STARO** TE* RADO**

advertisement
STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ
Projekt utworzenia Klubu działającego
na rzecz Seniorów
CEL GŁÓWNY projektu STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ
Utworzenie miejsca, które będzie miejscem spotkań osób
starszych
„Klub - Mamy czas, ten czas jest dla nas”
w którym osoby te będą kreatywnymi twórcami
zaangażowanymi w jego działalność.
W zależności od formy finansowania tego przedsięwzięcia
(środki publiczne lub dofinansowanie unijne) zakładamy
różne formy organizacyjne.
O Pierwsza - bardziej sformalizowana proponuje osobom
starszym pobyt dzienny, wraz z wyżywieniem, opieką
medyczną oraz rehabilitacyjną i oczywiście propozycjami
aktywnego spędzania czasu.
O Druga – to propozycja klubokawiarni, miejsca, którego
głównym celem jest wypoczynek, rekreacja i różnorodna
aktywność osób starszych.
Zakładamy, że głównym realizatorem projektu będzie Powiat Jarosławski,
który nawiąże współpracę z działającymi na rzecz osób starszych różnymi
podmiotami ekonomii społecznej – np. Uniwersytet III wieku, Spółdzielnia
Socjalna DobryDzień oraz działającymi przy parafiach Klubami Seniora oraz
nieformalnymi grupami emerytów i rencistów.
Stowarzyszenia oraz inne organizacje będą zarówno partnerem jak
i beneficjentem projektu, zaś ich członkowie będą w pierwszym rzędzie
sprzymierzeńcami i propagatorami nowych pomysłów i pomogą w realizacji
zamierzeń projektowych.
Planując działania projektowe należy wykorzystać ich wiedzę
i doświadczenie w obecnie realizowanych w regionie działaniach
ukierunkowanych na wsparcie osób w wieku starszym oraz znajomość
potrzeb tego środowiska.
Równocześnie należy wykorzystać lokalne zasoby związane z prowadzonymi
przez szkoły ponadgimnazjalne oraz jarosławską uczelnią kierunkami
kształcenia, których uczniowie i absolwenci mogą stanowić przyszłą kadrę
zatrudnioną w projekcie.
Liczymy na zaangażowanie (nie tylko młodzieży) jako wolontariuszy
i dobrych dusz w działalność Klubu.
DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
1. Opracowanie szczegółowego planu działań, w tym podział
poszczególnych zadań dla realizatorów projektu i partnerów.
2. Wyznaczenie już istniejącego obiektu i przeznaczanie go na
utworzenie Klubu.
3. Pozyskanie środków finansowych na adaptację i wyposażenie Klubu.
(Źródła finansowania:
• środki pozyskane w wyniki przygotowania projektu finansowanego ze
środków unijnych,
• środki finansowe rządowego programu Senior Wigor – Senior Plus –
program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• środki finansowe pochodzące z Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 ASOS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• środki finansowe pochodzące z MOPS, GOPS itp., pozyskane na
zasadzie przeniesienia pieniędzy przeznaczonych na indywidualną
pomoc dla osób starszych na działalność klubu.
Przewidywany koszt adaptacji pomieszczenia i otwarcia Klubu – około
250 000 zł .
DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu promocję
nowego miejsca:
• informacje w prasie lokalnej oraz mediach audiowizualnych,
• akcja ulotkowa, informacja w każdej skrzynce pocztowej,
• ogłoszenia w parafiach i kościołach,
• spektakularne otwarcie obiektu.
5. Realizacja programu pracy Klubu (obszary):
-
wypoczynek,
rekreacja,
rehabilitacja,
działalność twórcza i artystyczna,
opieka zdrowotna,
włączenie Seniorów w działalność na rzecz społeczeństwa
lokalnego (np. wsparcie działania świetlic środowiskowych,
prowadzenie punków porad prawnych i obywatelskich).
DZIAŁANIA DODATKOWE,
wspierające projekt:
• Rozwijanie i poszerzanie działalności
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Wspieranie działalności podmiotów
ekonomii społecznej: stowarzyszeń
i
organizacji
pozarządowych
oferujących pomoc osobom starszym
• Wprowadzenie lokalnej Karty Seniora
upoważniającej do korzystania ze
zniżek w obiektach kultury, sztuki oraz
sportu
• Wprowadzenie lokalnego certyfikatu
„Miejsce przyjazne osobom 60+”
• Przyjęcie wspólnej dla całego Powiatu Jarosławskiego strategii działań
dotyczących wsparcia Seniorów, przez samorządy oraz wszystkie podmioty
zajmujące się w przyszłości realizacją zadań związanych z polityką Senioralną
na terenie powiatu – utworzenie w gminach Rad Seniorów
• Dokonanie przez samorządy Powiatu Jarosławskiego przeglądu własnych
obiektów pod kątem ich przeznaczenia na prowadzenie domów dziennego
pobytu, Klubów Seniora, domów opieki społecznej itp.
ZAGROŻENIA W REALIZACJI PROJEKTU:
•
•
•
•
•
Brak możliwości pozyskania środków finansowych,
Konieczność ponoszenia nakładów finansowych w kolejnych latach,
po zakończeniu finansowania projektowego, brak płynności finansowej,
Małe zainteresowanie projektem osób starszych,
Trudności w utrzymaniu trwałości projektu,
Kłopoty z zatrudnieniem i utrzymaniem profesjonalnej i zaangażowanej
kadry – personelu.
PAMIĘTAJ … ZEGAR „TYKA”
KAŻDEGO DOTYKA
TY TEŻ SIĘ STARZEJESZ …
Dziękujemy za współpracę
Panu Marianowi Januszowi – Prezesowi
Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards