2. podstawa prawna, pomocniczość i proporcjonalność

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 28.6.2016 r.
COM(2016) 426 final
2016/0196 (NLE)
Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy
międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.
PL
PL
UZASADNIENIE
1.
KONTEKST WNIOSKU
Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.1, która
wygasała dnia 31 grudnia 2014 r., została przedłużona do dnia 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z
jej art. 47 ust. 3 umowa pozostanie wiążąca aż do momentu wejścia w życie nowej umowy,
pod warunkiem że okres takiego przedłużenia nie przekracza 12 miesięcy. Obowiązująca
umowa wygaśnie zatem najpóźniej dnia 31 grudnia 2016 r.
Dnia 19 listopada 2013 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia w imieniu Unii negocjacji
dotyczących zawarcia nowej umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek
stołowych.
Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie negocjacji dotyczących umowy
zastępującej Umowę międzynarodową w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005
r., która odbyła się w Palais des Nations w Genewie w dniach 5–9 października 2015 r.,
przedstawiciele 24 państw członkowskich Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw
Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i dwóch organizacji międzyrządowych sporządzili tekst nowej
umowy.
Tekst umowy, który wynegocjowano, konsultując się z Grupą Roboczą Rady ds. Grup
Towarowych (PROBA), jest zgodny z wytycznymi negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę.
Nowa umowa jest otwarta do podpisu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w
Nowym Jorku do dnia 31 grudnia 2016 r. włącznie. Powinna ona wejść w życie dnia 1
stycznia 2017 r., pod warunkiem że co najmniej pięć Umawiających się Stron skupiających co
najmniej 80 % udziałów ostatecznie ją podpisze lub ją ratyfikuje, akceptuje, zatwierdzi lub do
niej przystąpi. Jeżeli w dniu 1 stycznia 2017 r. nowa umowa nie wejdzie w pełni w życie,
może być stosowana tymczasowo zgodnie z warunkami określonymi w art. 31 ust. 2 i 3 nowej
umowy.
2.
PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ
W związku z powyższym Komisja wnosi, aby:
zgodnie z art. 207 ust. 4 i art. 218 ust. 5 TFUE Rada upoważniła Komisję do podpisania
umowy w imieniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.
3.
WPŁYW NA BUDŻET
Nowa umowa przewiduje wkład Unii Europejskiej do budżetu IOC. Wkład ten jest
zapisywany w pozycji 05 06 01 budżetu Unii Europejskiej (międzynarodowe umowy w
dziedzinie
rolnictwa).
1
PL
Dz.U. L 302 z 19.11.2005, s. 47.
2
PL
2016/0196 (NLE)
Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy
międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust.
4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 5,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Dnia 19 września 2013 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia w imieniu Unii
negocjacji dotyczących zawarcia nowej umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z
oliwek i oliwek stołowych2.
(2)
Tekst nowej umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych
został przyjęty dnia 9 października 2015 r. przez przedstawicieli 24 państw
członkowskich Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju
(UNCTAD) i dwóch organizacji międzyrządowych podczas konferencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie negocjacji dotyczących umowy zastępującej Umowę
międzynarodową w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.
(3)
Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.3,
która wygasała dnia 31 grudnia 2014 r., została przedłużona do dnia 31 grudnia 2015
r. i pozostaje wiążąca, zgodnie z jej art. 47 ust. 3, aż do momentu wejścia w życie
nowej umowy, pod warunkiem że okres takiego przedłużenia nie przekracza dwunastu
miesięcy. Nowa umowa jest otwarta do podpisu w siedzibie Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku do dnia 31 grudnia 2016 r. włącznie.
(4)
W art. 31 ust. 1 umowy ustala się warunki jej wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2017
r. W art. 31 ust. 2 i 3 przewiduje się tymczasowe stosowanie umowy pod pewnymi
warunkami w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 wspomnianego
artykułu.
(5)
Zgodnie z art. 31 ust. 2 umowy i w celu uniknięcia przerwy w stosowaniu
postanowień umów międzynarodowych w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych
należy przewidzieć tymczasowe stosowanie umowy przez Unię, jeżeli procedura jej
zawarcia przez Unię nie zostanie zakończona przed dniem 1 stycznia 2017 r.
(6)
Należy również przewidzieć tymczasowe stosowanie umowy przez Unię, zgodnie z
art. 31 ust. 3, w przypadku niespełnienia do dnia 31 grudnia 2016 r. warunków jej
ostatecznego lub tymczasowego wejścia w życie zgodnie z art. 31 ust 1 i 2.
2
COM(2013) 646 final z 19.9.2013.
Dz.U. L 302 z 19.11.2005, s. 47.
3
PL
3
PL
(7)
W związku z tym należy podpisać umowę w imieniu Unii Europejskiej, z
zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, i zawiadomić o jej tymczasowym
stosowaniu zgodnie z warunkami określonymi w jej art. 31 ust. 2 i 3,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Niniejszym w imieniu Unii zatwierdza się podpisanie umowy międzynarodowej w sprawie
oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r., z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy.
Tekst umowy dołączono do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Sekretariat Generalny Rady sporządza instrument nadający pełnomocnictwo osobie
wskazanej lub osobom wskazanym przez negocjatora umowy do podpisania umowy, z
zastrzeżeniem jej zawarcia.
Artykuł 3
Unia będzie stosowała umowę tymczasowo od dnia 1 stycznia 2017 r., jeżeli:
a) spełnione są warunki określone w art. 31 ust. 2 umowy i jeżeli nie zostanie zakończona
procedura jej zawarcia przez Unię,
b) spełnione są warunki określone w art. 31 ust. 3 umowy.
Zawiadomienie o tymczasowym stosowaniu umowy, zgodnie z warunkami określonymi w
akapicie pierwszym, dokonywane jest zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 umowy przez osobę
upoważnioną lub osoby upoważnione do podpisania umowy zgodnie z art. 2.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
PL
4
PL
OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI
OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH
FF/2015/EM/ig/1766189
Rev1
agri.ddg2.c.2(2016)
Ares(2016)1790690
6.221.2016.1
DATA: 18.05.2016 r.
1.
LINIA BUDŻETOWA:
ŚRODKI:
2017
05 06 01 - Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa
2.
8 105 849 EUR
TYTUŁ:
Wniosek – decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy
międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.
3.
PODSTAWA PRAWNA:
Artykuły 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4.
CELE:
Podpisanie nowej umowy, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.
SKUTKI FINANSOWE
OKRES
BIEŻĄCY ROK
12 MIESIĘCY BUDŻETOWY
2016
(mln EUR)
(mln EUR)
5.0. WYDATKI
PONIESIONE Z BUDŻETU UE
(REFUNDACJE/ZAKUP
INTERWENCYJNY)
PONIESIONE Z BUDŻETÓW
KRAJOWYCH
Z INNYCH SEKTORÓW
5.1
DOCHODY
ZASOBY WŁASNE UE (OPŁATY
WYRÓWNAWCZE/NALEŻNOŚCI CELNE)
KRAJOWE
2018
2019
2020
5.0.1 SZACOWANE WYDATKI
8,105
8,105
8,105
5.
KOLEJNY ROK
BUDŻETOWY
2017
(mln EUR)
8,105
5.1.1 SZACOWANE DOCHODY
5.2
METODA OBLICZENIOWA: -------6.0
CZY PROJEKT MOŻE BYĆ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
TAK
PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNIM ROZDZIALE BIEŻĄCEGO BUDŻETU?
6.1
CZY PROJEKT MOŻE BYĆ FINANSOWANY POPRZEZ PRZESUNIĘCIE
POMIĘDZY ROZDZIAŁAMI BIEŻĄCEGO BUDŻETU?
6.2
CZY WYMAGANY BĘDZIE BUDŻET DODATKOWY?
6.3
TAK
CZY ŚRODKI BĘDZIE TRZEBA PRZEWIDZIEĆ W KOLEJNYCH BUDŻETACH?
UWAGI:
Linia budżetowa 05 06 01 przeznaczona jest na finansowanie wkładów UE na rzecz szeregu organizacji
międzynarodowych. Jedną z tych organizacji będzie Międzynarodowa Rada ds. Oliwy z Oliwek (IOC). Po
podpisaniu nowej umowy IOC przyszły wkład UE na rzecz IOC będzie finansowany w oparciu o część
środków z tej linii budżetowej w granicach programowania finansowego przewidzianego na lata 2017–2020.
PL
5
PL
PL
6
PL
Download