Ogłoszenie konkursowe

advertisement
OGŁOSZENIE KONKURSOWE
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach strategicznego projektu
badawczego pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
Numer i tytuł Projektu:
Projekt nr 10 pt.: Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych
w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny
Cel główny Projektu:
Celem głównym Projektu jest opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników
zatrudnionych w wyrobiskach dołowych podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel
kamienny, co przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń
i wypadków, a także do poprawy zdrowia, sprawności i samopoczucia pracowników.
Cele szczegółowe Projektu:
1. analiza obowiązujących regulacji prawnych ukierunkowana na wyłonienie uwzględnionych
w nich rodzajów prac oraz stanowisk, w ruchu podziemnych zakładów górniczych
wydobywających węgiel kamienny, związanych ze zwiększonym zmęczeniem pracowników,
2. identyfikacja źródeł zmęczenia, z uwzględnieniem poszczególnych czynników szkodliwych
i uciążliwych występujących w środowisku pracy w wyrobiskach dołowych kopalń węgla
kamiennego, w tym m.in.:
 pyłów i czynników chemicznych (np. występujących w powietrzu kopalnianym),
 czynników fizycznych (np. hałas, mikroklimat, wysiłek fizyczny, pozycja ciała, charakter
wykonywanych czynności, monotypia czynności, uciążliwość wynikająca ze stosowania
środków ochrony indywidualnej itp.),
 czynników psychospołecznych (kwalifikacje, dostosowanie zadań do możliwości, tempo
pracy, chronotyp, temperament, itp.),
 czynników organizacyjnych (dostosowanie stanu zatrudnienia do zasięgu i rodzaju
prowadzonych robót, czas i uciążliwość dojścia do stanowisk pracy, praca w godzinach
nadliczbowych, praca w dni wolne od pracy u innego pracodawcy na tych samych
lub podobnych stanowiskach pracy w ruchu zakładu górniczego, jakość systemu
komunikacji w zakładzie górniczym w zakresie poleceń wydawanych pracownikom,
świadomość pracowników zakładu górniczego, w tym kierownictwa, w zakresie
przestrzegania zasad bezpiecznego wykonywania pracy i stałego monitorowania
oraz doskonalenia systemu organizacji pracy itp.),
3. ocena wpływu zidentyfikowanych źródeł zmęczenia pracowników na obciążenie psychiczne
i fizyczne,
4. weryfikacja aktualnie stosowanych rozwiązań i działań mających na celu zmniejszenie ryzyka
wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i wypadków wynikających ze zmęczenia pracowników,
1
5. opracowanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji możliwych
negatywnych skutków wynikających ze zmęczenia pracowników, w tym:
 określenie zaleceń w zakresie doboru zawodowego pracowników zatrudnianych
w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego, uwzględniających określenie
niezbędnych
predyspozycji
psychofizycznych,
w
tym
osobowościowych,
temperamentalnych, sensomotorycznych, odporności na stres itp., wymaganych
dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk występujących w tych wyrobiskach,
 określenie zaleceń w zakresie modyfikacji systemów organizacji pracy, ukierunkowanych
na minimalizację wpływu niedostosowania panujących w środowisku pracy warunków
do możliwości adaptacyjnych organizmu,
6. opracowanie i weryfikacja materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym:
 konspektów szkoleń na temat sposobów rozpoznawania symptomów zmęczenia oraz
przeciwdziałania jego skutkom,
 materiałów szkoleniowych dla celów szkoleń wstępnych i okresowych na temat
rozpoznawania symptomów zmęczenia, dokonywania samooceny sprawności przez
pracowników, uwarunkowań indywidualnych odczuwanego zmęczenia i przeciwdziałania
jego skutkom,
 materiałów informacyjnych dotyczących znaczenia umiejętności dokonywania samooceny
poziomu zmęczenia dla sprawności działań i bezpieczeństwa pracy.
Oczekiwane rezultaty Projektu:
1. katalog źródeł zmęczenia pracowników zatrudnionych w wyrobiskach dołowych kopalń węgla
kamiennego wraz z oceną ich wpływu na obciążenie psychiczne i fizyczne pracowników,
2. ocena aktualnie stosowanych rozwiązań i działań mających na celu zmniejszenie ryzyka
wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, wynikających ze zmęczenia pracowników
oraz opracowanie rozwiązań optymalnych, w tym:
 zaleceń w zakresie doboru zawodowego pracowników zatrudnianych w wyrobiskach,
uwzględniających
określenie
predyspozycji
psychofizycznych
wymaganych
dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk,
 zaleceń w zakresie modyfikacji systemów organizacji pracy,
3. materiały szkoleniowe i informacyjne w zakresie ujętym w celach szczegółowych.
Rezultaty Projektu będą przeznaczone do bezpłatnego udostępniania. Wykonawca udostępni rezultaty
Projektu Wyższemu Urzędowi Górniczemu w celu wykorzystania ich w regulacjach dotyczących
bezpieczeństwa w zakładach górniczych.
Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 400 000 zł (milion czterysta tysięcy zł)
Czas realizacji Projektu: do 24 miesięcy
2
Termin i sposób składania wniosków:
Wniosek należy sporządzić i przesłać on-line za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego
pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl
Termin składania wniosków upływa w dniu 23 października 2013 r. o godzinie 16.00.
Dodatkowo należy dostarczyć do NCBR wersję papierową wniosku z wymaganymi podpisami
i załącznikami w terminie 7 dni roboczych po dniu zamknięcia naboru Wniosków w systemie OSF,
tj. do dnia 4 listopada 2013 r., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu).
Dokumenty konkursowe:
1. Regulamin przeprowadzania konkursów na wykonanie projektów nr 9-12 w ramach
strategicznego projektu badawczego pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach
2. Wzór wniosku na wykonanie projektu w ramach strategicznego projektu badawczego
pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach
Dane kontaktowe:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
www.ncbr.gov.pl
Dokumenty dotyczące konkursu są dostępne pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/poprawa-bezpieczenstwa-pracy-w-kopalniach/
Osoby do kontaktów:
Katarzyna Pietruszyńska – Koordynator projektu
e-mail: [email protected], tel. +48 515 061 514, 22 39 07 274
lub
Małgorzata Kostrzewa
e-mail: [email protected], tel. 22 39 07 275
3
Download