„Dziecko za sterem – jak nauczyć je samodzielności

advertisement
„Dziecko za sterem – jak nauczyć je
samodzielności, odpowiedzialności
i współpracy - pedagogika planu
daltońskiego w przedszkolu”
Motto Pedagogiki Daltońskiej:
,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za
jego możliwościami to może ono
zrobić więcej, niż od niego
oczekujemy, a wszystko co dziecko
potrafi - nauczycielowi zrobić nie
wolno"(Helen Parkhurst)
Helen Parkhurst (1892-1973)
Nauczycielka
amerykańska,
twórczyni systemu nauczania
określanego mianem "daltoński
plan laboratoryjny". System ten
powstał pod wpływem dzieła
J.Deweye’a oraz wieloletniej
współpracy z M. Montessori.
Koncepcję swoją przedstawiła
w
książce
"Wykształcenie
wg planu daltońskiego".
SŁOWA KLUCZE
Trzy główne zasady, na których
opiera się plan daltoński to:
uczenie się samodzielności,
uczenie się odpowiedzialności,
uczenie się współpracy.
Samodzielność
Dziecko na podstawie wskazówek
nauczyciela
stara
się
rozwiązać
postawiony problem, szuka także
własnych źródeł wiedzy, nie traktuje
nauczyciela jako skarbnicy gotowych
rozwiązań, lecz jako partnera, od
którego można otrzymać wskazówkę
(z inicjatywą takich spotkań powinno
wychodzić dziecko).
Odpowiedzialność
Nierozerwalnie wiąże się z wolnością
(dziecko samo decyduje o sposobie
wykonania postawionego zadania kolejności i czasie), ponieważ za
wolnym
wyborem
stoi
odpowiedzialność
za
wykonanie
zadania, które dziecko ponosi przed
nauczycielem (samoocena
i ocena
nauczyciela jako ostatni etap pracy)
oraz przed innymi członkami zespołu;
dzięki temu maluch uczy się, że z
danej
wolności
należy
mądrze
korzystać.
Współpraca
 Dziecko nie pracuje w oderwaniu od
społeczności i nawet jeżeli zajmuje się
czymś samodzielnie, musi uwzględniać
potrzeby innych; z kolei zadania w
zespołach
stawiają
na
rozwój
umiejętności komunikacyjnych.
 Dziecko ma działać i poszukiwać, a nie
sięgać po gotowe rozwiązania, ma badać
świat i wyciągać wnioski – już od
przedszkola.
 Każde działanie dziecka i nauczyciela
powinno być zgodne z powyższymi
zasadami.
ROLA NAUCZYCIELA
Plan
Daltoński
nie
jest
sztywnym
systemem można go modyfikować w
zależności od:
 możliwości
grupy, z jaką
pracuje
nauczyciel
 warunków, w jakich nauczyciel pracuje
(lokal, baza przedszkola - wyposażenie)
 kreatywności,
zaangażowania
nauczyciela.
Kim staje się nauczyciel?
 Strategiem, inicjatorem, konsultantem,
dopiero na końcu oceniającym.
Pomoce dydaktyczne
wykorzystywane
do realizacji koncepcji
planu daltońskiego
Lista obecności
Dzieci zaznaczają na niej
obecność w przedszkolu.
swoją
Plan Dnia
Wizualizacja porządku dnia. Codziennie rano przedstawiamy
dzieciom plan na cały dzień. Nie zdradzamy za dużo
szczegółów, aby pojawiły się też niespodzianki. Dziecko w
każdym momencie może sprawdzić, co będzie działo się za
chwilę, np. po śniadaniu będą zajęcia plastyczne.
Tygodniowa tablica zadań
Wizualizacja zadań. Elementami tygodniowej
tablicy zadań są: symbole dni tygodnia, symbole
zadań oraz krążki magnetyczne w kolorach dni
tygodnia. Symbolika dni:
 Poniedziałek – czerwony
 Wtorek – niebieski
 Środa – pomarańczowy
 Czwartek – zielony
 Piątek – żółty
 Sobota, niedziela –
Obowiązki
Wizualizacja dyżurów wyznaczanych
na dany tydzień.
Sygnalizator
Sygnalizator służy nauczycielowi w niewerbalnej komunikacji
z dziećmi. Kolorom (za pomocą obręczy) można nadać różne
znaczenia
np.
(
jedne
z
częściej
stosowanych):
- kolor czerwony – praca samodzielna w ciszy, nie
podchodzimy do nauczyciela, nie pytamy kolegów
- kolor żółty – praca w parach, dozwolone konsultacje
z innymi dziećmi
- kolor zielony – czas na konsultacje z nauczycielem.
Przedszkolak Dnia
Ciekawą formą wyróżnienia, które będzie zachętą do
empatycznych zachowań jest wywieszenie zdjęcia dziecka
na
specjalnie
przygotowanej
tablicy
zatytułowanej
„PRZEDSZKOLAK DNIA” w miejscu widocznym dla rodziców
i innych dzieci lub przyznanie honorowej odznaki.
Zegar
Nietypowy zegar jest pomocnym narzędziem do organizacji czasu
różnych aktywności dzieci. Tarcza zegara podzielona jest na
następujące przedziały czasowe (5,10,15,30 minut). Określamy
czas wykonania danego zadania bądź czynności np. spożywania
posiłku, sprzątania czy zabawy. Pozwala zrozumieć długość
upływającego czasu, że 30 minut na wykonanie zadania to o wiele
więcej niż 5 minut.
Współpraca
Praca w parach: uczenie współpracy z każdą osobą
podczas zabaw i wykonywania zadań.
Porządek pod kontrolą
Pucuś – mający na celu motywowanie dzieci do utrzymania
ładu i porządku w szufladkach indywidualnych.
Hałasomierz
Pomoc mająca na celu informowanie dzieci, iż w sali jest
zbyt głośno.
Edukacja według planu
daltońskiego umożliwia
wychowanie dziecka "ku
przyszłości" – by stało się
samodzielną jednostką, która
bez trudu sprosta różnorodnym
wyzwaniom, jakie napotka na
swojej drodze.
Download