48. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska

advertisement
Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie
Warszawa, ul. Majdańska 30/36
Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2015/2016
LITERATURA
Kreacje lekarzy w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Jak zmieniało się wyobrażenie o wampirach? Omów problem na wybranych przykładach.
Scharakteryzuj wizerunek kobiety w wybranych utworach literackich.
Zanalizuj role świata nadprzyrodzonego w wybranych utworach literackich.
Polacy wobec zaborców. Omów temat odwołując się do wybranych utworów XIX wieku.
Omów różne koncepcje bohatera w powieści detektywistycznej.
Zanalizuj nawiązania do różnych tradycji kulturowych w powieściach fantastycznych.
Przedstaw różne wizerunki tego samego miasta. Omów problem na wybranych
przykładach.
9. Syberia jako temat literacki w literaturze XIX i XX wieku.
10. Rola lektur w kształtowaniu postaw bohaterów literackich. Omów problem
na wybranych przykładach.
11. Symbole literackie w dziełach pisarzy XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych przykładów.
12. Polemika z mitami romantycznymi. Zanalizuj problem, odwołując się do literatury drugiej
połowy XIX i XX wieku.
13. Motyw snu i jego funkcje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł
literackich.
14. Obraz wsi polskiej w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw temat na wybranych
przykładach.
15. Sztuka reportażu i jej mistrzowie. Omów specyfikę tego gatunku publicystycznego,
odwołując się do konkretnych przykładów.
16. Jak wyrażano dawniej, a jak dziś wyraża się uczucia? Odpowiedz na pytanie, analizując
wybrane teksty poetyckie z epoki staropolskiej i współczesnej.
17. Wyjaśnij rolę retrospekcji w literaturze, odwołując się do wybranych utworów XIX i XX
wieku.
18. Motywy franciszkańskie w poezji polskiej. Omawiając temat, odwołaj się do wybranych
przykładów.
19. Bohater negatywny. Omów sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach
literackich.
20. Literatura świadectwem ważnych wydarzeń historycznych. Omów temat na wybranych
przykładach.
21. Tragizm i błazeństwo. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych kreacji bohaterów
literackich XX wieku.
22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na
wybranych przykładach.
23. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
24. Utopie i antyutopie w literaturze. Na wybranych przykładach omów ich funkcje
i sposoby kreowania.
25. Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
26. Przedstaw dialog z tradycją romantyczną w literaturze późniejszych epok. Odwołaj się do
wybranych przykładów.
27. Idealizacja kraju dzieciństwa w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych
utworów.
28. Motyw kobiety w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. Omów temat,
odwołując się do wybranych przykładów.
29. Motyw rycerza i pojedynku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów
literackich z różnych epok.
30. Omów na wybranych przykładach sposób i funkcję nawiązań do twórczości wybranych
klasyków literatury w książkach Terry’ego Pratchetta.
31. Kulinaria w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach literackich
32. Społeczeństwo i jednostka wobec państwa despotycznego i totalitarnego. Dokonaj
porównania ujęcia tego problemu w literaturze XIX i XX wieku.
33. Hitlerowskie obozy zagłady i sowieckie łagry obrazem innego świata w literaturze XX
wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
34. Etykieta w kulturze różnych epok. Omów rolę obyczajów, tradycji, odwołując się do
wybranych utworów literackich.
35. Twórcy emigracyjni - Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje, wykorzystując
wybrane teksty literatury romantycznej.
36. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów literackich, tendencje do heroizacji i
deheroizacji bohaterów w literaturze. Określ ich cel.
37. Żywotność klasycyzmu jako jednego z głównych nurtów naszej kultury. Dowiedź tezy,
odwołując się do wybranych utworów.
38. Kaskaderzy literatury. Przedstaw sylwetkę i twórczość wybranego poety.
39. Przedstaw dosłowne i metaforycznie funkcjonowanie motywu jesieni w wybranych
utworach literackich.
40. Rozważania o naturze ludzkiej w polskiej poezji XX wieku. Zanalizuj temat, odwołując
się do wybranych tekstów.
41. Motyw rozstania w literaturze. Omów jego znaczenie, odwołując się do wybranych dzieł
literackich.
42. Omów rolę wizji i proroctwa w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
43. Szkoła i środowisko uczniowskie w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych
utworów.
44. Prowokacja artystyczna i jej cel. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł
literackich.
45. Tatry jako inspiracja twórczości literackiej. Omów temat na wybranych przykładach.
46. Sztuka wobec niewyobrażalnego. Symbol jako środek wyrazu artystycznego w literaturze
różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
47. Sposoby tworzenia nastroju w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych
utworów.
48. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na
wybranych przykładach.
49. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze XX wieku. Omów temat na
wybranych przykładach.
50. Różne koncepcje piękna w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
51. Motyw wędrówki w literaturze fantasy. Omów temat na wybranych przykładach.
52. Przedstaw motyw wierności ideałom, odwołując się do wybranych utworów literackich
różnych epok.
53. Motyw Boga w literaturze różnych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych
utworów.
54. Dobro jednostki a szczęście ogółu. Odwołując się do wybranych utworów, zaprezentuj
tragiczne wybory bohaterów.
55. Scharakteryzuj i porównaj wizerunek władcy w wybranych utworach literackich różnych
epok.
56. Literacki obraz Holocaustu. Omów temat na wybranych utworach.
57. Wpływ wojny na psychikę i system wartości jednostki. Omów temat, odwołując się do
wybranych utworów.
58. Motyw zbrodni i kary. Omów temat, odwołując się do literatury polskiej i obcej różnych
epok.
59. Omów wartości pozytywistyczne i sposób ich prezentacji w wybranych utworach
literackich tej epoki.
60. Omów proces metamorfozy bohatera literackiego w utworach polskich romantyków i
pozytywistów.
61. Etos rycerski i jego kontynuacja. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
62. Psychologiczny portret bohatera w literaturze. Omów temat na wybranych utworach.
63. Różne oblicza miłości w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych
przykładów.
64. Bohater heroiczny w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane
utwory.
65. Staropolska wizja Boga, życia i śmierci. Omów problem na wybranych przykładach.
66. Portret młodego pokolenia w literaturze XIX, XX i XXI wieku. Omów problem na
wybranych przykładach.
67. Literatura XIX i XX wieku wobec toposu dworku szlacheckiego. Omów problem na
wybranych przykładach.
68. Groteska jako sposób kreowania rzeczywistości. Omów problem na wybranych
przykładach.
69. Sposoby kreacji zbrodniarza. Omów problem na wybranych przykładach.
70. Bohaterowie silni i bohaterowie słabi. Czy słabość może okazać się siłą? Rozważ problem
na wybranych przykładach.
71. Neurotyczni bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku. Omów problem na wybranych
przykładach.
72. Porównaj literackie kreacje dziecka w literaturze.
73. Obraz świata poddanego władzy pieniądza. Omów problem na wybranych przykładach
literackich.
74. Kontrast jako metoda prezentacji bohaterów literackich. Przedstaw funkcje takiego
sposobu kreacji postaci, analizując różne przykłady.
75. Przyczyny zła w świecie. Przeanalizuj refleksje twórców literatury rozstrzygających jeden
z najważniejszych problemów ludzkości.
76. Przedstaw różne sposoby kreowania postaci poszukujących sensu życia. Odwołaj się do
wybranych przykładów.
77. Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych
przykładach dzieł literackich.
78. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych
przykładach z literatury polskiej i obcej.
79. Literatura jako najlepszy obserwator władzy totalitarnej. Przedstaw na wybranych
przykładach.
80. Syberia, Kazachstan, Kołyma…, jako miejsca zesłań i katorgi kilku pokoleń Polaków.
Zaprezentuj problem, odwołując się do utworów różnych gatunków.
81. Określ rolę fatum i wolnej woli w życiu wybranych bohaterów literatury polskiej i obcej
różnych epok.
82. Różne postawy człowieka wobec cierpienia. Dokonaj analizy wybranych przykładów
literackich.
83. Motyw samobójstwa w literaturze. Dokonaj analizy zjawiska na wybranych przykładach.
84. Przeanalizuj różne sposoby wykorzystania motywu apokalipsy w wybranych utworach
literatury XX w
85. Motyw zdrady w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia, odwołując się do wybranych
przykładów.
86. Literackie pary wrogów. Przedstaw ich kreację na podstawie analizy wybranych utworów
różnych epok.
87. Przedstaw różne sposoby mówienia o człowieku i rzeczywistości, w której żyje.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
88. Doświadczenie emigracji. Omów problem na wybranych przykładach dzieł literackich i
filmowych
89. Świat totalitarny oczyma twórców XX wieku. Omów wybrane teksty kultury.
90. Wojna i miłość jako temat różnych tekstów kultury.
91. Porównaj inscenizacje teatralne wybranego tekstu kultury.
92. Samotność jako doświadczenie egzystencjalne. Omów temat, odwołując się do wybranych
tekstów kultury.
93. Zilustruj wybranymi przykładami motyw „ars moriendi” w różnych dziedzinach sztuki.
94. Przedstaw różne koncepcje piękna na wybranych przykładach literackich, malarskich i
architektonicznych.
95. Scharakteryzuj filmy Andrzeja Wajdy jako osobiste interpretacje dzieł literackich.
96. Udowodnij na przykładach z literatury, plastyki i muzyki rozrywkowej, że kicz jest sztuką
szczęścia.
97. Obraz miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich
i innych (np. malarskich i filmowych).
98. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie (analiza
porównawcza dzieł).
99. Adaptacje filmowe polskich i obcych powieści pozytywistycznych - wybitne, świetne i
zupełnie nieudane. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
filmowych.
100. Losy Polaków na „nieludzkiej ziemi”. Przedstaw przykłady z literatury i innych dziedzin
sztuki.
101.Film coraz częściej żywi się literaturą. Oceń adaptacje filmowe wybitnych dzieł literatury
powszechnej i polskiej.
102.Wierzenia ludowe w dziełach literackich i plastycznych. Zaprezentuj i omów przykłady,
określ ich rolę.
103.Folklor w polskiej literaturze, muzyce i filmie. Zaprezentuj zagadnienie, omawiając
wybrane przykłady.
104.Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych
przykładach z różnych epok i krajów.
105.Omów symbolikę kwiatów, analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.
106.Motywy dziecka w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych
przykładach dzieł polskich i obcych.
107. Różnorodne portrety młodzieży w dziełach sztuki polskiej i obcej różnych epok. Przedstaw
wybrane przykłady.
108. Lagry i łagry w dokumencie, literaturze pięknej i filmie. Zaprezentuj na wybranych
przykładach dzieł polskich i obcych.
109. Powroty do „kraju lat dzieciństwa”. Omów, odwołując się do wybranych dzieł literackich i
ich adaptacji filmowych.
110.Przedstaw problem Holocaustu w różnych dziedzinach sztuki polskiej i obcej.
111.Przedstaw impresjonistyczne obrazy przyrody w literaturze i malarstwie.
112.Obraz wsi w wybranych utworach literatury i innych dziedzin sztuki. Omów na przykładach
dzieł polskich i obcych różnych epok.
113.Różne obrazy przyrody w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w
wybranych utworach.
114.Portret kobiety - w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych
przykładach.
115.Obraz powstania warszawskiego w literaturze, filmie i muzyce. Przedstaw na wybranych
przykładach.
116.Bohaterowie drugiego planu. Wyjaśnij ich rolę w wybranych dziełach literackich i
filmowych.
117.Artystyczne obrazy aniołów. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady dzieł
malarskich i literackich.
118.Dokonaj analizy koncepcji inscenizacyjnych wybranych dramatów romantycznych.
119.Młodzi gniewni w literaturze i filmie. Przedstaw sylwetki bohaterów na podstawie analizy
wybranych przykładów.
120.Symbolizm w poezji i malarstwie. Przeanalizuj zjawisko na wybranych przykładach.
121.Pozatekstowe środki wyrazu w teatrze. Przeanalizuj zagadnienie na przykładzie wybranych
inscenizacji w kontekście literackich pierwowzorów.
122.Moralna odpowiedzialność jednostki za swe czyny. Rozważ zagadnienie, odwołując się do
przykładów literackich i filmowych.
123.Legenda, uwznioślenie i apoteoza jako sposoby interpretowania historii. Omów na
wybranych przykładach literackich i malarskich.
124.Zaprezentuj i omów motywy orientalne w literaturze i malarstwie, odwołując się do
właściwych dzieł sztuki.
125.Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie. Omów i porównaj wybrane teksty kultury
polskiej i europejskiej.
126.Bliskie czy odległe współczesności wizerunki św. Franciszka w literaturze i sztuce? Rozważ
problem, rozpatrując wybrane teksty kultury.
127.Teatr telewizji a teatr żywego planu – dwa sposoby oddziaływania na widza. Przedstaw
problem na stosownych przykładach, analizując środki, jakimi dysponują reżyserzy tych
dwu odmian teatru.
128.Tradycje świąt polskich. Przedstaw różne ujęcia tego tematu w wybranych dziełach
literackich i innych tekstach kultury.
129.„Dziady” A. Mickiewicza i ich wielkie inscenizacje. Dokonaj analizy porównawczej dzieła
literackiego i teatralnego.
130.Motyw powstania warszawskiego. Omów na wybranych przykładach literatury i filmu.
131.Różne ujęcia motywu pożegnania. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe.
132.Topos miasta w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
JĘZYK
133.Wpływ języków obcych na język polski w ostatniej dekadzie XX i na początku XXI w.
Zbadaj zjawisko i przedstaw wnioski.
134.Najczęściej spotykane błędy językowe. Wyjaśnij, na czym polegają i przedstaw ich
klasyfikację na celowo zgromadzonym materiale językowym.
135.Na wybranych przykładach omów środki językowe stosowane w reklamie. Ocen ich
skuteczność, skomentuj efekty.
136.Scharakteryzuj sposób mówienia o wydarzeniach sportowych wybranych dwóch
dziennikarzy.
137.Gra związkami frazeologicznymi w wybranych reklamach. Zinterpretuj analizowane
przykłady.
138.Teksty piosenek rockowych jako echo czasów, w których powstały. Omów zagadnienie na
wybranych przykładach.
139.Język i jego funkcje we współczesnych tekstach piosenek, np. hiphopowych. Omów
zjawisko na podstawie wybranych tekstów.
140.Język jako źródło humoru we współczesnym kabarecie. Omawiając temat, zanalizuj
wybrane teksty.
141.Specyfika języka użytkowników Internetu. Omów problem na podstawie wybranych
tekstów ( np. logów, Catów itp.).
142.Przedstaw różne rodzaje stylizacji językowych i omów ich funkcje w wybranych
przykładach dzieł literackich.
143.Nowomowa jako przykład manipulacji językowej. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się
do odpowiednich przykładów tekstów propagandowych i literackich.
TEMATY ZAPROPONOWANE PRZEZ UCZNIÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odwołując się do wybranych tekstów kultury, ukaż zmieniający się wizerunek czarownicy.
Omów, odwołując się do wybranych przykładów, sposób ukazania scen batalistycznych w
literaturze i sztuce.
Przedstaw stereotyp mężczyzny i kobiety w reklamach. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
Motyw śmierci w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach, odwołując się do
wybranych kultur.
Kibicowanie jako zjawisko kultury. Ukaż hierarchie, wartości i zasady obowiązujące na
trybunach i poza nimi.
Sergiusz Jesienin- poeta święty i przeklęty. Omów na wybranych utworach.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Polska mafia w literaturze i filmie XX i XXI wieku.
Motyw snu i sposoby jego ujmowania w literaturze.
Romantyczna miłość jako element biografii bohaterów literackich różnych epok. Omów
temat na podstawie wybranych utworów.
Magia i zjawiska nadprzyrodzone w literaturze. Omów funkcje tego motywu, odwołując się
do wybranych przykładów.
Losy dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach literackich.
Drzewo- świadek i uczestnik życia postaci literackich. Omów temat na wybranych
przykładach inspiracji artystycznej.
Przyroda jako temat, motyw, źródło Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach z
literatury i sztuki.
Rola dzieciństwa w kształtowaniu osobowości człowieka. Rozważ temat na podstawie dzieł
literackich i filmowych.
Teksty utworów hiphopowych jako głos młodego pokolenia.
Nauczanie Jana Pawła II oraz kościoła katolickiego podstawą zagadnień etycznych życia
rodzinnego i partnerskiego.
Download