Za**cznik Nr 2 - Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

advertisement
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego
nr 555/VII/2015
z dnia 14.10.2015
DUKUMENTACJA PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
STOSOWANEJ W URZĄDZIE MIEJSKIM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ORAZ GMINIE MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZY REALIZACJI
PROGRAMÓW POMOCOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I. ZASADY OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne
przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej projektu.
Beneficjentami środków finansowanych z UE w zakresie
realizacji projektu jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, natomiast realizatorem
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Księgi rachunkowe projektu
prowadzone są w jednostce budżetowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Ostrowie Wielkopolskim Aleja Powstańców Wielkopolskich 18.
Dla potrzeb realizacji projektu, jeżeli wynika to z zawartej
umowy otwiera się odrębne rachunki bankowe. Do dysponowania środkami
pieniężnymi znajdującymi się na rachunku bankowym upoważnione są osoby
zgodnie z kartą wzorów podpisu.
Wydatków dokonuje się z wyodrębnionego rachunku
bankowego otwartego do realizacji projektu.
Wydatki ujmuje się w rozbiciu na:
 środki unijne,
 środki krajowe,
 wkład własny,
z odpowiednią czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej. Dla środków unijnych
czwarta cyfra „7”, dla środków krajowych i wkładu własnego objętego umową „9”
(wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane). Jeżeli wystąpi wydatek nieobjęty
umową (niekwalifikowany) wówczas stosuje się czwartą cyfrę „0”.
Operacje gospodarcze w zakresie dochodów budżetowych z
tytułu środków na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE oraz
budżetu państwa gdzie beneficjentem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
ujmowane są w księgach budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Organu).
Wpływ dokonywany jest jeżeli wynika to z zawartej umowy na wydzielony dla
Projektu rachunek bankowy.
Zrealizowane dochody Organu ujmowane są na koniec miesiąca na podstawie
polecenia księgowania, jako przychody w jednostce budżetowej. W sytuacji gdy
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski nie jest beneficjentem lecz partnerem na
środki na realizację zdania współfinansowanego z UE oraz budżetu otrzymuje od
lidera projektu, z którym ma zawartą umowę dokonuje:
a) otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego do realizacji projektu
w księdze Urzędu Miejskiego;
b) księgowania w księdze rachunkowej Urzędu Miejskiego operacji
gospodarczych w zakresie środków otrzymanych na realizację jako refundacje
poniesionych wydatków;
c) wyodrębnienia w księdze rachunkowej Urzędu Miejskiego ewidencji księgowej
w zakresie:
- wpływu środków;
- wydatków;
- przychodów;
- kosztów;
d) otwarcia w księgach rachunkowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
wyodrębnionej ewidencji na poziomie kont 222 „Rozliczenie dochodów
budżetowych”, 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, 901 „Dochody
budżetu” oraz 902 „Wydatki budżetu”.
7.
Rachunkowość budżetu (Organu) obejmie operacje kasowe, tj.
przepływ środków. Natomiast rachunkowość Urzędu Miejskiego, jako jednostki
budżetowej – koszty, przychody, rozrachunki, środki trwałe, pozostałe środki
trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje – środki w budowie, fundusz
jednostki oraz wynik finansowy.
II.
WYODRĘBNIONA EWIDENCJA KSIĘGOWA
Ewidencja księgowa dla projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE
w księdze rachunkowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Urzędu
Miejskiego jako jednostki budżetowej prowadzona jest za pomocą wyodrębnionej
ewidencji księgowej polegającej na zakładaniu w ramach kąt syntetycznych kont
zbiorowych i analitycznych z cyfrą”20”, jako identyfikatora wszystkich projektów
współwina-nsowanych z budżetu Unii Europejskiej.
III.
KSIĘGI RACHUNKOWE PROJEKTU
Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim oraz Gminie Miasto
Ostrów Wielkopolski prowadzone są za pomocą komputera;
2.
Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim oraz Gminy Miasto
Ostrów Wielkopolski obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które
tworzą:
1) dziennik;
2) księgę główną;
3) księgi pomocnicze;
4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych;
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz);
3. DZIENNIK prowadzony jest następująco:
 zdarzenia, które nastąpiły w danym miesiącu (okresie sprawozdawczym)
ujmowane są w nich chronologicznie,
 zapisy są kolejno numerowane w ciągu roku, co pozwoli na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
 sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,
 obroty dziennika są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi
głównej.
Poszczególne pozycje dziennika zawierają:
 liczbę porządkową,
 datę księgowania dowodu księgowego,
1.
 numer dowodu księgowego,
 obroty danego miesiąca,
 obroty narastające,
 datę wprowadzenia dowodu księgowego.
4. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
Na koniec miesiąca należy sporządzić zestawienie obrotów i sald kont księgi
głównej do 25 następnego miesiąca. Za miesiąc grudzień zestawienie obrotów
i sald kont księgi głównej sporządza się do 28 lutego następnego roku.
Zestawienie kont księgi pomocniczej (konta analityczne) sporządza się, co
najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
5.
KSIĘGA GŁÓWNA (KONTA SYNTETYCZNE) prowadzona
jest według zasady podwójnego zapisu. W Urzędzie Miejskim, jako jednostce
budżetowej ewidencja dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
nieujętych w planach finansowych innych jednostek budżetowych, które zostały
bezpośrednio wpłacone na rachunek budżetu, dokonywana jest na koniec
każdego kwartału.
6.
KSIĘGA POMOCNICZA (KONTA ANALITYCZNE) stanowią
zapisy uszczegóło-wiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach
analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma
dostosowywana jest każdorazowo do przedmiotu ewidencji konta głównego.
7.
Kompletne księgi rachunkowe przenoszone są na koniec roku
obrotowego na komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość informacji
i przechowywane w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w skrytce sejfowej
w BZ WBK S.A. Oddział w Ostrowie Wielkopolskim;
8.
Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich
prowadzenia, powinny być trwale oznaczone nazwą jednostki oraz wyraźnie
oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty
sporządzenia;
9.
Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie,
bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, przy czym księgi rachunkowe uznaje się
za:
1) rzetelne – jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty;
2) bezbłędne – jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie
zakwalifikowane do księgowania dowody oraz zapewniono ciągłość zapisów;
3) sprawdzalne – jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych
zapisów oraz sporządzenie na ich podstawie sprawozdań finansowych
obowiązującym w Urzędzie Miejskim oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski;
2) prowadzone na bieżąco – jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają
terminowe przygotowanie sprawozdań oraz dokonanie rozliczeń finansowych.
10.
Zapis księgowy zawiera co najmniej:
1) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego
podstawę zapisu, datę wystawienia oraz datę operacji gospodarczej;
2) zrozumiały tekst opisu operacji;
3) kwotę;
4) oznaczenie kont, których dotyczy.
IV. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ GMINY
MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI JAKO, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ URZĘDU MIEJSKIEGO, JAKO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Wydatki ponoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizacje
projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych są ujmowane na
kontach budżetu na podstawie sprawozdań z przebiegu ich realizacji. Natomiast
w Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej realizującej projekt w imieniu
jednostki samorządu terytorialnego ewidencjonowane są operacje zobowiązań i
kosztów bieżących w zakresie nakładów
inwestycjnych, środków trwałych,
rozrachunków, operacji na rachunkach bankowych, funduszu oraz poprzedzające
powstanie wydatków stanowiące efekty realizowanych projektów.
1.
WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH DLA GMINY MIASTO
OSTRÓW WIELKO-POLSKI
W ramach rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego proces
wydatkowania środków na realizacje projektów oraz uzyskania środków
ewidencjonowany jest najczęściej na następujących kontach bilansowych:
KONTA BILANSOWE:
133 - Rachunek budżetu
222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
901 - Dochody budżetu
902 - Wydatki budżetu
2.
WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W
OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Natomiast w ramach rachunkowości Urzędu Miejskiego (jednostki budżetowej)
realizacja projektów ewidencjonowana jest na niżej wymienionych kontach bilansowych oraz pozabilansowych:
KONTA BILANSOWE:
011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)
130 - Rachunek bieżący jednostki
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
222 - Rozliczenie dochodów
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
225 - Rozrachunki z budżetami
229 - Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
243 - Rozrachunki
401 - Zużycie materiałów i energii
402 - Usługi obce
404 - Wynagrodzenia
405 - Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia
409 - Pozostałe koszty rodzajowe
KONTA POZABILANSOWE:
998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
B.
1.
WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH
DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI, JAKO
JEDNOSTKI SAMO-RZĄDU TERYTORIALNEGO
133 RACHUNEK BUDŻETU
Konto służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymywanych na realizację zadania
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
Struktura konta:
133 – Rachunek budżetu – syntetyczne
0 – nazwa banku – Projekty współfinansowane z budżetu UE – zbiorcze
0 – symbol projektu (np. Europejski Fundusz Społeczny) – zbiorcze
0 – nazwa priorytetu (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
– zbiorcze
0 – nazwa projektu – refundacja – analityczne
0 – nazwa projektu – zaliczka – analityczne
Na koniec roku obrotowego jednostka przeprowadza inwentaryzację drogą
otrzymania od banku pisemnego potwierdzenia salda środków.
222 ROZLICZENIA DOCHDÓW BUDŻETOWYCH
Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie stanu rozliczeń w zakresie dochodów
otrzymanych przez partnera od lidera projektu.
Struktura konta:
222 – Rozliczenie dochodów budżetowych – syntetyczne
20 – rozliczenie dochodów otrzymanych od lidera projektu – syntetyczne
00 – nazwa projektu – analityczne
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi
jednostkami budżetowymi w zakresie przekazanych środków własnych na realizację
wydatków dotyczących projektów unijnych.
Struktura konta dla nowych projektów:
223 – Rozliczenie wydatków budżetowych – syntetyczne
20 – projekt współfinansowany z budżetu UE – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
01 – środki na wydatki pokrywane z Unii Europejskiej – nazwa
jednostki realizującej projekt – analityczne
02 – środki na wydatki pokrywane z budżetu państwa – nazwa
jednostki realizującej projekt – analityczne
03 – środki na wydatki pokrywane z budżetu miasta – nazwa
jednostki realizującej projekt – analityczne
Na koniec roku obrotowego przeprowadzona jest inwentaryzacja w formie
weryfikacji.
901 DOCHODY BUDŻETOWE
Konto służy do ewidencji środków otrzymanych na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z budżetu państwa.
Struktura konta dla nowych projektów:
901 – Dochody budżetowe – syntetyczne
20 – środki na projekty współfinansowane z budżetu UE – zbiorcze
00 – symbol projektu– zbiorcze
00 – nazwa priorytetu – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
00 – środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej
– analityczne
00 – środki otrzymane z budżetu państwa – analityczne
902 WYDATKI BUDŻETU
Konto służy do ewidencji wydatków z tytułu realizacji programu współfinansowanego
z budżetu Unii Europejskiej pokrywanych z wkładu własnego oraz środków z budżetu
państwa.
Struktura konta:
902 – Wydatki budżetu – syntetyczne
20 – wydatki na projekty współfinansowane z budżetu UE – zbiorcze
00 – symbol projektu – zbiorcze
00 – nazwa priorytetu (np.: ZPORR) – III Rozwój lokalny) – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
00 – wydatki pokrywane ze środków budżetu UE – nazwa
jednostki realizującej projekt – zbiorcze
00 – wydatki pokrywane ze środków budżetu UE –
nazwa jednostki realizującej projekt –
analityczne
00 – wydatki pokrywane ze środków budżetu państwa –
nazwa jednostki realizującej projekt – zbiorcze
00 – wydatki pokrywane ze środków budżetu państwa
– nazwa jednostki realizującej projekt –
analityczne
00 – wydatki pokrywane ze środków budżetu miasta –
nazwa jednostki realizującej projekt – zbiorcze
00 – objęte umową – analityczne
00 – nieobjęte umową – analityczne
Podstawą do księgowania na tym koncie są:
 sprawozdania budżetowe jednostki realizującej program z budżetu Unii
Europejskiej.
Ewidencja wydatków według klasyfikacji budżetowej odbywa się w module budżet,
z którego na podstawie wydruku sporządzane jest sprawozdanie budżetowe.
2.
DLA
URZĘDU
MIEJSKIEGO,
JAKO
JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ
W ramach rachunkowości Urzędu Miejskiego (jednostki budżetowej) realizację
projektów unijnych należy ewidencjonować na niżej wymienionych kontach
bilansowych:
011 ŚRODKI TRWAŁE
Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
środków trwałych.
Struktura konta:
011 – Środki trwałe – syntetyczne
00 – nazwa grupy rodzajowej – zbiorcze
20 – nazwa projektu – zbiorcze
00 – nazwa wydziału oraz stanowiska, któremu
powierzono pieczę nad majątkiem – analityczne
Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony (grunty, budynki i lokale
oraz obiekty inżynierii lądowej) inwentaryzację przeprowadza się drogą porównania
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami prowadzonymi przez
komórki merytoryczne celem weryfikacji realnej wartości tych środków trwałych na
dowód czego sporządzany jest protokół z inwentaryzacji.
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
pozostałych środków trwałych.
Struktura konta:
013 – Pozostałe środki trwałe – syntetyczne
20 – Pozostałe środki trwałe zakupione w ramach projektów finansowanych
z budżetu UE - zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
00 – objęte finansowaniem cross - financing – analityczne
00 – nieobjęte finansowaniem cross - financing – analityczne
Pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowo – wartościowej podlegają inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat z uwagi na to, że znajdują się na terenie strzeżonym.
80 INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)
Konto służy do ewidencji kosztów poniesionych na wytworzenie, nabycie i montaż
nowych środków trwałych. Ewidencjonuje się również rozliczenie kosztów
dotyczących zakupu gotowych środków trwałych.
Struktura konta:
080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie) – syntetyczne
03 – Nakłady poniesione na wytworzenie nowych środków trwałych oraz
ulepszenie istniejących środków trwałych – zbiorcze
20 – inwestycje współfinansowane z budżetu UE – zbiorcze
00 – nazwa zadania inwestycyjnego – zbiorcze
00 – nakłady kwalifikowane pokrywane ze środków budżetu
UE – zbiorcze
01 – nakłady kwalifikowane pokrywane ze środków
budżetu UE – analityczne
00 – nakłady kwalifikowane pokrywane ze środków budżetu
państwa – zbiorcze
01 – nakłady kwalifikowane pokrywane ze środków
budżetu państwa – analityczne
00 – nakłady kwalifikowane i niekwalifikowane pokrywane ze
środków budżetu miasta – zbiorcze
01 – objęte umową – analityczne
02 – nieobjęte umową – analityczne
04 – Nakłady poniesione na zakup gotowych środków trwałych – zbiorcze
20 – zakup współfinansowany z budżetu UE – zbiorcze
00 – nazwa zadania inwestycyjnego – analityczne
00 – nakłady kwalifikowane pokrywane ze środków budżetu
UE – zbiorcze
00 – nakłady kwalifikowane pokrywane ze środków
budżetu UE – analityczne
00 – nakłady kwalifikowane pokrywane ze środków budżetu
państwa – zbiorcze
00 – nakłady kwalifikowane pokrywane ze środków
budżetu państwa – analityczne
00 – nakłady kwalifikowane i niekwalifikowane pokrywane ze
środków budżetu miasta – zbiorcze
00 – objęte umową – analityczne
00 – nieobjęte umową – analityczne
Inwentaryzacji poniesionych nakładów dokonuje się drogą weryfikacji. Weryfikacja
taka powinna polegać na sprawdzeniu przez komórki merytoryczne realizujące
zadanie:

czy inwestycja, która została zakończona w danym roku obrotowym komórka
merytoryczna rozliczyła i przekazał do Wydziału Finansowego;

czy zewidencjonowane nakłady inwestycyjne w ewidencji księgowej na
zadaniu inwestycyjnym są zgodne z rejestrem prowadzonym przez komórkę
merytory-czną.
130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI
Konto służy do ewidencji stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym z tytułu
wydatków na projekty współfinansowane z budżetu UE gdzie Gmina Miasto ostrów
Wielkopolski jest beneficjentem.
Konto służy również do ewidencji dotacji celowej otrzymanej od lidera projektu gdzie
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest partnerem. Wyodrębniona ewidencja
księgowa dotacji potwierdzona jest według poniższej struktury:
130 – Rachunek bieżący jednostki – syntetyczne
0 – nazwa banku - projekt finansowany z budżetu UE – zbiorcze
0 – symbol projektu (np. Europejski Fundusz Społeczny) – zbiorcze
0 – nazwa priorytetu (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) –
zbiorcze
20 – nazwa projektu – zbiorcze
000 – wydatki pokryte ze środków budżetu UE – analityczne
000 – wydatki pokryte ze środków budżetu państwa
analityczne
000 – wydatki pokryte ze środków budżetu miasta analityczne
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunku bieżącym przeprowadzana jest na
ostatni dzień każdego roku obrotowego drogą potwierdzenia od banku prawidłowości
wykazanego w księgach rachunkowych salda.
201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI
Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu realizacji zadań ze środków
pomocowych.
Struktura konta:
201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – syntetyczne
20 – Zobowiązania z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu UE
– zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
00 – nazwa kontrahenta – analityczne
Inwentaryzację do tego konta przeprowadza się na koniec roku drogą otrzymania
potwierdzenia salda należności z kontrahentami.
222 – ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Konto służy do rozliczenia dochodów uzyskanych z tytułu realizowanych projektów
finansowanych z budżetu UE.
222 – Rozliczenie dochodów budżetowych – syntetyczne
20 – nazwa projektu – zbiorcze
00 – przelane kwoty do organu oraz sporządzone sprawozdanie
budżetowe – analityczne
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Konto służy do ewidencji rozliczenia środków otrzymanych na wydatki z tytułu
realizacji programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa.
Struktura konta:
223 – Rozliczenie wydatków budżetowych – syntetyczne
20 – środki na projekty współfinansowane z budżetu UE – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
01 – środki na wydatki pokrywane z budżetu UE – nazwa jednostki
realizującej projekt – analityczne
02 – środki na wydatki pokrywane z budżetu państwa – nazwa
jednostki realizującej projekt – analityczne
03 – środki na wydatki pokrywane z budżetu miasta – nazwa
jednostki realizującej projekt – analityczne
Na koniec roku obrotowego przeprowadzona jest inwentaryzacja w formie
weryfikacji.
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI
Konto służy do rozrachunków z budżetem państwa z tytułu zobowiązań podatkowych
wynikających z funkcji płatnika potrąceń na podatek dochodowy od osób fizycznych
pracowników obsługujących projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej.
225 – Rozrachunki z budżetami – syntetyczne
00 – Urząd Skarbowy – zbiorcze
20 – nazwa programu – zbiorcze
00 – Projekty finansowane z budżetu UE – zbiorcze
01 – Umowa o pracę – analityczne
02 – Umowa zlecenia – analityczne
229 – POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE
Konto służy do ewidencji rozrachunków publiczno prawnych z ZUS z tytułu
ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz składek na Fundusz Pracy
pracowników obsługujących projekty finansowe z budżetu Unii Europejskiej.
Struktura konta:
229 – Pozostałe rozrachunki publiczne – prawne – syntetyczne
00 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zbiorcze
20 – Projekty finansowane z budżetu UE – zbiorcze
00 – nazwa projektu - zbiorcze
00 – składka na FUS – pracodawca – analityczne
00 – składka na FUS – pracownik – analityczne
00 – składka na FUS – pracownik – analityczne
00 – składka na FUS – pracownik – analityczne
Inwentaryzacja konta przeprowadzana jest drogą porównania salda wynikającego
z ewidencji księgowej z deklaracją,
231 ROZRACHUKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ
Konto służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami obsługującymi projekty
finansowane z budżetu Unii Europejskiej:
Struktura konta:
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - syntetyczne
00 – wynagrodzenia z osobowego funduszu pracy - zbiorcze
20 – Projekty finansowane z budżetu UE – zbiorcze
01 – nazwa projektu – zbiorcze
01 – lista płac – dodatek specjalny – analityczne
00 - …………… (inne w miarę potrzeb)
243 ROZRACHUNKI
Konto zostało wprowadzone celem dodatkowej kontroli prawidłowości realizowanych
zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konto to nie wykazuje salda.
Struktura konta:
231 - Rozrachunki - syntetyczne
20 – Projekty finansowane z budżetu UE – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
00 – dodatek specjalny – analityczne
00 – umowy zlecenia – rachunki – analityczne
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
Konto służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii dla projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Struktura konta:
401 – Zużycie materiałów i energii – syntetyczne
20 – koszty dotyczące projektów finansowanych z budżetu UE – zbiorcze
0000 – symbol projektu oraz nazwa priorytetu (np. Europejski Fundusz
Społeczny – Program Ogólnopolski Kapitał Ludzki) – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
0000 – nazwa paragrafu koszty pokrywane z budżetu UE zbiorcze
00 – nazwa zadania – zbiorcze
00 – kwota netto – analityczne
00 – VAT – analityczne
402 USŁUGI OBCE
Konto służy do ewidencji kosztów usług obcych dotyczących projektów finansowych
z budżetu Unii Europejskiej.
Struktura konta:
402 – Usługi obce – syntetyczne
20 – Koszty dotyczące projektów finansowanych z budżetu UE – zbiorcze
0000 – symbol projektu oraz nazwa priorytetu – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
0000 – nazwa paragrafu – koszty pokrywane z budżetu UE
lub budżetu państwa – zbiorcze
00 – nazwa zadania – zbiorcze
00 – kwota netto – analityczne
00 – VAT – analityczne
404 WYNAGRODZENIA
Konto służy do ewidencji kosztów wynagrodzeń dotyczących projektów finansowych
z budżetu Unii Europejskiej.
Struktura konta:
404 – Wynagrodzenia – syntetyczne
20 – Koszty dotyczące projektów finansowanych z budżetu UE – zbiorcze
0000 – symbol projektu oraz nazwa priorytetu – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
0000 – nazwa paragrafu - koszty pokrywane z budżetu UE –
zbiorcze
00 – nazwa zadania lub jednostki – analityczne
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA
Konto służy do ewidencji kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz różnego
rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę , umowy o dzieło i innych umów, które nie są zliczane do
wynagrodzeń a dotyczą projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Struktura konta:
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – syntetyczne
20 – Koszty dotyczące projektów finansowanych z budżetu UE – zbiorcze
0000 – symbol projektu – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
0000 – nazwa paragrafu – analityczne
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE
Konto służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej w szcególności kosztów
podróży służbowych realizowanych przez partnera projektu.
409 – Pozostałe koszty rodzajowe – syntetyczne
20 – Koszty dotyczące projektów finansowanych z budżetu UE – zbiorcze
0000 – symbol projektu – zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
0000 – nazwa paragrafu – analityczne
720 RZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Konto służy do ewidencji dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia od
lidera projektu dla partnera.
720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych – syntetyczne
20 – Dochody budżetowe Urzędu Miejskiego – projekty unijne - zbiorcze
00 – nazwa projektu – zbiorcze
0000 – nazwa paragrafu (od lidera UE) – analityczne
0000 – nazwa paragrafu (od lidera budżetu państwa) – analityczne
998 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO
Ewidencja księgowa do tego konta została opisana w decyzji Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz Gminie Miasto
Ostrów Wielkopolski, jako jednostce samorządu terytorialnego.
999 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT
Ewidencja księgowa do tego konta została szczegółowo opisana w decyzji
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie dokumentacji przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz
Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, jako jednostce samorządu terytorialnego.
Dla potrzeb realizacji kolejnych projektów unijnych istnieje możliwość
rozbudowywania struktury kont zbiorczych i analitycznych wg potrzeb, bez
konieczności zmiany instrukcji. Rozbudowa struktury kont dokonywana jest po
uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Finansowego lub Skarbnikiem Miejskim.
II.
POZOSTAŁE UREGULOWANIA W ZAKRESIE:

obowiązujących metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku
finansowego,

opisu systemu przetwarzania danych,

opisu systemu ochrony danych i ich zbiorów,

udostępniania danych i dokumentów,
zostały opisane w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w
sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie
Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, jako
jednostce samorządu terytorialnego.
Download