TARYFA DLA CIEPŁA 8/2006

advertisement
ECO ŻAGAŃ Sp. z o.o.
68-100 Żagań, ul. M. Konopnickiej 18a
ZMIANA TARYFY
DLA CIEPŁA
NINIEJSZA ZMIANA TARYFY STANOWI ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
nr OSZ-4210-3(5)/2010/324/VIII/JC
Z upoważnienia
PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU
TERENOWEGO
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
Witold Kępa
Żagań, marzec 2010 r.
Zmiana taryfy dla ciepła ECO ŻAGAŃ Sp. z o.o.
W taryfie dla ciepła ECO Żagań Sp. z o.o. stanowiącej załącznik do decyzji
Prezesa
URE
z
dnia
15
lipca
2009 r.
nr
OSZ–4210–22(7)/2009/324/VIII/BO,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za ciepło wprowadza się
punkt 3. o brzmieniu:
1.
Lp.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Średnica przyłącza
Jedn. miary
Stawki opłat
netto
Stawki opłat
brutto*
zł/m
1
- DN 25 mm
117,86
*stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.
143,79
2. W rozdziale V. Sposób obliczania opłat wprowadza się zapis:
Opłata za przyłączenie do sieci, obliczana jako iloczyn długości przyłącza i stawki
opłaty za przyłączenie ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
Pozostałe zapisy treści taryfy nie ulegają zmianie.
2
Download