wynagrodzenie za wykonaną pracę wynosić będzie ...................... zł.
*
niepotrzebne skreślić
5. Przewidywana kwota wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 14 000 EURO i w związku z
tym do zawarcia umowy nie mają zastosowania postanowienia ustawy o zamówieniach
publicznych.
...............................................................
pieczęć i podpis wnioskującego
(kierownik jednostki organizacyjnej
realizującej dane zadanie)
..........................................................................
Akceptacja dziekana/dyrektora Instytutu
na prawach wydziału/data, podpis, pieczęć
Dotyczy zlecenia Nr .......................................................
Zatwierdza się pokrycie w wolnych środkach b.f.p. / funduszu honorariów*.
.........................................................
( podpis budżetowca)
III. AKCEPTACJA REKTORA
.......................................................
data, podpis, pieczęć
* niepotrzebne skreślić
UMOWA O DZIEŁO NR ................................
zawarta w dniu ........................................ w Radomiu, pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno Humanistycznym im. K. Pułaskiego , zwaną dalej „Zamawiającym” lub Uczelnią, reprezentowaną
przez:
Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika
a.................................................................................................................,
zam. w …………………………….. przy ul. ............................................................... zwanym(ą) w
dalszej treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące dzieło:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................
§2
1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia .............................................................
2. Zakończenie wykonania dzieła ustala się do dnia .....................................................
§3
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.
2. Wykonanie dzieła nie jest objęte zakresem obowiązków wynikających z zatrudnienia w Uczelni i
nastąpi poza służbowym czasem pracy.*
-------------------* niepotrzebne skreślić
§4
1. Wykonawca użyje do wykonania dzieła własnych materiałów.*
2. Wykonawcy zostaną wydane następujące materiały i urządzenia niezbędne do wykonania dzieła:*
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................
3. Wykonawca po wykonaniu dzieła rozliczy się z otrzymanych materiałów
i urządzeń.
Niezużyte do wykonania dzieła materiały i urządzenia zostaną zwrócone Zamawiającemu przez
Wykonawcę najpóźniej w dniu przyjęcia dzieła przez Zamawiającego.*
4. Odbioru dzieła dokona: ..............................................................................................
§5
1. Po wykonaniu i odbiorze dzieła przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości:
.......................................................
zł,
słownie
.........................................................................................................................zł.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku. Strony
przewidują możliwość wypłacenia części wynagrodzenia po wykonaniu wcześniej ustalonego
wyodrębnionego etapu.
3. Jeżeli z wykonywaniem przedmiotu umowy będzie się wiązała konieczność wyjazdów poza
miejsce wykonywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwracać Wykonawcy koszty
delegacji według zasad obowiązujących pracowników Uczelni. Wyjazdy takie wymagają
uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
§6
W przypadku, jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać dokonania poprawek. W takim
przypadku za datę wykonania dzieła strony uważają datę odbioru dzieła poprawionego.
§7
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia
kary umownej w wysokości 0,5% wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
-------------------* niepotrzebne skreślić
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin z zachowaniem prawa do kary umownej. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy
zwłoka przekroczy 10 dni. W razie odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu prawo
żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości dzieła.
§8
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności i są skuteczne po podpisaniu przez obie strony.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Radomiu.
§ 11
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
2. Umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) na podstawie art.
4 pkt 8 tej ustawy.
.........................................................
Wykonawca
..................................................
Zamawiający
RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO NR .............
Z DNIA ............................
I.
Dla ..........................................................................
za wykonanie zgodnie z umową nr ............................ z dnia ................................
następujących prac:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
na kwotę.............................. zł.
słownie ................................................................................................ zł.
II. Oświadczenie dla celów podatkowych:
a) oświadczam, że pracuję w ………………………………………
b) data i miejsce urodzenia ……………………………………..
c) nr konta bankowego …………………………………………………..
d) adres zamieszkania …………………………………………………
e) imiona rodziców ……………………………………………………….
NIP .................................................
PESEL ...................................................................
Urząd Skarbowy ...........................................................................................................
(miejscowość i nr Urzędu Skarbowego)
.............................................................
data i podpis wystawcy rachunku
III. Potwierdzenie wykonania dzieła:
1. Stwierdzam, że praca objęta powyższym rachunkiem została wykonana bez zastrzeżeń. Praca
jest dziełem, które podlega/nie podlega* ustawie prawa autorskiego.
...........................................................................
data i podpis osoby wskazanej w § 4 ust. 4 umowy
-----------------------* niepotrzebne skreślić
2. Stwierdzam, że praca wykonana została poza służbowymi godzinami pracy**
.............................................................................
(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej,
kierownika katedry, zakładu, dziekana lub prodziekana)
IV. Sprawdzenie rachunku
1. Źródła finansowania: .....................................................................
............................................................
data i podpis kwestora
2. Rachunek sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
.......................................................
data i podpis osoby upoważnionej
w kwesturze
3. Zatwierdzono do wypłaty kwotę
..........................................................
.......................................................
data i podpis Rektora
------------------------------* * dotyczy pracowników Uczelni
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards