Lista sprawdzająca projektu – kocioł gazowy

advertisement
Program Priorytetowy: EWA plus – Energia, Woda, Atmosfera
Linia ATMOSFERA – działanie A1
Lista Sprawdzająca projektu – kocioł gazowy (LS – A1)
Nazwa zadania:
……………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………
Znamionowa moc cieplna źródła ciepła (kW): Roczny
uzysk
energii
………………….
(MWh):……………………….
Spełnienie
wymagania*
TAK
NIE
l.p
Wymaganie
1
2
3
4
6
7
8
Opis techniczny źródła ciepła zawiera:
 schemat technologiczny wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń
 opis źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń (w tym: moc, uzysk)
 bilans cieplny źródła ciepła (wynikający z obliczenia zapotrzebowania ciepła dla budynku lub
z projektu instalacji c.o, c.w.u. i went.)
 kosztorys
Moc cieplna instalacji jest dobrana w sposób zapewniający całkowite wykorzystanie ciepła
wyprodukowanego w instalacji. Obliczenia prowadzące do określenia zapotrzebowania
budynku na ciepło wykonano według normy PN-EN 12831.
Jeżeli instalacja będzie służyć wyłącznie na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej,
budynek nie jest podłączony do scentralizowanej sieci ciepłowniczej (kotłownia nie zastepuje
tylko węzła cieplnego c.w.u.).
Projektowany kocioł:
 posiada certyfikat wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, nie starszy
niż 5 lat
 posiada nominalną sprawność przemiany energetycznej (w odniesieniu do ciepła spalania) co
najmniej 102 % (kocioł kondensacyjny)
Koszt kwalifikowany projektowanej instalacji wraz z kotłem gazowym do 12 000 zł *.
Gwarancja producenta na fabrycznie nowe urządzenia
W zakres kosztów kwalifikowanych projektowanej instalacji wchodzą wyłącznie roboty i
zakupy wymienione Regulaminie Linii Atmosfera.
Przedstawiciel handlowy:
Data:
Podpis:
…………………………………………………………………...
Imię i nazwisko inwestora:
………………
……….................
Podpis:
…………………………………………………………………...
Data:
……………..
………………………
…
* - zaznaczyć właściwe
* - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika
- pola zielone – należy zaznaczyć krzyżykiem lub „nie dotyczy”
Strona 1 z 1
Download