programowanie _3 Plik - e

advertisement
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich 2014-2010 /
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został opracowywany
na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji
Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest
wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności
poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię
wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów
określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem
głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie
realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i
na obszarach wiejskich
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i
zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie
zarządzania ryzykiem w rolnictwie
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od
rolnictwa i leśnictwa
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę
klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i
promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
Polska zajmuje 312,7 tys. km2, co stanowi ok. 7,1% ogólnej powierzchni krajów
Unii Europejskiej (UE). Podzielona jest na 16 województw, 314 powiatów, 66
miast na prawach powiatów oraz 2 479 gmin. Jednostkami pomocniczymi w
gminach są m.in. sołectwa, których jest ponad 40 tysięcy. Liczba ludności w
Polsce wynosi 38,5 mln osób, w tym w miastach 23,4 mln, a na obszarach
wiejskich 15,1 mln osób. Obszary wiejskie w Polsce stanowią 93,1%, które
zamieszkuje 39,2% ludności ogółem.
W Polsce od 2014 r. występują dwie kategorie regionów (poziom NUTS 2): woj.
mazowieckie jako region, który po raz pierwszy przekroczył poziom 75%
poziomu PKB na mieszkańca w relacji do średniej unijnej (art. 59 ust. 3 lit. b.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005); oraz pozostałych 15
województw jako regiony słabiej rozwinięte (poniżej 75% poziomu PKB na
mieszkańca w relacji do średniej unijnej - art. 59 ust. 3 lit. a. rozporządzenia
1305/2013).
Zwiększenie liczby konkurencyjnych gospodarstw rolnych (priorytet 2)
Cele szczegółowe (cele operacyjne/taktyczne): 1A) Wspieranie innowacyjności,
współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich (Działania (zadania
strategiczne): M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna (Instrumenty: refundacja
kosztów lub finansowanie ryczałtowe) (np. Działania (zadania strategiczne) organizowanie szkoleń dla rolnictwa i leśnictwa, Zadania/Instrumenty – współpraca
pomiędzy jednostkami sektora naukowo-badawczego a rolnictwem) M02 / Instrument Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
M16 / Instrument – Współpraca) (refundacja części kosztów) 1B) Wzmacnianie powiązań
między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do
celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników (M16 / Instrument –
Współpraca) 1C) Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w
sektorach rolnictwa i leśnictwa (M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna) 2A)
Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej
(M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna M02 / Instrument - Usługi doradcze,
usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw M04 - Inwestycje
w środki trwałe M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej M16 - Współpraca)
2B) Ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora
rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń (M06 - Rozwój gospodarstw i działalności
gospodarczej)
Reorientacja małych gospodarstw w kierunku rolniczym lub pozarolniczym (priorytet 6)
1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich (np.
Działania (zadania strategiczne) – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez lokalne
grupy działań , Instrumenty – środki finansowe na rozwój działalności producenckiej) 1B)
Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i
innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników 1C)
Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i
leśnictwa 2A) Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w
rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej 3A) Poprawa
konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolnospożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na
rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe
(M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna M03 - Systemy jakości produktów rolnych i
środków spożywczych (refundacja kosztów) M04 - Inwestycje w środki trwałe (refundacja
kosztów) M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich M09 - Tworzenie
grup i organizacji producentów M16 / Instrument - Współpraca) (wsparcie w formie
zryczałtowanej; procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji
producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach
rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami
grupy lub organizacji, pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania
grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania) 6A) Ułatwianie różnicowania działalności,
zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy
Zapewnienie trwałości rolnictwa w obliczu zmian klimatu i naturalnych ograniczeń oraz ochrona i poprawa
stanu wód gruntowych (priorytet 4)
1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich 1C) Wspieranie
uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa 3B) Wspieranie
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach (M01 - Transfer wiedzy i działalność
informacyjna M05 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i
katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych) (refundacja kosztów) 4A)
Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i
obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej
wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów (M01 - Transfer wiedzy i działalność
informacyjna M04 - Inwestycje w środki trwałe M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
(przyznawane corocznie płatności, przez okres 5-letniego zobowiązania beneficjentom, którzy dobrowolnie
przyjmują na siebie zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, płatność w całości lub w części
rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty) M11 - Rolnictwo ekologiczne (płatność na
rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie) M13 / Instrument - Płatności dla obszarów z
ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) 4B) Poprawa gospodarki wodnej, w tym
nawożenia i stosowania pestycydów (M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna M04 - Inwestycje w
środki trwałe M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne M11 - Rolnictwo ekologiczne M13 /
Instrument - Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami)
(płatność ryczałtowa, jednoroczna, do hektara użytków rolnych położonych na obszarach ONW / obszary o
niekorzystnych warunkach gospodarowania) 4C) Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą
(M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna M04 - Inwestycje w środki trwałe M10 - Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne M11 - Rolnictwo ekologiczne M13 / Instrument - Płatności dla obszarów z
ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) 5E) Promowanie ochrony pochłaniaczy
dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie (M08 - Inwestycje w rozwój
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów) (pomoc finansowa w formie zryczałtowanej)
Poprawa zbytu produktów rolnych i wzmocnienie pozycji rolników w
łańcuchu żywnościowym (priorytet 3)
1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na
obszarach wiejskich 1C) Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz
szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa 2A) Poprawa
wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o
zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także
zróżnicowania produkcji rolnej 3A) Poprawa konkurencyjności producentów
rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym
poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych,
promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów
oraz organizacje międzybranżowe
Poprawa jakości produktów rolnych i żywnościowych (priorytet 3)
1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na
obszarach wiejskich 1B) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem,
produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do
celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników 1C)
Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w
sektorach rolnictwa i leśnictwa 2A) Poprawa wyników gospodarczych
wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji
gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i
zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej 3A)
Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich
zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy
jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na
rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz
organizacje międzybranżowe
Odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na
obszarach NATURA 2000 i obszarach o utrudnieniach naturalnych
(priorytet 4 i 5)
4A) Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w
tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi
lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej
wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów 4B)
Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów
4C) Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą 5E)
Promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania
dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie
Promowanie zrównoważonych metod gospodarowania: rolnictwo
zrównoważone i rolnictwo ekologiczne (priorytet 4 i 5)
4A) Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym
na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości
przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów 4B) Poprawa
gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów 4C)
Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą
Zachowanie zasobów genetycznych roślin uprawnych oraz zwierząt
gospodarskich (priorytet 4)
1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na
obszarach wiejskich 1C) Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz
szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa 4A) Odtwarzanie,
ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach
Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości
przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów
Tworzenie możliwości zatrudnienia poza rolnictwem bez zmiany miejsca
zamieszkania (priorytet 6)
6A) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych
przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy 6B) Wspieranie lokalnego
rozwoju na obszarach wiejskich (M06 - Rozwój gospodarstw i działalności
gospodarczej) (pomoc w formie wypłacanej premii w dwóch ratach: pierwsza
rata w wysokości 80% kwoty pomocy , druga rata w wysokości 20% kwoty
pomocy)
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich
(priorytet 6)
6B) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (M07 - Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (refundacja kosztów) M19 –
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój
lokalny kierowany przez społeczność)) (refundacja kosztów lub płatność
zryczałtowana)
Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i wykorzystanie potencjałów
endogenicznych na rzecz rozwoju lokalnego ( priorytet 6)
6B) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Wzrost innowacyjności, unowocześnienie sektora rolno-spożywczego oraz
podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych (priorytet 1)
1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach
wiejskich 1B) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i
leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania
środowiskiem i lepszych wyników 1C) Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz
szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa 2A) Poprawa wyników
gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i
modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku
i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej 3A) Poprawa
konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z
łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do
produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy
producentów oraz organizacje międzybranżowe 3B) Wspieranie zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach 4A) Odtwarzanie, ochrona i
wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i
obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich
krajobrazów 4B) Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania
pestycydów 4C) Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą
Download