międzynarodowe standardy - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin

advertisement
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
DLA ŚRODKÓW FITOSANITARNYCH
ISPM Nr 1
FITOSANITARNE ZASADY OCHRONY ROŚLIN
ORAZ STOSOWANIE ŚRODKÓW FITOSANITARNYCH
W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE HANDLOWEJ
(2006)
Wydane przez Sekretariat Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
ISPM Nr 1
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
FAO 2006
SPIS TREŚCI
ZATWIERDZENIE
WSTĘP
ZAKRES
MATERIAŁY ODNIESIENIA
DEFINICJE
SKRÓTOWY OPIS WYMAGAŃ
TŁO
ZASADY
1. Zasady podstawowe
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
Suwerenność
Konieczność
Zarządzanie zagrożeniem
Minimalny wpływ
Przejrzystość
Harmonizacja
Niestosowanie dyskryminacji
Techniczne uzasadnienie
Współpraca
Równoważność środków fitosanitarnych
Modyfikacja
2. Zasady operacyjne
Analiza zagrożenia agrofagiem
Tworzenie list agrofagów
Ustanawianie obszarów wolnych od agrofaga i obszarów o niskim stopniu nasilenia
agrofaga
2.4. Urzędowe zwalczanie agrofagów podlegających przepisom
2.5. Podejście systemowe
2.6. Nadzór
2.7. Doniesienia o agrofagu
2.8. Certyfikacja fitosanitarna
2.9. Integralność i bezpieczeństwo przesyłek w aspekcie fitosanitarnym
2.10. Szybkie działanie
2.11. Środki natychmiastowe
2.1.
2.2.
2.3.
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
2
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
Postanowienie dotyczące Państwowej Organizacji Ochrony Roślin
Rozstrzyganie sporów
Unikanie nadmiernych opóźnień
Powiadamianie o niezgodności
Wymiana informacji
Wsparcie techniczne
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
3
ISPM Nr 1
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
ZATWIERDZENIE
Niniejszy standard pierwotnie został zatwierdzony przez 27 Sesję Konferencję FAO,
w listopadzie 1993 roku, jako Zasady kwarantanny roślin w odniesieniu do międzynarodowej
wymiany handlowej. Pierwsza, zmieniona wersja została zatwierdzona przez Komisję do spraw
Środków Fitosanitarnych, w kwietniu 2006 roku, jako niniejszy standard: ISPM Nr 1 (2006).
WSTĘP
ZAKRES
Niniejszy standard opisuje fitosanitarne zasady ochrony roślin, które są zawarte
w Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin i opracowane w szczegółach
w Międzynarodowych Standardach dla Środków Fitosanitarnych. Standard obejmuje zasady
ochrony roślin, włączając roślin uprawne i nieuprawiane, rośliny dziko rosnące i akwariowe, te
zasady, które odnoszą się do stosowania środków fitosanitarnych w międzynarodowym ruchu
osób, towarów i środków przewozu, a także te będące właściwymi dla celów Międzynarodowej
Konwencji Ochrony Roślin. Niniejszy standard nie zmienia Międzynarodowej Konwencji
Ochrony Roślin, nie rozszerza istniejących zobowiązań ani też nie interpretuje żadnych innych
porozumień lub organizacji prawnych.
MATERIAŁY ODNIESIENIA
Porozumienie w sprawie Stosowania Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych, 1994. Organizacja
Handlu Światowego, Genewa
Słownik terminów fitosanitarnych, 2006. ISPM Nr 5, FAO, Rzym.
Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin, 1997. FAO, Rzym.
Wszystkie Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych.
DEFINICJE
Definicje terminów fitosanitarnych stosowanych w niniejszym standardzie podane są
w standardzie ISPM Nr 5 (Słownik terminów fitosanitarnych).
SKRÓTOWY OPIS WYMAGAŃ
Niniejszy standard opisuje podstawowe zasady w ramach Międzynarodowej Konwencji Ochrony
Roślin, takie jak: suwerenność, konieczność, zarządzanie zagrożeniem, minimalny wpływ,
przejrzystość, harmonizacja, niestosowanie dyskryminacji, techniczne uzasadnienie, współpraca,
równoważność środków fitosanitarnych i modyfikacja. Standard ten opisuje również zasady
operacyjne w ramach Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, które odnoszą się do
ustanawiania, wdrażania i monitorowania środków fitosanitarnych oraz do zarządzania
urzędowymi systemami ochrony roślin. Do zasad operacyjnych należą: analiza zagrożenia
agrofagiem, tworzenie list agrofagów, ustanawianie obszarów wolnych od agrofaga i obszarów o
niskim stopniu nasilenia agrofaga, urzędowe zwalczanie agrofagów podlegających przepisom,
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
4
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
podejście systemowe, nadzór, doniesienia o agrofagu, certyfikacja fitosanitarna, integralność i
bezpieczeństwo przesyłek w aspekcie fitosanitarnym, szybkie działanie, środki natychmiastowe,
postanowienie dotyczące Państwowej Organizacji Ochrony Roślin, rozstrzyganie sporów,
unikanie nadmiernych opóźnień, powiadamianie o niezgodności, wymiana informacji i wsparcie
techniczne.
TŁO
Pierwotna wersja standardu ISPM Nr 1 (Zasady kwarantanny roślin w odniesieniu do
międzynarodowej wymiany handlowej) została zatwierdzona jako standard odniesienia przez
27 Sesję Konferencji FAO, w 1993 roku. Została ona przedstawiona w czasie, gdy negocjowane
było Porozumienie w sprawie Stosowania Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych Światowej
Organizacji Handlu (Porozumienie SPS). Pozwoliło to na wyjaśnienie pewnych elementów
Porozumienia SPS, które były w tamtym czasie przedmiotem dyskusji. Porozumienie SPS zostało
przyjęte w kwietniu 1994 roku i od tego czasu zdobyto doświadczenie w zakresie jego
stosowania w praktyce w odniesieniu do środków fitosanitarnych.
Nowy, zmieniony tekst Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin został przyjęty przez
Konferencję FAO w 1997 roku. Zawiera on wiele zmian w stosunku do wersji Konwencji z 1979
roku. W wersji Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin z 1997 roku wspomina się
o zamiarze rewizji standardu ISPM nr 1.
Poza Porozumieniem SPS istnieją inne międzynarodowe konwencje, które dotyczą bezpośrednio
lub pośrednio ochrony roślin.
Celem niniejszego standardu jest ułatwienie zrozumienia Międzynarodowej Konwencji Ochrony
Roślin i dostarczenie wskazówek co do zasadniczych składników systemów ochrony roślin.
Opisane poniżej zasady odzwierciedlają kluczowe składniki Międzynarodowej Konwencji
Ochrony Roślin. W niektórych przypadkach podane są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tych
składników. Niniejszy standard powinien być interpretowany zgodnie z pełnym tekstem
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin. Cytaty z Międzynarodowej Konwencji Ochrony
Roślin są podane w cudzysłowie i kursywą.
ZASADY
Niniejsze zasady odnoszą się do praw i obowiązków Umawiających się Stron Międzynarodowej
Konwencji Ochrony Roślin. Powinny być one rozpatrywane łącznie, zgodnie z pełnym tekstem
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, a nie interpretowane indywidualnie.
1. Zasady podstawowe
1.1 Suwerenność
Umawiające się Strony posiadają suwerenne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi
porozumieniami międzynarodowymi, do określania i przyjmowania środków fitosanitarnych
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
5
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
w celu ochrony zdrowia roślin na swoich terytoriach oraz do ustalania odpowiedniego poziomu
ochrony zdrowia roślin.
W odniesieniu do środków fitosanitarnych Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin
stanowi, że: “W celu zapobiegania wprowadzaniu i/lub rozprzestrzenianiu agrofagów
podlegających przepisom na ich terytoria, Umawiające się Strony będą miały pełne uprawnienia
do regulowania, zgodnie ze stosowanymi porozumieniami międzynarodowymi, wwozu roślin i
produktów roślinnych, i innych przedmiotów podlegających przepisom. W szczególności mogą:
a) określać i przyjmować środki fitosanitarne dotyczące importu roślin, produktów roślinnych
oraz innych obiektów podlegających przepisom, w tym np. kontrolę, zakaz importu oraz
stosowny zabieg;
b) odmówić wwozu lub zatrzymywać, lub żądać stosownego zabiegu, zniszczenia lub usunięcia
z terytorium Umawiającej się Strony roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów
podlegających przepisom lub zawierających je przesyłek, które nie są zgodne ze środkami
fitosanitarnymi, określonymi lub przyjętymi zgodnie z punktem (a);
c) zakazywać lub ograniczać przemieszczanie agrofagów podlegających przepisom na ich
terytoriach;
d) zakazywać lub ograniczać przemieszczanie biologicznych środków zwalczania i innych
organizmów związanych ze środkami fitosanitarnymi, które są uznawane za korzystne na ich
terytoriach.” (Artykuł VII.1)
Sprawując swoją władzę, oraz “ W celu zminimalizowania ingerencji w handel międzynarodowy,
...” (Artykuł VII.2) każda z Umawiających się Stron podejmuje się działać zgodnie
z postanowieniami Artykułu VII.2 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin.
1.2 Konieczność
Umawiające się Strony mogą stosować środki fitosanitarne tylko wówczas, gdy takie środki są
niezbędne w celu zapobieżenia wprowadzeniu i/lub rozprzestrzenieniu agrofagów
kwarantannowych, lub w celu ograniczenia ekonomicznego wpływu organizmów
niekwarantannowych podlegających przepisom. W tym sensie Międzynarodowa Konwencja
Ochrony Roślin stanowi, że: “Umawiające się Strony nie będą podejmować, w ramach ich
ustawodawstwa wewnętrznego dotyczącego ochrony roślin, żadnych działań wymienionych w ...
chyba że działania takie będą konieczne ze względów fitosanitarnych ...” (Artykuł VII.2a).
Artykuł VI.1b stanowi, że “Umawiające się Strony mogą wymagać środków fitosanitarnych dla
agrofagów kwarantannowych i agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom, pod
warunkiem iż środki takie są … ograniczone do stopnia koniecznego do ochrony zdrowia
roślin…”.
Artykuł VI.2 stanowi, że “ Umawiające się Strony nie będą wymagać środków fitosanitarnych
dla agrofagów podlegających przepisom.”
1.3 Zarządzanie zagrożeniem
Umawiające się Strony powinny stosować środki fitosanitarne w oparciu o politykę zarządzania
zagrożeniem, uznając że z importem roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów
podlegających przepisom zawsze wiąże się ryzyko rozprzestrzenienia się i wprowadzenia
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
6
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
agrofaga. Umawiające się Strony “... ustanowią jedynie środki fitosanitarne, które są ... zgodne
z zagrożeniem określonym agrofagiem ...” (Artykuł VII.2g).
1.4 Minimalny wpływ
Umawiające się Strony powinny stosować środki fitosanitarne, które mają minimalny wpływ.
W tym sensie, Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin stanowi, że “… ustanowią (one)
jedynie środki fitosanitarne, które ... stanowią najmniej restrykcyjne dostępne środki i powodują
minimalne zakłócenie w międzynarodowym ruchu osób, towarów i środków przewozu.” (Artykuł
VII.2g).
1.5 Przejrzystość
Umawiające się Strony udostępnią innym Umawiającym się Stronom istotne informacje, jak
przestawione jest to w Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin. W tym sensie,
Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin stanowi, że na przykład:
-
-
“... Umawiające się Strony niezwłocznie po przyjęciu wymagań fitosanitarnych,
ograniczeń i zakazów, opublikują je i przekażą do którejkolwiek z Umawiających się
Stron lub Stron, na które według ich przypuszczeń takie środki mogą oddziaływać.”
(Artykuł VII.2b)
“Umawiające się Strony, na wniosek, udostępniają każdej z Umawiających się Stron
uzasadnienie wymogów fitosanitarnych, ograniczeń i zakazów.” (Artykuł VII.2c)
“Umawiające się Strony będą współpracować... w ramach wymiany informacji
o agrofagach ...” (Artykuł VIII. 1 i 1a).
“Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, utworzą i będą uaktualniać listy
agrofagów podlegających przepisom … udostępnią takie listy …” (Artykuł VII.2i)
“Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości … będą opracowywać
i zachowywać odpowiednie informacje na temat statusu agrofagów …. Taka informacja
będzie udostępniana …” (Artykuł VII.2j).
1.6 Harmonizacja
Umawiające się Strony będą powinny współpracować w zakresie opracowywania
zharmonizowanych standardów dla środków fitosanitarnych. W tym sensie, Międzynarodowa
Konwencja Ochrony Roślin stanowi, że “Umawiające się Strony wyrażają zgodę na współpracę
w opracowywaniu międzynarodowych standardów ...” (Artykuł X.1). Umawiające się Strony
powinny “... uwzględniać, jeśli jest to uzasadnione, międzynarodowe standardy przy
podejmowaniu działań związanych z niniejszą Konwencją.” (Artykuł X.4). “ Umawiające się
Strony będą zachęcać państwa lub organizacje członkowskie FAO, które nie są stronami
niniejszej Konwencji ... do stosowania środków fitosanitarnych zgodnych z postanowieniami
niniejszej Konwencji oraz jakichkolwiek norm międzynarodowych przyjętych w jej ramach.”
(Artykuł XVIII).
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
7
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
1.7 Niestosowanie dyskryminacji
Umawiające się Strony, zgodnie z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin, powinny
stosować środki fitosanitarne nie dyskryminując Umawiających się Stron, jeśli Umawiające się
Strony są w stanie dowieść, że posiadają one ten sam status fitosanitarny, i stosują identyczne lub
równoważne środki fitosanitarne.
Umawiające się Strony powinny również stosować środki fitosanitarne bez dyskryminacji,
w porównywalnych sytuacjach w kraju i na arenie międzynarodowej.
W tym sensie, Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin stanowi, że:
- środki fitosanitarne “... nie mogą być stosowane w sposób stanowiący rodzaj dowolnej lub
nieuzasadnionej dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia, zwłaszcza w międzynarodowej
wymianie handlowej.” (Preambuła)
- Umawiające się Strony mogą wymagać środków fitosanitarnych, pod warunkiem że takie
środki nie są “... surowsze niż środki stosowane w odniesieniu do tych samych agrofagów,
jeżeli występują one na terytorium Umawiającej się Strony importującej.” (Artykuł
VI.1a).
1.8 Techniczne uzasadnienie
Umawiające się Strony uzasadnią stosowane środki fitosanitarne “... na podstawie wniosków
z wykonanej analizy zagrożenia agrofagiem lub, jeżeli jest to wymagane, innej, porównywalnej
analizy i oceny dostępnych informacji naukowych.” (Artykuł II.1). W tym sensie,
Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin stanowi, że “ Umawiające się Strony nie będą
stosować w ramach ich ustawodawstwa wewnętrznego dotyczącego ochrony roślin żadnych
środków wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu (VII), chyba że środki takie ... są
technicznie uzasadnione.” (Artykuł VII.2a). Artykuł VI.1b również odnosi się do technicznego
uzasadnienia. Środki fitosanitarne, które odpowiadają standardom ISPM są uznawane za
technicznie uzasadnione.
1.9 Współpraca
Umawiające się Strony powinny współpracować ze sobą w celu osiągnięcia celów
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin. W szczególności “... będą one współpracować,
w Jmożliwie pełnym zakresie, w celu osiągnięcia celów niniejszej Konwencji ...” (Artykuł VIII).
Umawiające się Strony będą również aktywnie uczestniczyć w pracach gremiów ustanowionych
w ramach Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin.
1.10 Równoważność środków fitosanitarnych
Umawiające się Strony importujące powinny uznać alternatywne środki fitosanitarne
zaproponowane przez Umawiające się Strony eksportujące za równoważne, jeśli zostanie
wykazane, że stosując te środki osiągnie się odpowiedni poziom ochrony określony przez
Umawiającą się Stronę importującą.
Odpowiedni standard ISPM: Nr 24.
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
8
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
1.11 Modyfikacja
Modyfikacje środków fitosanitarnych powinny być ustalane na podstawie nowej lub
uaktualnionej analizy zagrożenia agrofagiem lub odpowiednich informacji naukowych.
Umawiające się Strony nie mogą dowolnie modyfikować środków fitosanitarnych. “Umawiające
się Strony, wraz ze zmieniającymi się warunkami i dostępem do nowych informacji, zapewniają,
iż środki fitosanitarne są niezwłocznie modyfikowane lub usuwane, jeżeli nie są już
konieczne.”(Artykuł VII.2h).
2. Zasady operacyjne
Zasady operacyjne Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin odnoszą się do ustanawiania,
wdrażania i monitorowania środków fitosanitarnych, oraz do zarządzania urzędowymi systemami
fitosanitarnymi.
2.1 Analiza zagrożenia agrofagiem
Państwowe Organizacje Ochrony Roślin powinny przeprowadzać analizę zagrożenia agrofagiem
w oparciu o dowody biologiczne lub inne dowody naukowe i ekonomiczne, zgodnie
z odpowiednimi standardami ISPM. W trakcie analizy pod uwagę powinno być również brane
zagrożenie dla bioróżnorodności wynikające z działania na rośliny.
Odpowiednie Artykuły Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: Preambuła,
Artykuły II, IV.2f i VII.2g.
Odpowiednie standardy ISPM: Nr 2, Nr 5 (łącznie z dodatkiem Nr 2), Nr 11 i Nr
21.
2.2 Tworzenie list agrofagów
Umawiające się Strony “... w miarę swoich możliwości, utworzą i będą uaktualniać listy
agrofagów podlegających przepisom ...” (Artykuł VII.2i).
Odpowiednie Artykuły Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: VII.2i.
Odpowiednie standardy ISPM: Nr 19.
2.3 Ustanawianie obszarów wolnych od agrofaga i obszarów o niskim stopniu nasilenia
agrofaga
Umawiające się Strony powinny zapewnić, że stosowane przez nie środki fitosanitarne
w odniesieniu do przesyłek wprowadzanych na ich terytoria uwzględniają status obszarów,
zgodnie z ustaleniem Państwowych Organizacji Ochrony Roślin krajów eksportujących. Mogą to
być obszary, na których agrofagi objęte przepisami nie występują lub poziom ich nasilenia jest
niski, albo też mogą to być punkty produkcji wolne od agrofaga lub miejsca produkcji wolne od
agrofaga.
Odpowiednie Artykuły Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: II.
Odpowiednie standardy ISPM: Nr 4, Nr 8, Nr 10 i Nr 22.
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
9
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
2.4 Urzędowe zwalczanie agrofagów podlegających przepisom
Jeśli agrofag występujący w kraju jest ujęty w przepisach jako agrofag kwarantannowy lub jako
niekwarantanowy agrofag podlegający przepisom, Umawiająca się Strona powinna zapewnić, że
agrofag podlega urzędowemu zwalczaniu.
Odpowiednie standardy ISPM: ISPM Nr 5 (łącznie z dodatkiem Nr 1).
2.5 Podejście systemowe
Zintegrowane środki zarządzania agrofagiem, stosowane w określony sposób, mogą stanowić
alternatywę do pojedynczych środków dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony
fitosanitarnej Umawiającej się Strony importującej.
Odpowiedni ISPM: Nr 14.
2.6 Nadzór
Umawiające się Strony powinny zbierać i zapisywać dane na temat występowania czy braku
obecności agrofaga na potrzeby wystawiania świadectw fitosanitarnych i technicznego
uzasadnienia stosowanych środków fitosanitarnych. W tym sensie, Międzynarodowa Konwencja
Ochrony Roślin również stanowi, że “Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, będą
prowadzić nadzór nad agrofagami i będą opracowywać oraz zachowywać odpowiednie
informacje na temat statusu agrofaga w celu umożliwienia klasyfikacji agrofagów oraz
opracowania odpowiednich środków fitosanitarnych.” (ArtykułVII.2j).
Odpowiednie Artykuły Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: IV.2b,
IV.2e i VII.2j.
Odpowiednie standardy ISPM:: Nr 6 i Nr 8.
2.7 Doniesienia o agrofagu
Umawiające się Strony “... będą współpracować ... w możliwie największym zakresie ... na polu
przekazywania informacji o występowaniu, pojawieniu się i rozprzestrzenieniu agrofaga, co może
stanowić bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie...” drugiej Umawiającej się Stronie (Artykuł
VIII.1a). W tym sensie, będą one stosowały procedury ustanowione w standardzie ISPM Nr 17 i
inne odpowiednie procedury.
Odpowiedni artykuł Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: VIII.1a.
Odpowiedni standard ISPM: Nr 17.
2.8 Certyfikacja fitosanitarna
Umawiające się Strony powinny prowadzić działania, z należytą starannością, w zakresie
systemu certyfikacji eksportowej i zapewnią poprawność informacji i deklaracji dodatkowych
umieszczonych na świadectwie fitosanitarnym. “Każda z Umawiających się Stron poczyni
przygotowania w zakresie certyfikacji fitosanitarnej …” (Artykuł V).
Odpowiednie artykuły Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: IV.2a i V.
Odpowiednie standardy ISPM: Nr 7 i Nr 12.
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
10
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
2.9 Integralność i bezpieczeństwo przesyłek w aspekcie fitosanitarnym
W celu zachowania integralności przesyłek po wystawieniu świadectwa, Umawiające się Strony,
za pośrednictwem swoich Państwowych Organizacji Ochrony Roślin, “ zapewnią, przez
odpowiednie procedury, że przed wysyłką, po wystawieniu świadectwa, zapewnione jest
bezpieczeństwo fitosanitarne przesyłek, w odniesieniu do ich zawartości, zastąpienia oraz
wtórnego porażenia” (Artykuł IV.2g).
Odpowiednie Artykuły Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: IV.2g i V.
Odpowiednie standardy ISPM: Nr 7 i Nr 12.
2.10 Szybkie działanie
Umawiające się Strony powinny zapewnić, że inspekcja lub inne procedury fitosanitarne
wymagane w związku z importem “... będą przeprowadzone w jak najkrótszym czasie, mając na
uwadze ... łatwość psucia się” przedmiotów podlegających przepisom (Artykuł VII.2e).
Odpowiednie Artykuły Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: VII.2e.
2.11 Środki natychmiastowe
Umawiające się Strony mogą przyjąć i/lub wprowadzić akcje natychmiastowe, łącznie
ze środkami natychmiastowymi, na wypadek pojawienia się nowego lub niespodziewanego
zagrożenia fitosanitarnego1. Stosowanie środków natychmiastowych powinno mieć charakter
tymczasowy. Kontynuacja stosowania środków powinna być uzależniona od analizy zagrożenia
agrofagiem lub innych porównywalnych badań przeprowadzonych w możliwie najkrótszym
czasie, w celu zapewnienia, że kontynuacja stosowania środka jest technicznie uzasadniona.
Odpowiednie Artykuły Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: VII.6.
Odpowiedni standard ISPM: Nr 13.
2.12 Postanowienie dotyczące Państwowej Organizacji Ochrony Roślin
“Każda z Umawiających się Stron, stosownie do swoich możliwości, podejmie kroki w celu
utworzenia Państwowej Organizacji Ochrony Roślin, której główne zadania przedstawione są
w niniejszym artykule. [Artykuł IV.1].” (Artykuł IV.1).
Odpowiedni Artykuł Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: IV.
2.13 Rozstrzyganie sporów
Umawiające się Strony powinny być otwarte na konsultacje w zakresie stosowanych przez nią
środków fitosanitarnych, jeśli zażyczy sobie tego druga Umawiająca się Strona. Jeśli istnieje spór
dotyczący interpretacji lub stosowania Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin lub jej
standardów ISPM, lub jeśli Umawiająca się Strona uznaje, że działanie podejmowane przez
drugą Umawiającą się Stronę jest sprzeczne z nakazami Międzynarodowej Konwencji Ochrony
Roślin lub wytycznymi określonymi w standardach ISPM, “... Umawiające się Strony
Termin „akcje natychmiastowe” w Artykule VII.6 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin jest
interpretowany jako obejmujący środki natychmiastowe, zgodnie z definicją podaną w standardzie ISPM Nr 5.
1
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
11
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
przeprowadzą niezwłocznie konsultacje w celu rozstrzygnięcia sporu.” (Artykuł XIII.1). Jeśli
spór nie może być rozwiązany tą drogą, wtedy mogą być stosowane postanowienia Artykułu XIII
w odniesieniu do rozstrzygania sporów lub inne sposoby rozstrzygania sporów2.
Odpowiedni Artykuł Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: XIII.
2.14 Unikanie nadmiernych opóźnień
Jeśli Umawiająca się Strona zażyczy sobie od drugiej Umawiającej się Strony ustanowienia,
zmodyfikowania lub usunięcia środków fitosanitarnych, w obliczu zmienionych warunków lub
pojawienia się nowych faktów, życzenie to powinno być niezwłocznie rozpatrzone. Ponadto,
bezzwłocznie powinny zostać przeprowadzone związane z tym procedury, które obejmują,
analizę zagrożenia agrofagiem, ustanawianie obszarów wolnych od agrofaga lub uznawanie
równoważności, ale nie ograniczają się one wyłącznie do tego.
Odpowiedni Artykuł Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: VII.2h.
Odpowiedni standard ISPM: Nr 24 (rozdział 2.7 i załącznik I, punkt 7).
2.15 Powiadamianie o niezgodności
Umawiające się Strony importujące „… niezwłocznie poinformują Umawiającą się Stronę
eksportującą … o znacznych przypadkach niezgodności w zakresie świadectw fitosanitarnych.”
(Artykuł VII.2f).
Odpowiedni Artykuł Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: VII.2f.
Odpowiedni standard ISPM: Nr 13.
2.16 Wymiana informacji
Umawiające się Strony dostarczą, o ile jest to właściwe, informacje wyszczególnione
w Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, a mianowicie:
- Urzędowy punkt kontaktowy (Artykuł VIII.2)
- Opis Państwowej Organizacji Ochrony Roślin i rozwiązań organizacyjnych w zakresie
ochrony roślin (Artykuł IV.4)
- Wymagania fitosanitarne, ograniczenia i zakazy (Artykuł VII.2b) (łącznie
z wyznaczonymi punktami wwozu - Artykuł VII.2d) oraz powody ich ustanowienia
(Artykuł VII.2c)
- Wykaz agrofagów podlegających przepisom (Artykuł VII.2i)
- Doniesienia o agrofagu, łącznie z występowaniem, pojawem i rozprzestrzenieniem
agrofaga (Artykuły IV.2b i VIII.1a)
- Akcje natychmiastowe (Artykuł VII.6) i niezgodności (Artykuł VII.2f)
- Status agrofaga (Artykuł VII.2j)
- Techniczne i biologiczne informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy zagrożenia
agrofagiem (w zakresie praktycznym) (Artykuł VIII.1c).
Nieobowiązująca procedura rozstrzygania sporów została opracowana przez Międzynarodową Konwencję Ochrony
Roślin, w celu stosowania przez Umawiające się Strony.
2
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
12
Fitosanitarne zasady ochrony roślin oraz stosowanie środków fitosanitarnych
w międzynarodowej wymianie handlowej
ISPM Nr 1
2.17 Wsparcie techniczne
Umawiające się Strony “... zgadzają się na promowanie udostępniania pomocy technicznej
Umawiającym się Stronom, zwłaszcza rozwijającym się Umawiającym się Stronom, … w celach
ułatwienia wdrażania postanowień Konwencji.” (Artykuł XX).
Odpowiedni Artykuł Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin: XX.
_________________________
Tłumaczenie z języka angielskiego:
Hanna Bagińska
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Centralne Laboratorium
15 grudnia 2006 r.
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
13
Download