DIAGNOSTYKA UKŁADÓW CYFROWYCH

advertisement
DIAGNOSTYKA UKŁADÓW CYFROWYCH.
HAZARD w układach cyfrowych
Spis treści
Wiadomości teoretyczne: ...................................................................................................... 2
Zasilanie ............................................................................................................................ 2
Nie używane elementy i nie używane wejścia elementów logicznych ............................. 2
Zwarcie wyjścia do masy .................................................................................................. 2
Zwarcie wyjścia do potencjału Ucc źródła zasilania.......................................................... 3
Hazard statyczny: .............................................................................................................. 3
Bramka NAND .................................................................................................................. 5
Podstawowa bramka TTL 7400 ........................................................................................ 6
Badanie układu z przerwą w obwodzie zasilania .................................................................. 7
Brak masy .......................................................................................................................... 7
Brak połączenia z biegunem dodatnim źródła zasilania Ucc ............................................. 8
Badanie układów zawierających nie wykorzystane bramki.............................................. 9
Badanie bramek z nie używanymi wejściami (wejściami ‘w powietrzu’) ..................... 10
Badanie Bramek z wyjściem zwartym do masy.............................................................. 11
Pytania sprawdzające........................................................................................................... 13
Wiadomości teoretyczne:
Konstruowanie i uruchamianie układów cyfrowych związane jest często z koniecznością
wyszukania w zamontowanym układzie źródeł jego wadliwego działania. Przyczyną wadliwego
działania może być spowodowana błędami lub nieprzestrzeganiem określonych zasad projektowania i
konstruowania układów cyfrowych. Źródłem części z nich mogą być błędy montażu polegające na
niestarannym lutowaniu, powodującym brak kontaktu elektrycznego, co prowadzi do przerw w
przesyłaniu sygnałów, pozostawienia wejść i wyjść „w powietrzu”, braku zasilania, itp. W tym
ćwiczeniu zajmiemy się poznaniem metod i sposobów identyfikacji źródeł błędnego działania układów
cyfrowych na podstawie obserwowanych objawów ich wadliwego działania.
Zasilanie
Znamionowa wartość napięcia zasilania Ucc układów TTL wynosi 5V. Dopuszczalne zmiany
napięcia nie powinny być większe niż 5% wartości znamionowej. Napięcie zasilania Ucc układów
CMOS powinno mieć wartość z przedziału 3 – 5,5V. Dopuszczalne zmiany napięcia nie powinny być
większe niż 10% wartości Ucc.
Nie używane elementy i nie używane wejścia elementów logicznych
Wyjścia nie używanych elementów TTL zaleca się ustawić w stan wysoki H. Takie postępowanie
zmniejsza pobór prądu przez układ. Ponadto wyjścia takich elementów można wówczas używać (jako
źródeł) do ustawiania nie wykorzystywanych wyjść w stan wysoki.
Pozostawienie nigdzie nie dołączonych wejść elementów TTL powoduje zmniejszenie odporności
elementu logicznego na działanie zakłóceń, dlatego należy unikać takich sytuacji i stosować poniższe
zasady postępowania z nie używanymi wejściami:
1. Nie używane wejścia bramek NAND, AND należy dołączyć do napięcia Ucc. Można także
dołączyć je do wyjścia bramki nie używanej, którą należy tak sterować, aby ustawić ją w stan
wysoki.
2. Nie używane wejścia dowolnych bramek można połączyć z używanymi wejściami (tej samej
bramki), jeśli nie zostanie w ten sposób przekroczona dopuszczalna obciążalność układu
sterującego.
3. Nie wykorzystywane wejścia bramek OR, NOR należy łączyć do masy.
W odniesieniu do układów CMOS zasada ustawiania wyjść elementów logicznych w dany stan
(wysoki – H, niski – L) nie ma zastosowania, bowiem układy te pobierają jednakową (znikomą) moc w
obu stanach logicznych.
Nie używane wejścia elementów CMOS nie wolno pozostawić nigdzie nie dołączonych bo wówczas
napięcie wyjściowe ustala się w pobliżu napięcia przełączania. Bramka taka się wzbudza, pobiera
znaczny prąd i zakłóca pracę innych elementów.
Zwarcie wyjścia do masy
Połączenie wyjścia układu cyfrowego (bramki) z masą układu powoduje skutki zależne od stanu
wyjścia w chwili, w której dochodzi do stanu zwarcia. Jeżeli wyjście znajdowało się w stanie niskim L, to
zwarcie takiego wyjścia do masyw przypadku układów TTL obniży napięcie wyjściowe z wartości 0,2 –
0,5 V do zera i spowoduje nieznaczny wzrost prądu pobieranego przez układ.
Jeśli jednak element cyfrowy jest tak sterowany, że jego wyjście znajduje się w stanie wysokim H, to
skutki zwarcia takiego wyjścia do masy są już zauważalne. Maleje napięcie wyjściowe do zera i wzrasta
prąd wypływający z wyjścia. Prąd ten zwany prądem zwarciowym Ios, osiąga dużą (rzędu kilkudziesięciu
miliamperów) wartość. Stan taki nie grozi zniszczeniem układu, o ile dotyczy on tylko jednego
wyjścia układu scalonego. Zwarcie do masy większej liczby wyjść (znajdujących się w stanie H)
może doprowadzić do przegrzania i zniszczenia układu. Każde takie wyjście powoduje grzanie układu
mocą o wartości Ucc * Ios. Moce te sumują się i łatwo mogą przekroczyć dopuszczalną moc, jaka może
być tracona (zamieniana na ciepło) w jednym układzie.
W przypadku układów CMOS zwarcie do masy wyjścia znajdującego się w stanie niskim L,
nie spowoduje zauważalnych zmian napięcia i prądu.
Jeśli jednak element cyfrowy jest tak sterowany, że jego wyjście znajduje się w stanie
wysokim H, to skutki takiego zwarcia są identyczne jak w przypadku układów TTL.
Zwarcie wyjścia do potencjału Ucc źródła zasilania
Jeżeli wyjście znajduje się w stanie H połączymy z biegunem dodatnim Ucc napięcia
zasilającego, to nie spowoduje to istotnych skutków w pracy układu. Wystąpienie takiego połączenia
podczas, gdy wyjście to znajduje się w stanie L, prowadzi do dużego wzrostu prądu wpływającego do
tego wyjścia. Wartość tego prądu jest większa niż prąd zwarcia w układach TTL i podobna do prądu
zwarcia w układach CMOS. Ze względu na większe prądy (niż prądy zwarciowe) taki stan pracy jest
bardziej niebezpieczny dla układów cyfrowych i szybciej może doprowadzić do przegrzania układu.
Jednak przeważnie jest on dopuszczalny, jeżeli trwa zbyt długo.
Hazard statyczny:
Hazardem nazywamy błędne stany na wyjściach układów cyfrowych, powstające w stanach
przejściowych (przełączania) w wyniku nieidealnych właściwości używanych elementów. Jeśli źródłem
takiego błędnego stanu na wyjściu są nieidealne właściwości przełączające, to hazard taki nazywamy
statycznym, jeżeli transmisyjne, to dynamicznym. Wartość następującego wyrażenia bulowskiego
x
+ x jest zawsze równa 1. Jednak w rzeczywistym układzie (zbudowanym z bramek) na wyjściu tak
opisanego układu może pojawić się na krótko stan niski w chwili, gdy sygnał x będzie zmieniał swój stan.
Sytuacja będzie miała takie miejsce np. w układzie pokazanym na rys. 2.1. wówczas, gdy sygnały
wejściowe a = b = H a sygnał x będzie zmieniał swój stan. Przykład ten pokazuje jednocześnie
możliwość identyfikacji występowania hazardu statycznego na podstawie zakreślonej tablicy Karnaugha.
Hazard ma miejsce wtedy, gdy w takiej tablicy występują grupy (jedynek lub zer) sąsiadujące ze sobą. O
sąsiadowaniu mówimy jednak tylko wówczas, gdy grupy takie mają co najmniej jedną krawędź wspólną.
Grupy stykające się jedynie narożnikami nie są grupami sąsiadującymi.
Rys.1.1. Układ kombinacyjny z hazardem statycznym a)tablica Karnaugha; b) schemat układu; c)
przebiegi czasowe na wejściach i wyjściach bramki wyjśćiowej
Likwidacja hazardu polega na wprowadzeniu dodatkowej grupy (oczywiście nie będzie to już wówczas
postać minimalna takiej funkcji), zawierającej elementy sąsiadujących ze sobą grup. Ale jeżeli grupy ze
sobą sąsiadują, to zawsze będzie istniała możliwość wprowadzenia takiej dodatkowej grupy rys. 2.2.
Rys. 1.2. Likwidacja hazardu w układzie z rys. 1.1 a) zmodyfikowana tablica Karnaugha; b) układ
pozbawiony hazardu
Bramka NAND
Bramka NAND (nie i) jest układem o dwu lub większej liczbie wejść. Realizuje ona funkcję
negacji iloczynu zmiennych wejściowych rys. 1.3.
Rys 1.3. Tablica prawdy i symbol graficzny bramki NAND
Bramka ta jest funkcjonalnie pełna, bowiem stosując ją można zrealizować zarówno operację
iloczynu logicznego (AND) jak i operację negacji (NOT) – czyli zgodnie z wcześniejszymi wnioskami
dowolną funkcje logiczną.
Realizacja negacji przy użyciu bramki NAND rys. 1.4.
Realizacja iloczynu logicznego przy użyciu bramek NAND rys. 1.5.
Podstawowa bramka TTL 7400
Układ 7400 zawiera w swej obudowie cztery dwuwejściowe bramki NAND. Jest to układ 14nóżkowy. Po trzy (dwie wejściowe, jedna wyjściowa) nóżki na każdą z czterech bramek plus dwie na
doprowadzenie napięcia zasilajacego.
Schemat ideowy bramki rys. 1.6.
Badanie układu z przerwą w obwodzie zasilania
Brak masy
Zbadać zachowanie się bramki NAND (TTL, CMOS) przy braku połączenia z masą
doprowadzeń zasilających układ scalony zawierający badaną bramkę. Zmierzyć napięcie na jej
wyjściu przy różnych stanach wejść. Symbole badanych układów oraz uzyskane wyniki zanotować
w tabeli. Porównać zachowanie się bramki w przypadku braku przerwy w obwodzie zasilania.
Określić różnice w zachowaniu się bramki z przerwą i bez w obwodzie zasilania. Wskazać na te
objawy, które można uznać za charakterystyczne dla pracy z brakiem połączenia z masą.
Tabela 1
Brak połączenia z biegunem dodatnim źródła zasilania Ucc
Zbadać zachowanie się bramki NAND (TTL, CMOS) przy braku połączenia z biegunem
dodatnim Ucc doprowadzeń zasilających układ scalony zawierający badana bramkę. Zmierzyć
napięcie na jej wyjściu przy różnych stanach wejść. Symbole badanych układów oraz uzyskane
wyniki zanotować w tabeli. Porównać zachowanie się bramki w przypadku braku przerwy w
obwodzie zasilania.
Określić różnice w zachowaniu się bramki z przerwą i bez w obwodzie zasilania. Wskazać na te
objawy, które można uznać za charakterystyczne dla pracy z brakiem połączenia z biegunem dodatnim
Ucc.
Tabela 2
Badanie układów zawierających nie wykorzystane bramki
Zmierzyć prądy pobierane przez układy TTL i CMOS zawierające bramki NAND nie
wykorzystane, tzn. z wejściami i wyjściami ‘w powietrzu’. Zmienić liczbę bramek nie
wykorzystanych. Powtórzyć powyższe pomiary sterując tak wejściami wszystkich bramek, aby
ustawić wyjścia w stan H oraz w stan L. Symbole badanych układów oraz uzyskane wyniki
zanotować w tabeli.
Porównać otrzymane wyniki. Sformułować wnioski – określić zalecenia odnośnie do
postępowania z nie wykorzystywanymi bramkami TTL i CMOS.
Tabela 3
Badanie bramek z nie używanymi wejściami (wejściami ‘w powietrzu’)
Sprawdzić zachowanie się bramki (sporządzić tablicę prawdy) przy sterowaniu jej wejść,
podczas gdy co najmniej jedno z wejść pozostaje nigdzie nie dołączone. Zmierzyć napięcia na nie
używanych wejściach. Zaobserwować na oscyloskopie sygnał wyjściowy bramki. Pomiary wykonać
dla bramki TTL i CMOS.
Uzasadnić otrzymane wyniki pomiarów. Wskazać na różnice w zachowaniu się układów TTL i
CMOS. Sformułować zasady postępowania z nie używanymi wejściami układów TTL i CMOS.
Przykład tabeli, tablicy prawdy z wejściem ‘w powietrzu’
Schemat układu pomiarowego:
Badanie Bramek z wyjściem zwartym do masy.
Zmierzyć wyjściowy prąd w stanie zwarcia wyjścia bramki do masy. Bramkę sterować tak, aby
ustawić ją w stan L oraz H. Zmierzyć prąd pobierany przez układ scalony. Sprawdzić przez dotyk,
czy jest wyczuwalne grzanie się układu.
Porównać otrzymane wyniki w obu przypadkach sterowania bramki. Obliczyć moc traconą w
bramce. Porównać ją z dopuszczalnymi stratami mocy badanego układu.
3.5. Badanie bramek z wyjściem zwartym do potencjału Ucc źródła zasilania.
Zmierzyć wyjściowy prąd w stanie zwarcia wyjścia bramki do potencjału Ucc. Bramkę sterować
tak, aby ustawić ją w stan L oraz w stan H. Zmierzyć prąd pobierany przez układ scalony.
Porównać otrzymane wyniki w obu przypadkach sterowania bramki. Obliczyć moc traconą w bramce.
Porównać ją z dopuszczalnymi stratami mocy badanego układu.
3.6. Badanie układu kombinacyjnego z hazardem.
Zaprojektować prosty (trójwejściowy) układ kombinacyjny, w którym pojawi się hazard
statyczny. Określić stany wejść, przy których wystąpi zjawisko hazardu, gdy zmienimy stan
jednego (któregoś) z wejść. Narysować ten układ oraz go połączyć. Doprowadzić do określonego
wcześniej wejścia sygnał z generatora fali prostokątnej, a sygnał z wyjścia układu obserwować na
oscyloskopie. Wyodrębnić impuls będący wynikiem występowania hazardu.
Zlikwidować hazard i ponowić obserwacje oscyloskopowe, aby potwierdzić skuteczność
dokonanego zabiegu.
Narysować układ pozbawiony hazardu i zaznaczyć na nim obwód odpowiedzialny za likwidację
zjawiska hazardu. Uzasadnić jego działanie.
schemat pomiarowy układu z hazardem
Pytania sprawdzające
1. Jakie skutki powoduje brak połączenia układu scalonego z masą?
2. Jakie skutki powoduje brak połączenia układu scalonego z potencjałem Ucc?
3. Jakie napięcie występuje na nie używanym wejściu bramki TTL I CMOS ?
4. Jak zachowuje się bramka TTL i CMOS z nie używanymi wejściami? Uzasadnij odpowiedź w
obu przypadkach.
5. Określ zasady postępowania z nie używanymi bramkami TTL i CMOS.
6. Podaj przykład układu kombinacyjnego z hazardem. Wskaż sytuacje, w której może on
wystąpić. Podaj sposób jego likwidacji.
Download