Wykład nr. V

advertisement
1
Dr Galina Cariowa
Legenda
 Podział układów logicznych
Narzędzia projektowania układów cyfrowych:
a) hierarchia projektowa;
b) projektowanie metodą zstępującą;
c) narzędzia komputerowego wspomagania
projektowania;
d) języki opisu sprzętu;
e) synteza logiczna.
 Układy cyfrowe, układy scalone
 Parametry technologiczne realizacji układu
 Układy TTL, CMOS
2
Podział układów
3
Układ kombinacyjny
Układem kombinacyjnym nazywamy taki układ
cyfrowy, w którym stan wejść jednoznacznie
określa stan wyjść układu.
Skład układu kombinacyjnego:
zmienne wejściowe,
zmienne wyjściowe,
bramki logiczne,
połączenia między tymi elementami.
Układ kombinacyjny może być określony za pomocą:
1) tablicy prawdy;
2) m funkcji boolowskich- po jednej dla każdej zmiennej
wyjściowej.
4
Przykłady układów kombinacyjnych
1. Najprostszym przykładem układu
kombinacyjnego są bramki logiczne.
2. Bloki kombinacyjne:
sumatory,
komparatory,
dekodery,
kodery,
multipleksery,
demultipleksery.
5
Układ sekwencyjny
Układem sekwencyjnym nazywamy taki układ
cyfrowy, w którym stan wyjść zależy od stanu
wejść oraz od poprzednich stanów układu.
Układy sekwencyjne zawierają elementy,
które zapamiętują wartości bitowe
(zatrzaski, przerzutniki).
6
Metody projektowania
układów logicznych:
Projektowanie hierarchiczne
Zstępująca metoda projektowania
7
Projektowanie hierarchiczne
 Złożony system cyfrowy może zawierać
miliony połączonych bramek.
Złożony system nie może być
projektowany przez łączenie
pojedynczych bramek.
Projektowanie układów kombinacyjnych
jest oparte na zasadzie „dziel i rządź”.
8
Hierarchia projektowa
Układ jest dzielony na kawałki (bloki).
Bloki są łączone w taki sposób, że tworzą układ.
Funkcje tych bloków oraz ich interfejsy
są dokładnie zdefiniowane.
Układ utworzony z połączonych ze sobą
bloków jest zgodny ze specyfikacją układu.
Ten proces może być powtórzony
w razie potrzeby.
9
Hierarchia projektowa
Blok EXOR
Blok 3-wejściowej
funkcji kontroli
nieparzystości
Przy przemieszczaniu w dół z wyższego poziomu symbole są
zastępowane schematami, które reprezentują implementację
10
danego symbolu.
Hierarchia projektowa
(drzewiasta)
Strukturę hierarchii można przedstawić
zaznaczania wzajemnych połączeń.
bez
Rozpoczynając od bloku najwyższego poziomu
łączymy z nim każdy z bloków niższego
poziomu, z których jest zbudowany.
11
Hierarchia - diagram
tylko jedna kopia
każdego układu
„Liście” tego drzewa stanowią bramki NAND
(bramki podstawowe).
12
Zalety stosowania hierarchii
1. Uzyskujemy uproszczoną reprezentację
złożonego układu
(zamiast 32 bloków NAND w schemacie
układu tylko 10 symboli użytych w hierarchii).
2. Hierarchia mogłaby kończyć się na blokach
EXOR, które mogą być uważane za bloki
predefiniowane (oznaczone symbolami, lecz
nie schematami logicznymi, ich funkcje można
zdefiniować przy użyciu programu lub
opisu, który służy jako model).
3. Możliwość wielokrotnego wykorzystania bloków.
13
Projektowanie-metoda zstępująca
(ang. top down) „z góry na dół”
14
Synteza ręczna
Synteza układu kombinacyjnego może być
podzielona na następujące etapy:
 Określenie funkcji logicznej rozpatrywanego problemu.
Minimalizacja funkcji logicznej.
Sporządzenie schematu układu logicznego
realizującego zminimalizowaną funkcję logiczną.
Weryfikacja schematu układu logicznego.
15
Projektowanie wspomagane
komputerowo
(CAD – computer - aided design)
16
Struktura procesu projektowania na
wysokim poziomie, zawierająca etapy
syntezy logicznej.
17
Układ cyfrowy
Układ cyfrowy- układ skonstruowany z
układów scalonych.
Pierwszy układ
scalony
zbudował Jack
Kilby z Texas
w roku 1958, za
co otrzymał
nagrodę Nobla
z fizyki w 2000.
18
Układ cyfrowy
19
Układy scalony
Układ scalony – (ang.
intergrated circuit, chip) –
kawałek krzemowej płytki
półprzewodnikowej,
zawierający w swym wnętrzu
od kilku do setek milionów
podstawowych elementów
elektronicznych, takich jak
tranzystory, diody, rezystory,
kondensatory.
Zwykle zamknięty w
hermetycznej obudowie –
szklanej, metalowej,
ceramicznej lub wykonanej z
20
tworzywa sztucznego.
Układy scalony
Z zewnątrz układ scalony
przypomina małą kostkę z
wyprowadzonymi metalowymi
końcówkami, do których
doprowadzamy lub z których
pobieramy sygnały
elektryczne.
Wewnątrz układu scalonego
wyprowadzenia są połączone
z małą płytką silikonową, na
której utworzono strukturę
elektroniczną złożoną z setek
lub tysięcy tranzystorów.
21
Układy scalony
Zaciski (nóżki) każdego
układu scalonego są
odpowiednio numerowane.
Na obudowie znajduje się małe
wycięcie lub mała dziurka.
Układ ustawiamy nóżkami w dół
tak, aby wcięcie na obudowie
znalazło się po stronie lewej.
Wtedy numeracja nóżek
rozpoczyna się od lewego
dolnego rogu i biegnie wokół
układu scalonego.
22
Podział układów scalonych
Ze względu na sposób wykonania rozróżnia się układy:
• monolityczne, w których wszystkie elementy wykonane są w
monokrystalicznej strukturze półprzewodnika;
• hybrydowe, w których na płytki wykonane z izolatora
nanoszone są warstwy przewodnika oraz materiału
rezystywnego, które następnie są wytrawiane.
Ze względu na grubość warstw rozróżnia się układy:
• cienkowarstwowe (warstwy ok. 2 mikrometrów);
• grubowarstwowe (warstwy od 5 do 50 mikrometrów).
1m  1mikrometr  106 m
23
Układy scalone
Większość stosowanych obecnie
układów scalonych jest wykonana w
technologii monolitycznej.
W układach monolitycznych wszystkie
elementy wykonuje się jako tranzystory.
gęstość upakowania tranzystorów na mm. kw.
24
Układy monolityczne
 W dominującej obecnie technologii wytwarzania
monolitycznych układów scalonych CMOS
wskaźnikiem gęstości upakowania jest minimalna
długość bramki tranzystora wyrażona w
mikrometrach lub nanometrach.
W najnowszych technologiach minimalna
długość bramki wynosi 45nm.
9
1nm  1nanometr  10 m
Im mniejsza jest "liczba technologii”,
tym upakowanie tranzystorów oraz
ich szybkość działania jest większe.
25
Podział układów ze względu
na stopień scalenia
Malej skali integracji (SSI – small scale of integration)
liczba bramek <10 i ograniczona liczbą dostępnych zacisków wewnętrznych
Średniej skali integracji (MSI – medium scale of integr.)
około 10 – 100 bramek w jednej obudowie
Dużej skali integracji (LSI – large scale of integr.)
od 100 do kilku tysięcy bramek:
małe procesory, małe pamięci, moduły programowalne.
Wielkiej skali integracji (VLSI – very large scale of int.)
od kilku tysięcy do dziesiątek milionów bramek:
mikroprocesory, cyfrowe procesory analogowe.
Ultrawielkiej skali integracji (ULSI – ultra large
scale of integration )
26
Układy scalone
Cyfrowe układy scalone są wytwarzane w dwu
zasadniczych odmianach aplikacyjnych –
układy uniwersalne i układy specjalizowane
(ASIC – Application Specific Integrated Circts).
Pierwsze z nich są produkowane we wszystkich
stopniach scalenia do uniwersalnych zastosowań.
Układy grupy ASIC są natomiast wyłącznie układami
LSI i VLSI.
Umożliwiają one zmniejszenie rozmiarów, mocy strat i
27
kosztu projektowanych urządzeń.
Parametry technologiczne
realizacji układu:
28
Parametry technologiczne
realizacji układu:
Wyjścia bramek można łączyć z wejściami innych
` bramek logicznych.
 W ten sposób powstaje sieć logiczna realizująca
złożoną funkcję logiczną.
 Samych wyjść nie wolno ze sobą łączyć, ponieważ
prowadzi to do zwarcia i w konsekwencji do
uszkodzenia bramki.
29
Obciążalność wejściowa
30
Obciążalność wyjściowa
 Każde wejście bramki dołączone do wyjścia innej bramki
pobiera z niej pewien prąd elektryczny.
 Wyjścia bramek mogą dostarczyć tylko określoną ilość
prądu. Wynika z tego, iż do typowego wyjścia można
podłączyć ograniczoną ilość wejść innych bramek.
 Parametr ten nosi nazwę obciążalności wyjścia bramki.
 Zwykle przyjmuje się go na poziomie 10 dla zwykłych
bramek TTL oraz 30 dla bramek o zwiększonej mocy
wyjściowej.
31
Obciążalność wyjściowa
Obciążalności wyjściowej bramki nie należy
przekraczać, gdyż może to spowodować niestabilność
sieci logicznej, a nawet spalenie niektórych jej
elementów.
Do bramek CMOS reguła ta się nie odnosi, ponieważ
pobierają one bardzo mały prąd wejściowy - mówimy, iż
posiadają dużą oporność wejściową.
32
Obciążalność wyjściowa.
Pomiar obciążalności wyjściowej.
Jeden ze sposobów pomiaru polega na
zastosowaniu obciążenia standardowego.
Każde wejście bramki sterowanej stanowi
obciążenie wyjścia bramki sterującej, mierzone
w standardowych jednostkach.
33
Obciążalność wyjściowa
Rzeczywista obciążalność wyjściowa bramki,
określona za pomocą obciążeń standardowych, ma
wpływ na czas propagacji bramki.
Przykład: Obliczyć opóźnienie 4-wejściowej bramki NAND
jeżeli jej wyjście jest połączone z następującymi wejściami
bramek:
4-wejsciowy NOR – 0,8 standardowego obciążenia
3-wejsciowy NAND – 1,0 standardowego obciążenia
inwerter – 1,0 standardowego obciążenia
opóźnienie standardowego
stałe opóżnienie obciążenia
t pd  0,07  0,021  SLns 
liczba obciążeń
standardowych na wyjściu
t pd  0,07  0,021  (0,80  1,00  1,00)  0,129ns
(SL - suma standardowych obciążeń sterowanych przez bramkę)
34
Obciążalność wyjściowa
W trakcie etapu procesu projektowego
związanego z wyborem technologii realizacji
zarówno obciążalność wejściowa jak i wyjściowa
muszą być określane..
Bramki o obciążalności wejściowej (wyjściowej)
większej od dopuszczalnej w danej technologii
mogą być zaimplementowane za pomocą większej
liczby bramek.
35
Opóźnienie propagacji
 Napięcie na wyjściu nie zmienia się
natychmiast po zmianie poziomu napięć
wejściowych, lecz po pewnym czasie typowo po 10 ns.
 Jest to spowodowane tym, iż tranzystory
wewnątrz bramki muszą się odpowiednio
po przełączać, a to wymaga czasu.
36
Opóźnienie propagacji
 Czas propagacji bramki logicznej określa po
jakim czasie od zmiany napięć wejściowych
ustali się napięcie na wyjściu.
 Im mniejszy czas propagacji, tym szybciej może
pracować bramka.
 Czas propagacji dla sieci logicznej jest sumą
czasów propagacji bramek, poprzez które
przechodzi kolejno sygnał logiczny.
37
Opóźnienie propagacji ( dla inwertera)
Sposób określenia czasu opóźnienia propagacji:
38
Modele opóźnień
Czas pochłaniania ma ściśle określoną wartość, nie
mniejszą niż czas propagacji i często mu równą.
39
Modele opóźnień
A
B
A B:
Bez opóźnienia
(ND)
Z opóźnieniem
transportowym(TD)
a b
c d e
Z opóźnieniem
inercyjnym (ID)
0
2
4
6
8
10
12
14
16 Time (ns)
Propagation Delay = 2.0 ns Rejection Time = 1 .0 ns
40
Klasy układów cyfrowych
I
41
Technologie
wytwarzania TTL
Najstarszą rodziną układów scalonych są układy TTL.
Skrót ten pochodzi od angielskiej nazwy
Transistor-Transistor-Logic
i oznacza technologię, w której do budowy
pojedynczego obwodu logicznego stosuje się wiele
tranzystorów bipolarnych w jeden układ.
Układy TTL są zasilane napięciem stałym 5v.
42
Układy TTL
Poziomy napięć i prądów wejścia i wyjścia
zdefiniowane przez standard.
Charakterystyczne parametry dla tej technologii:
 duży pobór prądu (około 10 mW na bramkę);
 mała prędkość (10 ns na bramkę);
 duża obciążalność wyjścia (możliwość
sterowania 10 bramek TTL).
43
Odmiany układów TTL
Technologia Pobór prądu Prędkość
TTL-L
mały
mała
TTL-S
bardzo duży
duża
TTL-H
duży
bardzo duża
TTL-LS
mały
duża
TTL-F
duży
ekstra duża
44
Odmiany układów TTL
 L (Low power) – wersja o małym poborze
mocy, ale wolniejsza od standardowej.
Nie zyskała popularności, natychmiast
zastąpiona układami CMOS serii 4000.
 S (Schottky) – odmiana szybka, której
tranzystory zawierają dodatkową diodę
Schottky’ego.
 H (High speed) - wersja szybsza od
standardowej, ale o większym poborze mocy
niż standardowa.
45
Odmiany układów TTL
 LS (Low power Schottky) – wersja S o znacznie
niższym poborze prądu, zbliżonym do
standardowej bramki. Główna seria układów
TTL, stosowana w większości zastosowań.
 F (Fast) – nowoczesna, najszybsza seria TTL.
46
Układy TTL
W praktyce inżynierskiej układy TTL są traktowane
jako układy uniwersalne.
Dzięki dużemu asortymentowi typów i wielu odmian
serii układy TTL dominują w zastosowaniach
sprzętowych, wykorzystujących układy SSI i MSI.
Konkurencyjne do nich są układy CMOS, a zwłaszcza
ich odmiany szybkie (HCMOS i ACL).
47
Technologie CMOS
(ang.
Complementar
Metal
Oxid- Silicium)
Symbol
C oznacza,
że bramki
wykonane
są
techniką komplementarną,
tzn. podstawowym elementem jest komplementarna
para tranzystorów unipolarnych MOS, których
podstawową cechą jest bardzo duża rezystancja
wejściowa.
Oznacza to, że jeden typ tranzystora przełączany jest
napięciem odpowiadającym 0 logicznemu na bramce,
drugi - przy napięciu odpowiadającym 1 logicznej.
Napięcie zasilania układów typu CMOS mieści się w
przedziale 5 ÷ 15 V.
48
Technologie CMOS
Poziomy napięć i prądów wejścia i wyjścia
zdefiniowane przez standard.
Charakterystyczne parametry dla tej technologii:
 Ultra mały pobór prądu;
 Stosunkowo duża prędkość;
 Stosunkowo duża obciążalność wyjścia dla
bramek CMOS (możliwość sterowania 1
bramki TTL - LS).
49
Odmiany układów CMOS
50
Oznaczenia układów CMOS
51
Oznaczenia układów CMOS
Przykład:
HCA712S34
Trzecia litera określa przeznaczenie układu
scalonego:
A - do zastosowań specjalnych,
Y - do zastosowań profesjonalnych,
T - do zastosowań profesjonalnych o podwyższonej
niezawodności,
Q - do zastosowań specjalnych o podwyższonej
niezawodności,
X - prototypowe, doświadczalne lub na zamówienia.
brak litery- do zastosowań w sprzęcie powszechnego użytku.
52
Oznaczenia układów CMOS
Przykład:
HCA712S34
Pierwsza cyfra określa zakres
dopuszczalnej temperatury
otoczenia podczas pracy w °C:
4 - od -55 do +85
5 - od -35 do +125
6 - od -40 do +85
7 - od 0 do +70
8 - od -25 do +85
53
Oznaczenia układów CMOS
Przykład:
HCA712S34
54
Zakłócenia w systemie cyfrowym
 Zakłóceniami nazywamy niepożądane sygnały elektryczne
występujące na połączeniach w systemie.
 Powstają na wskutek przełączania bramek, a przenoszone
są poprzez promieniowanie elektromagnetyczne.
 Źródło zakłóceń może być poza systemem.
 Układy cyfrowe muszą być niewrażliwe na zakłócenia o
pewnym poziomie i powinny pracować poprawnie przy ich
występowaniu.
 Margines zakłóceń jest wartością zakłóceń, które nie
powodują błędnej pracy elementów systemu. Jest to
dopuszczalna wartość napięcia zakłóceń, wyznaczona z
różnicy odpowiednich gwarantowanych wartości napięć
wyjściowych bramki i akceptowanych dla danych stanów
55
logicznych wartości stanów wejściowych.
Parametry układów CMOS i TTL
56
Podstawowe układy TTL. Seria 74xx.
Seria 74xx była jedną z najważniejszych
historycznie serii monolitycznych
układów scalonych.
 Oryginalną serię 74xx stanowiły układy
typu Transistor - Transistor Logic (TTL)
o napięciu zasilania 5V.
 Jako pierwsza do masowej produkcji
wprowadziła te układy firma Texas
Instruments w roku 1961.
57
7400: 4x 2-wejściowe bramki NAND
SN 7400 – jeden z pierwszych cyfrowych układów scalonych,
pierwotnie produkowany przez firmę Texas Instruments, wykonany
w technologii TTL. Zawiera cztery dwuwejściowe bramki
58
logiczne NAND. Jest to układ 14-nóżkowy.
7402: 4x2-wejściwe bramki NOR
SN 7402 – jeden z pierwszych cyfrowych układów scalonych zawierający
w swym wnętrzu cztery dwuwejściowe bramki NOR. Układ umieszczany
jest w obudowie o 14 wyprowadzeniach. W czasach dominacji technologii
TTL był to jeden z podstawowych elementów tworzących cyfrowe 59
układy elektroniczne.
7406: 6 x inwerter
7406 − 6−krotny inwerter z wysokonapięciowym
wyjściem (do +30V) typu otwarty kolektor. Obciążalność
każdej bramki wynosi dodatkowo 10 wejść TTL.
60
7408 : 4 x 2-wejściowe bramki AND
61
7410 : 3 x 3-wejściowe bramki NAND
62
7411 : 3 x 3-wejściowe bramki AND
63
7430 : 1 x 8-wejściowa bramka NAND
64
Seria 74XX
W okresie największej popularności układów
TTL, (lata 70. i 80.), seria ta obejmowała
ponad 300 pozycji katalogowych.
W późniejszych czasach część układów serii
74xx pojawiła się w seriach, wykonywanych w
technologiach TTL- LS (o obniżonym poborze
mocy) oraz TTL- S (o podwyższonej szybkości),
opartych o tranzystory Schottky’ego.
W latach 90. układy bipolarne TTL zaczęły
ustępować miejsca układom CMOS.
65
Seria 74XX
W obrębie danej serii, poszczególne układy scalone
mogły być łatwo łączone ze sobą bez dodatkowych
układów dopasowujących.
Było to dużym ułatwieniem dla projektantów, którzy
mogli skoncentrować się na logicznych aspektach
tworzonego układu.
Podczas łączenia układów z różnych serii, należy
dodatkowo rozważyć dopasowanie poziomów
napięć, szybkości pracy, oraz obciążalności wyjść.
66
Układy TTL.
Znane producenty układów z serii TTL :
PHilips
STMicroelectronocs
Fairchild
Texas Instruments
67
Układy TTL
W miarę upływu czasu pewne technologie stają się
przestarzałe i dlatego starzeją się technologicznie
również układy scalone.
Najświeższe serie TTL to: serie ALS, F i AS,
natomiast serie LS, S i w szczególności
standardowa (TTL) stają się już przestarzałe.
Układy TTL generalnie ustępują miejsca nowszym
technologiom CMOS i BiCMOS, zwłaszcza
niskonapięciowym (LV – Low Voltage).
68
Dziękuję
za uwagę
69
Download