Presentación de PowerPoint

advertisement
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.
Europejska kampania
na rzecz oceny ryzyka zawodowego
Kontekst kampanii (1)
• 205 mln zatrudnionych w Europie
• 167 000 zgonów spowodowanych wypadkami związanymi
z pracą i chorobami zawodowymi w UE-27, w tym:
► 159 000 zgonów spowodowanych chorobami związanymi
z pracą
 74 000 zgonów spowodowanych niebezpiecznymi substancjami
występującymi w pracy (łącznie z azbestem)
► 7 460 zgonów spowodowanych wypadkami związanymi
z pracą
Dane liczbowe w niniejszej prezentacji pochodzą z ogólnych informacji na temat naszej kampanii:
http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary
Kontekst kampanii (2)
• Co 3,5 minuty ktoś w UE-27 umiera z przyczyn
związanych z pracą.
• Co 4,5 sekundy jakiś pracownik w UE-27 uczestniczy
w wypadku związanym z pracą, który zmusza go do
pozostania w domu przez co najmniej trzy dni robocze.
• Liczba wypadków związanych z pracą, których
konsekwencją jest nieobecność w pracy przez trzy dni
lub dłużej jest ogromna: ponad 7 milionów co roku.
Za tym wszystkim kryją się olbrzymie koszty…
• Koszty ludzkie ponoszone przez pracowników i ich
rodziny (za każdą statystyką kryją się prawdziwi ludzie)
• Koszty ekonomiczne dla organizacji/przedsiębiorstw
(zwolnienia chorobowe, koszty ubezpieczenia,
wydajność, rotacja pracowników, motywacja,
konkurencyjność, itp.)
• Koszty społeczne (rosnące obciążenie systemów opieki
zdrowotnej)
Co to jest ocena ryzyka zawodowego?
• Ocena ryzyka zawodowego jest pierwszym krokiem
w kierunku bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy,
a także sposobem na ograniczenie wypadków i chorób
związanych z pracą.
• Ocena ryzyka zawodowego jest to proces szacowania
ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
wynika z zagrożeń w miejscu pracy. Polega na
systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, w
którym analizuje się:
►co może spowodować uraz lub uszkodzenie ciała,
►czy można zlikwidować zagrożenia, a jeżeli nie jest to
możliwe ►jakie środki zapobiegawcze lub ochronne należy
wprowadzić w celu kontrolowania ryzyka.
Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?
• Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawsze należy
pamiętać o dwóch zasadach:
►uporządkować ocenę ryzyka zawodowego tak, aby
zagwarantować, że zostały nią objęte wszystkie istotne
zagrożenia i rodzaje ryzyka (np. żeby nie pominąć prac
pomocniczych, takich jak sprzątanie);
►gdy ryzyko jest ustalone, zacząć ocenę od pytania, czy
ryzyko to da się wyeliminować.
Podejście pięcioetapowe
• W przypadku większości organizacji wystarczy
pięcioetapowe podejście do oceny ryzyka:
1. Ustalenie zagrożeń i wskazanie osób zagrożonych
2. Ocena rodzajów ryzyka i uporządkowanie ich wg ważności
3. Podjęcie decyzji w sprawie działania zapobiegawczego
4. Podjęcie działania
5. Monitorowanie i przegląd
• Pamiętaj: Ocenę ryzyka należy przeprowadzać przy
aktywnym zaangażowaniu pracowników
Dlaczego prowadzi się kampanię na rzecz oceny
ryzyka zawodowego?
• Pracownicy są prawnie zobowiązani do przeprowadzenia
oceny ryzyka zawodowego (dyrektywa ramowa UE 89/391)
• Chociaż w setkach tysięcy przedsiębiorstw przeprowadzono
ocenę ryzyka, nadal jest pewna liczba takich, w których nie
ocenia się poziomów ryzyka. Ogólnie można powiedzieć, że im
mniejsze przedsiębiorstwo, tym mniejsze
prawdopodobieństwo przeprowadzenia oceny ryzyka.
• Istnieje potrzeba poprawy jakości oceny ryzyka (Komunikat
Komisji UE COM 2004/62)
► Ocena ryzyka często ma charakter jednorazowy (potrzeba
regularnych aktualizacji)
► Ocena ryzyka nie jest (dobrze) udokumentowana
► Lekceważy się długofalowe i psychospołeczne zagrożenia
► Nie nadzoruje się w wystarczający sposób skuteczności
wprowadzonych środków
Odbiorcy docelowi
• Najważniejsi odbiorcy docelowi
►MŚP i mikroprzedsiębiorstwa (!)
►Pracodawcy, pracownicy, społeczni inspektorzy pracy,
praktycy w dziedzinie BHP
• Pośrednicy
►Decydenci polityczni
►Partnerzy społeczni
►Krajowe punkty centralne … i ich sieci
(patrz poniżej: prowadzenie kampanii w oparciu o sieci)
Cele kampanii
• Zwiększenie świadomości i zachęcanie do
przeprowadzania oceny ryzyka
• Wyjaśnianie procesu
►Nie musi być skomplikowany lub zbiurokratyzowany
►Nie tylko dla specjalistów
• Podkreślenie znaczenia jakości
►Zaangażowanie każdej osoby w miejscu pracy
►Proces ciągły (nie jednorazowy)
• Identyfikowanie i promowanie dobrych praktyk
Kampania w oparciu o doświadczenia …
• 2000: Odwróć się plecami do chorób układu
mięśniowo-szkieletowego
• 2001: Sukces to brak wypadków
• 2002: Pracuj nad stresem
• 2003: Substancje niebezpieczne
• 2004: Budować bezpiecznie
• 2005: Stop hałasowi!
• 2006: Bezpieczny start
• 2007: Mniej dźwigaj
Dwuletni cykl kampanii
• Wprowadzenie modelu dwuletniego oznacza więcej
czasu…
►na przygotowanie
►na wdrożenie i promocję
►na uczestnictwo
►na partnerstwo
►na imprezy, konkursy i inne rodzaje działań…
• Europejski tydzień co roku — 43. tydzień
kalendarzowy
Prowadzenie kampanii w oparciu o sieci (1)
• 25 milionów MŚP — 205 milionów pracowników
►Agencja nie ma możliwości dotarcia do wszystkich
(60 osób w Bilbao)
• Punkty centralne Agencji
►Jeden w każdym państwie członkowskim UE (27) + poza UE
• Sieć trójstronna
►Pracodawcy, pracownicy, władze państwowe
►Na poziomie UE i krajowym
Prowadzenie kampanii w oparciu o sieci (2)
• Zainteresowane strony i inne partnerstwa
►Komisja Europejska; przedstawicielstwa UE; inne Agencje
UE; partnerzy społeczni; organizacje pozarządowe;
branżowe federacje i sieci; EEN (Enterprise Europe
Network)
►Duże przedsiębiorstwa i ich partnerzy w łańcuchu dostaw
(MŚP)
►Wzmocnienie partnerstwa z krajami sprawującymi
przewodnictwo w UE (2008 r.: Słowenia, Francja; 2009 r.:
Czechy, Szwecja)
• Odzwierciedlenie tych działań na poziomie krajowym
(poprzez punkty centralne)
Kalendarium kampanii (1)
• 2007
► Kwiecień–grudzień
Planowanie/przygotowywanie materiałów
• 2008
► 13 czerwca
► 20–26 października
► 3–4 listopada
► Cały rok
Impreza inauguracyjna w Brukseli
(przy udziale prezydencji słoweńskiej
w UE i Komisji Europejskiej)
Europejski Tydzień (koncentracja
działań)
Międzynarodowe Forum Travail et
Sécurité w Paryżu (z udziałem przedstawicieli francuskiej prezydencji UE)
Imprezy krajowe i konkurs dobrych praktyk
Kalendarium kampanii (2)
• 2009
► Luty/marzec
► 19–25 października
► Październik/listopad
► Listopad
► Cały rok
Konferencja i nagrody za dobre praktyki
na poziomie UE (z udziałem przedstawicieli
czeskiej prezydencji UE)
Europejski Tydzień (koncentracja działań)
Konferencja (z udziałem przedstawicieli
szwedzkiej prezydencji UE)
Impreza zamykająca kampanię w Bilbao
Działania tematyczne; zorientowane
lokalnie i sektorowo; promocja laureatów
konkursu dobrych praktyk
• 2010
► Styczeń-…
Działania sprawozdawcze i ocena
Materiały dotyczące kampanii
• Materiały w 22 językach UE
►Logo, hasło, plakat
►Biuletyny informacyjne, ulotka, broszura, ulotka na temat
konkursu dobrych praktyk
►prezentacje PPT, banner internetowy, sygnatura e-mailowa,
wygaszacz ekranu, quizy
►Filmy z serii Napo na DVD i inne pakiety audiowizualne (TV)
►Propozycje działań
►Baza danych zasobów dotyczących dobrych praktyk
►Strona z informacjami na temat oceny ryzyka dla ekspertów
►Witryna internetowa: http://hw.osha.europa.eu
• Materiały w niektórych językach
►Sprawozdania, magazyn, broszura dotycząca konkursu
dobrych praktyk itp.
Weź udział!
• Promuj uczestnictwo w konkursie dobrych praktyk
• Promuj kampanię i dotyczące jej materiały
► Umieść banner internetowy w swojej witrynie internetowej
► Korzystaj z sygnatury e-mailowej kampanii
► Rozpowszechniaj za pośrednictwem swojej sieci i witryny internetowej
materiały dotyczące kampanii, komunikaty prasowe i wiadomości
► Wykorzystuj na swoich spotkaniach prezentacje PPT, plakaty, Napo itp.
• Zorganizuj własną imprezę w ramach kampanii
► Konferencję, seminarium, warsztaty
► Zorganizuj szkolenia dla/z udziałem swoich pracowników, partnerów
z łańcucha dostaw itp.
• Przygotuj własne działania
► Stwórz własny film wideo lub na płycie DVD na temat najlepszych
praktyk
► Zorganizuj konkurs na plakat/fotografię
► Inne…???
Zdobądź uznanie!
• Świadectwo uczestnictwa
► za aktywne zaangażowanie w jedno z unijnych lub krajowych
działań
• Status partnera
► Zostań oficjalnym partnerem kampanii!
► Wyraz uznania dla organizacji oddanej sprawom
bezpieczeństwa i higieny pracy
► Sprawdź ofertę partnerską UE-OSHA:
http://hw.osha.europa.eu/partners
http://hw.osha.europa.eu
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.
Europejska kampania
na rzecz oceny ryzyka zawodowego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards