JAK KUPUJEMY CIEPŁO

advertisement
JAK KUPUJEMY CIEPŁO?
Dostawą energii cieplnej do naszych domów zajmują się przedsiębiorstwa
ciepłownicze, które same wytwarzają energię cieplną, bądź świadczą usługi obrotu
ciepłem wytworzonym przez innych wytwórców. W praktyce rzadko mamy możliwość
wyboru dostawcy energii cieplnej, a więc dostawca ten jest monopolistą, co
niestety związane jest w znacznym stopniu z dyktowaniem warunków
odbiorcom.
KTO Z KIM ZAWIERA UMOWĘ?
Najczęściej umowę o dostawę energii cieplnej zawierają z przedsiębiorstwem
ciepłowniczym właściciele budynku, jego zarządcy lub spółdzielnie mieszkaniowe czyli
tzw. gestorzy zasobów mieszkaniowych. Oni też muszą stworzyć warunki odbioru energii
cieplnej i odpowiadają za stan instalacji w budynku, zaś zobowiązanie gestora do
dostarczenia energii cieplnej do mieszkań osób w nich mieszkających, jest jednym z
elementów umowy najmu lub spółdzielczego prawa do lokalu.
W takim przypadku wszelkie uwagi związane z dostawą energii cieplnej i reklamacje
lokatorzy powinni zgłaszać właśnie do gestorów zasobów mieszkaniowych, z nimi też się
rozliczają za zużycie tej energii. Natomiast właściciele domków jednorodzinnych sami
zawierają z dostawcą umowę o dostawę energii cieplnej, w której określone być powinny
warunki dostawy.
Warunki dostarczania i odbioru ciepła przez strony zawierające umowę powinny
określać: lokalizację obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło; wielkość zamówionej
mocy cieplnej; rodzaj nośnika ciepła (woda, para ) oraz jego parametry i przeznaczenie;
sezon grzewczy (termin i tryb rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła); standardy
jakościowe obsługi odbiorców oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków
umowy wraz ze szczegółowymi warunkami określonymi w taryfie dla ciepła (podstawy i
sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności, stawki opłat taryfowych, kary i
bonifikaty, warunki i terminy opłat).
Przed podpisaniem takiej umowy pamiętaj, że jesteś jej stroną, a więc musisz
zapoznać się z jej treścią i możesz podjąć próbę negocjowania jej warunków.
Dostawca energii cieplnej nie może odmówić odbiorcy zawarcia umowy,
jeżeli odbiorca spełnia warunki przyłączenia do wspólnej sieci.
PODSTAWOWE PRAWA KONSUMENTÓW
Masz prawo do pełnej i rzetelnej informacji. O przerwach lub
ograniczeniach w dostawie energii cieplnej powinieneś być we właściwym
czasie informowany za pośrednictwem środków masowego przekazu lub w inny
sposób przyjęty w Twojej miejscowości. W szczególności informacja o terminie
planowanych przerw w dostawie energii cieplnej, przewidzianych do wykonania
planowych remontów, powinna być podana nie później niż na 14 dni przed tym
terminem.
ZASADY ROZLICZANIA
Za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody rozliczasz się z gestorem
zajmowanego przez Ciebie mieszkania zgodnie z taryfa przedsiębiorstwa energetycznego.
Taryfa powinna określać grupy odbiorców, rodzaje oraz wysokość cen i stawek
opłat, bonifikaty, upusty i opłaty z tytułu niedotrzymania warunków umowy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość cen w celu ochrony interesów
konsumenta przed nieuzasadnionym ich poziomem.
Taryfa przedsiębiorstwa energetycznego zawiera: ceny za zamówioną moc cieplną
oraz ceny ciepła. Ceny stanowią podstawę do obliczenia opłat określonych w umowie
sprzedaży ciepła.
Gdy w mieszkaniu brak jest mierników pobieranego ciepła, pobierane są opłaty
ryczałtowe: za ogrzewanie zależnie od powierzchni mieszkania, a za podgrzewanie wody
zależnie od liczby osób zameldowanych na pobyt stały w lokalu.
Jeżeli Twoje mieszkanie wyposażone jest w urządzenia do pomiaru energii cieplnej,
to opłata z tytułu ogrzewania i podgrzewania wody jest iloczynem zużytej energii (odczyt
wskazania urządzeń dokonywany jest raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego) i
określonej taryfy. Należy pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do wskazań
układu pomiarowo - rozliczeniowego odbiorca ma prawo żądać sprawdzenia
prawidłowości ich funkcjonowania, a w przypadku stwierdzenia błędu we wskazaniach nie
ponosi żadnych kosztów. Indywidualnym odbiorcom w lokalach za niedotrzymanie przez
sprzedawcę warunków umowy przysługują bonifikaty:



gdy temperatura w lokalu jest niższa od 18 lub 20 o C. wysokość bonifikaty za
każda rozpoczęta dobę niedogrzania stanowi równowartość 1/30 opłaty
miesięcznej, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 20 o C w
stosunku do temperatury obliczeniowej lub 1/15, gdy obniżenie temperatury
przekroczyło 20 o C.
gdy temperatura podgrzanej wody jest niższa od 45 o C. Upust z tytułu zaniżenia
temperatury cieplnej wody użytkowej stanowi równowartość 1/30, jeżeli
temperatura wody nie była niższa od 40 o C lub 1/15, gdy temperatura była
niższa od 40 o C.
1/30 miesięcznej opłaty za opóźnienie w dostarczaniu ciepła lub przedłużenie
przerwy.
Jeżeli dochody osiągane przez konsumenta należą do najniższych, ma on
prawo do uzyskania dodatku mieszkaniowego na pokrycie wydatków
mieszkaniowych, w tym związanych z dostawa energii cieplnej na cele bytowe.
Download