Presentation W6 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w

advertisement
W6. Modele strategii oparte na kooperacji z innymi firmami
Prof Stefan Markowski
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie
Maj 2015





Strategii oparte na kooperacji z innymi firmami
Globalizacja produkcji, podział pracy i handel światowy
Przedsiębiorstwa/korporacje międzynarodowe i
transnarodowe
Strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Międzynarodowe fuzje i przejęcia firm
Literatura
◦ Sigismund Huff i inni, r. 7-8
Kilka rysunków w tym wykładzie pochodzi z książki Zbigniewa Pierścionka Zarządzanie
strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. 2, PWN, Warszawa, 2011(odnośnik: Pierścionek, rys
xx).



Z punktu widzenia zarzadzania strategicznego firmami
komercyjnymi:
◦ znaczenie granic państwowych maleje
◦ perspektywa strategiczna globalna: między- i transnarodowa
◦ czynniki produkcji takie jak kapitał i technologia są już
bardzo zglobalizowane i mobilne
◦ praca ludzka coraz bardziej się globalizuje, szczególnie
ta oparta o wysoki stopień kapitału ludzkiego
Strategiczna kooperacja z innymi firmami powinna być
analizowane w kontekście międzynarodowym,
szczególnie w kontekście takich form
międzynarodowych jak UE
Zaczniemy jednak od bardziej ogólnego podejścia do
współpracy i powiazań miedzy firmami

Normalne transakcje handlowe
Umowy długoterminowe
Łańcuchy dostaw i sieci wartości

Sojusze i „miękkie” formy partnerstwa





◦ Powiazania pionowe
◦ Przepływy wiedzy i kompetencji miedzy organizacjami
◦ Dominacja łańcuchów dostaw przez firmy duże raczej niż
szczególnie kompetentne
◦ Ograniczanie konkurencji często nielegalne
◦ Podstawa jest zaufanie i reputacja
◦ Formy i podstawy prawne często bardzo niejasne
Spółki kapitałowe (joint venture)
Przejęcia i wchłonięcia
Bariery wejściowe i wyjściowe w branżach/przemysłach
◦ Transakcyjne koszty „utopione” jako determinanta wejść i
wyjść

Dywersyfikacja
◦ Rozwój poprzez proliferacje zróżnicowanych jednostek
organizacyjnych produkujących produkty
pokrewne/powiązane lub niepokrewne/niepowiązane
◦ Jednostki te mogą operować w różnych
dziedzinach/branżach przemysłu (np., Nestle, żywność,
wyroby czekoladowe, kawa, napoje)
◦ Istotna jest synergia procesów produkcyjnych i
organizacyjnych raczej niż produktów końcowych: główne
obszary kompetencji (wiedza firmy jako całości, która jest
podstawa synergii miedzy jednostkami produkcyjnymi)
◦ Synergia w zakupie materiałów
◦ Firmy zdywersyfikowane musza mieć przynajmniej
elementy synergii finansowej – inaczej są kandydatami do
podziału lub zbytu
◦ Jeśli nie ma synergii to po co być razem?

Metody wejścia na rynek:
Eksport
Umowa licencyjna
Umowy offsetowe
Franczyza (franchising) - forma licencji działalności
usługowej wg. Wzoru narzuconego franczyzobiorcy przez
franczyzodawcę
◦ Spółka kapitałowa (joint venture)
◦ Spółka zależna (subsidiary)
◦
◦
◦
◦

Różnice kulturowe w powiazaniach
międzynarodowych i międzyregionalnych







Produkcja i handel coraz bardziej przekraczają granice
państwowe
Międzynarodowy podział pracy jest dość
zglobalizowany jak długo istnieje wymiana handlowa
(nawet bez przepływów czynników produkcji)
Rynki międzynarodowe raczej niż krajowe dominują
wymianę międzynarodową
Przepływy kapitału: inwestycji bezpośrednich i
portfelowych
Przepływy siły roboczej: migracje tymczasowe, kapitał
ludzki
Przepływy technologii: w formie zmaterializowanej
(maszyny, produkty), jako wiedzy i łącznie z kapitałem
ludzkim
“Fragmentaryzacja” produkcji i handlu: rosnący podział
pracy i międzynarodowy handel częściami i
podzespołami








Atrakcyjność krajów: atuty gospodarki jako
lokalizacji dla międzynarodowych firm
Kraje “platformy eksportowe” (np., Irlandia)
Konkurencja miedzy narodowymi “platformami”:
mobilność czynników produkcji i “siły przyciągania”
Konkurencyjność międzynarodowa i globalna
Produkty globalne i malejące bariery handlowe i
(np., taryfy celne) – globalna oferta produktowa
Marketing międzynarodowy
Aglomeracja działalności – sieciowość działalności
Korzyści skali i zakresu (economies of scale and
scope)






Korporacje wielonarodowe (filie, jednostki zależne i
stowarzyszone)
Korporacje międzynarodowe/globalne (rosnące
rozproszenie)
Korporacje ponad/trans-narodowe (suwerenność
korporacyjna a narodowa)
Możliwości arbitrażu zasobów
Integracja produktów i sieci produkcyjno-nabywcze
Ilość korporacji międzynarodowych ?
◦ Szacunek bardzo ogólny: 75000 dużych firm i 800000 filii
w 2005
Cechy korporacji
międzynarodowych
Strukturalne
Procesowe
Rozproszenie
Wiedza
Kompleksowość
Specjalizacja
Sieciowość
Integracja
Arbitraż
Elastyczność
Strategie Rozwoju
Asortyment (Scope)
Rozwój produktu
Dywersyfikacja
Penetracja rynku
Rozwój rynku
Wielkość/skala produkcji
(scale)
Strategie Penetracji Rynku Globalnego
Produkcja tania (Lean)
Strategia globalna
Str. Transnarodowa
(mass customisation)
Str. międzynarodowa
Str wielonarodowa
Dostosowalność produkcji (tailoring)
Pierścionek, tab 18
Sposoby wejścia
Własność
Duża
Częściowa
Mała
Fuzje
Filie
Wspólne
przedsięwzięcia
Inwestycje
strategiczne
Franchising
Licencje
Dostawy
obiektów pod
klucz
Montownie
Eksport produktów
Wykupy
Poddostawcy
Pierścionek, rys42
Pierścionek, rys 44
Pierścionek, rys 45
Pierścionek, rys 59
Pierścionek, rys 60
Pierścionek, rys 61
Pierścionek, rys 62
Download