uszlachetnianie sylabus 2015

advertisement
Kod przedmiotu
wypełnia rada programowa dla kierunku
Rok akad./semestr (zimowy, letni)
Semestr 4 (letni)
Nazwa przedmiotu
Wybrane
siewnego
Kierunek
Biotechnologia stosowana roślin
Typ studiów
studia stacjonarne I –ego stopnia
Rodzaj przedmiotu
Fakultatywny
Semestr studiów
4
zagadnienia
z
uszlachetniania
materiału
Punkty ECTS
Formy kształcenia
(wykłady/ćwiczenia/inne) - liczba godz.
wykłady 15
Prowadzący
Dr hab. inż. Hanna Szajsner,
Lewandowska, dr inż. Rafał Kuriata
Język
Polski,
Efekty kształcenia
Wiedza:
ćwiczenia 15
dr.
inż.
Sylwia
Student zna przepisy prawa oraz wzajemne
powiązania systemu prawa dotyczącego ochrony
roślin i obrotu materiałem rozmnożeniowym na
poziomie kraju i Unii Europejskiej; zna przepisy
fitosanitarne i zasady odpowiedzialności prawnej w
tym zakresie, ma wiedzę w zakresie podstawowych
praw ekonomii i funkcjonowaniu rynku rolnego, ma
podstawową wiedzę z zakresu genetyki, metod
hodowli roślin, biologii molekularnej, jakości
materiału siewnego i ich znaczenia w ochronie roślin.
Student posiada wiedzę o bioróżnorodności
środowiska przyrodniczego, jego kształtowaniu i
ochronie
przed
niekorzystnymi
czynnikami
abiotycznymi i biotycznymi.
BR_W04, BR_W11, BR_W14, BR_W05
Umiejętności:
Student pozyskuje informacje z literatury, baz
danych, interpretuje je i formułuje wnioski, umie
formułować i uzasadniać własne opinie; korzysta z
podstawowych baz wspomagania decyzji, potrafi w
podstawowym
zakresie
określić
wymagania
ważniejszych gatunków roślin uprawnych i
zaplanować technologię ich uprawy, dostrzega wpływ
ochrony roślin na środowisko; planując zabiegi
środkami ochrony roślin eliminuje lub istotnie
zmniejsza ryzyko ich stosowania.
BR_U03, BR_U05, BR_U08, BR_U09
Kompetencje społeczne:
Student rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania
przez całe życie w zakresie problematyki związanej z
ochroną roślin i środowiska, potrafi pracować
indywidualnie oraz w zespole, przyjmując w nim
różne role; stosuje się do przepisów prawa i
obowiązujących regulaminów dotyczących czynności
zawodowych,
ma
świadomość
wspólnej
odpowiedzialności za zadania realizowane w grupie,
potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy; przewiduje
skutki podejmowanej działalności, ma świadomość
ryzyka i odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ekonomiczne.
BR_K02, BR_K06, BR_K04
Wymagania wstępne
Treści kształcenia
Literatura
Genetyka i hodowla roślin, Botanika, Fizjologia roślin
Znaczenie i zadania produkcji nasiennej. Regulacje
prawne. Materiał siewny: rodzaje, ocena i obrót.
Przechowywanie
i
uszlachetnianie
materiału
siewnego
roślin
uprawnych.
Zachowanie
bioróżnorodności. Zasady kwalifikacji materiału
siewnego. Ocena zdrowotności i żywotności
materiału siewnego.
Michalik B., Weiner W. 2004.Wybrane zagadnienia z
nasiennictwa roślin ogrodniczych.
Duczmal K.W. 1993. Nasiennictwo ogrodnicze..
Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Duczmal K. W., Tucholska H. 2000. Nasiennictwo. Wyd.
PWRiL O/Poznań.
Malepszy S. (red) 2009. Biotechnologia roślin. Wyd.
Nauk. PWN Warszawa,
Michalik B.(red.) 2009. Hodowla roślin z elementami
genetyki i biotechnologii. Wyd.PWRiL, O/Poznań
Tarkowski Cz. 1999. Genetyka, hodowla roślin i
nasiennictwo. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie
Niemirowicz-Szczyt K. (red.) 1993. Hodowla roślin
warzywnych. Wyd. SGGW Warszawa
Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. 2004. Przewodnik do
ćwiczeń z nasiennictwa. Wyd. SGGW Warszawa.
Metody oceny
Wiedza
Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń i części wykładowej;
zasób wiedzy do zaliczenia 60%. Na ocenę przedmiotu
wpływa w 50% zaliczenie ćwiczeń i w 50% zaliczenie
wykładu
Umiejętności
Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Student potrafi
wyjaśnić podstawowe pojęcia genetyczne i hodowlane.
Rozumie potrzebę uszlachetniania nasion.
Kompetencje społeczne
Ocena efektów pracy w zespole.
Ukończenie kursu uświadamia studentowi potrzebę
doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz konieczność
wykorzystywania
zdobyczy
hodowli roślin i
biotechnologii w produkcji nasiennej.
Uwagi
Download