PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp

advertisement
Załącznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia lipca 2010 r.
OSZ - 4210 – 14 (12) / 2010 / 196 / XI / EŻ
Z upoważnienia
PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
URE z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
w Gryfinie
TARYFA DLA CIEPŁA
Gryfino, 2010 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, działające na podstawie koncesji
udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 7 września 1998 r. na:
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/38/196/U/2/98/BK, zmienioną decyzjami
z dnia:
· 29 kwietnia 2004 r. Nr PCC/38A/196/W/OSZ/2004/JC
· 7 marca 2007 r. Nr PCC/38-ZTO/196/W/OSZ/2007/BS
obrót ciepłem Nr OCC/14/196/U/2/98/BK, zmienioną decyzjami z dnia:
· 29 kwietnia 2004 r. Nr OCC/14A/196/W/OSZ/2004/JC
· 7 marca 2007 r. Nr OCC/14-ZTO/196/W/OSZ/2007/BS
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zmianami)
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego w dalszej części
taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 92) zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem
przyłączeniowym”.
3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców,
odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1. odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
2. sprzedawca – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gryfinie,
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła
zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
3. wytwórca ciepła – PGE ZEDO S.A. – PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
w Nowym Czarnowie
Taryfa dla ciepła
-2-
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
4. sieć ciepłownicza
– połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do
przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
5. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym
węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi
w obiektach,
6. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju
lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła
dostarczanego do instalacji odbiorczych,
7. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
8. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do
transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
9. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy
węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym
w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
10. obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
11. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania
ciepła,
12. grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych
z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
13. handlowa obsługa odbiorców – czynności związane z :
a) kontrolą układów pomiarowo-rozliczeniowych i odczytywaniem ich wskazań,
stanowiących podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła lub
ustalenia udziału odbiorcy w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego węzła
cieplnego,
b) obliczaniem należności, wystawianiem faktur oraz i egzekwowaniem tych
należności,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawidłowości
rozliczeń,
14. moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania
określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce
czasu,
15. zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka
w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi
Taryfa dla ciepła
-3-
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
w
odrębnych
przepisach
warunkami
technicznymi
oraz
wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
16. przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo
energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej
przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej
podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego
poboru mocy cieplnej u odbiorców,
17. warunki obliczeniowe
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy
klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane
ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
18. sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność
ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców na grupy taryfowe uwzględnia:
-
sieci ciepłownicze
-
miejsca dostarczania ciepła
Grupa
Lp.
taryfowa
1
E 1.1.
2
E 1.2.
Taryfa dla ciepła
Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani ze źródła obcego (PGE ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie)
poprzez sieć ciepłowniczą łączącą źródło z miastem Gryfino, stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem
dostarczenia ciepła są węzły cieplne, stanowiące własność odbiorcy i
eksploatowane przez odbiorcę, zasilane parametrami sieciowymi wg tabeli
temperatur.
Odbiorcy zasilani ze źródła obcego (PGE ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie)
poprzez sieć ciepłowniczą łączącą źródło z miastem Gryfino, stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem
dostarczenia ciepła są węzły cieplne, obsługujące jeden obiekt, stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę, zasilane
parametrami sieciowymi wg tabeli temperatur.
-4-
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT
1. Stawki opłat.
1.1.
L.p.
Grupa odbiorców E 1.1.
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Stawki opłat
netto
brutto*
Stawka opłaty stałej
zł/MW/rok
13.725,00 zł
16.744,50 zł
za usługi przesyłowe
rata - zł/MW/m-c
1.143,83 zł
1.395,47 zł
8,49 zł
10,36 zł
1
2
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł/GJ
*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
W rozliczeniach z odbiorcami ciepła oprócz stawek opłat za usługi przesyłowe sprzedawca
stosuje ceny ciepła ustalone przez wytwórcę ciepła – PGE ZEDO S.A., tj. cenę za
zamówioną moc cieplną, cenę ciepła i cenę nośnika ciepła.
1.2.
L.p.
Grupa odbiorców E 1.2.
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Stawki opłat
netto
brutto*
Stawka opłaty stałej
zł/MW/rok
19.822,00 zł
24.182,84 zł
za usługi przesyłowe
rata - zł/MW/m-c
1.651,91 zł
2.015,33 zł
14,77 zł
18,02 zł
1
2
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł/GJ
*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
W rozliczeniach z odbiorcami ciepła oprócz stawek opłat za usługi przesyłowe sprzedawca
stosuje ceny ciepła ustalone przez wytwórcę ciepła – PGE ZEDO S.A., tj. cenę za
zamówioną moc cieplną, cenę ciepła i cenę nośnika ciepła.
Taryfa dla ciepła
-5-
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Średnica przyłącza
L.p.
Jednostka miary
Stawki opłat*
1
Dn 20
zł/mb przyłącza
82,00 zł
2
Dn 25
zł/mb przyłącza
124,00 zł
3
Dn 32
zł/mb przyłącza
132,00 zł
4
Dn 40
zł/mb przyłącza
138,00 zł
5
Dn 50
zł/mb przyłącza
143,00 zł
6
Dn 65
zł/mb przyłącza
158,00 zł
7
Dn 80
zł/mb przyłącza
163,00 zł
8
Dn 100
zł/mb przyłącza
163,00 zł
* wnioskowane stawki opłat za przyłączenie do sieci są stawkami netto, do których zostanie naliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich
rozliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale IV rozporządzenia taryfowego.
VI. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT
1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia
przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
-
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,
-
niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
-
udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
Taryfa dla ciepła
-6-
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
-
nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O każdej zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz o każdej zmianie cen wytwórcy ciepła,
sprzedawca
powiadomi
odbiorcę pisemnie,
co najmniej na
14 dni
przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Taryfa dla ciepła
-7-
Download