Zalacznik_Nr_2

advertisement
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 106/80/2007
Burmistrza Miasta Rumi
z dnia 21 marca 2007 roku
Umowa nr..........................................
o realizację zamówienia Publicznego
(PROJEKT)
Zawarta w dniu ..................pomiędzy Gminą Miasta Rumia z siedzibą: 84-230 Rumia
ul. Sobieskiego 7, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną na mocy
upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi z dnia 13.03.2003 r. przez:
Zastępcę Burmistrza
- Tadeusza Wiśniewskiego
a................................................prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną
w ..............................................pod nr : .........................................................................
prowadzonej przez : ............................................... z siedzibą :....................................
...........................................Regon nr ............................................... zwanym dalej
”Wykonawcą”.
§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi w
sprawie wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego w trybie
zapytania o cenę z dnia ................................................................
§2
Przedmiotem zamówienia jest:
1. CZĘŚĆ I:
Wykonywanie map do celów planistycznych, do opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla terenów, w których
plany miejscowe nie obowiązują.
Powierzchnia terenów będąca przedmiotem opracowania obejmuje obszar około
590 ha. Zostanie on podzielony na zadania, które będą określone szczegółowo i
realizowane kolejno w terminach określonych w poszczególnych zleceniach.
Zakres rzeczowy map:
Mapy do celów planistycznych będą zlecane do opracowania w skali 1:1000 lub
1:2000, w zależności od wielkości obszaru objętego jednostkowym opracowaniem.
Gotowy produkt winien zostać przedstawiony Zamawiającemu w formie
numerycznej ( w programie umożliwiającym wyeksportowanie danych w takiej
odmianie plików dxf lub dwg, która będzie akceptowana przez program
MIKROMAPA ) oraz w formie wydruku (3 egzemplarze) i zawierać następujące
elementy:
1/ granice nieruchomości,
1
2/ numerację działek,
3/ warstwice,
4/ budynki,
5/ drogi,
6/ krawężniki jezdni,
7/ główne sieci uzbrojenia terenu nadziemne i podziemne,
8/ większe mury oporowe i skarpy,
9/ wody,
10/ tereny podmokłe,
11/ rowy, cieki wodne,
12/ zasięg zadrzewień i zakrzewień,
13/ pomniki przyrody.
Dodatkowo opracowanie winno zawierać informację o nowych, nie wyniesionych
na mapę budynkach oraz o budynkach już nieistniejących w terenie.
2. CZĘŚĆ II:
Wykonywanie map do celów projektowych, do opracowania projektów na terenie
miasta Rumi. Powierzchnia terenów będąca przedmiotem opracowania obejmuje
obszar około 100 ha. Powierzchnia terenów zostanie podzielona na zadania,
wykonanie map do celów projektowych, do opracowania projektów dróg na terenie
miasta Rumi. Powierzchnia terenów będąca przedmiotem opracowania obejmuje
obszar około 100 ha. Powierzchnia terenów zostanie podzielona na zadania,
które będą realizowane kolejno na podstawie zleceń, w ramach podpisanej umowy
na wykonanie w/w prac.
Zakres rzeczowy map obejmuje wykonanie:
1/ map do celów projektowych w wersji numerycznej dla obiektów liniowych (drogi,
kanalizacja) wraz z uzupełniającym pomiarem wysokościowym,
2/ map do celów projektowych w wersji numerycznej dla obiektów obszarowych
w wersji standardowej,
3/ map do celów projektowych w wersji numerycznej dla obiektów obszarowych
w pełnym nowym pomiarem.
Mapy dla celów projektowych będą zlecane do opracowania w skali 1:500.
Gotowy produkt winien zostać przedstawiony Zamawiającemu w formie:
a/ numerycznej( w programie umożliwiającym wyeksportowanie danych
w takiej odmianie plików dxf lub dwg, która będzie akceptowana przez
program MIKROMAPA,
b/ na folii - 2 egzemplarze,
c/ na papierze - 3 egzemplarze.
3. Szczegółowy zakres prac geodezyjnych ustalany będzie każdorazowo w formie
zleceń.
§3
1. Wykonawca zamierzając zawrzeć z podwykonawcą umowę na część przedmiotu
zamówienia, przed podpisaniem umowy przedstawi następujące dokumenty:
1) wniosek o wyrażenie zgody na udział podwykonawcy w realizacji przedmiotu
zamówienia,
2
2.
3.
4.
5.
2) pisemną umowę lub jej projekt z podwykonawcą określająca zakres oraz
wartość podzleconych robót.
Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z
Wykonawcą. Odmienne postanowienia tych umów są nieważne.
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem
następujących Podwykonawców:
1/ Firma ..................................................................................................................
Zakres: .........................................................................
za kwotę:........................... zł.
Słownie złotych: ...................................................................................................
2/ Firma ...................................................................................................................
Zakres: .........................................................................
za kwotę:........................... zł.
Słownie złotych: ....................................................................................................
Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej
części robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców jak za własne.
§4
1. Termin realizacji całego zamówienia
1/ część I – do 28 września 2007 roku,
2/ część II – do 14 grudnia 2007 roku.
2. Wymagane terminy wykonywania poszczególnych zleceń – zadań jednostkowych,
zostaną ustalone w tych zleceniach.
§5
1. Strony uzgadniają jednostkową wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy w
części I wg poniższych cen netto i brutto ustalonej w ofercie w wysokości:
Cena jednostkowa w odniesieniu do jednego hektara terenu objętego zakresem
opracowania:
Cena jednostkowa netto: …………………………… zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………
Należny 22 % podatek VAT: ……………………………….. zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………
Cena jednostkowa brutto: …………………………….. zł,
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………
2. Strony uzgadniają jednostkową wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy w
części II wg poniższych cen netto i brutto ustalonej w ofercie w wysokości:
3
Rodzaj pracy
Mapa do celów projektowych w wersji numerycznej
dla obiektów liniowych (drogi, kanalizacja) wraz z
uzupełniającym pomiarem wysokościowym
Jednostka miary
Cena netto
w zł
22 %
podatek
VAT
w zł
Cena brutto
w zł
pierwsze 100 m opracowania
drugie i każde następne 100 m
opracowania
(z dokładnością 10 m)
pierwszy hektar opracowania
Mapa do celów projektowych w wersji numerycznej
dla obiektów obszarowych w wersji standardowej
Mapa do celów projektowych w wersji numerycznej
dla obiektów obszarowych z pełnym nowym
pomiarem
drugi i każdy następny hektar
opracowania
(z dokładnością do 0,1 ha)
pierwszy hektar opracowania
drugi i każdy następny hektar
opracowania
(z dokładnością do 0,1 ha)
3. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo po wykonaniu poszczególnych
zleceń na podstawie protokołów odbioru, w terminie 25 dni od daty złożenia
faktury do Urzędu Miasta Rumi.
4. Faktury za wykonane roboty wystawione będą na adres: Urząd Miasta Rumi,
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, NIP 586-10-25-464.
5. Wartość usług, o których mowa w § 2 ust 1, ustalana będzie
poprzez pomnożenie cen jednostkowych z ust 1 niniejszego paragrafu
i odpowiednich zakresów usług określonych w poszczególnych zleceniach.
6. Wartość usług, o których mowa w § 2 ust 2, ustalana będzie
poprzez pomnożenie cen jednostkowych z ust 2 niniejszego paragrafu
i odpowiednich zakresów usług określonych w poszczególnych zleceniach.
7. Całkowita wartość zamówienia na realizację przedmiotu niniejszej umowy nie
może przekroczyć dla części I, kwoty 161.955,00 zł brutto.
8. Całkowita wartość zamówienia na realizację przedmiotu niniejszej umowy nie
może przekroczyć dla części II, kwoty 100.000,00 zł brutto.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie
przedłożenia w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia
przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej
faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
10. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania
rachunku podwykonawcy.
§6
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
odpowiadającego wartości danego zadania, za każdy dzień zwłoki,
2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia odpowiadającego wartości danego zadania, za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3/ z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia odpowiadającego wartości ostatnio
4
wykonywanego zadania.
4/ Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewywiązania się
Wykonawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia oraz w przypadku
zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych
a także, jeżeli zwłoka w wykonaniu zadania jest dłuższa niż 30 dni.
2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo
sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu, zamawiający może od umowy odstąpić albo
powierzyć poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu zamówienia innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
§8
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:
a/ dla części I : Pani Anna Zawadzka,
b/ dla części II: Pan Ryszard Grychtoł
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:
.......................................................................................
§9
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) .
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.
Zamawiający:
Wykonawca:
Kontrasygnata Skarbnika :
5
Download