Taryfy dla ciepła na rok 2016.

advertisement
CENY I ZAŁOŻENIA
TARYF DLA CIEPŁA
ORAZ DZIAŁANIA
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W EPEC SP.Z O.O.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Na podstawie danych historycznych przedstawiono na wykresach strukturę
mocy cieplnej oraz ilości ciepła oddanych do sieci w roku 2014.
Struktura mocy przyłączeniowej
w 2014 r. [MW]
moc z
własnego
źródła
20,10%
Struktura ilości ciepła oddanego do sieci
w 2014 r. [GJ]
moc
zakupiona
w EKo
79,90%
ciepło
wytworzone
w źródle
Dojazdowa
11,38%
ciepło
zakupione
w EKo
88,62%
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może dowolnie kształtować cen ciepła,
a w prowadzonym postępowaniu taryfowym, musi udowodnić przed
Prezesem URE zasadność proponowanych do stosowania w Taryfie dla
ciepła cen.
Ceny
EKo
7.296,66
zł/MW/m-c ;
32,00 zł/GJ
Średnioważona
=
cena za
dostawę
ciepła
6.717,04
zł/mw/M-C;
30,85 zł/GJ
Ceny EPEC
4.455,40
zł/MW/m-c;
22,69
zł/GJ
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Cena 1 GJ produkowanego w CD i zakupionego w EKO
32.00
32.50
30.20
30.00
28.19
27.50
25.49
25.17
88%
ceny
25.00
25.40
24.41
24.02
22.50
22.39
22.69
20.00
12%
ceny
17.50
15.00
2011
2012
2013
Produkowanego w CD
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2014
Zakupionego w EKO
2015
Na przestrzeni ostatnich lat to EPEC Spółka z o.o. była buforem
i poprzez znacznie niższe ceny produkcji oraz ograniczenie kosztów,
niwelowała skutki podwyżek w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
Średnie wzrosty cen w latach 2013 -2015 oraz prognoza na rok 2016
przyjęty śr. wzrost cen w taryfie:
Taryfa na
rok 2012
Taryfa na
rok 2013
Taryfa na
rok 2014
Taryfa na
rok 2015
Prognoza
Taryfy na
rok 2016
Ciepłownia Dojazdowa
104,54%
100,53%
92,87%
91,31%
przesył
101,23%
102,09%
102,02%
101,91%
101,23%
103,31%
104,01%
103,91%
przesył wraz z opłatą śee*
100 %
średni wzrost cen EKo
110,10%
119,34% 125,38% 129,08%**
średnia zmiana cen EPEC
101,87%
102,86% 102,10% 101,76%
*od roku 2014 do ceny 1 GJ dodawana jest opłata z tytułu efektywności energetycznej, która poszczególnych latach
wynosiła odpowiednio: dla roku 2014 – 0,28 zł; w latach 2015 - 2016 - 0,48 zł.
** Prognoza podwyżki cen EKO na rok 2016 nie zatwierdzona przez Prezesa URE
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Przyjęte zmiany cen wytwarzania oraz cen
sprzedaży w Taryfie dla ciepła były możliwe m.in.
dzięki podjętym w ostatnich latach działaniom
oszczędnościowym we wszystkich grupach
kosztów rodzajowych, m.in.:
• kosztów transportu, szkoleń, wynagrodzeń, usług
obcych i innych,
• kosztów wytwarzania w Ciepłowni Dojazdowa
poprzez pozyskanie dostaw paliw energetycznych
w niższych cenach zakupu,
• strat ciepła na przesyle - modernizacja miejskiej sieci
ciepłowniczej ( rok 2012- 291.422 GJ, rok 2013- 261.284 GJ,
rok 2014 -246.620 GJ).
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Ogółem na w latach 2012 - 2014 wykonanie budżetu
EPEC Sp. z o.o. wyniosło o ponad 8,6 mln. zł mniej,
niż koszty planowane w tym okresie.
Pozwoliły
na
to
bieżąca
kontrola
i
dyscyplina
kosztów
w Spółce.
Pomimo podjętych działań, w strukturze kosztów rodzajowych najwyższy
składnik stanowi energia cieplna, którą EPEC Sp. z o.o. zakupuje
w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
Inne koszty
4%
Podatek od
nieruchomości
4%
Usługi obce
3%
Amortyzacja
9%
Materiały i
opał
8%
Płace z
narzutami
ZUS
12%
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Energia cieplna
60%
W dniu 16 września 2015r. Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy dla ciepła na rok 2016.
Proponowane przez Zarząd EPEC Sp. z o.o. średnie wskaźnikowe ceny
wytwarzania i stawki opłat za usługi przesyłowe bez uwzględnienia
podwyżki EKo są niższe od bazowych odpowiednio:
• wytwarzanie w kotłowaniach lokalnych
• przesył i dystrybucja
• ciepłownia Dojazdowa
• Średnia zmiana cen EPEC
Obciążenia Odbiorców końcowych ogółem
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
0,37 %,
0,11 %,
1,56 %,
0,34 %
0,16 %
Proponowany wzrost cen EKo na rok 2016 może wynieść (+) 3,7%.
Z uwagi na to, że proponowana przez EKo podwyżka nie została
zatwierdzona przez Prezesa URE, w złożonym wniosku nie uwzględniono
podwyżki cen zakupu energii cieplnej.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Średnie zmiany cen taryfowych EPEC i ENERGA Kogeneracja
w latach 2013 -2016 [%] – rok bazowy 2012 [100%]
Średni wzrost
cen EKo
125,38%
129,08%
119,34%
110,10%
100,00
%
Średnia zmiana
cen EPEC
100,00%
101,87%
102,86%
102,10%
101,76%
Taryfa 2012 – Taryfa 2013 – Taryfa 2014 – Taryfa 2015 – Taryfa 2016
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Dziękuję za uwagę !
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Download