Regulamin przyznawania stypendiów na realizację badań

advertisement
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW CENTRUM POLSKOROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA NA REALIZACJĘ BADAŃ
NAUKOWYCH PODEJMOWANYCH NA RZECZ DIALOGU I POROZUMIENIA W
STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania
stypendiów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację badań
naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.
2. Regulamin nie narusza przepisów:
1) ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz.
U. z 2016 r. poz. 494);
2) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1334).
§ 2. Stypendia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację badań
naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
ustanowione zostały na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za
osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich.
§ 3. Nabór wniosków o przyznanie stypendium Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia na realizację badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich nie jest prowadzony w trybie ciągłym.
Stan prawny na dzień 12 września 2016 r., zgodnie z zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zmienionego zarządzeniem nr 8/2012 Dyrektora Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie
ustanowienia stypendiów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację badań naukowych
podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zarządzeniem nr 9/2012
Dyrektora Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z dnia 2 kwietnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w
sprawie ustanowienia stypendiów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację badań
naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zarządzeniem nr
14/2013 Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z dnia 27 września 2013 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia stypendiów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia na realizację badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach
polsko-rosyjskich, zarządzeniem nr 15/2013 Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z
dnia 21 października 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia stypendiów Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich oraz zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia z dnia 8 października 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie
ustanowienia stypendiów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację badań naukowych
podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.
1)
1
§ 4. Osobą ubiegającą się o stypendium Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia na realizację badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zwaną dalej „wnioskodawcą”, może być:
1) pracownik naukowy będący obywatelem Federacji Rosyjskiej lub pracownik naukowy
zatrudniony w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej,
posiadający stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub
zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;
2) osoba będąca obywatelem Federacji Rosyjskiej, nieposiadająca stopnia naukowego
doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca
udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stosunków polsko-rosyjskich.
§ 5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia, utworzone i działające na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) stypendium – należy przez to stypendium, o którym mowa w § 2;
3) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek, o którym mowa w § 3; określenie
„wniosek” oznacza również wymagane załączniki;
4) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę ubiegająca się o przyznanie stypendium,
o której mowa w § 4;
5) stypendystę – należy przez to rozumieć osobę, której przyznano stypendium;
6) pracowniku naukowym – należy przez to rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień
naukowy doktora lub równorzędny.
§ 6. 1. Stypendyści wyłaniani są w postępowaniu w sprawie przyznania stypendiów.
2. Stypendium przyznaje się na okres obejmujący:
1) jeden albo dwa miesiące w semestrze zimowym albo semestrze letnim w danym roku
akademickim;
2) jeden semestr albo dwa semestry w danym roku akademickim
- rozpoczynającym się w roku, w którym upływa termin składania wniosków (okres
stypendialny).
3. Okres stypendialny rozpoczyna się z początkiem:
1) wskazanego dnia w danym roku akademickim, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden
albo dwa miesiące w semestrze zimowym albo semestrze letnim;
2
2) semestru zimowego albo semestru letniego danego roku akademickiego, jeżeli okres
stypendialny obejmuje jeden semestr;
3) danego roku akademickiego, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.
4. Na dany okres stypendialny można złożyć jeden wniosek.
5. Stypendium może być przyznane stypendyście tylko jeden raz.
6. Nie dopuszcza się składania jednego wniosku przez kilku wnioskodawców.
§ 7. 1. Semestr zimowy, o którym § 6 ust. 3 pkt 1 i 2, obejmuje cztery miesiące
kalendarzowe w okresie od dnia 1 października danego roku kalendarzowego do dnia 31
stycznia następnego roku kalendarzowego.
2. Semestr letni, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2, obejmuje pięć miesięcy
kalendarzowych w okresie od dnia 1 lutego następnego roku kalendarzowego do dnia 30
czerwca następnego roku kalendarzowego.
3. Rok akademicki, o którym mowa w § 6 ust. 3, obejmuje dziewięć miesięcy
kalendarzowych w okresie od dnia 1 października danego roku kalendarzowego do dnia 30
czerwca następnego roku kalendarzowego.
4. Jeżeli w miejscu realizacji proponowanego programu stypendium semestr zimowy lub
semestr letni albo rok akademicki rozpoczyna się i kończy w innych terminach, niż określone
w ust. 1-3, semestr zimowy lub semestr letni albo rok akademicki obejmuje inny okres w roku
kalendarzowym. Liczba miesięcy trwania semestru zimowego lub semestru letniego albo roku
akademickiego określona w ust. 1-3 nie ulega zmianie.
§ 7a. 1. W okresie stypendialnym stypendysta jest obowiązany do aktywnego udziału w
życiu naukowym w Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego:
1) pobyt w mieście stołecznym Warszawie przez okres co najmniej dwóch tygodni;
2) udział w co najmniej dwóch konferencjach, sympozjach, wykładach, seminariach lub
dyskusjach organizowanych przez ośrodki naukowe mające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, których zakres działalności pozostaje w związku z programem
stypendium.
2. Centrum udziela pomocy stypendyście w aktywnym udziale w życiu naukowym w
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w szczególności poprzez:
1) umożliwienie stypendyście udziału w konferencjach,
seminariach lub dyskusjach organizowanych przez Centrum;
sympozjach,
wykładach,
2) rekomendowanie stypendysty ośrodkom naukowym mającym siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, których zakres działalności pozostaje w związku z programem
stypendium.
3
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stypendium zostało przyznane na okres
stypendialny, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1.
§ 8. Jeżeli co innego nie wynika z wniosku, uważa się, że wnioskodawca składający
wniosek został w sposób jednoznaczny i zrozumiały poinformowany o przepisach ustawy z
dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w
sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia
w stosunkach polsko-rosyjskich oraz niniejszego regulaminu.
Rozdział 2
Nabór wniosków
§ 9. 1. Zawiadomienie o naborze wniosków podaje się do publicznej wiadomości, w tym
w szczególności w drodze publikacji:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum;
2) na stronie internetowej Centrum.
2. Zawiadomienie o naborze wniosków zawiera w szczególności informacje o miejscu i
terminie składania wniosków.
3. Zawiadomienie o naborze wniosków podaje się do publicznej wiadomości w okresie
czterech miesięcy kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków.
§ 10. 1. Wniosek składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien być sporządzony w sposób czytelny, w języku polskim lub w języku
rosyjskim, oraz własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę.
3. Wszystkie strony wniosku powinny być ponumerowane kolejnymi numerami. Nie
dotyczy to dokumentów dołączanych do wniosku, które zostały wytworzone przez inne
podmioty niż wnioskodawca.
§ 11. 1. Wniosek składa się w zamkniętej kopercie, na której zamieszcza się dopisek w
następującym brzmieniu: „Stypendium na realizację badań naukowych w roku akademickim
RRRR/RRRR”, gdzie „RRRR/RRRR” to wyrażone w cyfrach arabskich liczbowe oznaczenie
roku akademickiego, którego dotyczy wniosek, przykładowo „2012/2013”.
2. Kopię wniosku przekazuje się równolegle w formie elektronicznej w formacie .pdf na
adres poczty elektronicznej Centrum: [email protected], podając w tytule korespondencji
dopisek w brzmieniu, o którym mowa w ust. 1.
§ 12. 1. Wniosek zawiera dane, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za
osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich.
4
2. Wzór wniosku publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Centrum.
§ 13. 1. Dokumentację, potwierdzającą osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i
artystyczne wnioskodawcy mające znaczenie dla polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia,
o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy
podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, stanowi:
1) życiorys wnioskodawcy, w tym:
a) data i miejsce urodzenia wnioskodawcy,
b) opis kariery naukowej wnioskodawcy:
− miejsce i data uzyskania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, a w razie
posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub równorzędnego bądź
tytułu naukowego miejsce i datę ich uzyskania, w przypadku wnioskodawcy, o
którym mowa w § 4 pkt 1,
− miejsce i data uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, w
przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 4 pkt 2, chyba że wnioskodawca
nie posiada takiego tytułu zawodowego,
− imię i nazwisko promotora i recenzenta albo recenzentów pracy magisterskiej lub
pracy doktorskiej,
− informacja o odbytych stażach i przyznanych stypendiach,
− informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych, w tym badaniach
naukowych, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach;
2) informacja o pracy zawodowej, miejscach zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach;
3) informacja o uczelni lub innej jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie, w
przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 4 pkt 2;
4) wykaz najważniejszych publikacji wnioskodawcy, z wyróżnieniem publikacji naukowych
oraz publikacji popularnonaukowych i publicystycznych;
5) kopie dwóch najważniejszych publikacji naukowych wnioskodawcy.
2. Do proponowanego programu stypendium dołącza się:
1) rekomendację pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora
habilitowanego lub równorzędny albo tytuł naukowy, reprezentującego tę samą lub
pokrewną dziedzinę nauki co wnioskodawca, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków;
5
2) oświadczenie pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora
habilitowanego lub równorzędny albo tytuł naukowy, zatrudnionego w ośrodku
naukowym mającym siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, o udzielaniu pomocy
stypendyście w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z ośrodkami naukowymi w
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym możliwości udziału stypendysty w konferencjach,
sympozjach, wykładach, seminariach lub dyskusjach organizowanych przez te ośrodki;
oświadczenie nie może być złożone przez pracownika naukowego składającego
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1;
3) oświadczenie wnioskodawcy o znajomości języka polskiego albo jej braku;
4) oświadczenie wnioskodawcy o znajomości języków innych niż język rosyjski;
5) oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, treść wniosku nie
narusza praw autorskich i osobistych osób trzecich, a w razie wykorzystania we wniosku
danych osobowych osób trzecich, że dane te zostały wykorzystane za zgodą na ich
publikację.
3. Do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na:
1) udział w postępowaniu w sprawie przyznania stypendium;
2) publikację imienia lub imion oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych
Centrum oraz podanie tych danych do publicznej wiadomości w inny sposób, w razie
przyznania stypendium oraz w innych przypadkach wymaganych przepisami prawa;
3) przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
postępowania w sprawie przyznania stypendium, zawarcia umowy o przyznanie
stypendium i kontroli jej wykonania oraz rozliczenia stypendium.
3a. Do wniosku dołącza się kopie stron paszportu, które zawierają dane o tożsamości
wnioskodawcy, w przypadku wnioskodawcy niebędącego obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Do wniosku można dołączyć inne informacje, w języku polskim lub języku rosyjskim,
przydatne do oceny wniosku.
§ 14. Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
wniosku.
§ 15. 1. Wniosek przekazuje się na adres:
1) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa;
lub
2) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
6
00-950 Warszawa
skrytka pocztowa nr 44.
2. Wniosek można również złożyć bezpośrednio w budynku siedziby Centrum:
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa.
§ 16. 1. Termin składania wniosków na dany okres stypendialny upływa w dniu 31
stycznia każdego roku. O zachowaniu terminu składania wniosków decyduje data wpływu
wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041
Warszawa.
2. Jeżeli koniec terminu składania wniosków przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
3. Wnioski złożone po upływie terminie składania wniosków nie są rozpatrywane i mogą
być odebrane przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym
mowa w ust. 1. Wnioski nieodebrane w tym terminie podlegają zniszczeniu.
Rozdział 4
Ocena wniosków
§ 17. 1. Niezwłocznie po złożeniu wniosek rejestruje się, nadając mu numer
identyfikacyjny.
2. W pismach dotyczących wniosku należy podawać numer, o którym mowa w ust. 1.
§ 18. 1. Wniosek jest oceniany pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej wnioskodawca może złożyć
pisemną rezygnację z uczestnictwa postępowaniu w sprawie przyznania stypendium.
3. Oceny formalnej wniosku dokonuje Centrum.
4. Oceny merytorycznej wniosku dokonuje komisja ekspertów.
§ 19. 1. Dyrektor Centrum, w drodze, decyzji, powołuje komisję ekspertów, na podstawie
§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października
2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, odrębnie do oceny wniosków złożonych w
ramach jednego terminu naboru.
2. W skład komisji ekspertów wchodzi co najmniej trzech członków, w tym wyznaczony
spośród nich przez Dyrektora Centrum przewodniczący komisji ekspertów i protokolant
komisji ekspertów. W skład komisji ekspertów wchodzi nieparzysta liczba członków, z
7
zastrzeżeniem że większość członków komisji ekspertów stanowią osoby niebędące
pracownikami Centrum.
3. W skład komisji ekspertów nie może wchodzić Dyrektor Centrum i jego zastępcy oraz
główny księgowy.
4. Nie powołuje się w skład komisji ekspertów osoby, która odmówiła złożenia
oświadczenia kandydata na członka komisji ekspertów.
§ 20. 1. Członek komisji ekspertów podlega wyłączeniu z postępowania w sprawie
przyznania stypendium, jeżeli:
1) jest wnioskodawcą;
2) pozostaje z wnioskodawcą w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia;
3) jest związany, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z wnioskodawcą, jego
przedstawicielem lub pełnomocnikiem;
4) pozostaje z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje
jego małżonek lub osoba, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.
2. Członek komisji ekspertów, przed przystąpieniem do oceny wniosków, składa pisemne
oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Centrum, z
urzędu albo na wniosek członka komisji ekspertów albo wnioskodawcy, odwołuje tego
członka komisji ekspertów i na jego miejsce powołuje nowego członka komisji ekspertów.
§ 21. 1. Do zadań komisji ekspertów należy ocena wniosków, obejmująca przedstawienie:
1) opinii o wniosku;
2) propozycji wysokości stypendium, chyba że komisja ekspertów uzna przyznanie
stypendium za niezasadne.
2. Do zadań przewodniczącego komisji ekspertów należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń komisji ekspertów;
2) ustalanie porządku obrad;
3) przewodniczenie obradom komisji ekspertów;
4) czuwanie nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań należących do zakresu
działania komisji ekspertów;
8
5) wyznaczanie członka komisji ekspertów opracowującego materiały na posiedzenia
komisji ekspertów;
6) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą komisji ekspertów.
2a. Dyrektor Centrum, na wniosek przewodniczącego komisji ekspertów, może zlecać, w
tym podmiotom zewnętrznym, przygotowanie opinii i innych materiałów niezbędnych do
prac komisji ekspertów. Zlecenia dokonuje się zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Centrum.
3. Przewodniczący komisji ekspertów informuje Dyrektora Centrum o przebiegu prac
komisji ekspertów.
§ 22. Obsługę komisji ekspertów, niezbędne warunki i środki finansowe związane z
postępowaniem w sprawie przyznania stypendium oraz działalnością komisji ekspertów
zapewnia Centrum.
§ 23. Dyrektor Centrum lub komisja ekspertów mogą zwracać się do wnioskodawców o
udzielenie, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień i informacji w zakresie dotyczącym
wniosków.
§ 24. Ocenie formalnej podlega sprawdzenie, czy wniosek:
1) został złożony przez osobę uprawnioną do jego złożenia;
2) został złożony z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Centrum;
3) został prawidłowo i kompletnie wypełniony;
4) zawiera wymagane informacje, oświadczenia i inne załączniki;
5) dotyczy realizacji badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w
stosunkach polsko-rosyjskich,
6) dotyczy okresu stypendialnego w roku akademickim, rozpoczynającym się w roku, w
którym upływa termin składania wniosków.
§ 25. 1. Ocenie merytorycznej poddawane są wnioski poprawne pod względem
formalnym.
2. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do usunięcia
braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do usunięcia
braków z pouczeniem, że ich nieusunięcie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez
rozpoznania.
3. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w
ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania, zawiadamiając o tym wnioskodawcę. Po
upływie 30 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia, wniosek podlega zniszczeniu.
9
§ 25a. Kryteria oceny merytorycznej wniosków określają przepisy § 5 ust. 4
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w
sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia
w stosunkach polsko-rosyjskich.
§ 26. 1. Komisja ekspertów obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji ekspertów odbywają się przy obecności większości jej członków,
w tym przewodniczącego komisji ekspertów.
3. (uchylony).
4. W posiedzeniach komisji ekspertów mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
spoza jej składu, zaproszone przez przewodniczącego komisji ekspertów. Przepis § 20 stosuje
się.
§ 26a. 1. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ekspertów wraz z projektem porządku
obrad oraz wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, członkowie komisji
ekspertów otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji ekspertów może skrócić
termin, o którym mowa w ust. 1.
3. Posiedzenia komisji ekspertów zwołuje się, uwzględniając terminy przedstawienia
oceny wniosków.
§ 26b. Pracowników Centrum powołanych w skład komisji ekspertów zwalnia się z
obowiązków służbowych wykonywanych przez nich w Centrum, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, na czas niezbędny do wykonywania obowiązków w komisji ekspertów.
§ 26c. 1. Za ocenę wniosków na dany okres stypendialny członkowie komisji ekspertów
niebędący pracownikami Centrum otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
1) 75% - dla przewodniczącego komisji ekspertów;
2) 40% - dla pozostałych członków komisji ekspertów
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz
z 2016 r. poz. 1265), obowiązującego w roku, w którym upływa termin składania tych
wniosków na ten okres stypendialny.
2. W przypadku gdy odbędzie się więcej niż jedno posiedzenie komisji ekspertów,
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn liczby posiedzeń, w których
członek komisji ekspertów brał udział, oraz ilorazu kwoty wynagrodzenia za ocenę
wniosków, o którym mowa w ust. 1, i liczby wszystkich posiedzeń komisji ekspertów.
Potwierdzeniem obecności na posiedzeniu komisji ekspertów jest podpis członka komisji
ekspertów na liście obecności.
10
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest płatne na wskazany przez członka
komisji ekspertów rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, w terminie 14 dni od dnia przekazania Dyrektorowi Centrum przez
przewodniczącego komisji ekspertów protokołu z ostatniego posiedzenia komisji ekspertów.
§ 27. 1. Komisja ekspertów wydaje opinie o wnioskach w formie uchwał.
2. Uchwały komisji ekspertów są podejmowane w drodze uzgodnienia i są podpisywane
przez członków komisji ekspertów obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt uchwały może
być, z inicjatywy przewodniczącego komisji ekspertów, poddany głosowaniu. Uchwały są
podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a w przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji ekspertów.
4. Członek komisji ekspertów, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do
protokołu umotywowane zdanie odrębne.
§ 28. 1. Protokolant sporządza protokół z posiedzenia komisji ekspertów, który podpisują
członkowie komisji ekspertów obecni na posiedzeniu. Uchwały komisji ekspertów stanowią
załączniki do protokołu.
2. Protokół z posiedzenia komisji ekspertów przewodniczący komisji ekspertów
przekazuje niezwłocznie Dyrektorowi Centrum.
Rozdział 5
Przyznanie albo odmowa przyznania stypendium
§ 29. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie przyznania albo odmowy przyznania
stypendium Dyrektor Centrum może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie, w
wyznaczonym terminie, wyjaśnień i informacji dotyczących wniosku.
§ 30. 1. Dyrektor Centrum:
1) przyznaje stypendium w wysokości zaproponowanej przez komisję ekspertów;
2) odmawia przyznania stypendium.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor Centrum może wprowadzić
zmiany do zawartego we wniosku programu stypendium, planu wydatków lub harmonogramu
prac, występując do stypendysty z zaproszeniem do negocjacji. Stypendysta może wówczas
zrezygnować z przyznanego stypendium.
§ 31. 1. Rozstrzygnięcie Dyrektora Centrum w sprawie przyznania albo odmowy
przyznania stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
2. W terminie 7 dni od dnia przyznania stypendium:
11
1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum publikuje się
rozstrzygnięcie Dyrektora Centrum w sprawie przyznania albo odmowy przyznania
stypendium;
2) przekazuje się stypendyście powiadomienie o przyznaniu stypendium.
3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przekazuje się w formie pisemnej, a ich
kopie przekazuje się równolegle w formie elektronicznej w formacie .pdf na zawarty we
wniosku adres poczty elektronicznej stypendysty albo wnioskodawcy, podając w tytule
korespondencji dopisek w brzmieniu, o którym mowa w § 11 ust. 1.
§ 32. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum zamieszcza się
wykaz stypendystów wraz z kwotą przyznanego stypendium.
§ 33. 1. Stypendysta jest zobowiązany do ustalenia, w porozumieniu z upoważnionym
pracownikiem Centrum, ostatecznej wersji:
1) programu stypendium – planu pracy w okresie pobierania stypendium;
2) planu wydatków pokrywanych ze stypendium;
3) harmonogramu realizacji programu stypendium
- chyba że nie zachodzi potrzeba ich zmiany w stosunku do przedłożenia zawartego we
wniosku.
2. Zaktualizowane wersje dokumentów, o których mowa w ust. 1, opracowane z
zachowaniem układu wynikającego ze wzoru wniosku, przekazuje się w terminie 15 dni od
dnia przekazania, w formie elektronicznej w formacie .pdf na zawarty we wniosku adres
poczty elektronicznej stypendysty, kopii powiadomienia o przyznaniu stypendium. Stanowią
one integralną część umowy o przyznanie stypendium.
3. Bezskuteczny upływ terminu, o którym w ust. 2 zdanie pierwsze, uważa się za
rezygnację z przyznanego stypendium.
§ 34. W razie przyznania stypendium w wysokości mniejszej niż wynikająca z wniosku,
stypendysta nie jest związany złożonym wnioskiem. Stypendysta może wówczas wystąpić do
Centrum z zaproszeniem do negocjacji w sprawie zmniejszenia zakresu zadań objętych
programem stypendium albo postanowić o rezygnacji z przyznanego stypendium.
Rozdział 6
Wysokość stypendium
§ 35. Centrum przyznaje stypendium, biorąc pod uwagę posiadane środki oraz
spodziewane przychody Centrum w okresie realizacji proponowanego programu stypendium.
§ 36. 1. Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty
35 000 zł.
12
2. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie
może przekroczyć kwoty:
1) 6500 zł, a w uzasadnionych przypadkach 8000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje
jeden miesiąc albo dwa miesiące;
2) 5000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden semestr;
3) 3880 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.
§ 37. 1. Stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
z tytułu przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.
zm.2)).
2.. Centrum jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest obowiązane do
poboru zaliczki na ten podatek, zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Stypendysta jest obowiązany do złożenia zeznania według ustalonego wzoru, o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, chyba że przepisy odrębne stanowią
inaczej.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli co innego wynika z przepisów szczególnych, w
tym postanowień umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
§ 38. Termin i sposób płatności stypendium określa umowa o przyznanie stypendium.
§ 39. 1. Kwota przyznanego stypendium nie podlega zmianie w okresie realizacji
programu stypendium.
2. W uzasadnionych przypadkach, nie później niż na dwa miesiące przez terminem
zakończenia realizacji programu stypendium, można wystąpić, na podstawie § 10 ust. 2
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w
sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia
w stosunkach polsko-rosyjskich, o zwiększenie kwoty stypendium, składając wniosek w
formie pisemnej.
§ 40. 1. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 39 ust. 2,
Dyrektor Centrum rozstrzyga o:
1) zwiększeniu kwoty przyznanego stypendium i określa kwotę tego zwiększenia;
2) odmawia zwiększenia kwoty przyznanego stypendium.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278,
1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567,
598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933,
978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932,
1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780, 823, 929, 1010 i 1206.
2)
13
2. Do sytuacji, o której mowa w ust. 1, przepisy § 30 ust. 2, § 31 i 32 stosuje się
odpowiednio.
§ 41. 1. W razie przyznania stypendium w formie świadczenia miesięcznego, stypendysta
może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyznaniu stypendium,
wystąpić z wnioskiem o wypłatę kwoty przyznanego stypendium jednorazowo.
2. W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Centrum
rozstrzyga o formie wypłaty kwoty przyznanego stypendium. Do powiadomienia o
rozstrzygnięciu Dyrektora Centrum, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepis § 31
ust. 3 stosuje się.
3. Bieg terminu, o którym mowa w § 33 ust. 2, ulega zawieszeniu do dnia przekazania
kopii powiadomienia Dyrektora Centrum, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, w formie
elektronicznej w formacie .pdf na zawarty we wniosku adres poczty elektronicznej
stypendysty.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli stypendium zostało przyznane na okres
stypendialny, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1.
§ 42. Przychody uzyskane od kwoty stypendium jako korzyści uboczne przysługują
stypendyście.
Rozdział 7
Umowa o przyznanie stypendium
§ 43. 1. Podstawę wypłaty stypendium stanowi umowa o przyznanie stypendium, o której
mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10
października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz
dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.
2. Wzór umowy o przyznanie stypendium publikuje się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Centrum.
§ 44. 1. Projekt umowy o przyznanie stypendium przekazuje się stypendyście za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Po uzupełnieniu otrzymanego projektu umowy o przyznanie stypendium stypendysta
przekazuje do Centrum trzy podpisane egzemplarze tej umowy w formie pisemnej, podpisane
przez stypendystę. Przepis § 15 stosuje się.
3. Umowa o przyznanie stypendium jest zawarta w chwili i miejscu jej podpisania przez
Centrum.
4. Jeden egzemplarz umowy o przyznaniu stypendium przeznaczony dla stypendysty.
Egzemplarz ten przekazuje się na adres stypendysty wskazany we wniosku, chyba że
stypendysta zażąda przekazania go na innych adres.
14
§ 45. 1. Dopuszcza się możliwość ustalenia innego trybu podpisania umowy o przyznanie
stypendium.
2. Stypendysta jest zobowiązany do podpisania umowy o przyznanie stypendium w czasie
i miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Centrum, jeżeli o podpisaniu umowy w tym trybie
postanowi Dyrektor Centrum.
§ 46. Stypendysta jest zobowiązany do zamieszczania w publikacjach powstałych w
związku z realizacją programu stypendium wzmianki, że powstała ona przy wsparciu
finansowych Centrum.
Rozdział 8
Sprawozdawczość i kontrola
§ 47. 1. Bieżące wyniki realizacji programu stypendium oraz sprawozdania z wykonania
programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium składa się w formie pisemnej,
a ich kopie przekazuje się równolegle w formie elektronicznej. Przepis § 11 stosuje się.
1a. Do przekazania żądania przedstawienia bieżących wyników realizacji programu
stypendium przepis § 31 ust. 3 stosuje się.
2. Okresowe sprawozdanie z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania
kwoty stypendium, składa się w terminie 7 dni po upływie:
1) drugiego tygodnia wykonywania programu stypendium, jeżeli okres stypendialny
obejmuje jeden miesiąc;
2) pierwszego miesiąca wykonywania programu stypendium, jeżeli okres stypendialny
obejmuje dwa miesiące;
3) drugiego miesiąca semestru zimowego albo semestru letniego, jeżeli okres stypendialny
obejmuje jeden semestr;
4) semestru zimowego, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.
3. Końcowe sprawozdanie z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania
kwoty stypendium składa się w terminie 30 dni od ostatniego dnia wykonywania programu
stypendium.
4. Wzór okresowego i końcowego sprawozdania z wykonania programu stypendium oraz
z wykorzystania kwoty stypendium stanowi załącznik do umowy o przyznanie stypendium.
§ 47a. 1. W razie wątpliwości dotyczących bieżących wyników realizacji programu
stypendium stypendysta jest obowiązany, w wyznaczonym terminie, udzielić dodatkowych
informacji i wyjaśnień dotyczących tych wyników.
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące bieżących wyników realizacji programu
stypendium, o których mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej, a ich kopie przekazuje
się równolegle w formie elektronicznej. Przepis § 11 stosuje się.
15
§ 48. 1. Oceny sprawozdania z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania
kwoty stypendium dokonuje się w terminie 30 dni od jego otrzymania.
2. W razie wątpliwości dotyczących sprawozdania z wykonania programu stypendium
oraz z wykorzystania kwoty stypendium stypendysta jest obowiązany, w wyznaczonym
terminie:
1) udzielić dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących tego sprawozdania;
2) wprowadzenia stosownych uzupełnień lub korekt do tego sprawozdania i przekazania jego
poprawionej wersji.
3. Poprawione sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się w formie
pisemnej, a ich kopie przekazuje się równolegle w formie elektronicznej. Przepis § 11 stosuje
się.
§ 48a. 1. Stypendysta może zostać wezwany do stawienia się w wyznaczonym miejscu i
czasie w celu udzielenia dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących:
3) bieżących wyników realizacji programu stypendium, w razie wątpliwości dotyczących
tych wyników;
4) sprawozdania z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty
stypendium, w razie wątpliwości dotyczących tego sprawozdania.
2. Datę, godzinę i miejsce stawienia się w celu udzielenia dodatkowych informacji i
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, wskazuje się w wezwaniu. Do przekazania tego
wezwania przepis § 31 ust. 3 stosuje się.
3. Czynności związane z udzieleniem dodatkowych informacji i wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1, dokonuje się w budynku siedziby Centrum (ul. Jasna 14/16A, 00-041
Warszawa), chyba że okoliczności lub ważny interes stypendysty przemawiają za
dokonaniem ich w innym miejscu.
§ 48b. Jeżeli osobiste stawiennictwo stypendysty jest niemożliwe z powodu choroby lub
innej niedającej się pokonać przeszkody, dodatkowe informacje i wyjaśnienia, o których
mowa § 48a ust. 1, mogą być udzielone w miejscu jego pobytu lub przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.
§ 48c. Centrum nie zwraca kosztów związanych udzieleniem dodatkowych informacji i
wyjaśnień, o których mowa w § 48a ust. 1, o czym stypendystę informuje się w wezwaniu.
Dotyczy to w szczególności kosztów osobistego stawiennictwa stypendysty.
§ 49. Bieg terminu, o którym mowa w § 48 ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia:
1) otrzymania dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących sprawozdania z wykonania
programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium, w przypadku, o którym
mowa w § 48 ust. 2 pkt 1;
16
2) otrzymania poprawionego sprawozdania z wykonania programu stypendium oraz z
wykorzystania kwoty stypendium, w przypadku, o którym mowa w § 48 ust. 2 pkt 2;
3) złożenia dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących, w przypadku, o którym mowa
w § 48a ust. 1 pkt 2.
§ 50. 1. Dyrektor Centrum zatwierdza sprawozdanie z wykonania programu stypendium
oraz z wykorzystania kwoty stypendium, jeżeli nie stwierdzono:
1)
rozbieżności pomiędzy przedstawionym we wniosku albo zaktualizowanym w trybie, o
którym mowa w § 33 ust. 1, a wykonanym programem stypendium, planem wydatków
pokrywanych ze stypendium oraz harmonogramem realizacji programu stypendium;
2)
innych niż określone w pkt 1 istotnych uchybień mających wpływ na realizację
zobowiązań określonych w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i
inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich, lub w umowie o przyznanie stypendium.
2. Dyrektor Centrum odmawia zatwierdzenia sprawozdania z wykonania programu
stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium, jeżeli stwierdzono uchybienia, o
których mowa w ust. 1, a stypendysta:
1) nie udzielił, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących tego sprawozdania albo
złożone wyjaśnienia potwierdzają wątpliwości dotyczące tego sprawozdania;
2) nie przekazał, w wyznaczonym terminie, poprawionego sprawozdania albo poprawione
sprawozdania budzi wątpliwości.
3. O rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się stypendystę. Przepis § 31
ust. 3 stosuje się.
§ 51. Rozstrzygnięcie Dyrektora Centrum w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ma
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 52. Centrum może dokonywać kontroli:
1) rozliczenia stypendiów;
2) wykonania umowy o przyznanie stypendium.
§ 53. 1. W ramach kontroli wykonania umowy o przyznanie stypendium Centrum może
wezwać stypendystę do przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji i
wyjaśnień.
2. Jeżeli stypendysta nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnień i
informacji, Dyrektor Centrum dokonuje kontroli wykonania umowy o przyznanie stypendium
na podstawie posiadanych informacji.
Rozdział 9
17
Pozbawienie stypendium
§ 54. 1. Przyczyną pozbawienia stypendium na podstawie w § 12 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie
stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w
stosunkach polsko-rosyjskich może być w szczególności:
1)
zaprzestanie przez stypendystę prowadzenia działalności naukowej w okresie pobierania
stypendium;
2)
nieprzedstawienie w określonym terminie okresowego sprawozdania z wykonania
programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium;
2a)
nieudzielenie w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień
dotyczących bieżących wyników realizacji programu stypendium, o których mowa w §
47a ust. 1;
2b)
nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie poprawionego sprawozdania z wykonania
programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium, w przypadku, o których
mowa w § 48 ust. 2 pkt 2;
3)
złożenie umotywowanego oświadczenie o rezygnacji ze stypendium.
2. W przypadku stypendystów będących uczestnikami studiów doktoranckich lub
równorzędnych przyczyną pozbawienia stypendium, niezależnie od przyczyn wymienionych
w ust. 1, może być w szczególności:
1) utrata status doktoranta lub równorzędnego;
2) zmiana kierunku studiów doktoranckich lub równorzędnych;
3) wystąpienie, w związku z przygotowaniem pracy doktorskiej, okoliczności niezgodnych z
przepisami prawa.
§ 55. 1. Dyrektor Centrum, zawiadamiając, na podstawie w § 12 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie
stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w
stosunkach polsko-rosyjskich, o pozbawieniu stypendium:
1) występuje z żądaniem zwrotu pobranego stypendium, w przypadku stypendium
przyznanego w formie ustalonej kwoty wypłacanej jednorazowo;
2) wstrzymuje wypłatę kolejnych rat stypendium i występuje z żądaniem zwrotu dotychczas
pobranych rat stypendium, w przypadku stypendium przyznanego w formie świadczenia
miesięcznego przyznanego na czas określony.
2. Kwota nienależnie otrzymanego stypendium podlega zwrotowi wraz z odsetkami
ustawowymi, liczonymi od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 1
18
lub 2 i ust. 2, do dnia zwrotu stypendium na rachunek bankowy Centrum, którego numer jest
wskazany w umowie o przyznanie stypendium.
3. Jeśli stypendysta przerwał realizację zobowiązań określonych w § 10 ust. 1
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w
sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia
w stosunkach polsko-rosyjskich, lub w umowie o przyznanie stypendium w związku ze
zdarzeniami losowymi, Centrum może odstąpić od żądania zwrotu pobranego stypendium.
§ 56. 1. Dyrektor Centrum umarza z urzędu należności finansowe z tytułu zwrotu
stypendium albo zwrotu pobranych rat stypendium, jeżeli nastąpi jedna z następujących
przesłanek:
1) stypendysta zmarł;
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności lub postępowanie
egzekucyjne okaże się nieskuteczne.
2. Dyrektor Centrum, na uzasadniony wniosek stypendysty, może umorzyć należność
finansową z tytułu zwrotu stypendium w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub
rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od
stypendysty.
3. Spłata należności finansowej z tytułu zwrotu stypendium odroczonej lub rozłożonej na
raty następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum a stypendystą.
Rozdział 10
Bezskuteczne zakończenie postępowania w sprawie przyznania stypendium
§ 57. 1. Postępowanie w sprawie przyznania stypendium kończy się bez przyznania
stypendium, jeżeli:
1) nie wpłynął żaden wniosek;
2) wszystkie złożone wnioski zawierają braki formalne.
2. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie przyznania stypendium bez
przyznania stypendium publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Centrum.
Rozdział 11
Archiwizowanie dokumentów
§ 58. 1. Wniosek przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym wydano rozstrzygnięcie o przyznaniu albo odmowie
przyznania stypendium.
19
2. Bieżące wyniki realizacji programu stypendium oraz sprawozdanie z wykonania
programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium przechowuje się przez okres
10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zostało ono złożone do
Centrum.
3. Dyrektor Centrum rozstrzyga o postępowaniu z wnioskiem i sprawozdaniem z
wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium po upływie
okresów, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 59. Uchwały komisji ekspertów oraz rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum o przyznaniu
albo odmowie przyznania stypendium przechowuje się przez czas nieoznaczony.
§ 60. Stypendysta jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej
realizacji zobowiązań określonych w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za
osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich, lub w umowie o przyznanie stypendium przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia
roku następującego po roku, w którym zakończono realizację programu stypendium.
Rozdział 12
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 61. 1. Wnioski dotyczące przyznania stypendium na okres stypendialny rozpoczynający
się w roku akademickim 2012/2013 składa się w terminie do dnia 30 marca 2012 r.
1a. Termin, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli wniosek dotyczący
przyznania stypendium na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim
2012/2013 wpłynął do Centrum do dnia 13 kwietnia 2012 r., a jego kopia, przekazana w
sposób, o którym mowa w § 11 ust. 2, wpłynęła do Centrum do dnia 30 marca 2012 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) zawiadomienie o naborze wniosków podaje się do publicznej wiadomości w okresie od
dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu do dnia 30 marca 2012 r.;
2) komisja ekspertów opiniuje wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;
3) Dyrektor Centrum przyznaje albo odmawia przyznania stypendium w terminie do dnia 15
maja 2012 r.;
4) zaktualizowane wersje dokumentów, o których mowa w § 33 ust. 1, opracowane z
zachowaniem układu wynikającego ze wzoru wniosku, przekazuje się w terminie 7 dni od
dnia przekazania, w formie elektronicznej w formacie .pdf na zawarty we wniosku adres
poczty elektronicznej stypendysty, kopii powiadomienia o przyznaniu stypendium.
§ 62. Wzór umowy o przyznanie stypendium publikuje się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Centrum w terminie dnia 30 marca 2012 r.
20
Download