Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert 5.2016 z dn. 20

advertisement
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert 5.2016 z dn. 20.05.2016 r.
…………………………………
.........................................
Pieczęć Wykonawcy
Miejscowość i data
F.H.U. MEDEX Wojciech Woźniak
Ul. Sienkiewicza 126
42-583 Bobrowniki
WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert przedstawiam ofertę na realizację (zaznaczyć X
właściwe zadanie)
a) Zadanie 1 Układu trzech instalacji mielenia na sucho w układzie zamkniętym (z recyklem) z młynem
elektromagnetycznym zgodnym z wymaganiami dyrektywy ATEX o średnicy komory roboczej
200mm i transportem materiału realizowanym pneumatycznie wraz z instalacją i odbiorem
ostatecznym u Kupującego, uruchomieniem testowym oraz pełną dokumentacją i szkoleniem z
zakresu obsługi. Zespół tych urządzeń stanowił będzie jeden z bloków zintegrowanej technologii
produkcji wysokojakościowych paliw i kompozytów węglowych oraz będzie trwale zintegrowany z
obiektem buforowo-procesowym tworząc zintegrowany jednolity, monolityczny ciąg
technologiczny.
b) Zadanie 2 Układu urządzeń zgodnych z wymaganiami dyrektywy ATEX tj. buforów na pył węglowy, układu
zobojętniania środowiska gazowego dla procesu mielenia węgla z jednoczesną produkcją ciepła dla
potrzeb suszarni zainstalowanych w obiekcie procesowo-buforowym wraz z instalacją trwale
zintegrowaną z obiektem buforowo-procesowym tworząc zintegrowany jednolity, monolityczny ciąg
technologiczny i odbiorem ostatecznym u Kupującego, uruchomieniem testowym oraz pełną
dokumentacją i szkoleniem z zakresu obsługi oraz będzie trwale zintegrowany z obiektem
buforowo-procesowym tworząc zintegrowany jednolity, monolityczny ciąg technologiczny.
Innowacyjnego układu urządzeń umożliwiających zbudowanie ciągu mielenia i klasyfikacji z
rekonfigurowalnym zestawem młynów elektromagnetycznych zgodnych z wymaganiami dyrektywy
ATEX wraz z niezbędną instalacją transportu i separacji, układem buforowania oraz układem
zobojętniania i dostarczania ciepła będący nierozłączną częścią zintegrowanej technologii produkcji
wysokojakościowych paliw i kompozytów węglowych, trwale zintegrowany z obiektem buforowoprocesowym tworząc zintegrowany jednolity, monolityczny ciąg technologiczny wraz z instalacją i
odbiorem ostatecznym u Kupującego, uruchomieniem testowym oraz pełną dokumentacją i
szkoleniem z zakresu obsługi.
, o dofinansowanie, którego Zamawiający ubiega się w ramach „Poddziałania — 1.1.1. Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Działanie — 1.1.
Projekty B+R przedsiębiorstw. Oś priorytetowa — I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego — Inteligentny Rozwój 2014-2020 z
udziałem środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Oferuję wykonanie realizacji zamówienia zadania nr 1 Zamawiającego w cenie równej:
Netto: …………………………………………………….…………………………..
zł,
słownie:………………………………………….…………………………………
……
Brutto (Netto + VAT): ……...…………………………………………………….…. zł,
słownie:…...…………………………………………………......................................
....
Oferuję wykonanie realizacji zamówienia zadania nr 2 Zamawiającego w cenie równej:
Netto: …………………………………………………….…………………………..
zł,
słownie:………………………………………….…………………………………
……
Brutto (Netto + VAT): ……...…………………………………………………….…. zł,
słownie:…...…………………………………………………......................................
....
Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zaproszeniu do składania ofert i
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia.
Niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 180 dni od dnia jej złożenia.
W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez
F.H.U. MEDEX Wojciech Woźniak.
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
Imię…………………………………………………………..
Nazwisko………………..........................................................
tel. ……………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………..
.........................................
(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, data)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ
Niniejszym oświadczam/-y, że w chwili złożenia niniejszej oferty nie występują czynniki mogące prowadzić
do konfliktu interesów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza oferta.
W szczególności oświadczam/-y, że brak jest powiązań kapitałowych lub osobowych między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, tj. naszą firmą składającą ofertę na
realizację zamówienia, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
.........................................
(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, data)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE AKCEPTACJI
WARUNKOWEGO CHARAKTERU REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
Niniejszym oświadczam/-y, że w chwili złożenia niniejszej oferty deklarujemy gotowość zawarcia
Umowy na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z jej wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
Zaproszenia do składania ofert, która to Umowa jest warunkowa, to znaczy, zgodnie z par. 4 ust. 1
wzoru Umowy, „Wszelkie wynikające z Umowy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
będą wobec Zamawiającego wiążące pod warunkiem, że Zamawiający uzyskał na realizację projektu
dofinansowanie, gdzie uzyskanie dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą ZINTEGROWANA
TECHNOLOGIA PRODUKCJI WYSOKOJAKOŚCIOWYCH PALIW I KOMPOZYTÓW
WĘGLOWYCH w ramach: „Poddziałanie — 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa. Działanie — 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Oś
priorytetowa — I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu
Operacyjnego — Inteligentny Rozwój 2014-2020 z udziałem środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.
.........................................
(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, data)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE AKCEPTACJI
REGULAMINU KONKURSU W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INTELIGENTY ROZWÓJ 2014-2020, OŚ
PRIORYTETOWA I. WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA, DZIAŁANIE 1.1. PROJEKTY B+R
PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIA 1.1.1. BADANIA
PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA
Niniejszym oświadczam/-y, że w chwili złożenia niniejszej oferty akceptujemy regulamin konkursu w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia
prac B+R przez przedsiębiorstwa,
działanie 1.1.
Projekty B+R przedsiębiorstwa, poddziałanie
1.1.1.Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zgodnie z zapisami
którego przedmiot zamówienia może być realizowany.
.........................................
(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, data)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Niniejszym oświadczamy, że:
............................................................................................................................................................
/nazwa i adres firmy/
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny,
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
.........................................
(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, data)
Download