(Microsoft PowerPoint - ECiUL_wyk\263ad_4 [tryb zgodno\234ci])

advertisement
Elementy cyfrowe i układy
logiczne
Wykład 4
Legenda
Podział układów logicznych
Układy cyfrowe, układy scalone
Synteza logiczna
Układy TTL, CMOS
2
1
Podział układów
Układy logiczne
sekwencyjne
kombinacyjne
n
.
.
.
Układ
kombinacyjny
.
.
.
m
?
3
Hierarchia projektowa
bloki
Symbol układu
Źródło: Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów
4
2
Hierarchia - diagram
bloki elementarne
(ang. primitive blocks)
A to też?
5
Źródło: Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów
Projektowanie – metoda
zstępująca (ang. top down)
synteza ręczna
Informacja o ograniczeniach związanych z
kosztami, szybkością pracy, możliwością
ponownego wykorzystania bloków
Podział na bloki
synteza automatyczna
Funkcja układu określona za pomocą
tekstu lub języka opisu sprzętu (HDL)
Projekt logiczny
6
3
Synteza „ręczna”
Kombinacyjny układ logiczny otrzymujemy łącząc bramki
(elementarne układy logiczne). Synteza układu kombinacyjnego może
być podzielona na następujące etapy:
Określenie funkcji logicznej rozpatrywanego problemu
Minimalizacja funkcji logicznej
Sporządzenie schematu układu logicznego realizującego
zminimalizowaną funkcję logiczną
Weryfikacja schematu układu logicznego
7
Projektowanie wspomagane komputerowo
(CAD – computer-aided design)
Narzędzia do graficznego
wprowadzania schematów
(ang. schematic capture)
Biblioteki symboli
graficznych bloków
elementarnych i
Modele umożliwiające
funkcjonalnych
zweryfikowanie działania i
zależności czasowych
poszczególnych bloków
Symulator logiczny
Programy
do
syntezy
logicznej
Optymalizacja
projektów
generowanych
automatycznie na
podstawie
specyfikacji w
HDL
8
4
Synteza logiczna
Opis układu w
języku HDL
Ograniczenia projektowe:
elektronika, szybkość pracy
i powierzchnia układu
Biblioteka
technologii
Translacja
Reprezentacja
pośrednia
Optymalizacja
wstępna
ustalenie wspólnych
fragmentów opisu
logicznego
połączenia bramek
i elementów
bloki logiczne i ich
połączenia
Optymalizacja
właściwa
Wybór technologii
realizacji
Lista połączeń (ang. netlist)
zastępowanie
AND, OR, NOT
bramkami z danej
technologii
9
Źródło: na podstawie „Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów”
Układ cyfrowy
Układ cyfrowy – układ skonstruowany
z układów scalonych
10
5
Układ scalony
Układ scalony – (ang. intergrated circuit, chip)
(potocznie: kość, kostka) – kawałek krzemowej płytki
półprzewodnikowej,
zminiaturyzowany
układ
elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku
do setek milionów podstawowych elementów
elektronicznych, takich jak tranzystory, diody,
rezystory, kondensatory.
Zwykle zamknięty w hermetycznej obudowie –
szklanej, metalowej, ceramicznej lub wykonanej z
tworzywa sztucznego, a połączenia zewnętrzne są
wyprowadzona poza obudowę.
11
Układ i struktura
Półprzewodnikowy układ scalony – układ
scalony, którego elementy są wykonane w
objętości
i
na
powierzchni
podłoża
krzemowego.
Struktura półprzewodnikowa – tranzystor,
dioda lub półprzewodnikowy układ scalony bez
obudowy.
12
6
Podział układów scalonych
Ze względu na sposób wykonania rozróżnia się układy:
• monolityczne, w których wszystkie elementy wykonane są w
monokrystalicznej strukturze półprzewodnika
• hybrydowe - na płytki wykonane z izolatora nanoszone są
warstwy przewodnika oraz materiału rezystywnego, które
następnie są wytrawiane, tworząc układ połączeń elektrycznych
oraz rezystory. Do tak utworzonych połączeń dołącza się
indywidualne, miniaturowe elementy elektroniczne (w tym
układy monolityczne).
Ze względu na grubość warstw rozróżnia się układy:
• cienkowarstwowe (warstwy ok. 2 mikrometrów)
• grubowarstwowe (warstwy od 5 do 50 mikrometrów)
13
Podział układów scalonych
Większość stosowanych obecnie układów
scalonych jest wykonana w technologii
monolitycznej.
14
7
Podział układów scalonych
• W układach monolitycznych praktycznie wszystkie elementy wykonuje
się jako tranzystory, odpowiednio tylko przyłączając ich końcówki,
dlatego też często mówi się o gęstości upakowania tranzystorów na mm2.
• W dominującej obecnie technologii wytwarzania monolitycznych
układów scalonych (technologia CMOS) często używanym wskaźnikiem
technicznego zawansowania procesu oraz gęstości upakowania
elementów układów scalonych jest minimalna długość bramki
tranzystora wyrażona w mikrometrach lub nanometrach.
• Im mniejsza jest "liczba technologii”, tym upakowanie tranzystorów oraz
ich szybkość działania jest większe.
• W najnowszych technologiach, w których m.in. produkowane są
procesory firm Intel i AMD, minimalna długość bramki wynosi 45nm.
15
Podział ze względu na stopień
scalenia
• małej skali integracji (SSI – small scale of integration)
liczba bramek jest zwykle mniejsza od 10 i ograniczona liczbą dostępnych
zacisków zewnętrznych
• średniej skali integracji (MSI – medium scale of integr.)
około 10-100 bramek w jednej obudowie
• dużej skali integracji (LSI – large scale of integration)
od 100 do kilku tysięcy bramek; małe procesory, małe pamięci, moduły
programowalne
• wielkiej skali integracji (VLSI – very large scale of int.)
od kilku tysięcy do dziesiątek milionów bramek; mikroprocesory, cyfrowe
procesory sygnałowe
• ultrawielkiej skali integracji (ULSI – ultra large scale of
integration)
16
8
Technologie wytwarzania
• TTL (Transistor-Transistor Logic) – oznacza
technologię, w której do budowy pojedynczego
obwodu logicznego stosuje się wiele tranzystorów
scalonych w jeden układ. Większość układów
TTL ma czternasto- lub szesnastonóżkową
obudowę typu DIL.
• CMOS
(Complementary
Metal
Oxide
Semiconductor) –stosuje się dwa komplementarne
tranzystory polowe MOS; tylko jeden z nich może
być w stanie przewodzenia.
17
Klasy układów cyfrowych
• TTL (Transistor – Transistor - Logic) – układy TTL,
• ECL (Emiter – Coupled Logic) – układy o sprzężeniu
emiterowym,
• MOS (Metal – Oxide - Semiconductor) – układy MOS,
• CMOS
(Complementary
MOS)
–
układy
komplementarne MOS,
• BiCMOS (Bipolar CMOS) – układy ,,mieszane”,
bipolarne CMOS,
• I2L (Integrated Injection Logic) – układy iniekcyjne,
• CTD (Charge Transfer Device) – układy o sprzężeniu
ładunkowym,
18
• GaAs MESFET – układy GaAs.
9
Czas życia różnych technologii
• Układy TTL ustępują miejsca nowszym technologiom
CMOS i BiCMOS, zwłaszcza niskonapięciowym (LV –
19
Low Voltage)
Parametry
• Obciążalność wejściowa bramki
określa liczbę dostępnych wejść bramki, często ograniczona do nie
więcej niż 4 lub 5
• Obciążalność wyjściowa bramki
określa liczbę wejść bramki, które można dołączyć do wyjścia
danej bramki
• Margines zakłóceń
Maksymalne zewnętrzne napięcie, które
niepożądanych zmian na wyjściu układu
nie
spowoduje
• Opóźnienie propagacji
czas przeniesienia sygnału wejściowego na wyjście układu
• Moc rozpraszania
określana przez moc pobieraną ze źródła i traconą przez bramkę
20
10
Obciążalność wejściowa
21
Obciążalność wyjściowa
Każde wejście bramki sterowanej stanowi obciążenie
wyjścia bramki sterującej, mierzone w standardowych
jednostkach
Przykład: Obliczyć obciążenie 4-wejściowej bramki NAND jeżeli
jej wyjście jest połączone z następującymi wejściami bramek:
4-wejściowy NOR – 0,8 standardowego obciążenia
3-wejściowy NAND – 1,0 standardowego obciążenia
inwerter – 1,0 standardowego obciążenia
Suma standardowych
obciążeń sterowanych przez
bramkę
tpd = 0,07 + 0,021 * SL [ns]
tpd = 0,07 + 0,021 * (0,80+1,00+1,00) = 129 ns
22
11
Opóźnienie propagacji
czas propagacji
sygnału do stanu
niskiego na wyjściu
czas propagacji
sygnału
(opóźnienie)
czas propagacji
sygnału do stanu
wysokiego na wyjściu
23
Źródło: na podstawie „Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów”
Modele opóźnień
• Opóźnienie transportowe (ang. transport delay – TD)
zmiana sygnału wyjściowego stanowiąca odpowiedź na
zmianę sygnału wejściowego pojawia się po
określonym opóźnieniu propagacji.
• Opóźnienie inercyjne (ang. inertial delay – ID)
podobne do TD, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana
wejścia powodowałaby konieczność zmiany stanu na
wyjściu dwukrotnie w przedziale czasu mniejszym niż
tzw. czas pochłaniania (ang. rejection time), wówczas
pierwsza z tych zmian nigdy nie wystąpi na wyjściu.
24
12
Modele opóźnień
Opóźnienie
propagacji
Czas
pochłaniania
25
Źródło: „Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów”
Układy TTL
• Układy TTL (Transistor-Transistor Logic) zbudowane
z bipolarnych tranzystorów, są zasilane napięciem
stałym 5 V.
• Sygnał TTL jest niski (logiczne "0"), gdy potencjał ma
wartość od 0 V do 0,8 V w odniesieniu do masy,
wysoki (logiczna "1") przy wartości potencjału między
2 a 5 V.
• Większość współcześnie produkowanych układów TTL
jest oparta na diodach Schottky'ego, a nie na
tranzystorach i powinna być raczej zaliczana do DTL
(Diode-Transistor Logic).
26
13
Odmiany układów TTL
• L (Low power) – wersja o małym poborze mocy, ale wolniejsza
od standardowej; nigdy nie zyskała popularności, gdyż została
niemal natychmiast zastąpiona układami CMOS serii 4000.
• H (High speed) – wersja szybsza od standardowej, ale o
większym poborze mocy niż standardowa. Większą szybkość
uzyskano przez zastosowanie 2x mniejszych rezystorów, co
spowodowało szybsze przełączanie tranzystorów.
• S (Schottky) – odmiana szybka, której tranzystory zawierają
dodatkową diodę Schottky’ego włączoną równolegle do złącza
kolektor-baza i zabezpieczającą tranzystor przed nasyceniem, co
powoduje dużo szybsze przechodzenie tranzystora ze stanu
przewodzenia do zatkania.
27
Odmiany układów TTL
• AS (Advanced Schottky) – ulepszona seria S,
charakteryzuje się jeszcze większą szybkością
działania.
• LS (Low power Schottky) – wersja S o znacznie
niższym poborze prądu, zbliżonym do standardowej
bramki; główna seria układów TTL, stosowana w
większości zastosowań.
• ALS (Advanced Low power Schottky) –
unowocześniona seria LS, z mniejszym poborem mocy.
• F (Fast) – nowoczesna, najszybsza seria TTL.
28
14
Częstotliwości graniczne układów
cyfrowych
S– bardzo szybka (Schottky)
LS- małej mocy, bardzo szybka
(Low power Schottky)
F– bardzo bardzo szybka (Fast)
AS– ulepszona, bardzo szybka
(Advanced Schottky)
ALS- ulepszona małej mocy,
bardzo szybka
(Advanced Low power Schottky)
29
Odmiany układów
• Układy w technologii CMOS produkowane są zgodnie
końcówkowo z TTL, o takich samych oznaczeniach,
wyróżniane literami C, AC, HCT, HC itp., np.:
74HC00.
• Dodatkowo układy CMOS HCT mają takie same
poziomy stanów logicznych jak TTL, przez co można
je łączyć ze sobą.
Układy TTL mają większy pobór prądu niż układy
wykonane w technologii CMOS
Układy TTL są szybsze od układów CMOS
30
15
Oznaczenia układów CMOS
Przykład: HCA712S34
Pierwsza litera oznaczenia określa sposób wykonania
według następujących reguł:
U - układ półprzewodnikowy, monolityczny, bipolarny,
H - układ hybrydowy,
M - układ półprzewodnikowy, monolityczny, unipolarny.
Druga litera oznaczenia określa rodzaj ogólnej funkcji
układu scalonego:
C - układy cyfrowe,
L - układy analogowe,
R - inne układy scalone.
31
Oznaczenia układów scalonych
Trzecia litera określa przeznaczenie układu scalonego:
A - do zastosowań specjalnych,
Y - do zastosowań profesjonalnych,
T - do zastosowań profesjonalnych o podwyższonej
niezawodności,
Q - do zastosowań specjalnych o podwyższonej
niezawodności,
X - prototypowe, doświadczalne lub na zamówienia.
brak litery do zastosowań w sprzęcie powszechnego
użytku.
32
16
Oznaczenia układów scalonych
Pierwsza cyfra określa zakres dopuszczalnej temperatury
otoczenia podczas pracy w °C:
4 - od -55 do +85
5 - od -35 do +125
6 - od -40 do +85
7 - od 0 do +70
8 - od -25 do +85
33
Oznaczenia układów scalonych
Druga, trzecia, czwarta lub piąta cyfra stanowią liczbę
porządkową określającą dany typ układu.
Po drugiej cyfrze w oznaczeniach monolitycznych
cyfrowych układów scalonych mogą być wprowadzone
litery określające serię układu:
H - seria szybka,
S - seria bardzo szybka,
brak litery - seria standardowa
34
17
Zakłócenia w systemie cyfrowym
• Zakłóceniami nazywamy niepożądane sygnały elektryczne
występujące na połączeniach w systemie.
• Powstają na wskutek przełączania bramek, a przenoszone są
poprzez promieniowanie elektromagnetyczne albo przez związane
z przełączaniem fluktuacje napięcia zasilającego.
• Źródło zakłóceń może być poza systemem.
• Układy cyfrowe muszą być niewrażliwe na zakłócenia o pewnym
poziomie i powinny pracować poprawnie przy ich występowaniu.
• Margines zakłóceń jest wartością zakłóceń, które nie powodują
błędnej pracy elementów systemu. Jest to dopuszczalna wartość
napięcia zakłóceń, wyznaczona z różnicy odpowiednich
gwarantowanych wartości napięć wyjściowych bramki i
akceptowanych dla danych stanów logicznych wartości stanów
35
wejściowych.
Źródła zakłóceń
•
•
•
•
•
napięcia zasilającego,
uziemieniowe,
przesłuchowe w liniach transmisyjnych,
odbiciowe w liniach transmisyjnych,
zewnętrzne.
36
18
Marginesy zakłóceń
Marginesy zakłóceń wskazują, jaki poziom zakłóceń nie spowoduje
błędnego odczytu sygnału wejściowego w najgorszym przypadku.
ULI max -ULO max
UHO min -UHI min
CMOS
UDD = + 5 V
- margines zakłóceń stanu niskiego
- margines zakłóceń stanu wysokiego
ULO
ULI
UHO
UHI
0
1
2
3
4
stany wyjściowe
stany wejściowe
5
37
Napięcia progowe i odporność na
zakłócenia
38
19
Poziomy napięć układów TTL
• Wartości gwarantowane poziomów napięć logicznych na wejściu i
wyjściu układów TTL, UT – próg przełączania bramki
39
Charakterystyki przejściowe
bramek TTL
40
20
Parametry układów CMOS i TTL
41
Zakresy typowych napięć rodziny
CMOS
42
21
Podstawowe układy TTL
43
7400: 4x 2-wejściowe bramki NAND
44
22
7402: 4x 2-wejściowe bramki NOR
45
7404: 6 x inwerter
46
23
7408: 4x 2-wejściowe bramki AND
47
7410: 3x 3-wejściowe bramki NAND
48
24
7411: 3x 3-wejściowe bramki AND
49
7430: 1x 8-wejściowa bramka NAND
50
25
Koniec
Dziękuję za uwagę
51
26
Download