Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci

advertisement
Kardiologiczne zabiegi
interwencyjne u dzieci
Justyna Witek
SKN Kardiologii Dziecięcej
Klinika Kardiologii IP-CZD
Plan prezentacji:
1.
Kardiologia interwencyjna wczoraj i dziś
2.
Zabieg Rashkind’a – balonowa atrioseptostomia
3.
Zamykanie naczyń
4.
Zamykanie przecieków wewnątrzsercowych
5.
Walwuloplastyka balonowa
6.
Poszerzanie naczyń – plastyka balonowa i implantacja
stentów
7.
Kardiologia interwencyjna dziś i jutro
Kardiologia interwencyjna
wczoraj i dziś
Zamknięcie ASD Walwuloplastyka aortalna –
Lababidi 84’
– King 74’
Implantacja stentów
Kardiochir.
Kardiologia interwencyjna
Zamknięcie VSD
– Lock 87’
Balonowa
atrioseptostomia
– William
Rashkind 66’
Zamknięcie PDA –
Portsman 67’
Walwuloplastyka
płucna – Kan 80’
Angioplastyka
balonowa zwęż. cieśni
Ao – Singer 81’
Zabieg
Rashkind’a
Zamykanie naczyń
A.
B.
Sprężynki wewnątrznaczyniowe
ang. Coils
Amplatzer Duct Occluder (korek Amplatza)
Ogólne wskazania do
przezskórnej embolizacji
•
•
•
•
•
•
PDA
Kolaterale aortalno-płucne
stanowiące dodatkowe źródło
ukrwienia płuc, ale nie będące
głównym zaopatrzeniem
Resztkowe przecieki po chir./
interwencyjnym zamknięciu PDA
Przetoki tt. – żż. w płucach
Nieprawidłowe żż. – żż. połączenia
systemowo – płucne
Przetoki wieńcowe
Przeciwwskazania do
przezskórnej embolizacji
•
•
•
Kolaterale aortalno – płucne
stanowiące jedyne zaopatrzenie płuc
DA w wadach przewodozależnych
DA u pacjentów z utrwalonym
nadciśnieniem płucnym
PDA – Coils
przed
po
PDA – przezskórna embolizacja
Powikłania:
• Przemieszczenie sprężynki do tt. płucnych /
aorty i jej rozgałęzień
• Utrudnienie przepływu w lewej t. płucnej /
aorcie
• Hemoliza
• Uszkodzenie naczynia w miejscu wkłucia
Zamykanie przecieków
wewnątrzsercowych
A.
Amplatzer Septal
Occluder
•
•
B.
ASD
PFO
Amplatzer VSD
occluder
•
VSD
ASD II –
Amplatzer –
przed zabiegiem
ASD II – Amplatzer
Kalibracja
Uwalnianie Amplatzera
Amplatzer Septal Occluder
•
Kwas acetylosalicylowy stosowany po zabiegu
przez 6 miesięcy
•
Powikłania: nieprawidłowe ustawienie,
przemieszczenie, trudności z uwolnieniem,
zaburzenia rytmu, obturacja struktur serca ->
repozycja / usunięcie / zmiana wielkości /
rodzaju
Wskazania do przezskórnego
zamknięcia ASD i PFO
•
•
ASD istotny
hemodynamicznie o
akceptowanej anatomii
PFO
•
•
•
W prewencji udaru
niedokrwiennego
U nurków głębinowych
W szczególnych przyp. –
zamknięcie fenestracji po
operacji Fontana
Brak możliwości
przezskórnego zamknięcia ASD:
•
•
ASD typu zatoki wieńcowej
ASD I (typu pierwotnego)
Przeciwwskazanie:
•
ASD II towarzyszące
innym wadom serca
wymagającym lecz.
chir.
Wskazania do przezskórnego
zamknięcia VSD
•
•
VSD wrodzone mięśniowe
VSD wodzone okołobłoniaste
Walwuloplastyka balonowa
A.
Zastawki płucnej
B.
Zastawki aortalnej
Wskazania do przezskórnej
walwuloplastyki balonowej
•
•
•
•
Izolowane wady zastawkowe:
zwężenie zastawki płucnej,
wrodzone zwężenie zastawki
aortalnej
Nabyte zwężenie zastawki
dwudzielnej
Zwężenie zastawki płucnej
w z. Fallota z hipoplazją pnia i tt.
płucnych
Pooper. i pointerwencyjne
zwężenie zastawek
Przeciwwskazania do
przezskórnej walwuloplastyki
balonowej
•
•
•
•
Zwężenie zastawki aortalnej z istotną
jej niedomykalnością
Izolowane podzastawkowe zwężenie
płucne
Podaortalne zwężenie włóknistomięśniowe
Wrodzone nadzastawkowe zwężenie
aorty
przed
PS Walwuloplastyka
balonowa
balon
po
Przezskórne poszerzanie
naczyń - metody
Angioplastyka balonowa
B. Angioplastyka balonowa ->
implantacja stentów
C. Kilkukrotna angioplastyka balonowa
-> implantacja stentu, gdy będzie to
możliwe
A.
Wskazania do poszerzania
naczyń
•
•
•
•
•
•
•
•
Rekoarktacja aorty
Wrodzona CoA u pacjentów z
rozwiniętym krążeniem obocznym
Zwężenie aorty brzusznej
Zwężenia tt. płucnych
Zwężenie konduitu między prawą
komorą a pniem płucnym
PDA w wadach przewodozależnych
Zwężenie kolaterali aortalnopłucnych stanowiących jedyne
źródło przepływu płucnego
Zwężenia chirurgicznego
zespolenia systemowo-płucnego
Implantacja stentów
•
•
•
•
•
U dzieci starszych
Tylko stenty ulegające poszerzeniu
Restenoza w stencie -> balonowa redilatacja
stentu
ASA – przez 6 m-cy po zabiegu
Powikłania: pęknięcie, częściowe wypełnienie
balonika, zsunięcie, przemieszczenie stentu,
uszkodzenie ściany naczynia, tętniak aorty
CoA –
implantacja
stentu
przed
po
Kardiologia interwencyjna
dziś i jutro
•
•
•
•
•
Cewniki „balon w balonie” (cewniki BIB)
Stenty pokryte (covered stent)
Implantowanie zastawek zamontowanych na
stencie (Bonhoffer – pozycja płucna)
Leczenie hybrydowe – kardiochirurgia +
kardiologia interwencyjna (HLHS)
Terapia prenatalna (krytyczna SA, PS, stenty
do rest. ASD)
Kardiologia interwencyjna
KORZYŚCI






Mniej powikłań (+/-)
Możliwość uniknięcia
operacji w krążeniu
zewnątrzustrojowym
Nie pozostawia blizn
Nie wymaga
przetoczenia krwi
Krótka
rekonwalescencja
Mniejszy koszt (+/-)
OGRANICZENIA




Masa ciała
Ograniczenia
anatomiczne
Dostępność
doświadczonego zespołu
Dostępność
odpowiednich implantów
i cewników
Dziękuję za uwagę !
Bibliografia
1.
2.
3.
Kubicka K., Kawalec W., „Kardiologia dziecięca”, t 2,
PZWL 2003
Podolec P., Tracz W., Hoffman P., „Echokardiografia
praktyczna”, t 3, Medycyna Praktyczna 2005
„Postępy kardiologii interwencyjnej w leczeniu wad
układu krążenia” – Prof. dr hab. n. med. Jacek
Białkowski - http://www.sccs.pl/?act=317
Download