Filozofia medycyny

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2014/2015
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Nazwa przedmiotu: Filozofia medycyny
Kod modułu
(od A do G)
Wydział:
Lekarski
Kierunek studiów:
Lekarski
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język kształcenia:
stacjonarne X niestacjonarne X
I
Semestr studiów:
obowiązkowy  fakultatywny X
polski X angielski 
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
20
Razem:
D
I
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
20
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. Zapoznanie z tradycją i współczesnością myśli filozoficzno-lekarskiej oraz przybliżenie jej
przedmiotu, problemów i koncepcji oraz roli filozofii medycyny w kształtowaniu naukowego i
humanistycznego oblicza medycyny.
C2. Wykazanie poznawczych funkcji myślenia krytycznego oraz funkcji heurystycznych filozofii w
medycynie.
C3.Wyrobienie szacunku dla tradycji polskiej filozoficznej myśli lekarskiej oraz poczucia dumy z
jej osiągnięć.
Efekty kształcenia
Numer efektu
kształcenia
Opis efektu kształcenia
(zgodnie ze szczegółowymi
efektami kształcenia
zawartymi w standardach
właściwymi dla
przedmiotu)
W.1
Student/studentka
dysponuje wiedzą na
temat historycznych
związków filozofii i
medycyny oraz
podstawowych
problemów filozoficznej
refleksji nad medycyną.
Zna podstawy medycyny
opartej na dowodach
Dysponuje wiedzą na
temat współczesnej
W.2
W.3
Odniesienie do
efektu kształcenia
ze standardów
(np. A.W1, A.U1)
D.W20
Metody
weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów
kształcenia*
Forma zajęć
dydaktycznych:
Dyskusja,
odpowiedź
ustna, referat.
S
refleksji filozoficznomedycznej oraz jej
wpływu na naukowe i
społeczne oblicze
W.4
medycyny.
Zna filozoficzne i
naukowe podstawy
Polskiej Szkoły Filozofii
Medycyny, koncepcje jej
reprezentantów oraz
rozumie jej wpływ na
rozwój medycyny w
Polsce i na świecie.
W oparciu o uzyskaną
Dyskusja,
S
U.1
wiedzę dysponuje
odpowiedź
umiejętnością
ustna, esej.
krytycznego myślenia,
uzasadniania racji oraz
krytycznej selekcji prac
naukowych, oceny ich
źródeł.
Krytycznie analizuje
U.2
D.U17
piśmiennictwo
medyczne, w tym w
języku angielskim, oraz
wyciąga wnioski w
oparciu o dostępną
literaturę.
Rozpoznaje własne
U.3
D.U16
ograniczenia, dokonuje
samooceny deficytów i
potrzeb edukacyjnych,
planuje własną
aktywność edukacyjną.
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
egzamin praktyczny
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.) 20
Praca własna (godz.) 6
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26
Punkty ECTS przedmiotu
1
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
1. Przedmiot filozofii medycyny.
2. Filozofia medycyny – od starożytności po nowożytność.
3. Postromantyczna koncepcja medycyny.
4. Polska szkoła filozofii medycyny: Chałubiński, Biegański, Biernacki, Kramsztyk, Nusbaum.
5. Polska szkoła filozofii medycyny: Szumowski, Trzebiński, Zembrzuski, Fleck.
6. Etyka i bioetyka.
7. Estetyka medyczna.
8. Logika medyczna.
9. Fenomenologia i poststrukturalizm a biomedyczna koncepcja ciała i psychiki.
10. Biotechnologia a utopie medyczne.
Literatura podstawowa:
1. W. Szumowski, Filozofia medycyny, wyd. M. Derewiecki, Kęty 2007.
2. H. R. Wulff, P.C. Gotzsche, Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do medycyny
wiarygodnej czyli Evidence-Based Medicine, wyd. Aktis, Łódź 2005
3. M. Musielak, J. Zamojski (red.), Polska Szkoła filozofii medycyny, wyd. UM w Poznaniu, Poznań
2010.
Literatura uzupełniająca:
1. J. Barański (wstęp, wybór), Sztuka lekarska i jej rękodzieło, wyd. A. Marszałek, Toruń 2010.
2. J. Barański, Ciało i sztuka leczenia, wyd. AM we Wrocławiu, Wrocław 2011.
3. J. Barański, Utopia zmedykalizowana, wyd. UM we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Brak
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
udział w dyskusji w oparciu o lekturę, esej.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, ul. Mikulicza-Radeckiego 7, Wrocław,
tel.: 71 784 14 96, 71 784 01 02
faks. 71 784 01 03
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
dr hab. Jarosław Barański
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: 30.06.2014
Podpis Dziekana
……….………..……
Download