Własna firma

advertisement
WŁASNA FIRMA
–
ILUZJA CZY RZECZYWISTOŚĆ
dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz
PLAN PREZENTACJI

Przedmiotem
niniejszej
następujące zagadnienia:
prezentacji
 Przedsiębiorczość;
 Rodzaje
przedsiębiorstw według różnych kryteriów;
 Formy opodatkowania;
 Mój pomysł na biznes – część warsztatowa.
są
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
CO TO JEST?

„pogoń za okazjami bez uwzględnienia ograniczeń stwarzanych przez zasoby
obecnie kontrolowane”
(Timmons 1999)

„Przedsiębiorczość to chęć i zdolność do podejmowania różnych zadań,
zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i handlu; pomysłowość, zaradność, obrotność,
operatywność ”
(Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999, s. 769)

„działanie obejmujące identyfikację, ocenę oraz eksploatacje szans na
wprowadzenie nowych produktów i usług, sposobów organizowania, rynków,
procesów oraz surowców poprzez organizację wysiłków w sposób, jaki
dotychczas nie występował”
(Shane i Venkataraman 2000)
CO TO JEST?

Przedsiębiorczość to cecha charakteru bądź
zespół cech i zachowań charakterystycznych
głównie dla przedsiębiorców. Jest to umiejętność i
gotowość
podejmowania
decyzji
oraz
rozwiązywania w sposób twórczy, kreatywny i
innowacyjny problemów. Osoba przedsiębiorcza
potrafi wykorzystywać pojawiające się szanse i
okazje, elastycznie przystosowuje się do
zmieniających się warunków otoczenia. W ujęciu
przedmiotowym przedsiębiorczość to aktywne
działanie w sferze gospodarczej, czyli np.
prowadzenie własnej firmy.
CO TO JEST?

Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości :


Ekspansywność – dążenie do dorównania najsilniejszym i najlepszym,
wyznaczanie sobie ambitnych celów, aby osiągnąć lepsze efekty;
Innowacyjność – poszukiwanie i wprowadzanie w życie wielu nowych
ulepszeń.
WYMIARY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dwa wymiary przedsiębiorczości:


Procesowy – jest to akt tworzenia i budowanie czegoś
nowego, zorganizowany proces działań ukierunkowany w
danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu
w celu generowania korzyści na rynku;
Zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania
człowieka.
OSOBA PRZEDSIĘBIORCZA – JAKA JEST?

Cechy charakterystyczne osoby przedsiębiorczej:








Orientacja na sukces to wiara we własne siły i możliwości, to rozsądna ocena
posiadanych zasobów i umiejętności, to w końcu zdolność dostrzegania w
otoczeniu osób, które wypełnią własne braki;
Dynamizm działaniowy przejawiający się w aktywnym działaniu, chęci
podejmowania inicjatywy i nowych wyzwań, potrzebie szukania nowych
rozwiązań;
Równowaga intelektualna i emocjonalna prowadzi do kreatywności i
pomysłowości, pozwala na jasne i precyzyjne wyrażanie własnych pomysłów;
Zdolności przywódcze są niezbędne przedsiębiorcy do kierowania ludźmi,
delegowania na nich obowiązków, egzekwowania rezultatów, nagradzania i
motywowania do dalszego działania;
Umiejętność pracy w grupie (zespole) z punktu widzenia przedsiębiorcy
przekłada się na jego życzliwość, cierpliwość, pogodę ducha oraz umiejętność
słuchania;
Odwaga, każde działania przedsiębiorcze obarczone jest ryzykiem, a chęć
podejmowania ryzyka wynika z posiadanej odwagi;
Pewność siebie powinna się przejawiać w kontaktach z innymi ludźmi, dawać
otoczeniu poczucie, że przedsiębiorca wie czego oczekuje i do czego dąży;
Ambicja związana jest z jasno określonymi planami i celami życiowymi;
CECHY PRZEDSIĘBIORCY
L.p.
Charakterystyka
Cechy
1
Wiara we własne siły
Wiara w siebie, optymizm i entuzjazm, indywidualizm.
2
Orientacja na zadania,
rezultaty
Potrzeba osiągnięć, orientacja na zysk, wytrwałość, upór,
determinacja, energia, konsekwencja, inicjatywa.
3
Podejmowanie ryzyka
Zdolność do podejmowania ryzyka, umiejętność i chęć
podejmowania wyzwań.
4
Przywództwo
Zachowanie przywódcze, dobra współpraca z ludźmi,
odpowiadanie na sugestie i krytykę.
5
Oryginalność
Innowacyjność, kreatywność, „otwarty umysł”, zaradność,
wszechstronność,
dążenie
do
„bycia
dobrze
poinformowanym”.
6
Zorientowanie na
przyszłość
Umiejętność przewidywania, postrzegania.
G.G Meredith, R. E. Nelson, P.A. Neck, The practise of entrepreneurship, International Labour Office, Genewa 1982, s. 3
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WG DONALD’A TRUMP’A







Poczuj inspirujący strach i napędzający stres;
Znajdź doskonały pomysł i wciel go w życie;
Opracuj strategię prowadzącą do zyskania przewagi
konkurencyjnej;
Stwórz prosty i skuteczny plan biznesu;
Sprawnie negocjuj i pozyskaj kapitał;
Poznaj potrzeby Twoich klientów;
Uruchom działalność!
Michael E. Gordon, Donald J. Trump, Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiębiorczość, 2009
POWODY
Powody pozytywne
Powody negatywne
Mam łatwość w przekonywaniu innych do Jestem niezadowolony z obecnej pracy;
swoich pomysłów;
Nieraz udało mi się coś korzystnie sprzedać Od dłuższego czasu nie mogę znaleźć pracy
lub
pozytywnie
załatwić (jestem bezrobotny);
– czuję, że mam żyłkę do interesów;
Mam pasję, którą chciałbym przekuć na Chcę pokazać sobie i innym na co mnie stać;
biznes;
Mam ciekawy pomysł na firmę;
Nie lubię podległości służbowej, chcę być
swoim szefem;
Jestem spełniony w swojej pracy, wiele w niej Mam dużo wolnego czasu;
osiągnąłem, ale chciałbym się dalej rozwijać ;
CZEGO POTRZEBUJĘ??
ABY ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ …



Wiary we własne siły i możliwości;
Pomysłu na biznes;
Środków finansowych;
W POSZUKIWANIU INSPIRACJI

Gdzie znajdę pomysł na swój własny biznes??





Obserwując codzienną, otaczającą rzeczywistość – każdy dzień i każda
sytuacja mogą stać się inspiracją dla podjęcia działalności gospodarczej
– znajdź rozwiązanie dla problemu narzekającego kolegi, obserwuj
spacerowiczów, z uwagą czytaj książki i oglądaj filmy w telewizji;
Obserwując rynek lokalny – przyjrzyj się dokładnie dzielnicy / miastu, w
której mieszkasz – czego Twoim zdaniem najbardziej brakuje
mieszkańcom, na co najbardziej narzekają;
Obserwując rynek ogólnopolski – widziałeś rozwiązania, które świetnie
sprawdzają się w innym mieście w kraju, a w Twoim miejscu
zamieszkania jeszcze tego nie ma – obserwuj ogólnokrajowe tendencje
w dziedzinie, która Cię interesuje;
Obserwując rynek zagraniczny – widziałeś rozwiązania, które świetnie
sprawdzają się w innym kraju, a w Polsce tego jeszcze nie ma – czytaj
zagraniczną prasę, śledź zagraniczne strony internetowe, podróżuj;
Analizując własne zainteresowania i pasje – co najbardziej lubię robić,
czy na własnym hobby można zarobić pieniądze – przeanalizuj czego
najbardziej brakuje osobom, które mają zainteresowania podobne do
Twoich;
PRZED ZAŁOŻENIEM FIRMY …

Zanim zdecydujesz się na założenie własnej firmy, odpowiedz
sobie na kilka ważnych pytań:







Czy mój pomysł na biznes pasuje do mnie?
Czy w dziedzinie, w której chcę podjąć działalność gospodarczą mam
wystarczające doświadczenie i wiedzę?
Czy sprawdziłem aktualne możliwości rozwoju w działalności, którą
zamierzam prowadzić (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp.)
Czy środki finansowe, jakie zgromadziłam/em są wystarczające do
otwarcia biznesu i prowadzenia go dopóki nie zacznie on przynosić
dochodów?
Czy w działalności, którą zamierzam prowadzić istnieje możliwość
otworzenia biznesu opartego na systemie franczyzy?
Czy znam swoją konkurencję, czy dokonałem właściwej analizy
wstępnej konkurencji, czy zidentyfikowałem firmy, z najbliższej okolicy,
które stanowić będą konkurencję dla mojej firmy?
Czy moja oferta jest wystarczająco różna od oferty konkurencji? Czy
oferuje rozwiązanie problemów klientów w inny sposób aniżeli
konkurencja?
CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?
Zanim zdecydujesz się na założenie własnej firmy, warto
odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w ogóle jest
działalność gospodarcza?
Działalność gospodarcza
następującego rodzaju:
to
działalność
zarobkowa
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze
złóż,
 polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i
prawnych

Działalność ta prowadzona jest we własnym imieniu bez
względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z
której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł
przychodów opodatkowanych podatkiem PIT.
RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW
Podział przedsiębiorstw
ze względu na formę
organizacyjno-prawną
Jednoosobowa działalność
gospodarcza
Spółki kapitałowe
Firma w ramach
Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości
Spółki
Spółki osobowe
Spółka z o.o.
Spółka cywilna
Spółka akcyjna
Spółka jawna
Spółka
partnerska
Spółka
komandytowa
Spółka
komandytowoakcyjna
Wieloosobowa
Jednoosobowa
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA




Indywidualna (jednoosobowa) działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo
prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą
fizyczną, niezależnie od liczby pracowników, których w nim zatrudnia.
Wyparowany zysk w całości należy do właściciela.
Właściciel przedsiębiorstwa jednoosobowego odpowiada w sposób wyłączny
i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy, zarówno majątkiem
przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Całkowitej osobistej
odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia
kompetencji decyzyjnych przedsiębiorcy.
Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia
wymagań kapitałowych.
Przedsiębiorstwa jednoosobowe tworzą z reguły najliczniejszą grupę firm,
działają głównie w takich dziedzinach jak handel, usługi, rolnictwo czy
drobna produkcja i stanowią zarówno trwały element struktury gospodarki,
jak też jedynie pierwszą formę działalności gospodarczej, podlegającą w
późniejszym okresie przekształceniom.
ZALETY









Łatwość założenia i likwidacji działalności gospodarczej;
Samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem
firmy;
Brak rozbudowanych struktur, a tym samym możliwość elastycznego
zarządzania i bardzo szybkiego wprowadzania w życie nowych
pomysłów;
Wybór dogodnej formy opodatkowania;
Niskie koszty rejestracji i prowadzenia firmy;
Proste zasady księgowości i łatwość wprowadzania zmian w kapitale;
Cały wypracowany zysk należy do właściciela;
Brak ograniczeń co do rozmiaru prowadzenia działalności
gospodarczej – łatwość rozszerzenia działalności;
Brak wymogu minimalnego wkładu własnego;
WADY






Pełna odpowiedzialność za powstałe zobowiązania firmy – to
oznacza, że powstałe długi osoba prowadząca działalność
będzie musiała spłacać sama;
Niemożność zbudowania dużej organizacji – od osoby
prowadzącej działalność gospodarczą zależy powodzenie
firmy (firma indywidualna rzadko zatrudnia pracowników);
Z tym wiąże się także praca po godzinach czy brak urlopu;
Niezbyt korzystne opodatkowanie osób fizycznych
(rozliczając się z urzędem skarbowym trzeba odjąć 19%,
30% czy 40% od podstawy swoich przychodów, w przypadku
sp. z o.o. lub SA 28%);
Niepewność dochodów;
Pełna dyspozycyjność, konieczność poświęcenia dużej ilości
czasu firmie;
SPÓŁKI OSOBOWE
Spółki osobowe opierają swoją działalność na
osobistej pracy wspólników. Odpowiedzialność
za zobowiązania spółki ponoszą wspólnicy wraz
ze spółką.
SPÓŁKA CYWILNA




Spółka cywilna to najstarsza znana forma spółki. Tworzona jest na
podstawie umowy wspólników (przynajmniej dwóch), którzy zobowiązują
się do osiągnięcia założonego celu gospodarczego, w szczególności przez
wniesienie wkładów. Wspólnik może wnieść do spółki kapitał w formie
pieniężnej lub niepieniężnej, np. pomieszczenie biurowe, działkę pod
budowę, swój własny opatentowany wynalazek lub po prostu pomysł. Taki
wkład rzeczowy nazywany jest aportem.
Wspólnikiem w spółce cywilnej może zostać zarówno osoba fizyczna jak i
osoba prawna, a ogólna zasada mówi, że każdy ze wspólników ma prawo
do równego udziału w zyskach i stratach bez względu na rodzaj i wartość
wkładu, chyba, że w umowie zostaną zapisane szczegółowe
postanowienia w tej kwestii. Każdy ze wspólników staje się
współwłaścicielem majątku spółki oraz odpowiada za jej zobowiązania,
także majątkiem osobistym.
Spółka cywilna może być zawiązana na czas określony lub bezterminowo.
W przypadku spółki cywilnej roczny przychód z działalności nie może
przekroczyć 400 000 euro. Jeśli to nastąpi, spółka cywilna musi zostać
przekształcona w jedną ze spółek handlowych.
ZALETY







Brak kosztów związanych z założeniem spółki;
Możliwość wniesienia wkładu w postaci własnej pracy;
Brak określonego prawem minimalnego kapitału;
Duża swoboda kształtowania postanowień umowy
spółki;
Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od
działalności;
Dobra forma dla działalności małych rozmiarów – np. w
przypadku, gdy dla wszystkich wspólników jest to
działalność dodatkowa;
Nieskomplikowany sposób założenia i likwidacji spółki;
WADY
Konieczność rejestrowania się każdego
wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy
nazwisk wszystkich wspólników;
 Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym
za zobowiązania firmy;
 Brak podmiotowości prawnej;
 Odejście wspólnika oznacza rozwiązanie spółki
(w przypadku spółki dwuosobowej);
 Spółka cywilna nie posiada własnego majątku;

SPÓŁKA JAWNA



Spółka jawna jest osobową spółką handlową, nie jest osobą prawną, w związku z
tym prawo i obowiązek do reprezentowania spółki może mieć każdy ze
wspólników. Za zobowiązania spółki odpowiada każdy ze wspólników całym
swoim majątkiem – odpowiedzialność solidarna, niezależnie od wysokości
wniesionych wkładów.
Spółka jawna ma prawo do posiadania swojego własnego majątku oraz nazwy.
Umowa spółki jawnej musi zawierać:






firmę i siedzibę spółki,
określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
przedmiot działalności spółki,
czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Spółkę jawną należy zarejestrować we właściwym sądzie rejestrowym.
Wniosek o wpis musi zawierać:




firmę, siedzibę i adres spółki,
przedmiot działalności spółki,
nazwiska i imiona albo firmy wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do
doręczeń,
nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób
reprezentacji.
ZALETY









Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki;
Możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika, ale również
możliwość wyłączenia w umowie wspólnika/wspólników z
reprezentacji;
Możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko
wspólnika;
Brak określonych wymagań kapitałowych;
Możliwość wniesienia do spółki aportu rzeczowego (niepieniężnego);
Stosunkowo niskie koszty rejestracji;
Posiadanie odrębnego majątku, którym spółka odpowiada za
zobowiązania;
Większa, niż spółki cywilnej, wiarygodność spółki wobec
kontrahentów;
Możliwość stosowania uproszczonych form księgowych;
WADY
Solidarna odpowiedzialność wspólników całym
majątkiem osobistym za zobowiązania spółki,
jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z
majątku spółki.
 Konieczność rejestracji w KRS oraz koszty z
tym związane;
 Trudność odejścia wspólnika ze spółki;

FORMY OPODATKOWANIA
zasady ogólne – podatkowa księga
przychodów i rozchodów;
 zasady ogólne - księgowość pełna;
 ryczałt ewidencjonowany;

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
Spółek Handlowych, Tytuł II Dział I zajmuje się
uregulowaniami dotyczącymi spółki jawnej.
 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

SPÓŁKA PARTNERSKA

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników
(parterów), celem wykonywania wolnego zawodu (prawnicy, lekarze,
doradcy podatkowi itp.) w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod
własną firmą. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania
spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych
partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania
spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych
przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku
prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy
świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Wszystkie kwestie związane z reprezentacją spółki na zewnątrz oraz
odpowiedzialnością za zobowiązania reguluje umowa spółki.
UMOWA SPÓŁKI

Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:
1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2,
4) w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
5) firmę i siedzibę spółki,
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Umowa spółki sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Zgłoszenie spółki do sądu
rejestrowego musi zawierać:
1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń,
2) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
3) przedmiot działalności spółki,
4) nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku,
gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów,
5) nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
6) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
w przypadku, kiedy jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności
tak jak wspólnik spółki jawnej.
ZALETY
Ograniczenie
odpowiedzialności
za
zobowiązania powstałe w wykonywaniu
działalności przez innych partnerów;
 Jednoznaczne określenie profilu spółki w
nazwie;
 Brak określonych wymagań kapitałowych;
 Możliwość
ujawnienia w nazwie firmy
nazwiska jednego tylko wspólnika;

WADY
Spółka
działa
wyłącznie
w
zakresie
wykonywania zawodu partnerów;
 Konieczność sporządzenia umowy w postaci
aktu notarialnego;
 Koszty związane z rejestracją w KRS oraz
koszty aktu notarialnego (umowa spółki);

FORMY OPODATKOWANIA
Zasady ogólne – podatkowa
przychodów i rozchodów;
 Zasady ogólne – księgowość pełna;
 Ryczałt ewidencjonowany;

księga
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
Spółek Handlowych, Tytuł II Dział II zajmuje się
uregulowaniami
dotyczącymi
spółki
partnerskiej.
W
przypadku
spraw
nieuregulowanych w tym dziale stosuje się
przepisy działu I dotyczącego spółki jawnej.
 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Spółka komandytowa jest to spółka osobowa, w której co najmniej jeden ze
wspólników odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki całym
swoim majątkiem (komplementariusz) i przynajmniej jeden wspólnik musi
mieć ograniczoną odpowiedzialność.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i
prawne. Umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Komandytariusz może reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnik, ma
jednak prawo żądać wszystkich informacji , łącznie z danymi finansowymi, na
temat funkcjonowania spółki.

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko
do wysokości sumy komandytowej, natomiast komplementariusz całym
swoim majątkiem. W przypadku gdy nazwisko komandytariusza zostanie
ujawnione w firmie (nazwie) spółki komandytowej, wówczas odpowiada on
całym swoim majątkiem.
UMOWA SPÓŁKI

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:
1) Firmę i siedzibę spółki,
2) Przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) określenie wkładów wnoszonych przez każdego
wspólnika i ich wartość,
5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialność każdego
komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).
ZALETY
Ograniczenie
odpowiedzialności
komandytariusza za zobowiązania do
wysokości sumy komandytowej;
 Komandytariusze mogą działać w imieniu
spółki wyłącznie jako pełnomocnicy;
 Brak określonych wymagań odnośnie sumy
komandytowej;

WADY
Konieczność sporządzenia umowy w postaci
aktu notarialnego;
 Rachunkowość
może być prowadzona
wyłącznie
na
zasadach
ustawy
o
rachunkowości (księgowość pełna) co jest
szczególnie uciążliwe przy małym rozmiarze
działalności;

FORMY OPODATKOWANIA

Zasady ogólne – księgowość pełna;
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
Spółek Handlowych Tytuł II Dział III zajmuje się
uregulowaniami
dotyczącymi
spółki
komandytowej .
 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA


Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową i stanowi połączenie spółki
komandytowej i spółki akcyjnej. Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod
własną firmą.
Wspólnicy spółki:
 komplementariusze, reprezentują spółkę na zewnątrz i odpowiadają za jej
prowadzenie (odpowiadają również za zobowiązania spółki bez ograniczeń),
 akcjonariusze, posiadacze akcji spółki, mają jedynie prawo do części zysków.
Akcjonariusz zobowiązany jest jedynie do świadczeń określonych w statucie
spółki.

Jest to forma korzystna, kiedy chcemy zdobyć kapitał na rozwój firmy (sprzedając jej
akcje), jednocześnie zachowując wpływ na firmę. Najczęściej stosowana jest w
spółkach rodzinnych, taka forma chroni bowiem spółkę przed wrogim przejęciem
polegającym na wykupieniu dużego pakietu akcji przez jedną osobę lub jedno
przedsiębiorstwo i uzyskaniu przez to wpływu na decyzje podejmowane w spółce.

Aktem, który reguluje wewnętrzne stosunki w spółce jest Statut. Statut powinni
podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze i powinien on zostać sporządzony
w formie aktu notarialnego.
ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno
zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
firmę, siedzibę i adres spółki,
przedmiot działalności spółki,
wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, liczbę i wartość nominalną
akcji,
liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje,
wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed
zarejestrowaniem,
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy wraz z adresami oraz
okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli
takie istnieją,
nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób
reprezentacji; w przypadku, gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym
spośród siebie prowadzenie spraw spółki, zaznaczenie tej okoliczności,
jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne
zaznaczenie tej okoliczności,
czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich
wartość,
Organizację walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej.
ZALETY
Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza za
zobowiązania spółki;
 Akcjonariusze mogą działać w imieniu spółki
jedynie jako pełnomocnicy;
 Możliwość pozyskania kapitału poprzez emisje
akcji;
 Komplementariusz nie jest zobowiązany do
pokrycia kapitału zakładowego;

WADY
Wysoki minimalny kapitał zakładowy;
 Koszty związane z rejestracja w KRS oraz koszty
notarialne (sporządzenie statutu);
 Komplementariusz odpowiada za zobowiązania
spółki całym swoim majątkiem;

FORMY OPODATKOWANIA
Formy opodatkowania działalności
gospodarczej
Zasady ogólne –
skala podatkowa
18 %, 32 %
Zryczałtowane formy
opodatkowania
Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
Karta podatkowa
Zasady ogólne –
Podatek według jednolitej 19 %
stawki
RÓŻNICE

Czym się różni opodatkowanie na ogólnych zasadach od
zryczałtowanych form opodatkowania?




Przy zastosowaniu skali podatkowej lub 19% stawki, podatek obliczany jest
od dochodu, czyli różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem a
kosztami jego uzyskania.
Przy opodatkowaniu ryczałtem, podatek obliczany jest od przychodu,
oznacza to, że koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu na wysokość
podatku.
Przy opodatkowaniu kartą podatkową na wysokość podatku nie ma wpływu
ani wysokość przychodu, ani koszty jego uzyskania, w tym przypadku
podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego.
UWAGA! Wybór formy rozliczenia należy dobrze przemyśleć. Zmiana
formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa.
Wprowadzenie zmian jest możliwe dopiero od kolejnego roku
podatkowego.
ZASADY OGÓLNE
– SKALA PODATKOWA

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Opodatkowanie prowadzonej
działalności na zasadach ogólnych jest wyborem podatnika, z tym, że dla
podmiotów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego forma
ta jest jedyną dopuszczalną formą opodatkowania.

Osoba, która przed rozpoczęciem działalności lub do 20 stycznia roku
podatkowego nie złoży oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, musi
rozliczać się w ten sposób.

Podatnicy do dnia 20 każdego następnego miesiąca zobowiązani są składać
deklaracje o wielkości osiągniętego przychodu i wpłacają zaliczkę na podatek
dochodowy za miesiąc poprzedni.

Podstawą opodatkowania jest faktycznie uzyskany dochód.

UWAGA! O płaceniu podatku PIT według skali podatkowej, nie trzeba zawiadamiać
naczelnika urzędu skarbowego. Należy natomiast powiadomić naczelnika właściwego
urzędu skarbowego o woli zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne i opłacaniu
podatku PIT według skali podatkowej (jeśli w roku poprzednim stosowana była inna forma
opodatkowania).
ZALETY






stosowanie kwoty wolnej od podatku,
możliwość korzystania z oferowanych przez rząd ulg i
odliczeń np. z tytułu tzw. ulgi prorodzinnej,
możliwość rozliczania się z małżonkiem,
przywilej rozliczeń przewidzianych dla osób samotnie
wychowującym dzieci,
możliwość obniżania przychodów o koszty poniesione
w celu ich uzyskania,
dochód
przed
opodatkowaniem
może
być
pomniejszany o straty z lat ubiegłych poniesione
z działalności gospodarczej oraz o inne odliczenia,
WADY
wysoki drugi próg podatkowy; (przychody
osiągnięte z działalności gospodarczej łączy się
i rozlicza wraz z przychodami osiągniętymi
z innych źródeł przychodów podlegających
opodatkowaniu według skali podatkowej;
spowoduje to zwiększenie stawki podatku z 18%
na 32%, gdy suma dochodów przekroczy kwotę
85.528 zł),
 obowiązek
prowadzenia ściśle określonej
ewidencji księgowej (choć ten wymóg nie dotyczy
wyłącznie rozliczających się na zasadach
ogólnych).

PRZYKŁAD

Skala podatkowa na rok 2015
Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad
do
Podatek wynosi
18%
85 528
minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
14 839 zł 02 gr
85 528
Roczna kwota zmniejszająca podatek
Roczny dochód niepowodujący obowiązku
zapłaty podatku
plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
556 zł 02 gr
3091 zł
ZASADY OGÓLNE
– STAWKA JEDNOLITA

Podatek PIT w tej formie jest również płacony od faktycznie osiągniętego
dochodu.

Celem ustalenia dochodu, należy od
gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania.

Przychody i koszty należy wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową
księgą przychodów i rozchodów, lub księgach rachunkowych,
prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Podatek według 19% stawki obliczamy niezależnie od wielkości
osiągniętego dochodu, co wiąże się z tym, że zaliczkę należy wpłacić już
za pierwszy miesiąc, w którym zostanie osiągnięty dochód. Zaliczki płaci
się miesięcznie lub kwartalnie, bez obowiązku składania deklaracji.

Po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest złożenie do urzędu
skarbowego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w
terminie do 30. kwietnia roku następnego (PIT – 36L).
przychodu
z
działalności
ZALETY





możliwość obniżenia przychodów o koszty poniesione w celu ich
uzyskania,
stawka podatku jest stała bez względu na wysokość osiągniętego
dochodu,
obowiązuje zasada niełączenia dochodów opodatkowanych liniowo
z innymi dochodami, dzięki czemu dochody opodatkowane stawką
liniową nie wpływają na podwyższenie z 18% do 32% stawki podatku od
dochodów opodatkowanych według skali podatkowej,
uzyskanie dodatkowych dochodów ze źródeł opodatkowanych według
skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym daje możliwość
korzystania z ulg i obniżek, które nie mają zastosowania do dochodów
lub podatku rozliczanego stawką liniową,
Od dochodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia
społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia
emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w
przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a od
podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy
wymiaru tej składki oraz ulgę dla osób osiągających dochody za granicą.
WADY



stosowanie tej formy opodatkowania wyłącza prawo rozliczenia
dochodów osiągniętych ze źródeł opodatkowanych według
skali podatkowej łącznie z dochodami małżonka lub w sposób
określony dla osób samotnie wychowujących dzieci,
od podstawy opodatkowania podatkiem liniowym można
odliczać wyłącznie straty poniesione z działalności
gospodarczej w latach ubiegłych, opłacone w roku
podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne podatnika
lub osoby współpracującej (krajowe i zagraniczne) oraz wpłaty
dokonane w roku podatkowym na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego,
od podatku obliczonego przy zastosowaniu stawki liniowej
można odliczać wyłącznie opłacone w roku podatkowym
(w kraju lub za granicą) składki na ubezpieczenie zdrowotne w
wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki,
KARTA PODATKOWA

Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność
polega w szczególności na świadczeniu usług.

Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana
na wniosek podatnika.

W tej formie opodatkowania należy gromadzić dokumenty sprzedaży, prowadzić
ewidencję zatrudnienia oraz prowadzić karty przychodów pracownika. W związku
z tym, że w decyzji określona jest wielkość podatku, podatnik nie składa
deklaracji podatkowych, dokonuje jedynie miesięcznej płatności podatku, w
terminie od 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, zaś za grudzień do 28
grudnia.

UWAGA! W przypadku uzyskania w roku rozliczeniowym przychodów, których
równowartość wyniesie co najmniej 1.200.000 euro, na rok kolejny powstanie
zobowiązanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych będących podstawą do
ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.
ZALETY
istotne
ograniczenie
obowiązków
ewidencyjnych,
 możliwość precyzyjnego określenia wysokości
podatku płaconego na dany rok,
 możliwość zrzeczenia się karty podatkowej
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji
w sprawie zastosowania karty podatkowej lub
decyzji zmieniającej wysokość podatku
dochodowego,

WADY



podatek podlega zapłacie niezależnie od faktycznych
dochodów,
opłacanie karty podatkowej skutkuje utratą prawa do
rozliczenia dochodów osiągniętych w roku podatkowym
ze źródeł przychodów opodatkowanych według skali
podatkowej, łącznie z dochodami małżonka lub na
zasadach przewidzianych dla osób samotnie
wychowujących dzieci,
przy braku dochodów opodatkowanych według skali
podatkowej, podatnicy nie mają możliwości stosowania
żadnych odliczeń od dochodu i podatku, z wyjątkiem
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
RYCZAŁT
OD PRZYCHODÓW EDIDENCJONOWANYCH

Wyboru opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
mogą dokonać osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych.

W tej formie opodatkowanie należy prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy
rok podatkowy, gromadzić dowody zakupów oraz prowadzić karty przychodów
pracowników i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Obowiązki w
podatku VAT powstają dla tych podatników na zasadach ogólnych.

Przychód podlega opodatkowaniu stawkami podatkowymi określonymi przez przepisy.
Podatek jest obliczany i wpłacany do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za
grudzień, zaś do 15. stycznia wraz z zeznaniem o wysokości przychodu uzyskanego w
poprzednim roku podatkowym i wielkości należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych. Ponadto do 31. lipca podatnik musi złożyć informację o wysokości
uzyskanego przychodu i wysokości dokonanych odliczeń za I półrocze roku podatkowego.

Przy wyborze formy opodatkowanie konieczna jest znajomość wskaźników
ekonomicznych, mających związek z funkcjonowaniem firmy. Należy dokonać analizy
wielkości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, w tym także kosztów związanych z
prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy
opodatkowania.
STAWKI RYCZAŁTU

Wysokość stawek
działalności.





ryczałtu
uzależniona
jest
od
rodzaju
20% - od przychodów osiąganych z działalności w zakresie
określonych wolnych zawodów (tj. lekarzy, lekarzy stomatologów,
lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne,
pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług
edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny).
17% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług
niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli,
pośrednictwa w handlu hurtowym,
8,5% - od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od
przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży
napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
5,5% - od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
3% - od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu
oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze
sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.
ZALETY



uproszczony sposób prowadzenia ewidencji podatkowej,
stawki ryczałtu są niższe od stawki podatku liniowego oraz
stawek właściwych dla opodatkowania według skali
podatkowej,
od przychodu można odliczyć zapłacone składki na
ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku
podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna),
wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa), darowiznę na
określone cele, a od podatku — zapłacone składki
zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej
składki.
WADY
niezależnie od tego z jakimi kosztami wiąże się
prowadzona działalność, podatek w formie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych oblicza się od
przychodu niepomniejszonego o koszty jego
uzyskania,
 stosowanie
opodatkowania
przychodów
z
działalności gospodarczej w formie ryczałtu,
uniemożliwia rozliczenie dochodów osiągniętych
w roku podatkowym ze źródeł przychodów
opodatkowanych według skali podatkowej, łącznie
z dochodami małżonka lub na zasadach
przewidzianych dla osób samotnie wychowujących
dzieci.



Wyboru formy opodatkowania należy dokonać:

do 20. stycznia roku podatkowego lub

do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak
niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu – jeżeli rozpoczynamy
prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.
Należy powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
jeżeli dokonano wyboru:




opodatkowania dochodów według jednolitej 19% stawki podatku,
opodatkowania w formie ryczałtu,
opodatkowania w formie karty podatkowej.
UWAGA! Przychodu opodatkowanego w formach zryczałtowanych oraz
dochodu opodatkowanego według 19% stawki nie łączy się z
przychodami z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu podatkiem
PIT.
INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność jako
osoba fizyczna i zatrudnia pracowników ma
obowiązek dokonywania obliczeń i wpłacania
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
a następnie składać do ZUS-u miesięczne raporty
o wielkości wpłacanych składek.
 Do ZUS-u należy ponadto zgłaszać wszelkie
zmiany w zatrudnieniu oraz zmiany w danych
przedsiębiorcy, które znalazłyby się w zgłoszeniu
prowadzenia działalności.

URZĄD SKARBOWY
Obowiązkiem podatnika jest składanie informacji
o uzyskanych przychodach (dochodach) oraz
deklaracji VAT w terminie do dnia 25. dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni, jeżeli nie korzysta
ze zwolnienia podmiotowego.
 W przypadku zmiany danych o podatniku,
objętych zgłoszeniem, należy złożyć zgłoszenie
aktualizacyjne (NIP - 2), z tym, że podatnik VAT
zobowiązany jest również zgłosić zmianę danych
zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym, i to nie
później niż do końca miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (VAT - R).

URZĄD GMINY
Podatnik ma obowiązek opłacania w
ustawowych terminach podatków i opłat
lokalnych.
 Wśród takich podatków występują min.:
podatek o środkach transportowych oraz
podatek od nieruchomości.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedsiębiorca zatrudniający w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej 25
osób musi opłacać składki do PFRON-u, do
dnia 20. następującego miesiąca.
ORGAN REJESTROWY
Obowiązkiem podatnika jest przekazanie
informacji do organu rejestrowego o zmianach
danych podlegających wpisowi przy zgłoszeniu
rozpoczęcia działalności.
 W przypadku spółek kapitałowych są to
informacje, których obowiązek przekazywania
wynika z przepisów regulujących poszczególne
formy prowadzenia działalności.

URZĄD STATYSTYCZNY

Do urzędu statystycznego, w którym złożono
wniosek o nadanie numeru REGON,
zgłaszane powinny być wszelkie zmiany
danych
określonych
w
zgłoszeniu
pierwotnym.
BANK

W banku, w którym założony jest rachunek
należy zgłaszać zmiany danych osób
upoważnionych do dysponowania rachunkiem
oraz wszelkie zmiany danych dotyczących
przedsiębiorcy wskazanych we wniosku o
otwarcie i prowadzenie rachunku.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download