krajowy plan gospodarki odpadami

advertisement
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA I GMINY JANOWIEC
WIELKOPOLSKI WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI
ODPADAMI NA LATA 2004-2007
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008-2011
Maj 2004
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA I GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI
WRAZ PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
NA LATA 2004-2007
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008-2011
CZĘŚĆ A
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Opracowanie:
mgr
Krzysztof Maron
mgr inż. Joanna Olejniczak
mgr inż. Andrzej Schmidt
Maj 2004
2
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE .......................................................................................................................................... 6
1.1. PODSTAWA PRAWNA..................................................................................................................................... 6
1.2. METODY OPRACOWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ..................................................................... 6
2. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA M I G JANOWIEC WIELKOPOLSKI ...................................... 11
2.1. STAN ŚRODOWISKA W GMINIE..................................................................................................................... 11
2.1.1. Położenie ............................................................................................................................................ 11
2.1.2. Podstawowe dane fizjograficzne ........................................................................................................ 11
2.1.3. Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski - dane ogólne .................................................................... 12
2.1.3.1. Informacja Ekonomiczno-Społeczna ............................................................................................................ 12
2.1.4. Struktura wykorzystania gruntów w gminie ................................................................................... 16
2.1.5. Uwarunkowania glebowe ................................................................................................................... 16
2.1.6. Budowa geologiczna........................................................................................................................... 17
2.1.7. Kopaliny - Surowce mineralne ........................................................................................................... 18
2.1.8 Lasy. Szata roślinna ............................................................................................................................ 18
2.1.9. Wody powierzchniowe ........................................................................................................................ 19
2.1.10. Obwody rybackie .............................................................................................................................. 20
2.1.11. Melioracje ........................................................................................................................................ 20
2.1.12. Wody podziemne ............................................................................................................................... 22
2.1.12.1. Główne zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) .......................................................................................... 22
2.1.13. Klimat ............................................................................................................................................... 23
2.1.14. Ochrona powietrza ........................................................................................................................... 24
2.1.15. Ochrona przyrody............................................................................................................................. 25
2.1.15.1 Korytarze ekologiczne i obszary węzłowe ................................................................................................... 25
2.1.15.2 Pomniki przyrody......................................................................................................................................... 25
2.1.15.3. Projekt utworzenia Pałuckiego Parku Krajobrazowego .............................................................................. 26
2.1.16. Zarządzanie lasami i gospodarka łowiecka ...................................................................................... 26
2.1.17. Program poprawy lesistości powiatu i gmin .................................................................................... 28
2.2. STAN CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO .......................................................................................... 31
2.2.1. Stan czystości powietrza ..................................................................................................................... 31
2.2.2. Jakość wód podziemnych .................................................................................................................... 32
2.2.3. Jakość wód powierzchniowych .......................................................................................................... 33
2.2.3.1. Stan czystości rzek ........................................................................................................................................ 33
2.2.3.2. Jeziora ........................................................................................................................................................... 34
2.2.4. Stan czystości gleb .............................................................................................................................. 36
2.2.4.1 Stan czystości gleb rolnych ............................................................................................................................ 36
2.2.5. Promieniowanie elektromagnetyczne ................................................................................................. 36
2.2.6. Hałas i wibracje ................................................................................................................................ 38
2.2.7. Poważne awarie przemysłowe i zagrożenia środowiska .................................................................. 38
3. EKOLOGIZACJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I UŻYTKOWANIA TERENU - OBSZAR
POWIATU ŻNIŃSKIEGO ................................................................................................................................ 39
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ........................................................................................................ 41
4.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA .............................................................................................................. 41
4.1.1 Zaopatrzenie w wodę ........................................................................................................................... 41
4.1.2. Kanalizacja......................................................................................................................................... 42
4.1.3. Oczyszczalnie ścieków ........................................................................................................................ 44
4.2. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA ............................................................................................................ 45
3
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
4.3. CIEPŁOWNICTWO ........................................................................................................................................ 46
4.4. GAZOWNICTWO .......................................................................................................................................... 46
4.5. INSTALACJE PRZESYŁOWE .......................................................................................................................... 47
4.6. LINIE KOLEJOWE ......................................................................................................................................... 47
4.7. SIEĆ DROGOWA........................................................................................................................................... 47
4.8. KĄPIELISKA ................................................................................................................................................ 48
4.9. FERMY HODOWLANE .................................................................................................................................. 49
4.10. PŁYTY GNOJOWE, ZBIORNIKI NA GNOJOWICĘ ............................................................................................ 49
4.11. OGRODY DZIAŁKOWE ............................................................................................................................... 50
4.12. OBIEKTY ZIELENI URZĄDZONEJ ................................................................................................................ 50
4.13. TURYSTYKA.............................................................................................................................................. 51
5. POZWOLENIA ZINTEGROWANE ............................................................................................................ 51
6. OBSZARY ZDEGRADOWANE ................................................................................................................... 51
7. EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE W LATACH 2000-2003 ...................................................... 51
8. CELE ŚRODOWISKOWE POWIATU I ICH ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ
PAŃSTWA I WOJEWÓDZTWA ..................................................................................................................... 52
9. REALIZACJIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA .................................................................... 53
10. ZAŁOŻENIA SYSTEMU FINANSOWANIA INWESTYCJI .............................................................. 72
11. MONITORING REALIZACJI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH POWIATU I GMIN
KRYTERIA, ZASADY ORGANIZACYJNE, LIMITY I WSKAŹNIKI .................................................... 77
11.1. STRUKTURA ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA ..................................... 77
SPIS TABEL
Tabela 1 Struktura ludności według grup wiekowych - rocznik statystyczny ...................................... 13
Tabela 2 Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska latach 2000 – 2003 .......................... 15
Tabela 3 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy .................................................................. 16
Tabela 4 Rzeki i cieki na terenie gminy ................................................................................................ 19
Tabela 5 Działania w zakresie melioracji i retencjonowania wód w latach 2000 - 2003:..................... 21
Tabela 6 Zbiorniki małej retencji wodnej ............................................................................................. 22
Tabela 7 Średnie wieloletnie sumy opadów atmosferycznych:............................................................. 23
Tabela 8 Średnie wieloletnie temperatury powietrza w oC: .................................................................. 23
Tabela 9 Pomniki przyrody istniejące na terenie gminy w 2003 roku: ................................................. 25
Tabela 10 Powierzchnia lasów na terenie powiatu w latach 2000-2003 ............................................... 26
Tabela 11 Powierzchnia lasów, na terenie powiatu z podziałem na nadleśnictwa ................................ 27
Tabela 12 Koła łowieckie na terenie powiatu ....................................................................................... 28
Tabela 13 Hierarchia potrzeb zalesień i zadrzewień w powiecie żnińskim .......................................... 29
Tabela 14 Ocena gminnych zamierzeń dotyczących zalesień i zadrzewień w powiecie żnińskim ....... 29
Tabela 15 Zestawienie stężeń zanieczyszczeń powietrza - powiat żniński ......................................... 31
Tabela 16 Wyniki badań stanu czystości gleby w powiecie żnińskim .................................................. 36
4
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Tabela 17 Obszar stref ochronnych w otoczeniu linii NN i WN o natężeniu pola
elektrycznego ponad 1 kV/m ................................................................................................ 37
Tabela 18 Zestawienie SUW na terenie gminy ..................................................................................... 41
Tabela 19 Prognoza zużycia wody w gminie ........................................................................................ 42
Tabela 20 Kanalizacja ściekowa w gminie ........................................................................................... 42
Tabela 21 Ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji ................................................................. 43
Tabela 22 Firmy wywożące nieczystości .............................................................................................. 43
Tabela 23 Oczyszczanie ścieków w gminie .......................................................................................... 44
Tabela 24 Zbiorowe centralne ogrzewanie.......................................................................................... 46
Tabela 25 Instalacje przesyłowe na terenie gminy ................................................................................ 47
Tabela 26 Długość dróg na terenie gminy............................................................................................. 47
Tabela 27 Wykaz robót drogowo-mostowych w roku 2003 ................................................................. 48
Tabela 28 Zorganizowane kąpieliska na terenie gminy Janowiec Wielkopolski .................................. 49
Tabela 29 Fermy hodowlane na terenie gminy ................................................................................. 49
Tabela 30 Hodowla zwierząt na terenie gminy - stan na rok 2002 gospodarstwa indywidualne .......... 49
Tabela 31 Ogrody działkowe ................................................................................................................ 50
Tabela 32 Obiekty parkowe w gminie .................................................................................................. 50
Tabela 33 Zakłady na terenie gminy wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego ................ 51
Tabela 34 Obszary zdegradowane na terenie gminy .......................................................................... 51
Tabela 35 Edukacja młodzieży i dorosłych w gminie .......................................................................... 51
Tabela 36 Udział gminy w konkursach ekologicznych ........................................................................ 52
Tabela 37 Cele, priorytety i zadania dla gminy Janowiec Wielkopolski
do roku 2007 i do 2011 z podziałem ............................................................................. 54
ZAŁĄCZNIKI
1. Mapa Gminy Janowiec Wielkopolski z elementami ochrony środowiska i gospodarki
odpadami
2. Płyta CD z wersją elektroniczną Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy
Janowiec Wielkopolski wraz z Planem gospodarki odpadami
3. uchwała Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24.02.2004 r. dot. pomników
przyrody (załącznik nr 1)
4. wykaz 17 nowych pomników przyrody (załącznik nr 2)
5. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na wytwarzanie odpadów – decyzje wydane
przez Starostwo Powiatowe w Żninie (Lata1999 2003) – (załącznik nr 3)
6. Wykaz podmiotów, z terenu Gminy Janowiec posiadających zezwolenia na transport
i odzysk i unieszkodliwianie odpadów( załącznik nr 4)
5
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
1. WPROWADZENIE
Ustawa Prawo ochrony środowiska ustaliła w art. 17 i art. 18, że organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza
odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są
uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu i radę gminy. Projekty programów ochrony
środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
1. Ministra właściwego ds. środowiska - w przypadku wojewódzkich programów ochrony
środowiska,
2. Organ wykonawczy województwa - w przypadku projektów powiatowych programów,
3. Organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony
środowiska.
Programy te sporządzane podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata, powinny określać cele
i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do
osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Z wykonania
programów organy wykonawcze województwa sporządzają co 2 lata raporty, które przedstawia się
odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy;
Program ochrony środowiska ma spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 Ustawy
Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 roku, (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku z
późniejszymi zmianami) oraz określone w Wytycznych Ministra Środowiska z grudnia 2002 roku.
1.1. Podstawa prawna
Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 25 listopada 2003 roku,
pomiędzy Zarządem Powiatu Żnińskiego a Biurem Projektowo-Consultingowym EKOTER,
ul. Bernardyńska 13 w Bydgoszczy, na wykonanie opracowania „Program ochrony środowiska wraz
z planem gospodarki odpadami dla powiatu żnińskiego i gmin: Barcin, Gąsawa, Janowiec
Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo i Żnin na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008-2001”,
zwanym dalej „Programem”.
1.2. Metody opracowania programu ochrony środowiska
Podstawy prawne i zakres merytoryczny Programu ochrony środowiska określa ustawa, z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski został opracowany według
wytycznych Ministerstwa Środowiska z grudnia 2002 roku pt. „Wytyczne Sporządzania Programów
Ochrony Środowiska na szczeblu Regionalnym i Lokalnym”.
Cele i działania ujęte w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007 - 2010” oraz przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne ujęte w
tabelach w „Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 - 2010
powinny być wykorzystane przy sporządzaniu programów ochrony środowiska w następujący sposób:
 jako podstawa wyjściowa do konkretyzacji zadań w nawiązaniu do specyfiki i potrzeb
danego regionu (np. do sporządzenia na szczeblu gminnym konkretnego wykazu
planowanych do budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, oczyszczalni
ścieków przemysłowych, składowisk odpadów, systemów segregacji odpadów
niebezpiecznych od innych odpadów itd.),
6
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 jako analog do sformułowania regionalnych lub lokalnych wskaźników (celów),
planowanych do uzyskania na danym terenie (np. jeśli na szczeblu krajowym planuje się
uzyskać do 2010 roku zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50%, to na szczeblu
konkretnego województwa może być przyjęty wskaźnik taki sam, wyższy lub niższy, w
każdym
przypadku
z uzasadnieniem przyczyn przyjętego wskaźnika),
 jako inspiracja do wprowadzenia podobnego zadania na szczeblu regionalnym bądź
lokalnym, jeśli zadanie w programie wykonawczym jest ujęte ogólnie bądź dotyczy szczebla
krajowego.
Programy gminne powinny się składać z dwóch części:
 zadań własnych (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą
finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy),
 zadań koordynowanych (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe
zadania, związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego,
wojewódzkiego i centralnego).
Zadania własne powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji niezbędnej do
kontroli ich realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty,
źródła finansowania). Zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem
szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy.
Jest rzeczą niezbędną, aby do prac nad gminnym programem ochrony środowiska były
włączone wszystkie właściwe ze względu na zasięg swojej działalności instytucje, związane z ochroną
środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, przedsiębiorstwa oddziaływujące na środowisko
oraz przedstawiciele społeczeństwa. W tym ostatnim przypadku rozumie się, że są to organy
samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego (jeśli istnieją na terenie gminy) i ekologiczne
organizacje pozarządowe obejmujące zakresem swojej działalności daną gminę.
Gminny program ochrony środowiska powinien być skoordynowany z:
 lokalnym, miejscowym planem (planami) zagospodarowania przestrzennego,
 lokalnymi planami rozwoju infrastruktury (jeśli są): mieszkalnictwa, transportu, zaopatrzenia
w energię, itd.,
 gminnym planem gospodarowania odpadami sporządzonym zgodnie z ustawą o odpadach,
 obejmującym teren gminy programem ochrony powietrza, programem ochrony środowiska
przed hałasem i programem ochrony wód, jeśli takie programy (dla obszarów obejmujących
teren danej gminy) zostały lub zostaną opracowane w związku z wymaganiami
wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z tą ustawą naprawcze
programy ochrony powietrza opracowuje się dla obszarów, gdzie zostaną stwierdzone
przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, natomiast programy
ochrony wód - dla wchodzących w skład dorzeczy obszarów, na których nie są osiągnięte
wymagane poziomy jakości wód),
 programami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Wykaz limitów krajowych ujętych w II Polityce ekologicznej państwa:
7
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 roku
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),
 ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 roku w taki sposób,
aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę
produkcji, wartość produkcji lub PKB),
 ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 roku i 25% w stosunku do 200 roku
również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),
 dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 roku,
 odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła odpadów
komunalnych,
 pełna (100%) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów
przemysłowych
 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,
w stosunku do stanu z 1990 roku z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie
miasta i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego - również o 30%,
 ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%,
niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu
w 1990 roku,
 do końca 2005 roku wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie
benzyny bezołowiowej.
Limity powyższe nie były korygowane przy sporządzaniu „Polityki ekologicznej państwa na
lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010.
Jest rzeczą niezbędną, aby wszystkie z wymienionych wyżej limitów (wskaźników) przyjętych
w polityce ekologicznej, znalazły odpowiednie odzwierciedlenie w wojewódzkich programach
ochrony środowiska. W programach powiatowych i gminnych powinny one zostać ujęte
(wybiórczo lub w pełnym pakiecie), w zależności od specyficznych warunków danego powiatu i
gminy.
Dlatego wskaźniki te należy traktować jako wielkości orientacyjne do poziomów na szczeblu
regionalnym i lokalnym. W trakcie dalszych prac nad polityką ekologiczną państwa mogą one ulegać
dalszym zmianom i korektom.
Tylko w jednym konkretnym przypadku może mieć miejsce określona procedura „przydziału” limitów
dla poszczególnych województw i powiatów. Chodzi tutaj o ładunki zanieczyszczeń
odprowadzanych do wód powierzchniowych i do powietrza, które są i będą przyjmowane w
programach działań mających zapewnić dotrzymanie wymaganych poziomów jakości wód i
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Dotyczyć to może obszarów, w których nie są
dotrzymane poziomy jakości wód i występuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów
zanieczyszczeń w powietrzu.
Sporządzając programy ochrony środowiska dla swojego terytorium poszczególne gminy,
kierując się interesem swoich mieszkańców, mogą ustalić własne limity gminne, wzorowane na
wskaźnikach, o których mowa wyżej. Mogą one wyniknąć, w zakresie zanieczyszczeń powietrza, ze
sporządzanych naprawczych programów ochrony powietrza. Nie przewiduje się natomiast żadnej
procedury odgórnego ustalania limitów gminnych.
8
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Akty prawne
Przy sporządzaniu programu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych:
Ustawy
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627,
z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi
zmianami),
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustaw - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
 Ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 10 maja 2003 roku Nr 80, poz. 717),
 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 99, poz. 1079 z 2001r.
– z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724
z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446
z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi
zmianami),
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi
zmianami),
 Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),
 Ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),
 Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 106 z 2000
roku z późniejszymi zmianami),
 Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997
roku z późniejszymi zmianami),
 Ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr
63, poz. 638 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami (Dz. U. 03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 roku),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 12006),mi zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220,
poz. 1858).
9
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Programy rządowe
Przy sporządzaniu programu ochrony środowiska wzięto pod uwagę programy rządowe dotyczące
ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
 II Polityka ekologiczna państwa,
 Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa,
 Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku,
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski
przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku,
 Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Aktualizacja maj 2002 rok, Ministerstwo
Środowiska,
 Krajowy program ochrony środowiska,
 Krajowy plan gospodarki odpadami.
Dokumenty i materiały ze szczebla wojewódzkiego








Plan przestrzennego zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego - 2003 rok,
Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego - 2003 rok.
Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego - 2003 rok,
Program zwiększania lesistości i zadrzewień w latach 2001 - 2020 na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, aktualizacja 2003 rok,
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego - Wojewódzka Inspekcja
Ochrony Środowiska Bydgoszcz, lata 1994 - 2003,
Obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział
R i O. Ś., czerwiec 2001 rok,
Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego - Urząd Statystyczny
w Bydgoszczy - grudzień 2003 rok,
Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Statystyczny
w Bydgoszczy 2003 rok,
Materiały dostarczone przez Starostwo Powiatowe
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żnińskiego, na lata 2001 - 2011,
 Ankieta informacyjna dla potrzeb wykonania programu ochrony środowiska powiatu
żnińskiego,
 Ankieta informacyjna dla potrzeb wykonania planu gospodarki odpadami powiatu żnińskiego,
 Ankieta z zakładów przemysłowych i podmiotów gospodarczych wypełnione dla potrzeb
programu (27 zakładów, w tym 3 ankiety zakładów z gminy Janowiec Wielkopolski,
 „Strategia Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Turystycznego Powiatu Żnińskiego”,
dr Jan Owsiak, dr Janusz Sewerniak, dr Roman Sass, mgr Hanna Hapka, Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu, Bydgoszcz-Żnin, październik 2003 rok.
Materiały i dokumenty przekazane przez Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec
Wielkopolski, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, Bydgoszcz, 1997 - 1998,
 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego M i G Janowiec Wielkopolski - 2000 rok,
 Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego dla terenu Miasta i Gminy
Janowiec Wielkopolski, 2003 rok,
10
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Janowiec Wielkopolski, Biuro
Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD,
mgr inż. E. Merwart, mgr inż. M. Dziewanowska, mgr inż. A. Gołębiewski, Wrocław 2003 r.,
 Wieloletni plan zamierzeń inwestycyjnych, na lata 2003 - 2006,
 Uchwała Nr XI/121/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie uznania za pomniki przyrody,
 Ankieta informacyjna dla potrzeb wykonania Programu ochrony środowiska,
 Ankieta informacyjna dla potrzeb wykonania Planu gospodarowania odpadami.
Wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska muszą spełniać warunki
pozyskania po akcesji wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, tj. z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności, które w głównej mierze udzielane będą jednostkom samorządu terytorialnego na
realizację inwestycji ekologicznych. Z tego też względu program ma być zgodny z dokumentami
programowymi, które będą stanowiły podstawę otrzymania takiego wsparcia, a więc z:
 komponentem środowiskowym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (określone zostaną w nim przez samorządy województw kryteria wyboru
projektów proponowanych do współfinansowania z funduszy strukturalnych),
 Sektorowym Programem Operacyjnym „Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna”,
 dokumentem programowym dla Funduszu Spójności w części dotyczącej środowiska.
2. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA M I G JANOWIEC WIELKOPOLSKI
2.1. Stan środowiska w gminie
2.1.1. Położenie
Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski położone jest w południowo zachodniej części
województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie żnińskim, w obszarze krainy historycznej zwanej
Pałukami. Od strony południowej i zachodniej granica gminy jest jednocześnie granicą województwa
z województwem wielkopolskim.
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego graniczy z gminami Rogowo i Żnin. Miasto
Janowiec Wielkopolski jest odległe o około 60 km od Bydgoszczy, siedziby Wojewody KujawskoPomorskiego, około 93 km od Torunia, siedziby wojewódzkich władz samorządowych oraz 19 km
od m. Żnina będącego siedzibą Starostwa Powiatowego.
2.1.2. Podstawowe dane fizjograficzne
Według podziału fizyczno-geograficznego Polski, województwo kujawsko-pomorskie
znajduje się w obrębie podprowincji Pojezierzy południowo-bałtyckich. Swym zasięgiem obejmuje
makroregiony lub ich fragmenty.
Pod względem fizyczno-geograficznym teren gminy Janowiec Wielkopolski należy do makroregionu
Pojezierza Wielkopolskiego, a następnie do mezoregionu Pojezierza Gnieźnieńskiego.
Pod względem geomorfologicznym obszary te stanowią wysoczyznę polodowcową. Ma ona cały
szereg długich rynien jeziornych, co nadaje jej cechy rzeźby młodoglacjalnej. Składa się z moreny
dennej płaskiej z deniwelacjami w granicach 2 m i nachyleniu około 5 % oraz moreny dennej falistej
z wysokościami w granicach od 2 do 5 m. Nachylenia terenu wynoszą tu około 10 %. Wybitną formą
krajobrazową jest dolina rzeki Wełny, wykorzystująca rynny glacjalne i poszerzająca się w okolicach
Janowca Wielkopolskiego do około 3 km.
11
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.1.3. Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski - dane ogólne
 powierzchnia gminy
-
130,43 km2
 użytki rolne
-
108,42 km2
 użytki leśne
-
7,59 km2
 ludność
-
9664 Osób
 w tym:
miasto
-
4327 Osób

wsie
-
5337 Osób
Obszary użytkowane rolniczo stanowią 83,13 % ogólnej powierzchni gminy, natomiast użytki
leśne 5,82 %. Gmina pod względem obszarowym należy do mniejszych gmin w województwie
kujawsko-pomorskim. Jest to gmina wybitnie rolnicza o dobrych możliwościach rozwoju rolnictwa.
Ze względu na uwarunkowania glebowo-rolnicze w klasyfikacji Instytutu Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach, gmina zaliczona została do dwóch regionów: Żnińsko-Mogileńskiego
(część północna) i Rogowsko-Trzemeszeńskiego (część południowa). Na całym obszarze gminy
charakterystyczna jest rzeźba płaska, bądź niskofalista.
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 ferm hodowlanych o rodzajach hodowli: krowy
mleczne, trzoda chlewna, bydło, trzoda chlewna (maciory).
Rozwinięta jest także hodowla zwierząt w gospodarstwach indywidualnych (konie, bydło, trzoda
chlewna, owce). Podmioty gospodarcze o charakterze przemysłowym na terenie gminy: Zakłady
Mięsne (obecnie Zakład nie produkuje - Zakład w likwidacji), TiBRO-J.V. Spółka z o.o. uszlachetnianie wyrobów pończoszniczych, GOLPASZ S.A. - produkcja pasz, Pałucka Drukarnia
Opakowań w Janowcu Wielkopolskim - produkcja opakowań, PPH „ANDAR” S.C. Żerniki produkcja styropianu, Gorzelnia w Świątkowie, Przetwórnia Ryb, „GRAFORM” Bydgoszcz, siedziba
Janowiec Wielkopolski - Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych.
Zgodnie
z ewidencją działalności gospodarczej, na terenie gminy 542 podmioty gospodarcze prowadzą
działalność, w tym 139 placówek handlowych i usługowych.
Na obszarze gminy do ciekawych obiektów architektury i budownictwa należą murowane
Kościoły w Juncewie i Żernikach oraz drewniany Kościół w Świątkowie, a także pałace w Kołdrąbiu
i Włoszanowie.
Według ewidencji zabytków nieruchomych gminy Janowiec Wielkopolski w 19 miejscowościach
znajdują się obiekty wymagające ochrony prawnej, między innymi obiekty: dwory, parki, kościoły,
pałace, grodziska, ołtarz, wyposażenie kościoła, domy drewniane, ratusz, szkoły, domy murowane,
młyn, kaplica grobowa, dworzec kolejowy, zespoły dworskie.
W skład gminy wchodzą 24 miejscowości i 21 sołectw. Miejscowości: Janowiec
Wielkopolski, Bielawy, Brudzyń, Chrzanowo, Flantrowo, Gącz, Janowiec Wieś, Juncewo Kołdrąb,
Laskowo, Miniszewo, Sarbinowo Drugie, Obiecanowo, Ośno, Posługowo, Puzdrowiec, Świątkowo,
Tonowo, Wełna, Włoszanowo, Wybranowo, Zrazim, Żerniki, Żużoły.
2.1.3.1. Informacja Ekonomiczno-Społeczna
Liczba gospodarstw domowych (mieszkań)
 Janowiec Wielkopolski
-
1393
 tereny wiejskie
-
1320
12
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 Razem
-
2713
Liczba zabudowań indywidualnych (w tym szeregowych) i budynków wielomieszkaniowych:
miasto
gmina - wsie
razem
 budynki indywidualne
-
593
853
1446
 budynki wielomieszkaniowe
-
52
25
77
Tabela 1 Struktura ludności według grup wiekowych - rocznik statystyczny
Wiek
0–2
3
4-5
6
7
8 - 12
Liczba
287
88
205
118
100
595
13 - 15 16 - 17
474
339
18
19 - 65
Razem
179
6034
9664
Prognozowane zmiany demograficzne
Ruch naturalny ludności - stan na dzień 31.12.2002 rok
 małżeństwa
-
62
 Urodzenia żywe
-
99
 zgony ogółem
-
100
 przyrost naturalny
-
- 1
Migracje ludności
 napływ ogółem:
w tym:
z miast
ze wsi
 Saldo migracji
-
86
-
31
-
55
-
odpływ ogółem:
w tym:
-
104
do miast
-
66
na wieś
-
37
za granicę
-
1
18
Źródło danych: Urząd Statystyczny Bydgoszcz 2003 rok
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, prognoza
rozwoju ludności kształtuje się następująco:
 Konsekwencją niskiej obecnie liczby urodzeń będzie słabe zasilanie grupy produkcyjnej około
roku 2010.
 W ciągu najbliższych 10 lat będzie wchodzić w wiek zawierania małżeństw liczna obecna
grupa wiekowa 10-19 lat, co wpłynie na zwiększenie wskaźnika zawieranych małżeństw.
Wzrośnie zarazem liczba kobiet w wieku rozrodczym, ale ze względu na bardzo niski
wskaźnik płodności kobiet i duże migracje nie należy spodziewać się dużego wzrostu liczby
urodzeń.
 Liczba zgonów może ulec nieznacznemu zwiększeniu wskutek wzrostu liczebności starszych
roczników. W dłuższym okresie prognozować należy ustabilizowanie liczby zgonów na
poziomie zbliżonym lub nieco wyższym od obecnego.
13
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 W ciągu najbliższych 10 lat zaczną wchodzić w wiek rozrodczy roczniki o niekorzystnych
wskaźnikach feminizacji, co może powodować problem braku żony dla mężczyzn,
a w następstwie tego opuszczanie miasta przez młodych mężczyzn lub/i (w mniejszym
stopniu) napływ kobiet do miasta.
 W najbliższych latach wskaźnik przyrostu naturalnego będzie oscylował wokół 0, często
przybierając wartości ujemne.
 Do niekorzystnych wskaźników demograficznych dochodzi niekorzystny przebieg procesów
migracyjnych. Od kilku lat występuje ujemne saldo migracji (więcej ludzi opuszcza miasto,
niż w nim się osiedla), które się pogłębia.
W związku z powyższym należy spodziewać się dalszego spadku liczby ludności, choć jego
dynamika będzie niższa niż obecnie. Jego wielkość będzie w dużym stopniu uzależniona od przebiegu
procesów migracyjnych.
Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2002 roku - stan na dzień 31.12.2002
roku
 Ogółem:
-
9483
 W wieku produkcyjnym
-
5869
 W wieku poprodukcyjnym
-
1302
 W wieku przedprodukcyjnym
-
2312
w tym:
Pracujący w gospodarce narodowej według płci, rodzaju działalności:
Ogółem 876, w tym mężczyzn - 420, kobiet - 456
 działalność rolnicza
-
1,9 %
 działalność przemysłowa
-
38,6 %
 działalność usługowa
-
59,5 %
Źródło danych: Urząd Statystyczny Bydgoszcz 2003 rok
Poziom bezrobocia w latach:

 2000 rok
-
1211 osób
 2001 rok
-
1334 osób
 2002 rok
-
1290 osób
 2003 rok
-
1286 osób
liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Stopa bezrobocia
-
31.12.2002 rok - 29,7%
14
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Stopa bezrobocia
-
31.12.2003 rok - 30,2% (dane prognozowane)
Źródło danych: ankieta gminna
Tabela 2 Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska latach 2000 – 2003
Lp.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
(w tys. zł)
Lata
Przychody
Wydatki
1
2000
7,0
-
2
2001
8,0
4,0
3
2002
24,0
10,0
4
2003
19,0
15,0
Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska w latach 2000-2003
W latach 2000-2003 realizowano w gminie 26 zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym
21 przedsięwzięć dotyczyło gospodarki ściekowej, 3 gospodarki odpadami i 2 ochrony
powietrza.
Gospodarka ściekowa
20 zadań dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej, kolektorów grawitacyjnych, kolektorów
tłocznych i przepompowni ścieków (8 sztuk) w Janowcu Wielkopolskim, Włoszanowie,
Brudzyniu, Bielawach, Miniszewie, Sarbinowie Drugim i Gączu. Jedno zadanie dotyczyło
budowy stacji odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków we Flantrowie (prasa).
Gospodarka odpadami
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 28 sztuk, w tym 14 - na szkło,
4 - papier i 10 - plastik.
Ochrona powietrza
Dwa przedsięwzięcia dotyczyły wymiany instalacji ogrzewania w dwóch obiektach z kotłów
opalanych węglem na kotły opalane olejem (Przedszkole Samorządowe, SPZOZ w Janowcu
Wielkopolskim). Źródła finansowania tych zadań to: Budżet Gminy, WFOŚiGW w Toruniu,
PFOŚiGW, AWRSP, Bank Światowy, SAPARD.
Wydatki z budżetu gminy na ochronę środowiska (w tys. zł.):
 2000 rok
-
1.831,5 tys. zł.
 2001 rok
-
1.481,6 tys. zł.
 2002 rok
-
2.383,1 tys. zł.
 2003 rok
-
1.086,7 tys. zł.
15
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Prognoza dochodów i wydatków w 2004 roku:
 dochody
-
12.892.161 zł.
 wydatki
-
13.077.253 zł.
W tym na ochronę środowiska
-
1.261.800 zł.
2.1.4. Struktura wykorzystania gruntów w gminie
Powierzchnia gminy w hektarach 13043 ha
Tabela 3 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy
Lp.
Rodzaje gruntów
Powierzchnia
ewidencyjna [ha]
Udział w ogólnej
powierzchni (%)
1
Powierzchnia ogółem
13043
100
3
Obszary użytkowane rolniczo
10842
83,13
4
Użytki leśne
759
5,82
5
Grunty zabudowane i zurbanizowane
270
2,07
6
Obszary użytkowane przez przemysł
13
0,09
7
Obszary przeznaczone pod rozwój
agroturystyki oraz turystyki wiejskiej
5
0,04
8
Wody
334
2,56
9
Inne tereny
820
11,12
Udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych w gminie Janowiec Wielkopolski
wynosi 90,1 - 95 %.
Użytki zielone występują nielicznie i nie stanowią większej wartości rolniczej. Odczyn większości
gleb gminy jest słabo kwaśny w części południowej gminy do obojętnego w części północnej. Procent
gleb kwaśnych należy do najniższych w województwie kujawsko-pomorskim.
Stopień kultury gleb jest przeważnie dobry i bardzo dobry, użytki rolne są zmeliorowane w 89 %,
a użytki zielone w 95,1 %.
Większość gruntów ornych odznacza się duża przydatnością dla produkcji rolniczej. Dominują gleby
klas II - IIIa i b, które stanowią 52,9 % gruntów ornych. Gleb dobrych w klasie IV jest na terenie
gminy stosunkowo dużo - 38,3 % na gruntach ornych i 59,7 % na użytkach zielonych.
Struktura zasiewów w gminie w 2002 roku.
Z rodzajów zasiewów zbóż dominowały: przen-żyto, ozime - 1712 ha 18,9 %), jęczmień jary - 1573
ha (17,3 %) i pszenica ozima - 1460 (16,1 %). Rzepak ozimy - 605 ha (6,7 %).
Z okopowych buraki cukrowe - 659 ha (7,3 %) i ziemniaki - 302,0 ha (3,3 %).
Pozostałe rodzaje zasiewów to: pszenica jara, żyto, jęczmień ozimy, owies, rzepak jary, kukurydza,
buraki pastewne, rośliny strączkowe i mieszanki zbożowo-strączkowe.
2.1.5. Uwarunkowania glebowe
Gleby o najwyższym wskaźniku bonitacyjnym koncentrują się w
województwa, między innymi w powiecie żnińskim.
16
południowej części
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Gleby występujące na obszarze gminy Janowiec zaliczane są do typu: płowych (77 %), czarne ziemie
(10 %), rdzawych (9 %), murszowo-mineralnych (2 %), torfowych i murszowo-torfowych (2 %).
Na terenie gminy przeważają gleby wytworzone w glinach mniej lub więcej spiaszczonych. Stosunki
wodne w większości gleb gliniastych są prawidłowe lub uregulowane w drodze melioracji.
Większość gleb gliniastych w klasach III-IV bonitacji wykazuje wysoki stopień zbielicowania.
Czarne ziemie towarzyszą glebom wytworzonym z glin i zajmują obniżenia terenowe. Czarne ziemie
wytworzone w jednolitych glinach, odznaczają się mniejszą przydatnością w użytkowaniu polowym.
Lżejsze odmiany czarnych ziem występują w sąsiedztwie piaszczystych utworów wodnolodowcowych.
Gleby torfowe i mułowo-bagienne występują w dolinach cieków i jezior oraz w zagłębieniach
bezodpływowych. Użytkowane są jako łąki, rzadziej pastwiska. Ich wartość użytkowa jest określana
na ogół jako V-VI klasa bonitacji użytków zielonych.
Bonitacja gleb w gminie Janowiec Wielkopolski:
Klasa gleb.
Użytki zielone:
Grunty orne:
I
-
0,0
I
-
0,00
II
-
2,5 %
II
-
1,6 %
IIIa
-
25,5 %
III
-
12,8 %
IIIb
-
24,9 %
IV
-
59,7 %
IVa
-
27,0 %
V
-
20,0 %
IVb
-
11,3 %
VI
-
5,7 %
V
-
7,8 %
VI
-
1,0 %
Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, charakteryzujący łącznie jakość gleb,
warunki wodne i klimatyczne wynosi 79,0 i należy również do najwyższych w województwie,
lokując gminę Janowiec Wielkopolski na 9 miejscu w województwie.
2.1.6. Budowa geologiczna
Na terenie gminy występują utwory jury, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu.
Jura dolna wykształcona jest z iłowców pstrych, iłowców marglistych, przekładanych miejscami
piaskowcami grubo i średnioziarnistych. Pojawiają się także łupki ciemne i szare przekładane szarymi
piaskowcami. Ich miąższość jest rzędu 400-500 m.
Jura środkowa wykształcona jest w postaci piaskowców z przekładkami mułowców, iłowców oraz
wapienni i dolomitów. Jurę górną reprezentują margle i wapienie margliste. Ich miąższość jest rzędu
200 m. Kreda górna występuje w postaci margli i wapieni marglistych, margli ilastych.
Na stropie utworów kredowych występują utwory trzeciorzędowe.
Pliocen trzeciorzędowy stanowi tzw. iły poznańskie o grubości rzędu 20-80 m przy stropie
zalegającym na rzędnych od 35 m do 75 m ppt.
17
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Natomiast wyżej zalegają utwory czwartorzędu, składające się z holoceńskich piasków próchnicznych
0,2 - 0,3 m, a nad rzeką Wełną w sąsiedztwie łąk - torf, torf z piaskiem oraz namuł z torfem o łącznej
grubości 2,6 do 4,2m.
Utwory plejstoceńskie stanowią: od piasków pylastych i drobnych, poprzez piaski grube, pospółki,
a następnie znowu piaski drobne z domieszkami piasków pylastych i gliniastych, a także - piaski grube
z wkładkami żwiru, pospółek, piasków i pyłów gliniastych, aż po gliny, gliny piaszczyste oraz gliny
z piaskiem drobnym i pospółki gliniaste. Są to więc utwory genetycznie związane z akumulacją
rzeczną, rzeczno-lądową i akumulacją lądolodu. Akumulacje ww. mają budowę geologiczną bardzo
zmienną i nieregularną. Przeważnie w stropie występuje seria piaszczysto-żwirowa o miąższości 1,2
do 3,0 m, natomiast głębiej - utwory zwięzłe w postaci glin, pyłów i piasków gliniastych.
Najmłodsze utwory holoceńskie zalegają głównie w rynnach jeziornych i dolinie rzeki Wełny. Są to
piaski i mady rzeczne oraz torfy. Miąższość tych utworów w rynnach i dolinach sięga 10 m. Łączna
miąższość utworów wypełniających rynny (holocen i fluwioglacjał) sięga 20 m.
2.1.7. Kopaliny - Surowce mineralne
Zasoby kopalin na terenie powiatu żnińskiego, w odniesieniu do całego województwa można
nazwać przeciętnymi. Analizując występowanie złóż, ich zasobność, formę oraz genezę a także
stopień wykorzystania i przydatność gospodarczą należy stwierdzić, że powyższa sytuacja jest
tożsama
w stosunku do całego województwa kujawsko–pomorskiego. Zdecydowanie, na terenie powiatu
żnińskiego występują złoża kruszywa naturalnego i część złoża wapienna.
Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski surowce naturalne pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby
lokalne. Zinwentaryzowanych zostało piętnaście obszarów surowców naturalnych, głównie kruszyw
pospolitych (piaski grube, żwiry, piaski średnie, piaski różne)
Do dalszej eksploatacji kwalifikują się obiekty: Wybranowo (2,4 ha), Dziekczyn (1,6 ha),
Janowiec Wielkopolski (2,7 ha), Posługowo 2,5 ha), Bielawy (6,5 ha i Miniszewo (3,6 ha).
Pozostałe obiekty nie nadają się do eksploatacji i rozwoju głównie ze względu na niską jakość
surowców, ochronę lasów i gleb oraz lokalizację w pobliżu jezior. Tereny te wymagają rekultywacji,
głównie w miejscowościach: Laskowo, Łopienno, Sarbinowo, Tonowo, Żerniki i Żużoły.
2.1.8 Lasy. Szata roślinna
Obecna szata roślinna jest w bardzo dużym stopniu przekształcona przez działalność
człowieka. Charakterystyczne dla tego obszaru zbiorowiska leśne stanowią niewielki procent pokrywy
roślinnej. Potencjalnym zbiorowiskiem na wyniesionych partiach terenu jest grąd środkowoeuropejski.
Wilgotne gleby organiczne dolin rzek i rynien jezior są charakterystycznym siedliskiem łęgu
jesionowo-olszowego. Tymczasem drzewostany Pałuk składają się głównie z sosny zwyczajnej.
Dominujący drzewostan to: sosnowy - 81%, dębowy - 5,7%, olszowy - 4,8%, Bór mieszany świeży 22,4% i bór świeży - 52,5%.
Gmina Janowiec Wielkopolski posiada wyjątkowo niski wskaźnik lesistości. Użytki leśne
stanowią 5,82% powierzchni ogólnej gminy, a lasy 5,4%. Gmina ma najniższą lesistość spośród
wszystkich gmin należących do powiatu żnińskiego.
Lasy skupiają się głównie w zachodniej części gminy i przylegają do rzeki Wełny. Enklawy leśne
występują w rejonach: Ośna, Kołdrąbia i Bielaw.
Niski wskaźnik lesistości ma ścisły związek z urodzajnymi glebami pokrywającymi teren gminy, które
wykorzystywane są rolniczo.
18
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
W lasach dominują siedliska boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego i świeżego, zajmują 2/3
całej powierzchni leśnej. Dominującym gatunkiem jest sosna z domieszką świerka, dębu, brzozy.
W dolinach rzek i rynnach jeziornych dominują siedliska olszowe.
Niewielka część lasów zaliczona została do ochronnych w tym wyłącznie (wodochronnych).
Na pozostałym obszarze spotyka się większe lub mniejsze połacie lasu, zespoły zadrzewień
śródpolnych i pasy drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub pieszych.
Przy dawnych dworach lub ich ruinach zachowała się, choć w różnym stanie zieleń parkowa.
Parki podworskie znajdują się w następujących miejscowościach: Laskowo, Chrzanowo, Obiecanowo,
Tonowo, Włoszanowo, Brudzyń, Sarbinowo, Świątkowo. Właśnie w parkach znajdują się
najcenniejsze okazy przyrody objęte ochroną prawną przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
chociaż same parki podlegają Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
Z uwagi na bardzo niską lesistość gminy szczególny nacisk powinien być położony na dwa
elementy działań przyrodniczych. Zalesianie gruntów porolnych najniższych klas bonitacji rolnej
i właściwe gospodarowanie w zakresie zadrzewień w krajobrazie rolniczym.
2.1.9. Wody powierzchniowe
Długość
odcinka rzeki
Lp. Nazwa rzeki
na terenie
gminy (km)
Stan czystości
rzeki (podać rok
przeprowadzony
ch badań)
1
Rzeka Wełna
Gmina
Janowiec
Wlkp. 11,3
Odra
Warta
2001 rok poniżej
III klasy NON
2
Potok
Uścikowski
Gmina
Janowiec
Wlkp. 3,500
Odra
Wełna
brak danych
3
Struga
Bielawska
Gmina
Janowiec
Wlkp.
5,868
Odra
Wełna
brak danych
Zarządca
K-P Z M
i UWWłocławek
BT Inowrocław
K-P Z M
i UW Włocławek
BT
Inowrocław
K-P Z M
i UW BT
Inowrocław
Nielegalne
przyłącza
kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej
Zagrożeni
e
powodzio
we
Dorzecze
Tabela 4 Rzeki i cieki na terenie gminy
Nie ustalono
brak
brak
brak
brak
brak
Źródło: K-P Z M i UW we Włocławku Oddział Rejonowy w Bydgoszczy
Głównym zbiornikiem wód płynących na terenie gminy jest rzeka Wełna. Gmina leży
w dorzeczu Odry. Przez skrajnie północną część gminy przebiega dział wodny II-go rzędu
rozgraniczający zlewnię rzeki Wełny od zlewni rzeki Noteci. Z uwagi na charakter rolniczy gminy
oraz stosowanie dużych dawek nawozów mineralnych, w wodach rzeki Wełny notuje się znaczne
ilości substancji biogennych, pochodzących ze spływu powierzchniowego z terenów pól
przylegających do rzeki.
Jeziora
Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski zlokalizowane są cztery jeziora: Żernickie (12 ha),
Kołdrąb (92,3 ha), Tonowo (159,9 ha) i Łopienno (27,32 ha) - część jeziora w granicach gminy.
Użytkownikiem jezior: Tonowskiego i Kołdrąbskiego jest Gospodarstwo Rybackie Łysinin.
PZW Oddział Bydgoszcz jest użytkownikiem jeziora Żernickiego.
19
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Natomiast Gospodarstwo Rybackie Bogucin jest użytkownikiem jeziora Łopienno. Jeziora Tonowskie
i Kołdrąbskie nie wchodzą w skład żadnego rejonu turystyczno-wypoczynkowego. Preferowane są
nad tymi jeziorami formy wypoczynku o charakterze letniskowym. Do jezior kontrolowanych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska należy w gminie Jezioro Tonowskie.
2.1.10. Obwody rybackie
Na terenie gminy funkcjonują 3 obwody rybackie usytuowane na rzece Wełnie i jej zlewni
i oraz obejmujące jeziora z terenu gminy i gmin sąsiednich.
1.
Obwód rybacki jeziora Tonowskiego na rzece Wełnie Nr 2
Obwód obejmuje obszar wód jeziora Tonowskiego, w granicach własności oraz rzeki Wełny, od
mostu na drodze Gniezno - Rogowo do jej ujścia do jeziora Żernickiego a także doły potorfowe i
inne zbiorniki mające połączenia z wymienionymi wodami płynącymi.
Obwód położony jest na terenie gminy Janowiec Wielkopolski w powiecie żnińskim.
2.
Obwód rybacki jeziora Żernickiego na rzece Wełnie Nr 3
Obwód obejmuje obszar wód jeziora Żernickiego, w granicach własności oraz rzeki Wełny, od
wypływu jej z tego jeziora do granicy z województwem wielkopolskim w miejscowości
Wybranowo, a także doły potorfowe i inne zbiorniki mające połączenia z wymienionymi wodami
płynącymi. Obwód położony jest na terenie gminy Janowiec Wielkopolski w powiecie żnińskim.
3.
Obwód rybacki jeziora Kołdrąbskiego na strudze Małej Wełnie, w zlewni rzeki Wełny Nr 3
Obwód obejmuje obszar wód jezior: Kołdrąbskiego, Niedźwiady, Radeckiego (Recz),
w granicach własności oraz wody Strugi Małej Wełny od wypływu z jeziora Kołdrąbskiego
do granicy z województwem wielkopolskim.
Obwód położony jest na terenie gmin Janowiec Wielkopolski i Rogowo w powiecie żnińskim.
Podstawa:
Rozporządzenie Nr 194/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 16
września 1999 roku w sprawie podziału wód płynących stanowiących własność
Skarbu Państwa na obwody rybackie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., Nr 58, poz.
464)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Pion Zasobów Wodnych, Pismem
z dnia 29.01.2004 roku, znak: ZZN-0717/1/04 poinformował Starostwo Powiatowe w Żninie, że
aktualnie nie może przedstawić informacji na temat ustanowionych obwodów rybackich w powiecie
żnińskim, ponieważ trwają jeszcze prace nad uzgodnieniami dotyczącymi projektowanych obwodów
rybackich. W drugim kwartale 2004 roku po wydaniu rozporządzenia Dyrektora R.Z.G.W.,
ustanawiającego te obwody ogłoszone będzie konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodów
rybackich, których pozwolenia wodno prawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich
wygasły lub wygasną z mocy prawa w dniu 01.01.2005 roku.
2.1.11. Melioracje
W gminie Janowiec Wielkopolski występuje melioracja podstawowa, do której zalicza się
następujące cieki:
 Potok Uścikowski,
 Struga Bielawska,
 Rzeka Wełna.
20
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Tabela 5 Działania w zakresie melioracji i retencjonowania wód w latach 2000 - 2003:
LP.
1)
LATA
PODJĘTE DZIAŁANIA1)
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
1.
Retencja zbiornikowa: Zbiornik Żniński Duży,
2000 zbiornik Żniński Mały, Zbiornik Oćwieka, Jezioro
Przedwiośnia, Zbiornik Tonowo
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
2.
Roboty konserwacyjne na ciekach podstawowych:
2000 Rozmiar finansowy
- 53.088,60 zł.
Rozmiar rzeczowy
- 87,24 km
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
B.T. Nakło
3.
Retencja zbiornikowa: Zbiornik Żniński Duży,
2001 zbiornik Żniński Mały, Zbiornik Oćwieka,
Zbiornik Tonowo, Jezioro Przedwieśnia,
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
4.
Roboty konserwacyjne na ciekach podstawowych:
2001 Rozmiar finansowy
- 97.417,99 zł.
Rozmiar rzeczowy
- 94,971 km
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
B.T. Nakło
5.
Retencja zbiornikowa: Zbiornik Żniński Duży,
2002 zbiornik Żniński Mały, Zbiornik Oćwieka,
Zbiornik Tonowo, Jezioro Przedwieśnia,
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
6.
Roboty konserwacyjne na ciekach podstawowych:
2002 Rozmiar finansowy
- 129.552,36 zł.
Rozmiar rzeczowy
- 82,459 km
7
Roboty regulacyjne na ciekach podstawowych:
2002 Rozmiar finansowy
- 127.117,29 zł.
Rozmiar rzeczowy
- 15,333 km
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
8
Retencja zbiornikowa: Zbiornik Żniński Duży,
2003 zbiornik Żniński Mały, Zbiornik Oćwieka,
Zbiornik Tonowo, Jezioro Przedwieśnia,
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
9.
Roboty konserwacyjne na ciekach podstawowych:
2003 Rozmiar finansowy
- 36.612,22
Rozmiar rzeczowy
- 37,736 km
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
10
Roboty regulacyjne na ciekach podstawowych:
2003 Rozmiar finansowy
- 515.038,79
Rozmiar rzeczowy
- 53,077 km
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
11
Konserwacja
zastawek
na
zbiornikach
retencyjnych:
Żnińskie Duże, Żnińskie Małe,
2003
Jezioro Oćwieka,
Jezioro Tonowo
- 2.378,14 zł.
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
K-P Z. M. i U. W.
B.T. Inowrocław
konserwacje, remonty, odmulenie
Źródło: K-P Z M i UW we Włocławku Oddział Rejonowy w Bydgoszczy
Zbiorniki Małej retencji wodnej
Na terenie powiatu żnińskiego zlokalizowanych jest 5 zbiorników małej retencji wodnej,
w tym jeden na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.
21
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Tabela 6 Zbiorniki małej retencji wodnej
LP.
MIEJSCOWOŚĆ.
NAZWA ZBIORNIKA, GMINA, CIEK
LICZBA
ZBIORNIKÓW
OBJĘTOŚĆ
(tys. m3)
POWIERZCHNIA
(HA)
4
Żerniki - Zbiornik Tonowo, Gmina Janowiec
Wielkopolski, Rzeka Wełna
1
3.189,90
159,90
Źródło: K-P Z M i UW we Włocławku Oddział Rejonowy w Bydgoszczy
2.1.12. Wody podziemne
Na terenie powiatu żnińskiego występują poziomy wodonośne o charakterze użytkowym:
czwartorzędowy, trzeciorzędowy i jurajski.
Największe znaczenie użytkowe oraz największe zasoby ma poziom czwartorzędowy. Wody
czwartorzędowe są podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę zarówno odbiorców indywidualnych
jak
i zbiorowych. Wody te stanowią bazę dla większości ujęć komunalnych i wodociągów wiejskich.
Poziomy wodonośne systemu czwartorzędowego występują najczęściej na głębokości od kilkunastu
do około 50 m.
Wody piętra trzeciorzędowego to głównie wody w utworach piaszczystych miocenu
i w piaszczysto-pylastych osadach pliocenu. Głębokości zalegania wynosi od 50 do 150 m.
Warunki hydrogeologiczne na terenie gminy Janowiec Wielkopolski można określić jako dobre.
Pierwszy poziom wodonośny wód przypowierzchniowych występuje na głębokościach od 1,8 do
6,4 m p.p.t., co odpowiada rzędnym w granicach od 95,2 do 113,2 m n.p.m. W okresach rocznych
wahania lustra wody mogą wynosić do 0,5 m wysokości.
Drugi, trwały poziom wodonośny zalega w utworach miocenu, który jest przykryty plioceńskimi iłami
o grubości rzędu 25 - 75 m.
Wody występują na głębokościach od kilkunastu do 60 m, pod ciśnieniem 2 - 4,5 atm. Wydajność
waha się od kilku do ponad 20 m3/h (lokalnie do 60 m3/h).
Miąższość wodonośnych warstw piaszczystych wynosi kilka do kilkunastu metrów (lokalnie do 30 45 m).
2.1.12.1. Główne zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
Na terenie powiatu żnińskiego udokumentowano w utworach wodonośnych występowanie
wód 3 GZWP o znaczących zasobach w skali powiatu, województwa i kraju. Podstawą tych ustaleń
była „Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych” (A. Kleczkowski, 1990, AGH
Kraków).
Jeden z tych zbiorników występuje w utworach wodonośnych na terenie gminy Janowiec
Wielkopolski i sąsiednich gmin - GZWP nr 143.
Zbiornik nr 143 - „Subzbiornik Inowrocław-Gniezno” wody trzeciorzędowe, wymagające wysokiej
ochrony (OWO). zbiornik o ogólnej powierzchni 200 km2. Średnia głębokość ujęcia wynosi 120 m,
a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 96 tys. m3/dobę. Wody zbiornika obejmują swym zasięgiem
obszary gmin: Gąsawa - część wschodnią gminy, Janowiec Wielkopolski - część północno-wschodnią
gminy, Rogowo - prawie cały obszar gminy bez południowo-zachodniego skrawka gminy oraz Żnin
- centralny obszar gminy.
22
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Mimo na ogół dobrej izolacji poziomów wodonośnych od powierzchni, ochrony wymagają tereny
leżące w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (obszar wysokiej ochrony wód
w utworach trzeciorzędowych).
2.1.13. Klimat
Zgodnie z klasycznym podziałem Romera (1962) na regiony klimatyczne Polski, południowa
część województwa znajduje się w regionie klimatu krainy Wielkich Dolin. Zróżnicowanie
przestrzenne rocznych sum opadów ma na obszarze regionu wyraźny charakter równoleżnikowy.
Wyższe sumy opadów występują w północnej części województwa, a niższe w jego południowej
części.
Z punktu widzenia produkcji rolniczej największe znaczenie mają opady półrocza letniego (IV - IX),
które decydują o bieżącym pokryciu potrzeb wodnych roślin uprawnych.
W gminach położonych na południu regionu, okres wegetacji jest około dwa tygodnie dłuższy,
a zima około dwa tygodnie krótsza, niż na północy województwa.
Gmina położona jest w tzw. środkowej dzielnicy rolniczo-klimatycznej, charakteryzującej się
najmniejszymi opadami atmosferycznymi, które wynoszą w Janowcu Wielkopolskim od 478 mm do
509 mm/rok.
Tabela 7 Średnie wieloletnie sumy opadów atmosferycznych:
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Janowiec
Wielkopolski
30
27
30
35
49
53
75
59
41
37
37
36
312
IV-IX I-XII
509
Tabela 8 Średnie wieloletnie temperatury powietrza w oC:
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII I-XII
Janowiec
Wielkopolski
- 3,0
- 2,3
1,6
7,3
13,1
16,7
18,3
17,7
13,7
8,1
3,2
- 0,4
7,8
 Najwyższy opad w miesiącu lipcu
- 75 mm
 Najniższy opad w miesiącu lutym
- 27 mm
 Półrocze letnie IV - IX
- 312 mm
 Półrocze zimowe X - III
- 197 mm
 Najwyższa temperatura powietrza VII
- + 18,3 oC
 Najniższa temperatura powietrza I
- - 3,0 oC
 Półrocze letnie IV - IX
- + 14,5 oC
 Półrocze zimowe X - III
- + 1,2 oC
 Długość termicznej zimy
- 83 dni
 Długość okresu wegetacyjnego
- 216 dni
Przeważają wiatry z kierunku zachodniego - 18,7 % i południowo-zachodniego 16 %. Średnie
prędkości wiatru od 2,5 - 4,0 m/sek.
Źródło: Dane IMGW z posterunków meteorologicznych i opadowych opracowane w Zakładzie
Agrometeorologii Wydział Rolniczy ATR w Bydgoszczy.
23
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.1.14. Ochrona powietrza
Na terenie powiatu żnińskiego zanieczyszczenia powietrza powodują źródła przemysłowe,
energetyczne i technologiczne, kotłownie lokalne osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności
publicznej. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są także kotłownie indywidualne budynków
mieszkalnych w miastach i zagród wiejskich oraz transport.
Istotna rolę w zakresie zanieczyszczenia powietrza w powiecie odgrywa emisja zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza przez: Lafarge Cement Polska S.A. Zakład Kujawy w Bielawach,
Zakład KUJAWY WAPNO Spółka z o.o. w Bielawach, Ciepłownia Barcin, Ciepłownia Piechcin,
P.P.H. „MOWAP” Spółka z o.o. z/s w Wapiennie, Zakład Energii Cieplnej „ZEC” Spółka z o.o. w
Żninie, BZPG „STOMIL” S.A. Bydgoszcz Zakład w Łabiszynie, Cukrownia Żnin.
Znaczący wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza mają między innymi zakłady przemysłu
spożywczego (zakłady mięsne, piekarnie, elewatory zbożowe, gorzelnie), wytwórnie pasz, zakłady
branży meblarskiej i drzewnej, zakłady produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz duże gospodarstwa rolne.
Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi do atmosfery, powstającymi podczas spalania
paliw do celów energetycznych są pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla oraz
zanieczyszczenia technologiczne.
Lokalna uciążliwość powodowana jest przez źródła ciepła wykorzystywane do ogrzewania budynków
mieszkalnych i obiektów inwentarskich. Niska emisja przyczynia się do wzrostu w atmosferze stężeń
pyłów i zanieczyszczeń gazowych.
Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu oddziaływuje głównie przy trasach
komunikacyjnych i w rejonie miast. Powoduje wzrost stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w
powietrzu poprzez spalanie paliw, ścieranie opon, hamulców i nawierzchni dróg,
Do podstawowych zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez środki transportu zaliczyć należy
tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory i dwutlenek węgla oraz zanieczyszczenia pyłowe zawierające
ołów, kadm, nikiel i miedź.
W emisji pyłów wprowadzanych do powietrza, powiat żniński sklasyfikowany został na 5 miejscu
w województwie, a emisji gazów na 6 miejscu, na ogólną liczbę 23 powiatów i miast na prawach
powiatów (dane za 2002 rok - Raport WIOŚ Bydgoszcz).
Udział Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski w globalnej emisji zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych powiatu jest stosunkowo niewielki. Na terenie gminy brak jest dużych zakładów
przemysłowych.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza są kotłownie osiedlowe w Janowcu
Wielkopolskim, lokalne kotłownie przy obiektach produkcyjnych i indywidualne paleniska domowe.
Kotłownie węglowe w ostatnich kilku latach zostały zamienione na kotły olejowe w 8 instytucjach:
 Spółdzielnia Mieszkaniowa Sarbinowo Drugie - Osiedle we Włoszanowie,
 Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim,
 Urząd Pocztowy w Janowcu Wielkopolskim,
 Zespól Szkół Rolniczych w Janowcu Wielkopolskim,
 SPOZOZ, ul. Gnieźnieńska w Janowcu Wielkopolskim,
 Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim,
 Szkoła Podstawowa w Laskowie,
 Dom Pomocy Społecznej w Tonowie.
24
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Ponadto zakłady przemysłowe „TIBRO-J.V.” Spółka z o.o., Zakład Przemysłu Mięsnego - M.P.
Ławniczak Spółka Jawna oraz GOLPASZ S.A. Wytwórnia Pasz zlokalizowane w Janowcu
Wielkopolskim posiadają kotłownie olejowe.
Na terenie Miasta i Gminy brak jest sieci gazu ziemnego. Mieszkańcy w szerokim zakresie
stosują gaz butlowy propan-butan.
Docelowo planuje się gazyfikację miasta i gminy w latach 2008 - 2011.
2.1.15. Ochrona przyrody
2.1.15.1 Korytarze ekologiczne i obszary węzłowe
W granicach województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się wiele elementów systemu
przyrodniczego sieci ekologicznej EKONET-POLSKA. Sieć składa się z obszarów węzłowych,
biocentrów oraz korytarzy ekologicznych.
Na terenie powiatu żnińskiego występują obszary węzłowe i korytarze ekologiczne.
Obszar węzłowy Pojezierza Gnieźnieńskiego występuje w gminach Rogowo i Janowiec Wielkopolski.
Przez północne obszary gminy Łabiszyn przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu
międzynarodowym.
Korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym występują miedzy innymi na południu
województwa. Są nimi ciągi jezior rynnowych w dolinach rzek: Gąsawki, Wełny i Noteci na
Pojezierzu Gnieźnieńskim. Występują we wszystkich gminach powiatu żnińskiego: Barcin, Gąsawa,
Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo i Żnin. Korytarze te „spinają” biocentra i strefy buforowe
oraz obszary węzłowe o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Charakteryzują się dużą
różnorodnością gatunkową, krajobrazową i siedliskową. Są one także ważnymi ostojami dla gatunków
rodzinnych
i wędrownych, a zwłaszcza dla gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
2.1.15.2 Pomniki przyrody
W rejestrze Starosty Żnińskiego znajduje się 110 pomników przyrody, wśród których
przeważają pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje przyrodnicze, stanowiska roślin chronionych, głazy
narzutowe. Według rejestru na terenie gmin znajdują się następujące ilości pomników przyrody:
Barcin (3), Gąsawa (27, w tym dwa głazy narzutowe), Janowiec Wielkopolski (34), Łabiszyn (18),
(Rogowo (8), Żnin (20).
Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski
Tabela 9 Pomniki przyrody istniejące na terenie gminy w 2003 roku:
LP.
POMNIKI PRZYRODY.
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 1)
MIEJSCOWOŚĆ
ILOŚĆ
1
Głaz narzutowy o obwodzie 750 cm
Brudzyń
1
2
Lipa drobnolistna
Janowiec Wielkopolski - park
3
3
Lipa drobnolistna
Laskowo - park dworski
Klon
4
2
4
Głaz narzutowy o obwodzie 885 cm
Miniszewo - staw
1
5
Dąb szypułkowy
Obiecanowo - park dworski
1
6
7
Jesion wyniosły
Świątkowo - park dworski
Topola czarna
Lipa drobnolistna
Tonowo - park dworski
25
2
1
2
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski

Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim podjęła Uchwałę Nr XI/121/04 z dnia 20 lutego
2004 roku w prawie uznania za pomniki przyrody 15 dębów szypułkowych 1 buk
zwyczajny i 1 sosnę zwyczajną, położone na terenie wsi Brudzyń - Nadleśnictwo Gołąbki.
Przedmiotowe drzewa są pozostałością drzewostanu, którego wiek ocenia się od 120 - 200
lat. Łącznie 17 drzew pomników przyrody.
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 20.02.2004 roku Załącznik nr 1
Wykaz drzew pomnikowych załącznik nr 2
2.1.15.3. Projekt utworzenia Pałuckiego Parku Krajobrazowego
Planowane jest utworzenie Pałuckiego Parku Krajobrazowego w latach 2007 – 2010
(zadanie ujęte w Wojewódzkim programie ochrony środowiska).
W strategii Powiatu jest jednym z celów, ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnych prac prowadzonych
w tym zakresie. Utworzenie parku krajobrazowego podkreśli walory przyrodnicze i kulturowe, ułatwi
ich ochronę, przy jednoczesnym zachowaniu form zagospodarowania zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Pałuki cechują się harmonijnym krajobrazem rolniczym z licznymi
zbiorowiskami wodnymi. Jest to region o wartościach kulturowych rangi europejskiej użytkowany
przez człowieka od czasów prehistorycznych, z licznymi obiektami kultury materialnej.
2.1.16. Zarządzanie lasami i gospodarka łowiecka
Na terenie powiatu żnińskiego zarządzanie lasami i gospodarka leśna prowadzona jest przez
nadleśnictwa: Gołąbki, Szubin, Bydgoszcz i Solec Kujawski, podległe Regionalne Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu. Lasy na terenie powiatu zajmują powierzchnię 16.577 ha tj. 16,84 %
całkowitej powierzchni powiatu.
W Zarządzie Lasów Państwowych znajduje się 15.124 ha lasów, a więc 91.23 % całej powierzchni
terenów leśnych. Lasy prywatne zajmują powierzchnię 1453 ha tj. 8,77 % ogólnej powierzchni lasów
w powiecie żnińskim.
Tabela 10 Powierzchnia lasów na terenie powiatu w latach 2000-2003
2000
2001
2002
2003
Powierzchnia Lasów
ogółem
Lasy prywatne
Lasy państwowe
16.133 ha
16.253 ha
16.397 ha
16.577 ha
1.382 ha
1.407 ha
1.409 ha
1.453 ha
14.751 ha
14.846 ha
14.988 ha
15.124 ha
W najbliższych latach będzie następował wzrost powierzchni lasów prywatnych, wynikający
z realizacji programu zwiększania lesistości. Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania
Lesistości, opracowanym przez Ministra Środowiska, zaktualizowanym w maju 2003 r. jednostki
samorządu terytorialnego (wojewódzkie i gminne) mają podjąć działania „zmierzające do
opracowania określonych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym” dokumentów planistycznych:

strategii rozwoju województwa,

planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
uwzględniających problematykę transferu gruntów z produkcji rolnej do funkcji leśnej, oraz:

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
26
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zalesień gruntów
porolnych.
Tabela 11 Powierzchnia lasów, na terenie powiatu z podziałem na nadleśnictwa
NADLEŚNICTWA
GOŁĄBKI
SZUBIN
2000r.
2001r.
2002r.
2003r.
państwowe
5.682,67 ha
5.719,67 ha
5.835,67 ha
5.955,67 ha
prywatne
424 ha
433 ha
434 ha
447 ha
państwowe
9.036 ha
9.094 ha
9.126 ha
9.136 ha
prywatne
958 ha
974 ha
975 ha
1.006 ha
BYDGOSZCZ
SOLEC KUJ.
państwowe
22,12 ha
22,12 ha
22,12 ha
22,12 ha
państwowe
10,21 ha
10,21 ha
10,21 ha
10,21 ha
Nadleśnictwo Gołąbki zarządza i nadzoruje 10.142 ha lasów, Nadleśnictwo Szubin– 6402, 67
ha lasów, Nadleśnictwo Bydgoszcz 22,12 ha, Nadleśnictwo Solec Kujawski – 10,21 ha lasów.
Dominujący drzewostan
 Drzewostan sosnowy – 81%
 Drzewostan dębowy – 5,7%
 Drzewostan olszowy – 4,8%
 Bór mieszany świeży – 22,4 %
 Bór świeży – 52,5 %
Decyzje zalesieniowe w latach 2001-2003
 2001 rok – 15szt.
 2002 rok- 17szt.
 2003 rok – 23 szt
Ilość wniosków złożonych przez gminy do zalesienia
 Ilość wniosków oczekujących na zalesienie od roku 2002 do 31.12.2003r. – 65 szt.
Powierzchnia gruntów rolnych w powiecie przeznaczona do zalesienia (ha)
 lata 2004 – 2007 – 280 ha
 lata 2008 – 2011 –240 ha
Plany zalesieniowe na lata 2004-2007 i 2008-2011
2004 r. – 70 ha
2008r. – 70 ha
2005 r. – 70 ha
2009r. – 70 ha
2006 r. – 70 ha
2010r. – 50 ha
2007 r. – 70 ha
2011r. – 50 ha
27
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Tabela 12 Koła łowieckie na terenie powiatu
l.p.
Nazwa koła łowieckiego
Nr
dzierżawionego obwodu
Powierzchnia
obwodu
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KŁ nr 1 „BIELIK” - Dziewierzewo
KŁ nr 6 „ZŁOTY RÓG” - Bydgoszcz
KŁ nr 119 „SZARAK” - Żnin
KŁ nr 120„BAŻANT” - Żnin
KŁ nr 121„RYŚ” - Żnin
KŁ nr 122 „DIANA” - Rogowo
KŁ nr 123„ROGACZ”- Janowiec Wlkp.
KŁ nr 141 „ROGACZ” - Piechcin
KŁ nr 141 „ROGACZ” - Piechcin
KŁ nr 156 „GŁUSZEC” Toruń
Wojsk.KŁ nr 250 „MIŚ” - Bydgoszcz
Wojsk.KŁ nr 294 „HUBERTUS” - Bydgoszcz
Wojsk.KŁ nr 201 „CZAPLA” - Bydgoszcz
Wojsk. KŁ nr 201 „CZAPLA” - Bydgoszcz
Wojsk. KŁ nr 251 „SZARAK” - Łabiszyn
Polski Związek Łowiecki - Bydgoszcz
201
197
216
200
199
237
238
217
214
198
215
218
236
252
179
119
4.333 ha
9.721 ha
7.170 ha
4.491 ha
7.765 ha
7.935 ha
8.047 ha
4.918 ha
2.603 ha
5.536 ha
7.511 ha
3.963 ha
6.223 ha
5.428 ha
6.840 ha
3.622 ha
Na terenie powiatu jest 16 obwodów łowieckich o ogólnej powierzchni 93.027 ha, co stanowi
95% w stosunku do ogólnej powierzchni powiatu. Udział gruntów leśnych – 14%.
W polowaniach na terenie powiatu bierze udział 14 kół łowieckich.
Gatunki zwierząt łownych w lasach powiatu: jelenie, daniele, sarny, muflony, dziki, zające, dzikie
króliki, bażanty, kuropatwy, lisy, borsuki, jenoty, norki, kuny, tchórze, piżmaki, dzikie gęsi, dzikie
kaczki, gołębie grzywacze, czaple i łyski. Przewidywany stan zwierzyny i ptactwa przed okresem
polowań łącznie 7.173 sztuki, w tym zwierzyny grubej: jelenie – 140, daniele – 183, sarny – 2111,
dziki -598 i muflony – 19.
Niszczenie upraw rolnych i leśnych przez zwierzynę:
 średnioroczne powierzchnia zredukowana upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzynę
łowną


ok. 43 ha
upraw leśnych – nie prowadzi się ewidencji
Podjęte działania w celu obniżenia szkód:
1. zakłada się poletka łowieckie stanowiące żer dla zwierzyny na pniu – średnio w roku – 15 ha
2. pasy zaporowe – śr. 10 km
3. zagospodarowanie łąk śródleśnych i przyleśnych - 3 ha
4. wykładnie karmy objętościowej suchej (30 ton), objętościowej soczystej ( 200 ton), paszy
treściwej (80 ton), sól ( 220 kg)
2.1.17. Program poprawy lesistości powiatu i gmin
Lesistość w powiecie żnińskim - 16,9 %, w tym w gminach: Barcin - 8,5 %, Gąsawa - 24,4 %,
Janowiec Wielkopolski - 5,4 %, Łabiszyn - 32,6 %, Rogowo - 25,0 % i Żnin - 5,8 %.
28
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Tabela 13 Hierarchia potrzeb zalesień i zadrzewień w powiecie żnińskim
Klasa pilności
Cecha obszaru
Nazwa miasta i gminy, gminy
I
Wydmy i obszary piaszczyste
MiG Łabiszyn
Moreny
Barcin, Gąsawa, Janowiec
Wielkopolski, Rogowo, Żnin
gleby zdegradowane
Barcin
zbiorniki naturalne
Barcin, Gąsawa, Janowiec
Wielkopolski, Rogowo
III
stepowienie, deficyt wody
Barcin, Gąsawa, Janowiec
Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo,
Żnin
IV
zlewnie chronione
Gąsawa, Janowiec Wielkopolski,
Łabiszyn, Rogowo, Żnin
II
Pojezierze Żnińskie odznacza się bogactwem wypukłych form terenowych w postaci
wzniesień moreny czołowej oraz dużym nagromadzeniem długich ciągów głęboko osadzonych jezior
rynnowych.
Zalesienie wybranych stref nadjeziornych podniosłoby walory turystyczne regionu, a z drugiej strony
chroniłoby zbocza, głęboko na ogół wciętych rynien od procesów erozji gleby, łatwo rozwijającej się
przy uprawie rolnej na zboczach.
Zadania zadrzewieniowe w powiecie żnińskim będą się koncentrowały głównie w gminach:
Barcin, Janowiec Wielkopolski i Żnin.
Przeciętnie na jedna gminę rocznie będą przypadały zadania na posadzenie około 1600 drzew i około
3200 krzewów.
Tabela 14 Ocena gminnych zamierzeń dotyczących zalesień i zadrzewień w powiecie żnińskim
Gmina
II etap 2001-2010
III etap 2011-2020
Ogółem 2001-2020
grunty w ha
grunty w ha
grunty w ha
niepań- pańRazem niepań- pańRazem niepańpaństwowe stwowe
stwowe stwowe
stwowe stwowe
Udział
Razem w %
Barcin
171
-
171
165
-
165
336
-
336
2,6
Gąsawa
30
60
90
30
60
90
60
120
180
1,4
Janowiec
Wlkp.
23
2
25
23
2
25
46
4
50
0,4
Łabiszyn
11
5
16
-
-
-
11
5
16
0,1
Rogowo
26
4
30
23
4
27
49
8
57
0,4
Żnin
30
20
50
60
40
100
90
60
150
1,1
Łącznie
Powiat
Żniński
291
91
382
301
106
407
592
197
789
6,0
29
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Ogółem powierzchnia gruntów rolnych przewidzianych do zalesiania w latach 2001-2020
w powiecie żnińskim - 789 hektarów, w tym 592 ha gruntów niepaństwowych i 197 ha gruntów
państwowych.
Koszt założenia uprawy drzew leśnych na gruntach porolnych wg cen z 2000 roku, kształtuje
się w granicach 2-3 tys. złotych/ha, średnio 2,5 tys. złotych/ha.
W programie krajowym założono, że zalesianie gruntów prywatnych w 50 % nastąpi siłami i środkami
właścicieli gruntów.
Źródła finansowania
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w przypadku programu dla województwa, będzie tworzyć
warunki do finansowania ze środków budżetowych, sporządzenie wojewódzkiego studium
przestrzennego zagospodarowania obszarów przeznaczonych do zalesiania w ramach zadań
rządowych.
W budżecie Państwa są przewidziane i będą w latach następnych odpowiednie środki przekazywane
na podstawie ustawy o lasach, na zalesianie gruntów państwowych i prywatnych.
Lasy Państwowe maja zapewnione finansowanie przyjętego rozmiaru zalesień w ciągu najbliższych
5 lat. Stworzone zostaną warunki i możliwości refundowania właścicielom prywatnym
udokumentowanych kosztów zalesień i zadrzewień wykonanych w ramach własnych pod nadzorem
miejscowego nadleśnictwa. Dotyczyć to powinno głównie kosztów zakupu sadzonek i prac
agrotechnicznych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspierać będzie rozwój gospodarstw
rolno-leśnych i zalesianie gruntów nieefektownych ekonomicznie w uprawie rolnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uwzględni w kryteriach
finansowych przedsięwzięć środki finansowe na wykup pod zalesienia i zalesianie gruntów
marginalnych: położonych na wododziałach, w obszarach źródliskowych i zagrożonych powodzią,
zagrożonych erozją silną - położonych na obszarach ekologicznego zagrożenia, skażonych
i zdegradowanych, położonych w granicach parków krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu oraz dotacje do zalesień i zadrzewień na gruntach niepaństwowych.
Na prace zalesieniowe mogą być wykorzystane także środki NFOŚiGW, GFOŚiGW,
EKOFUNDUSZU, Funduszu Leśnego, Funduszu Pracy oraz źródła pozabudżetowe: pożyczka dla
leśnictwa na realizacje programu zalesień ze strony Unii Europejskiej w ramach programu PHARE.
Każda gmina powinna mieć Program Ekorozwoju Gminy, z którego powinien wynikać
między innymi program zwiększenia lesistości gminy. W celu określenia w miejscowym planie
zakresu zadań zalesieniowych i zadrzewieniowych należy ustalić przebieg granicy rolno-leśnej przez
określenie konturu istniejących i przyszłych kompleksów leśnych.
Realizacji zalesień powinno sprzyjać tworzenie miejskich i gminnych wspólnot leśnych, które mogą
korzystać z nieodpłatnego przejmowania gruntów własności Skarbu Państwa oraz z dotacji celowych
na zalesienia.
Gminy powiatu żnińskiego należą do nadleśnictw:

Bydgoszcz - gmina Łabiszyn,


Gołąbki - MiG Barcin, Gąsawa, MiG Janowiec Wielkopolski, Rogowo, MiG Żnin,
Szubin - Barcin, MiG Łabiszyn, Żnin,

Solec Kujawski - gmina Łabiszyn.
30
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.2. Stan czystości środowiska naturalnego
2.2.1. Stan czystości powietrza
Monitoring powietrza
Na terenie powiatu żnińskiego zlokalizowane są stacje pomiarowe i punkty pomiarowe:
1. Stanowisko pomiarowe imisji pasywnej - droga krajowa nr 5 (WIOŚ)
2. Stacja pomiarowa WSSE ul. Browarowa Żnin (L)
3. 3 stacje pomiarowe Lafarge Cement Polska (L)
 Piechcin
 Sodłogoszcz
 Wolice
L - stacja pomiarowa sieci lokalnej
Tabela 15 Zestawienie stężeń zanieczyszczeń powietrza - powiat żniński
STĘŻENIE ŚREDNIE ROCZNE
LOKALIZACJA
Żnin
ul. Browarowa
Piechcin
Sadłogoszcz
Wolice
SUBSTANCJA
2001 rok
2002 rok
SO2
9,1
9,3
NO2
13,1
16,5
pył zaw. (BS)
11,2
8,8
benzen
3,5
4,1
SO2
2,7
3,0
pył zaw. (TBS)
59,3
56,0
SO2
3,4
4,5
pył zaw. (PM10)
52,7
28,6
SO2
2,6
3,0
pył zaw. (TSP)
26,5
23,5
Źródło: WIOŚ Bydgoszcz
Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w mg/m3
dla benzenu, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego w Żninie.
W 2002 roku w porównaniu z rokiem 2001 nastąpił wzrost zanieczyszczeń gazowych wyżej
wymienionych substancji, natomiast obniżeniu uległy średnie roczne (g/m3) stężenia pyłu
zawieszonego we wszystkich stacjach pomiarowych.
Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłu zawieszonego ogółem (TSP) w Piechcinie
i Sadłogoszczy oraz pyłu zawieszonego PM-10 w Sadłogoszczy.
Punkt pomiarowy przy drodze krajowej Nr 5 - powiat żniński (pomiary pasywne) (24-h) - dane WIOŚ.
 Średnie natężenie ruchu w II półroczu 2002 roku
- 200 - 400 pojazdów/h
 Średnie stężenie NO2 w II półroczu 2002 roku - 15,1 - 20,0 g/m3
(poziom dopuszczalny 40,0 g/m3)
Średnie stężenie z trzech miesięcy zimowych dwutlenku azotu przewyższało znacznie średnie stężenie
z trzech miesięcy letnich.
31
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski
Na terenie gminy zlokalizowane jest jedno stanowisko pomiarowe opadu pyłu - instytucja
prowadząca badania - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy.
Lokalizacja stanowiska
Janowiec Wielkopolski
2000 rok
2001 rok
Poziomy dopuszczalne
do 2001 roku
 opad pyłu
54,1 g/m2/rok
51,3 g/m2/rok
200 g/m2/rok
 opad ołowiu
0,06 g/m2/rok
0,03 g/m2/rok
0,1 g/m2/rok
 opad kadmu
0,0001 g/m2/rok
0,0007 g/m2/rok
0,01 g/m2/rok
Wyniki pomiarów w latach 2000 - 2001 były znacznie niższe od dopuszczalnych poziomów
dla opadu pyłu, ołowiu i kadmu.
Obowiązujące w 2002 roku poziomy dopuszczalne nie obejmują opadu pyłu, w związku z tym można
jedynie porównać wyniki opadu pyłu z 2002 roku z analogicznymi z roku 2001.
Porównanie wyników z lat 2001 i 2002 opadu pyłu wykazało, że zauważalne pogorszenie nastąpiło
między innymi w powiecie żnińskim - Janowcu Wielkopolskim, Łabiszynie, Piechcinie i Żninie (dane:
Raport WIOŚ - 2003 rok).
Fermy trzody chlewnej zlokalizowane na terenie gminy mogą okresowo powodować emisje
związków złowonnych. W systemie chowu suchego, jak i bezściółkowego trzody chlewnej występują
w znacznych stężeniach zapachy złowonne. Ich zasięg w okresach letnich, suchych, bezwietrznych
określony został w danych literaturowych na około 300 m od obiektów z trzodą chlewną.
Zastosowanie barier ochronnych w postaci gęstych pasów zieleni niskiej, średniej i wysokiej wokół
ferm hodowlanych w znacznym stopniu ograniczy rozprzestrzenianie się zapachów złowonnych poza
teren ferm.
Planowane przedsięwzięcia proekologiczne w zakresie ochrony powietrza w latach 2004 - 2007 przez
Zakład Przemysłu Mięsnego M.P. Ławniczak w Janowcu Wielkopolskim - wymiana wędzarni
tradycyjnej na ATMOS - olejowy. Planowana realizacja w 2004 roku.
2.2.2. Jakość wód podziemnych
Monitoring wód podziemnych
Dla potrzeb monitoringu przyjmuje się następujące klasy wód podziemnych:
 Ia
wody najwyższej jakości,
 Ib wody wysokiej jakości,
 II
wody średniej jakości,
 III wody niskiej jakości,
Sieć krajowa
Badania jakości zwykłych wód podziemnych w sieci krajowej prowadzone są przez
Państwowy Instytut Geologiczny. Na terenie powiatu żnińskiego zlokalizowany jest jeden otwór
badawczy w Biskupinie gmina Gąsawa:
 nr otworu
- 688,
32
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 stratyfikacja wód
- czwartorzędowe,
 głębokość stropu
- 2,5 m p.p.t.,
 rodzaj wód
- wody gruntowe,
 użytkowanie terenu - obszary zabudowane,
Klasa czystości tych wód badanych w latach 1998 - 2002, klasa niskiej jakości - III.
Sieć regionalna
Obejmuje w pierwszej kolejności Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), które ze
względu na swe położenie stanowią podstawowe źródła zaopatrzenia w wodę.
W 2002 roku wykonano badania zwykłych wód podziemnych w 94 otworach obserwacyjnych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w 4 otworach na terenie powiatu żnińskiego
(sieć regionalna).
Powiat żniński
Badania prowadzone w Janowcu Wielkopolskim, w Wolicach i Wapiennie gmina Barcin
i w mieście Żninie.
Gmina Janowiec Wielkopolski, lokalizacja - Janowiec Wielkopolski
 stratyfikacja wód
- trzeciorzędowe,
 głębokość stropu
- 85 m,
 użytkowanie terenu - obszary zabudowane,
 GZWP
- nr 143,
 ogólna ocena
- klasa, wody średniej jakości - II
 numer otworu
- nr 43.
W porównaniu do roku 2001, klasa czystości wód badanych w 2002 roku w Janowcu
Wielkopolskim nie uległa poprawie, nadal wody średniej jakości. Podobnie jak w latach 2000 - 2001,
w 2002 roku obniżenie klasy jakości wód powodował wskaźnik sklasyfikowany w klasie III - mętność
(Mt).
2.2.3. Jakość wód powierzchniowych
2.2.3.1. Stan czystości rzek
Wełna
Wełna jest prawobocznym dopływem Warty o długości 117,8 km. Wypływa z Jeziora
Wierzbickiego, położonego 8 km na wschód od Gniezna, na wysokości 97,5 m n.p.m. i uchodzi do
Warty pod Obornikami, na wysokości 44,9 m n.p.m. Odwadnia obszar o powierzchni 2.621,1 km2, z
czego w granicach województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się około 290 km2.
Długość całkowita cieku w województwie kujawsko-pomorskim 30 km, w tym wód stojących 11 km
(kontrolowana długość cieku 19 km) Długość rzeki w gminie Janowiec Wielkopolski 11,1 km.
Bieg Wełny można podzielić na trzy naturalne odcinki:
 górny
- od jeziora Wierzbiczańskiego do Jeziora Tonowskiego,
 środkowy
- od jeziora Tonowskiego do ujęcia Małej Wełny
 dolny
- od ujęcia Małej Wełny do ujścia do Warty
W górnym odcinku rzeka jest odbiornikiem ścieków z Gniezna (około 9.500 m3/d) oraz z oczyszczalni
w Rogowie (około 270 m3/d). W dalszym biegu Wełna przyjmuje ścieki oczyszczone z Sarbinowa
33
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
w ilości (około 50 m3/d), oraz ścieki z Domu Pomocy Społecznej w Tonowie (około 19 m3/d).
W środkowym biegu do rzeki odprowadzane są zanieczyszczenia z Wytwórni Pasz „Golpasz”
w Janowcu Wielkopolskim (około 5 m3/d) oraz z miejskiej oczyszczalni ścieków we Flantrowie
(około 670 m3/d).
Badania przeprowadzone w 2001 roku wykazały, że w granicach naszego województwa Wełna
prowadziła wody pozaklasowe.
Pod względem fizykochemicznym wody Wełny na całym badanym odcinku nie odpowiadały
normom. Najbardziej zdegradowany był górny odcinek cieku. Poniżej Gniezna (powyżej jeziora
Zioło), w grupie oznaczeń fizykochemicznych pięć wskaźników osiągnęło ponadnormatywne stężenia
charakterystyczne: azot amonowy, azotynowy, ogólny, fosforany oraz fosfor ogólny. W dalszym
biegu rzeki jakość wód nieznacznie się poprawiła. Na stanowisku zlokalizowanym w Rogowie
zdecydowanie zmalało stężenie azotu amonowego, do wartości odpowiadającej II klasie czystości.
Stężenia pozostałych wskaźników również się obniżyły, jednak nadal były to wartości pozaklasowe.
Poniżej Jeziora Rogowskiego bardzo wysokie stężenie, dwukrotnie przekraczające dopuszczalne
normy, osiągnęły związki fosforu. Na wysokości Janowca Wielkopolskiego nastąpiło ponowne
pogorszenie się jakości wód rzeki. Poniżej tej miejscowości normom nie odpowiadało stężenie:
związków fosforu, azotu azotynowego oraz tlenu rozpuszczonego.
Na całej długości rzeki Wełny stwierdzono ponadnormatywne stężenia chlorofilu „a”, będące
wynikiem oddziaływania silnie zeutrofizowanych jezior położonych na jej biegu.
Stan sanitarny wód oscylował od II klasy czystości (poniżej Jeziora Żernickiego) do
pozaklasowej w górnym biegu. W porównaniu z poprzednim cyklem badawczym poprawie uległ stan
sanitarny na dwu stanowiskach w okolicy Janowca Wielkopolskiego.
Najprawdopodobniej było to spowodowane zaprzestaniem zrzutu ścieków do rzeki z zakładów
mięsnych zlokalizowanych w tym mieście.
W porównaniu z 1996 rokiem, na stanowisku powyżej jezior Zioło jakość wód uległa nieznacznej
poprawie. Mimo utrzymującego się pozaklasowego charakteru rzeki zmalało obciążenie wód materią
organiczną (BZT5).
Źródło: Raport WIOŚ Bydgoszcz 2002 rok.
2.2.3.2. Jeziora
Stan czystości jezior
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszcz w ramach badań monitoringowych
jezior w województwie kujawsko-pomorskim prowadzi badania jezior w powiecie żnińskim. Z jezior
zlokalizowanych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski: Tonowo, Kołdrąb, Żerniki i Łopienno
(część) badaniami objęte jest tylko jezioro Tonowskie. Badania jeziora przeprowadzono w 1989 roku
i 2001 roku.
Jezioro Tonowskie
 powierzchnia:
159,9 ha
 objętość:
3.189,9 m3
 głębokość maksymalna:
7,3 m
 powierzchnia zlewni całkowitej:
458,8 km2
 położenie:
- powiat:
żniński
- gmina:
Janowiec Wielkopolski
- zlewnia:
Wełna - Warta - Odra
34
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
- makroregion
Pojezierze Wielkopolskie
- mezoregion:
Pojezierze Gnieźnieńskie
Ostatnie, najmniejsze i najpłytsze jezioro usytuowane na ciągu Wełny w granicach województwa.
Zajmuje dno rynny polodowcowej o wyraźnie zaznaczonych krawędziach. Składa się z dwóch
odrębnych basenów połączonych krótkim przesmykiem. Główna część akwenu silnie zarasta
roślinnością szuwarową. Dno jest płytkie, w większości pozostaje w zasięgu izobaty 2,5 m. Stąd, przy
silnych wiatrach następuje wzruszenie silnie uwodnionych osadów dennych i ich rozprowadzenie w
toni wodnej. Otoczenie zbiornika stanowią pola uprawne. Do jeziora odprowadzane są oczyszczone
ścieki z Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.
Jezioro posiada niekorzystną dla zachowania jakości wód, stojącą poza kategorią, podatność
na degradację. Również negatywna jest ocena stanu czystości wód. Wody jeziora zostały
sklasyfikowane jako nie odpowiadające normom. W okresie letnim, w zagłębieniach dna wytwarzała
się strefa beztlenowa. Jezioro było zasobne zarówno w związki biogenne, jak i materię organiczną.
Wysoka ilość chlorofilu „a” i ograniczona do 0,5 m przezroczystość wody świadczyły o wysokim
stopniu eutrofizacji wód. Wskaźnik bakteriologiczny odpowiadał wodom wysokiej jakości, co
świadczy o zdecydowanej poprawie w stosunku do poprzednich lat. W składzie osadów dennych
podwyższona była zawartość chromu i strontu. W porównaniu z poprzednimi badaniami ocena stanu
czystości nie uległa zmianie.
Źródło: Raport WIOŚ – 2002r.
Dane morfometryczne jezior:
Jezioro Kołdrąbskie, gmina Janowiec Wielkopolski
 zlewnia:
Wełna - Warta
 powierzchnia:
92,3 ha
 objętość:
7.800,6 tys. m3
 głębokość maksymalna:
16,0 m
 głębokość średnia:
8,5 m
 długość maksymalna:
4.400,0 m
 szerokość maksymalna:
300,0 m
 klasa czystości:
b.d.
 kategoria podatności na degradacje b.d.:
 długość linii brzegowej:
9.325,0 m
Jezioro Żernickie, gmina Janowiec Wielkopolski
 zlewnia:
Wełna - Warta
 powierzchnia:
12,0 ha
 objętość:
204,0 tys. m3
 głębokość maksymalna:
3,3 m
 głębokość średnia:
1,7 m
 długość maksymalna:
610,0 m
 szerokość maksymalna:
260,0 m
 klasa czystości:
b.d.
 kategoria podatności na degradacje b.d.:
 długość linii brzegowej:
1.500,0 m
Źródło: „Atlas jezior Polski” tom I
35
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Jeziora Kołdrąbskie, Tonowskie i Żernickie powinny docelowo posiadać wody II klasy czystości.
2.2.4. Stan czystości gleb
2.2.4.1 Stan czystości gleb rolnych
W ramach monitoringu krajowego na terenie powiatu żnińskiego zlokalizowane są dwa
stanowiska badawcze gleb użytkowanych rolniczo - badania prowadzone są cyklicznie co 5 lat.
Tabela 16 Wyniki badań stanu czystości gleby w powiecie żnińskim
WYSZCZEGÓLNIENIE
1995 rok
2000 rok
 metale ciężkiego
0
0
 WWA
1
1
 S-SO4
1
1
 metale ciężkiego
0
0
 WWA
1
1
 S-SO4
2
2
Czewujewo gmina Rogowo
Zalesie Barcińskie, gmina Barcin
Stopień zanieczyszczenia gleb:
0 - zawartość naturalna
1 - zawartość podwyższona
2 - małe zanieczyszczenia
3 - zanieczyszczona
4 - silne zanieczyszczona
5 - bardzo silne zanieczyszczona
Nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi - zawartość naturalna. Stopień
zanieczyszczenia gleb wyższymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) - zawartość podwyższona.
Zawartość siarki siarczanowej w glebie gmina Rogowo - zawartość podwyższona, natomiast w gminie
Barcin - małe zanieczyszczenie.
Nie stwierdzono pogorszenia stanu czystości gleb w okresie 5 lat - brak zmian.
W ramach monitoringu regionalnego prowadzonego przez Okręgowa Stację Chemiczno-Rolnicza
w Bydgoszczy, nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (Cu, Cd, Ni, Pb, Zn)
w powiecie żnińskim - zawartość naturalna.
Stwierdzono natomiast zanieczyszczenie gleb siarką siarczanową. Podwyższona zawartość siarki
pochodzenia antropogenicznego występuje aż w 84 gminach województwa, w tym także w 6 gminach
powiatu żnińskiego (IV stopień, zawartość bardzo wysoka, stanowi 3% powierzchni, gleb
w województwie i 6% powierzchni gleb w powiecie).
2.2.5. Promieniowanie elektromagnetyczne
Wzrost stosowanych urządzeń wytwarzających elektromagnetyczne promieniowanie
niejonizujące ma ujemny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. W powszechnym użyciu są
systemy radiowo-telewizyjne, radiofoniczne (także CB), systemy przekazu informacji, radiolokacyjne
i radionawigacyjne, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, a także linie
36
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
elektroenergetyczne
i stacje elektroenergetyczne. Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez
tego typu urządzenia nakładając się na istniejące w przyrodzie pole naturalne zmieniają warunki
bytowania człowieka.
Coraz częściej zaczyna się mówić o zanieczyszczaniu środowiska naturalnego promieniowaniem
elektromagnetycznym w podobnym aspekcie jak o skażeniu chemicznym czy zagrożeniu środowiska
hałasem.
W powiecie żnińskim głównymi źródłami pól elektromagnetycznych są:
 linie elektroenergetyczne napowietrzne dla prądu przemiennego o napięciach znamionowych
110 kV, 220 kV i 400 kV (stacja TRAFO w Janowcu Wielkopolskim - własność energetyki,
na terenie Zakładu TiBRO-J.V. Spółka z o.o., ul. Kościuszki 24),
 stacje bazowe telefonii komórkowej w ilości 14 stacji, 1 przekaźnikowa stacji radiowa
oraz 2 telewizje kablowe,
 w Janowcu Wielkopolskim, ul. Działkowa 1 zlokalizowana jest stacja bazowa telefonii
komórkowej.
Wokół źródeł pól elektromagnetycznych (linii i stacji elektroenergetycznych oraz obiektów
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych tworzy się w razie potrzeby obszary
ograniczonego użytkowania. Aby ograniczyć uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego
koniecznym jest podejmowanie niezbędnych działań polegających na:
 analizie wpływu na środowisku nowych obiektów emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na
budowę)
oraz
 zobowiązaniu inwestorów do pomiarów kontrolnych rzeczywistego rozkładu
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w otoczeniu stacji i uwzględnianiu
kierunków radiolinii przy ewentualnym lokalizowaniu nowych obiektów związanych z
przebywaniem ludzi.
Maksymalne szerokości stref ochronnych w otoczeniu linii wysokiego (WN) i niskiego napięcia (NN)
o natężeniu pola elektrycznego ponad 1 kV/m przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 17 Obszar stref ochronnych w otoczeniu linii NN i WN o natężeniu pola
elektrycznego ponad 1 kV/m
Maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 400 kV
m
74
Minimalna szerokość strefy ochronnej linii 400 kV
m
50
Maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 220 kV
m
46
Minimalna szerokość strefy ochronnej linii 220 kV
m
30
Maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 110 kV
m
24
Minimalna szerokość strefy ochronnej linii 110 kV
m
18
37
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.2.6. Hałas i wibracje
Postępująca urbanizacja i rozwój komunikacji drogowej powodują, że z każdym dniem
zwiększają się uciążliwości wynikające ze stałego narastania hałasu w aglomeracjach miejskich
i przemysłowych. Mają one wpływ na stan psychiczny i zdrowie człowieka.
Zagrożenie hałasem i wibracjami charakteryzuje się mnogością źródeł i powszechnością
występowania. Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi zasadniczy wpływ na
klimat akustyczny środowiska, są: trasy komunikacyjne (pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki,
pociągi), zakłady przemysłowe na skutek stosowania hałaśliwych i wibracyjnych technologii oraz
maszyn i urządzeń. Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym
zasięgu oddziaływania, wpływają one na klimat akustyczny, jednakże wpływ ten ma charakter
lokalny. Takie stacjonarne źródła hałasu mogą jednak powodować uciążliwości dla osób
zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie. Znaczny wpływ na środowisko wywiera hałas
komunikacyjny. W skali kraju, a także na terenie powiatu obserwuje się gwałtowny rozwój
motoryzacji. Nastąpił kilkakrotny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach i ulicach
miast. W związku z tym wzrosło zagrożenie środowiska hałasem komunikacyjnym, które jest
proporcjonalne do tzw. wskaźnika presji motoryzacji, które wiąże gęstość sieci drogowej i natężenie
ruchu w tej sieci z potencjalną liczbą ludzi objętą wpływem uciążliwości powodowanych przez środki
transportu.
Hałas przemysłowy powodowany jest przez maszyny, urządzenia i narzędzia, części procesów
technologicznych generujących hałasy zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
W zakładzie Przemysłu Mięsnego M.P. Ławniczak w Janowcu Wielkopolskim wymieniono
agregaty chłodnicze i zwiększono izolacyjność ścian zakładu.
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska nie prowadzi pomiarów natężenia hałasu
komunikacyjnego i przemysłowego na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.
2.2.7. Poważne awarie przemysłowe i zagrożenia środowiska
Poważne awarie obejmują skutki dla środowiska powstałe w wyniku awarii przemysłowych
i transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Zapobieganie poważnym
awariom w odniesieniu do przemysłu wykorzystującego niebezpieczne substancje chemiczne ma
ogromne znaczenie ekonomiczne i decyduje o jego wizerunku akceptacji w społeczeństwie. W tytule
IV „Poważne awarie”, zawartym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
środowiska, określone zostały podstawowe zasady zapobiegania i przeciwdziałania poważnym
awariom przemysłowym, podmiotom, których dotyczą wprowadzone przepisy, oraz ich obowiązki i
zadania, a także główne procedury i dokumenty.
Dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak zgłoszenie zakładu
o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie,
wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego, przedkładanie właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej - mają być
rzetelne i odzwierciedlać stan bezpieczeństwa w zakładzie.
Szczegółowe zasady kwalifikowania zakładów ze względu na wymienione zagrożenia zawarte
są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 58, poz. 535).
38
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Podstawowym kryterium kwalifikowania zakładu jest rodzaj substancji niebezpiecznej znajdującej się
w zakładzie i jej ilość.
Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski brak jest zakładów przemysłowych, które według
wyżej wymienionego rozporządzenia kwalifikują się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Na terenie miasta i gminy Janowiec Wielkopolski poważne awarie mogą być związane z:
 rurociągiem finalnym produktów naftowych Nowa Wieś Wielka do Rejowca - którego trasa
przebiega przez Świątkowo- Zrazim- Żerniki - Janowiec Wielkopolski - Wełna - Posługowo
- Bielawy - Gącz (długość na terenie gminu 8,2 km),
 transportem drogowym substancji niebezpiecznych,
 magazynowanie i stosowanie w instalacjach technologicznych substancji niebezpiecznych,
 magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych,
 niewłaściwym postępowaniem z odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne.
Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi wynikają z nagromadzenia i stosowania
w licznych zakładach pracy województwa substancji niebezpiecznych - głównie chloru, amoniaku,
fosgenu, dwutlenku siarki, produktów destylacji ropy naftowej, etanolu, gazu płynnego propan-butan.
Awarie zbiorników magazynowych i instalacji technologicznych z substancjami niebezpiecznymi lub
rozszczelnieniem rurociągów przemysłowych mogą spowodować zniszczenie życia biologicznego
w zbiornikach wodnych, przenikanie tych substancji do gruntu i wód gruntowych.
3. EKOLOGIZACJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I UŻYTKOWANIA
TERENU - OBSZAR POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Elementy ochrony środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Plan nie posiada rangi prawa miejscowego, jest jednak wiążący na obszarze województwa,
gdyż jego ustalenia muszą być uwzględnione w uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, z którymi musi być
spójny każdy opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ocena stanu środowiska na terenie województwa, ocena walorów przyrodniczo-turystycznych
i analiza systemu obszarów chronionych, pozwoliła na wydzielenie obszarów problemowych o złym
stanie środowiska lub zagrożonych pogorszeniem stanu istniejącego.
W Planie wyróżniono jako problemowe między innymi obszary położone na Pojezierzu
Gnieźnieńskim - obszar Powiatu Żnińskiego.
Poniżej zestawiono obszary problemowe oraz kierunki ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego i kulturowego, dotyczące między innymi gminy Janowiec
Wielkopolski:
 obszary Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) zagrożone pogorszeniem
jakości wód na skutek braku warstwy izolacyjnej od powierzchni głównie w dolinie Wisły
i Noteci oraz na Pojezierzu Gnieźnieńskim,
 obszary Pojezierzy: Chełmińskiego, Dobrzyńskiego, Gnieźnieńskiego i Kujawskiego
o koncentracji jezior o ponadnormatywnym stopniu zanieczyszczenia,
 obszary zagrożone deficytem wody na Równinie Inowrocławskiej, Pojezierzy Kujawskim
i Gnieźnieńskim,
39
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 obszary intensywnie użytkowane rolniczo, pozbawione szaty roślinnej i zadrzewień,
w szczególności na Równinie Inowrocławskiej, Pojezierzu Chełmińskim, Gnieźnieńskim
i Kujawskim,
 obszary braku ciągłości terenów prawnie chronionych, w szczególności w dolinie Wisły,
dolinie Drwęcy oraz na Pojezierzach Dobrzyńskim i Gnieźnieńskim.
Kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego
Dla ochrony zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych niezbędne jest gospodarowanie
z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, poprzez:
 utworzenie Pałuckiego Parku Krajobrazowego,
 zachowanie terenów korytarzy ekologicznych, stanowiących łączniki między obszarami
chronionymi: między innymi całą dolinę Noteci, dolinę Wełny,
 ochronę zasobów wodnych, przez opracowanie spójnego kompleksowego programu ochrony
wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior, przed obszarowymi zanieczyszczeniami
pochodzenia rolniczego, ze wskazaniem sposobów i metod tej ochrony,
 poprawę jakości zanieczyszczonych wód jezior i cieków, w szczególności na Pojezierzach:
między innymi Gnieźnieńskim,
 kontynuowanie rozbudowy systemów kanalizacji sanitarnej w celu dociążenia oczyszczalni
ścieków, a tym samym zwiększenia ich efektywności,
 porządkowanie gospodarki ściekowej należy w miarę możliwości jak najszybciej zakończyć
w zlewniach: między innymi Wełny. Pozwoli to na poprawę jakości wód rzeki
i wykorzystywanie jej na cele komunalne,
 modernizację istniejących oczyszczalni ścieków w kierunku chemicznego unieszkodliwiania
ścieków oraz dostosowania ich przepustowości do przyszłych potrzeb,
 przestrzeganie reżimów ochronnych w strefach ochrony powierzchniowych ujęć wody
między innymi w zlewni Wełny,
 ustalenie reżimów ochronnych i zasad gospodarowania na terenach Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych nie posiadających izolacji od powierzchni, w szczególności na obszarach
najwyższej ochrony (ONO), między innymi w dolinie Noteci,
 eliminację czynników degradacji (zmniejszenia żyzności i produkcyjności gleb)
i zanieczyszczenia gleb oraz naruszania stosunków wodnych. Szczególnie należy chronić
zwarte kompleksy najlepszych gleb, między innymi we wschodniej i północnej części
Pojezierza Gnieźnieńskiego,
 zwiększenie lesistości obszaru województwa poprzez zalesianie gruntów najsłabszych klas
bonitacyjnych, mało przydatnych dla gospodarki rolnej zgodnie z Programem zwiększenia
lesistości i zadrzewień w latach 2001-2020, w szczególności między innymi w gminach
Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski i Żnin,
 umieszczanie w planach budowy i modernizacji ciągów komunikacyjnych tzw. biologicznej
zabudowy dróg, w szczególności kontaktujących się z terenami rolniczymi i osadniczymi,
 ochronę złóż surowców naturalnych przed nadmierną i nieracjonalną eksploatacją oraz
niezwłoczną rekultywację złóż wyeksploatowanych,
 ochronę zasobów glebowych i leśnych przed przeznaczaniem na cele nierolnicze gleb
wysokoprodukcyjnych,
 likwidację i rekultywację składowisk odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska,
 dla zachowania dziedzictwa kulturowego, konieczne jest kontynuowanie działań w zakresie
ochrony obszarów o wysokich wartościach środowiska przyrodniczego i kulturowego.
40
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa
4.1.1 Zaopatrzenie w wodę
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 139,1 km, w tym 9,0 km rur
azbestowych. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 1882 odbiorców indywidualnych, 22
odbiorców instytucjonalnych i 12 odbiorców zakładowych.
W miejscowości Sarbinowo Drugie sieć wodociągowa wiejska i ujęcie wody w gestii Gospodarstwa
Rolnego Z. Morawski.
Rury azbestowe w sieci wodociągowej w czterech miejscowościach: Bielawy (2,1 km), Chrzanowo
(1,9 km), Laskowo (4,0) i Obiecanowo (1,0 km). Wymiana rur azbestowych planowana do 2008
roku. W gminie funkcjonuje 5 Stacji Uzdatniania Wody.
Tabela 18 Zestawienie SUW na terenie gminy
Lp.
Miejscowość
SUW
Pobór
m3/d
Rezerwa
dyspozycyjna
m3/d
szt.
Lokalizacja
miejscowość
Wydajność
m3/d
1.
Janowiec Wielkopolski
723
477
1
Janowiec Wielkopolski
1200
2.
Laskowo
140
21
1
Laskowo
161
3.
Bielawy
93
105
1
Bielawy
198
4.
Tonowo
277
274
1
Tonowo
551
5.
Obiecanowo
120
27
1
Obiecanowo
147
1353 m3/d
904 m3/d
5 szt.
Razem:
2257 m3/d
Modernizacji wymagają stacje uzdatniania wody w Laskowie i Obiecanowie.
Na terenie gminy istnieje potrzeba dokończenia budowy sieci wodociągowej w miejscowościach
Flantrowo i Wybranowo. Ponadto należy dokonać połączenia sieci wodociągowej z Janowca
Wielkopolskiego poprzez rzekę Wełnę z wodociągiem w miejscowości Zrazim.
 Studnie publiczne
Na terenie gminy czynnych jest 11 studni publicznych ogólnodostępnych: Janowiec
Wielkopolski - 3, Tonowo - 2, Bielawy - 2, Laskowo - 2, Obiecanowo - 2. Stan techniczny studni dobry. Jakość wód podziemnych w Janowcu Wielkopolskim, Tonowie, Bielawach i Laskowie dobra,
natomiast w Obiecanowie ujęcie wody dopuszczone warunkowo.
Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie.
 Studnie zakładowe
 Janowiec Wielkopolski: TiBRO J.V. studnia nieczynna, Zakłady Mięsne studnia własna
(zakład w likwidacji), GOLPASZ S.A., studnia własna,
Ww. zakłady podłączone do sieci wodociągowej w mieście.
 Puzdrowiec - 1 studnia,
 Brudzyń - 2 studnie,
 Włoszanowo - 1 studnia,
41
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 Posługówko - 1 studnia,
 Sarbinowo Drugie - 2 studnie,
Brak danych dotyczących jakości ujmowanych wód.
 Woda na cele przeciw pożarowe
Do korzystania z wody na cele ppoż. służą hydranty zamontowane na sieci wodociągowej oraz rzeka
Wełna.
Tabela 19 Prognoza zużycia wody w gminie
Lata
2004 - 2007
2008 - 2011
Prognoza zużycia wody (tys. m3)
520
550
 Dane dotyczące zaopatrzenia w wodę zakładów, które przedłożyły ankiety informacyjne:
 „TiBRO – J.V.” Spółka z o.o. Janowiec Wielkopolski - woda z sieci wodociągowej
8653 m3/rok,
 Zakład Przemysłu Mięsnego M.P. Ławniczak Janowiec Wielkopolski - woda z sieci
wodociągowej na cele technologiczne (5,0 tys. m3/rok) i na cele socjalne (0,300 tys. m3/rok),
 GOLPASZ S.A., Wytwórnia Pasz w Janowcu Wielkopolskim - woda z sieci wodociągowej na
cele technologiczne (1,3 tys. m3/rok) i na cele socjalne (0,240 tys. m3/rok). W zakładzie
wprowadzono system racjonalnej gospodarki wodą.
4.1.2. Kanalizacja
Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski ogólna długość kanalizacji ścieków bytowych
i przemysłowych wynosi 35,6 km.
Długość kanalizacji wód opadowych 5,5 km w mieście. Wody opadowe oczyszczane są
w 3 piaskownikach i odprowadzane do rzeki Wełny. Osady z urządzeń do oczyszczania wód
opadowych są wywożone na składowisko odpadów komunalnych w Zrazimiu.
Ścieki z siedmiu miejscowości z terenu gminy kierowane są kanalizacją ściekową poprzez
przepompownie, kolektorami do gminnej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości
Flantrowo k/Janowca Wielkopolskiego.
Szczegółowe zestawienie w tabeli poniżej:
Tabela 20 Kanalizacja ściekowa w gminie
Długość kanalizacji w km
Miejscowość
Lp.
Ścieków bytowych
Wód
opadowych
Ogólnospławnej
Rozdzielczej
1
Janowiec Wielkopolski
19,1
5,5
-
-
2
Brudzyń
3,8
-
-
-
3
Sarbinowo Drugie
5,5
-
-
-
4
Włoszanowo
1,5
-
-
-
5
Miniszewo
1,4
-
-
-
6
Gącz
2,1
-
-
-
42
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
7
Bielawy
2,2
-
-
-
Stopień skanalizowania gminy - ilość obsługiwanych mieszkańców 4550 osób, tj. 47,1%
ogółu ludności gminy (9664 osób).
Liczba podłączonych do kanalizacji gospodarstw domowych 1487.
Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji około 343 m3/dobę.
Liczba mieszkańców 7 miejscowości, w których jest sieć kanalizacyjna - 6157 osób, w tym 4550 osób
korzysta z kanalizacji, tj. 73,9%.
Szczegółowe dane w tabeli poniżej:
Tabela 21 Ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji
Ilość obsługiwanych mieszkańców gminy
ludności
Liczba
gospodarstw
domowych
podłączonych
do kanalizacji
Liczba
mieszkańców
korzystających
z kanalizacji
Ilość ścieków
odprowadzanych
do kanalizacji
m3/d
Liczba
Lp.
Miejscowość
1
Janowiec Wielkopolski
4327
1208
3500
261
2
Brudzyń
416
87
300
18
3
Sarbinowo Drugie
556
144
520
52
4
Włoszanowo
258
17
100
5
5
Miniszewo
116
8
40
4
6
Gącz
216
17
60
1,2
7
Bielawy
268
6
30
1
Program realizacji kanalizacji w gminie wykonany jest na koniec 2003 roku w 60%. Dalsza
budowa kanalizacji w gminie w latach 2004-2006, według wieloletniego planu zamierzeń
inwestycyjnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskiego.
 Przepompownie ścieków
Liczba przepompowni w gminie - 14, w tym: w m. Janowiec Wielkopolski - 8, Bielawy - 1,
Włoszanowo - 1, Brudzyń - 1, Miniszewo - 1, Gącz - 1, Sarbinowo Drugie - 1.
 Zbiorniki bezodpływowe na terenie gminy
Liczba mieszkańców w gminie korzystających z szamb 5114 osób, tj. 52,9% ogółu ludności, w tym
827 osób z miasta i 4287 osób z terenów wiejskich.
Ilość ścieków pochodzących z szamb 11,5 m3/dobę. Ścieki są dowożone do punktu zlewnego przy
oczyszczalni gminnej we Flantrowie. W skali roku ilość ścieków szamb dowożona do punktu
zlewnego wynosi 3000 m3.
Tabela 22 Firmy wywożące nieczystości
Lp.
Właściciel
Zezwolenia
Obszar
43
Punkt zlewny
Wykaz pojazdów
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
1
Zakład Usług
Miejskich w
Janowcu
Wielkopolskim
i okres jego
obowiązywania
działalności
Do 2009 roku
wydane przez
Starostwo
Powiatowe
Gmina
Janowiec
Wielkopolski
Oczyszczalni
a
ścieków
Flantrowo
Typ pojazdu
Pojemność
Star
3,0 m3
Beczka
asenizacyjna
4,5 m3
4.1.3. Oczyszczalnie ścieków
Gminna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Flantrowo k/Janowca
Wielkopolskiego. Oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczna, obsługuje teren miasta i gminy
Janowiec Wielkopolski. Przy oczyszczalni jest zlokalizowany punkt zlewny dla ścieków dowożonych
z szamb.
W 2000 roku wybudowano na terenie oczyszczalni ścieków stację odwadniania osadu (prasa)
i zlikwidowano uciążliwe poletka osadu.
Okres obowiązywania pozwolenia wodno prawnego do 30.06.2011 roku. Planuje się rozbudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków dla gminy wraz z dalszą budową sieci kanalizacji i kolektorów
sanitarnych na terenie gminy w latach 2004-2006, zgodnie z wieloletnim planem zamierzeń
inwestycyjnych, zatwierdzonym przez Radę Miejską.
W aktualnie wykonywanym projekcie technicznym, którego zakończenie przewidywane jest
na koniec II kwartału br. projektowana jest na terenie oczyszczalni ścieków kompostownia
osadów ściekowych.
W miejscowości Tonowo znajduje się kontenerowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości
3
50 m ścieków/dobę dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Średnio oczyszcza na dobę od 10 do 20
m3 ścieków, które są odprowadzane do jeziora Tonowskiego.
W miejscowości Kołdrąb działa także kontenerowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości
25 m3/dobę ścieków, dla potrzeb Domu Dziecka. Średnio oczyszcza od 5 do 10 m3/dobę ścieków,
które odprowadzane są do jeziora Kołdrąbskiego.
Dane dotyczące oczyszczalni ścieków w tabeli poniżej:
Tabela 23 Oczyszczanie ścieków w gminie
OCZYSZCZALNIE
LP.
GMINA
Lokalizacja
Typ
oczyszczalni
Ilość ścieków
oczyszczonych
w m3/d
Przepustowość
w m3/d
Stopień
Odbiorni
wykorzystania
k ścieków
oczyszczalni
1.
Janowiec
Wlkp.
Flantrowo
mechanicznobiologiczna
400
mak.
842
47,5
rzeka
Wełna
2.
Janowiec
Wlkp.
Tonowo
(oczyszczalnia
zakł.DPS
Tonowo)
mechanicznobiologicznachemiczna
10 - 20
50
40 %
jezioro
Tonowo
Dom Dziecka
Kołdrąb
kontenerowa
oczyszczalnia
ścieków KOS2
mech.-biol.chemiczna
5 - 10
25
40 %
jezioro
Kołdrąb
3.
Janowiec
Wlkp.
Gospodarka ściekowa w zakładach przemysłowych w gminie:
44
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
- „TiBRO-J.V.” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 24 Janowiec Wielkopolski,

ścieki przemysłowe wywożone są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Żnin do
oczyszczalni miejskiej w Żninie. Aktualnie trwa rozruch instalacji do oczyszczania
ścieków technologicznych w zakładzie. Po zakończeniu rozruchu ścieki będą
odprowadzane do kanalizacji miejskiej w Janowcu (50 – 100 m3/ d)

ścieki sanitarne są wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczane w gminnej
oczyszczalni ścieków w Janowcu Wielkopolskim (umowa zawarta z ZUM w Janowcu
nr 768/98 z dnia 08.06.1998 roku),

wody opadowe z terenu zakładu odprowadzane są do kanalizacji deszczowej bez
podczyszczenia (140 m3.rok),.
- Zakład Przemysłu Mięsnego M.P. Ławniczak Janowiec Wielkopolski,

podpisana umowa na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Nr 700/98:
ścieki przemysłowe - 9426 m3/rok i ścieki sanitarne w ilości 300 m3/rok w 2003 roku,
odprowadzane do oczyszczalni ścieków we Flantrowie,

w zakładzie zlikwidowano
powierzchniowych,
zrzuty
nieoczyszczonych
ścieków
do
wód

wody opadowe odprowadzane są z terenu zakładu bez podczyszczania do kanalizacji
deszczowej,
- GOLPASZ S.A. - Wytwórnia Pasz w Janowcu Wielkopolskim, ul. Działkowa 1

w zakładzie zlikwidowano
powierzchniowych ,

ścieki socjalne w ilości 240,0 m3/rok oczyszczane są we własnej oczyszczalni ścieków
i odprowadzane do rzeki Wełny, ( osadnik Imhoffa)

planuje się zmniejszenie ładunku ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych.
zrzuty
nieoczyszczonych
ścieków
do
wód
4.2. Infrastruktura energetyczna
Wszystkie gminy na terenie powiatu żnińskiego są zelektryfikowane. Przez teren powiatu
biegną linie energetyczne 220 kV dostarczające energię elektryczną do wszystkich gmin.
Wszystkie miejscowości (gospodarstwa domowe) gminy Janowiec Wielkopolski są zelektryfikowane.
W stanie istniejącym brak jest na terenie miasta i gminy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV.
Odbiorcy są zasilani w energię elektryczną z głównego punktu zasilania 110/15 kV zlokalizowanego
w Żninie.
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim zlecił kompleksową modernizacje systemu
oświetlenia drogowego dla terenu miasta i gminy - umowa z dnia 12 stycznia 2004 roku, pomiędzy
MiG Janowiec Wielkopolski, a GEN ENEA S.A. Istniejące oświetlenie drogowe wykonane jest
głównie w oparciu o oprawy przestarzałej konstrukcji o mało wydajnych i energochłonnych
rtęciowych źródłach światła. Nieliczną część istniejącego oświetlenia stanowią nowe oprawy sodowe
małej i średniej mocy oraz oprawy sodowe dużej mocy o znacznym stopniu zużycia.
Opracowana dokumentacja techniczna, zakłada znaczne obniżenie mocy zainstalowanej
i energochłonności systemu oświetlenia przy zapewnieniu wymaganych parametrów drogi,
w zależności od jej rodzaju i funkcji komunikacyjnej.
Przewidziano zastosowanie nowoczesnych opraw z wysoko wydajnymi sodowymi źródłami światła.
Podstawowym źródłem oszczędności jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
(energochłonność podwyższonego standardu oświetlenia - 0,090 kW/pkt, stan istniejący - 0,1784
kW/pkt). Łączna ilość punktów po podwyższeniu standardu 933 sztuki.
45
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
4.3. Ciepłownictwo
W gminie brak centralnej kotłowni zaopatrującej w ciepło. Istnieją lokalne kotłownie
w Spółdzielniach Mieszkaniowych w Janowcu Wielkopolskim i Sarbinowie Drugim oraz kotłownie
lokalne - zakładowe.
Tabela 24 Zbiorowe centralne ogrzewanie
Lp.
Kotłownia
Miejscowość
Wykorzystane
paliwo
Dostawca ciepła
Obsługiwany
teren
1.
Janowiec Wielkopolski
ul. Kręta
węgiel
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Janowcu Wielkopolskim
bloki
(5 szt.)
2.
Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieźnieńska
węgiel
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Janowcu Wielkopolskim
bloki
(6 szt.)
3.
Janowiec Wielkopolski
ul. Bielawska
węgiel
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Janowcu Wielkopolskim
bloki
(2 szt.)
4.
Sarbinowo - Drugie
węgiel
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Sarbinowie Drugim
12 budynków
wielorodzinnych
5.
Brudzyń
węgiel
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Sarbinowie Drugim
bloki
(5 szt.)
W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej kotłownie węglowe są stopniowo zamieniane na
kotły z paliwem ekologicznym (olej, gaz).
W 2003 roku na ogólna liczbę 2761 gospodarstw domowych w gminie, 2707 stosowało jako paliwo
do ogrzewania węgiel lub koks a 54 gospodarstwa domowe stosowały olej opałowy, gaz lub energię
elektryczną. Kotłownie węglowe w instytucjach użyteczności publicznej i części zakładów
przemysłowych, zostały w ostatnich kilku latach wymieniane na kotły opalane olejem opałowym
(urzędy, szkoły, DPS, Spółdzielnia Mieszkaniowa, przedszkole, SP ZOZ, 3 zakłady produkcyjne:
„TiBRO” JV spółka z o.o., GOLPASZ S.A., Zakłady Przemysłu Mięsnego M.P. Ławniczak Janowiec
Wielkopolski.
W gminie stosowano w latach 2000-2003 docieplanie mieszkań poprzez termoizolacje
budynków i wymianę okien. Procentowy wskaźnik mieszkań ocieplonych w stosunku do ogółu około
5,0%.
4.4. Gazownictwo
Na terenie Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski brak jest sieci gazu ziemnego. Mieszkańcy
w szerokim zakresie stosują gaz butlowy propan-butan.
Przez teren gminy nie przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia.
46
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Najbliższa sieć gazowa znajduje się na terenie gminy Żnin (DN 150 mm) i na terenie gminy Mogilno
(gazociągi DN 1400 mm tranzytowy, DN 700 mm do podziemnego magazynu gazu oraz DN 80 mm
do Mogilna. Położenie gminy w sąsiedztwie gmin, przez które przebiegają gazociągi wysokiego
ciśnienia, jak i planowany przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200, łączącego sieć w rejonie
Żnina z podziemnym magazynem gazu w rejonie Huty Palędzkiej w gminie Mogilno, umożliwi
w przyszłości gazyfikację miasta i gminy Janowiec Wielkopolski.
Przewiduje się gazyfikację gminy w latach 2008-2011, gazem wysokometanowym o symbolu GZ-50.
4.5. Instalacje przesyłowe
Tabela 25 Instalacje przesyłowe na terenie gminy
Lp.
1
Gmina
Janowiec
Wielkopolski
Miejscowości
Długość
Przesyłane
przez które
na terenie
Średnica
Zarządca
medium
przebiega trasa
gminy
(m)
linii
na terenie gminy
(km)
olej
napędowy,
benzyna
Świątkowo Zrazim - ŻernikiJanowiec Wieś WełnaPosługowoBielawy - Gącz
8,2
Promień
strefy
ochronnej
(m)
 300
mm
Przedsiębiorstwo
Eksploatacji
Rurociągów
Naftowych
„Przyjaźń” Płock
100
Rurociąg produktów naftowych przebiegający przez gminę, stanowi potencjalne zagrożenie dla gleb
i wód wgłębnych położonych wzdłuż trasy jego przebiegu (w przypadku rozszczelniania lub innych
niekontrolowanych działań).
4.6. Linie kolejowe
Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski istnieje linia kolejowa Oleśnica-Chojnice, o długości
12,8 km, ruch pasażerski został zawieszony i obecnie kursuje jedynie 1 skład towarowy w tygodniu.
Rodzaj drogi kolejowej: pod względem technicznym drugorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana.
Zarządca linii - PKP. Brak danych na terenie planowanego terminu całkowitego zamknięcia linii.
4.7. Sieć drogowa
Układ drogowy w gminie tworzą: 1 droga wojewódzka, 18 dróg powiatowych i 43 drogi
gminne.
Tabela 26 Długość dróg na terenie gminy
Kategoria drogi
Ogółem
(km)
w tym o nawierzchni twardej
w (km)
4,0
4,0
-
-
89,4
83,1
Droga wojewódzka
w tym w mieście
Drogi powiatowe
47
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
w tym w mieście
4,2
4,2
85,9
50,9
8,5
6,9
Ogółem:
179,3
138,0
w tym w mieście
12,7
11,1
Drogi gminne
w tym w mieście
Źródło: Stratega Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski
Gęstość dróg w gminie stawia ją w rzędzie gmin o bardzo wysokim stopniu wyposażenia
w sieć drogową. W 2003 roku wykonywane były na terenie powiatu żnińskiego roboty drogowomostowe w gminach, w tym w gminie Janowiec Wielkopolski:
Tabela 27 Wykaz robót drogowo-mostowych w roku 2003
Rodzaj robót
Jednostka
Wykonanie nawierzchni
bitumicznej ul.3-go Maja
w Janowcu Wielkopolskim
km
Nakładki bitumiczne
2
m
Długość
odcinka
0,825
836
Wartość
Gmina
Uwagi
582,0
Janowiec
Wielkopolski
Zadanie
wykonane
2002/2003
29,5
Gąsawa
Janowiec
Wielkopolski
Rogowo, Żnin
Dojazd do
mostów i na
przepustach
Przebudowa chodników
Gąsawa, ul. Biskupia
km
0,336
-
Gąsawa,
Białego
km
0,128
-
Janowcu Wielkopolskim
ul. 1000-Lecia
km
0,120
-
Żnin - Gorzyce
km
0,110
-
ul.
Leszka
Gąsawa
Janowiec
Wielkopolski
Współfinansowan
ie
UG - układ
wykonawczy
ZDP - materiał
Źródło: Z D P Żnin
W wieloletnim planie zamierzeń inwestycyjnych na lata 2003-2006, zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2003 roku, zmienionym uchwałą
Nr XI/117/04 Rady Miejskiej w dniu 20.02.2004 roku, znajdują się zamierzenia inwestycyjne
dotyczące dróg publicznych gminnych.
Planuje się budowę, przebudowę i modernizacje dróg w Świątkowie i drogi do Mieściska.
Modernizację ulic w Janowcu Wielkopolskim i budowę chodników i ulic we Włoszanowie.
Ogólny koszt 1.674.298, źródło finansowania środki własne i SAPARD.
4.8. Kąpieliska
Na terenie powiatu w ośrodkach wypoczynkowych i turystyyczno-wypoczynkowych istnieją
kąpieliska udostępnione dla gości ośrodków.
Natomiast kąpieliska ogólnodostępne w ilości 7 sztuk.
48
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Tabela 28 Zorganizowane kąpieliska na terenie gminy Janowiec Wielkopolski
Lp.
Miejscowość
Nazwa jeziora
lub rzeki lub innego cieku
Właściciel/zarządca
1
Laskowo
Łopienno
Gmina Janowiec Wielkopolski
4.9. Fermy hodowlane
Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski zlokalizowanych jest 6 ferm hodowlanych krów
mlecznych, bydła i trzody chlewnej oraz trzody (maciory).
Tabela 29 Fermy hodowlane na terenie gminy
Lp.
Miejscowość
Rodzaj hodowli
Wielkość hodowli - Pogłowie/obsada
ilość sztuk
1.
Posługowo
krowy mleczne
60
2.
Miniszewo
trzoda chlewna
734
3.
Włoszanowo
trzoda chlewna (maciory)
1000
4.
Brudzyń
bydło
150
5.
Puzdrowiec
trzoda chlewna
3000
bydło
207
6.
Sarbinowo Drugie
trzoda chlewna
220
W miejscowości Bielawy zlokalizowana jest ferma drobiu.
Wszelkie nieczystości z ferm wywożone są na pola własne lub dzierżawione przez właścicieli ferm.
Produkowana jest duża ilość gnojowicy, która przy niewłaściwym jej zagospodarowaniu, może
stanowić zagrożenie dla środowiska.
Stopniowe przechodzenie na hodowlę ściołową znacznie zmniejszyłoby zagrożenie dla środowiska
glebowo-wodnego i odczuwania nieprzyjemnych zapachów.
Tabela 30 Hodowla zwierząt na terenie gminy - stan na rok 2002 gospodarstwa indywidualne
Lp.
Zwierzęta hodowlane
Wielkość hodowli. Ilość sztuk
1.
konie
14
2.
bydło
2.246
3.
trzoda chlewna
45.282
4.
owce
17
4.10. Płyty gnojowe, zbiorniki na gnojowicę
Na terenie gminy w 19 miejscowościach zlokalizowane sa płyty gnojowe i zbiorniki na
gnojowicę w łącznej ilości 93 sztuki. Pod tym względem gmina dominuje w powiecie żnińskim,
znacznie wyprzedzając inne gminy (np. gmina Łabiszyn - 4 płyty, Rogowo - 3).
Szczegółowe zestawienie poniżej:
49
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Bielawy -2, Brudzyń - 3, Chrzanowo - 6, Flantrowo - 4, Gącz - 5, Janowiec Wieś - 5, Juncewo - 10,
Laskowo - 5, Miniszewo - 3, Obiecanowo - 3, Ośno - 4, Posługowo - 4, Świątkowo - 10, Tonowo - 8,
Wełna - 3,Włoszanowo - 4, Wybranowo - 2, Zrazim - 6, Żerniki - 6.
4.11. Ogrody działkowe
Na terenie gminy zlokalizowane są dwa ogrody działkowe o łącznej powierzchni 11,3453 ha.
Tabela 31 Ogrody działkowe
Lp.
Nazwa ogródka
Miejscowość
Powierzchnia
(ha)
Użytkownik
1.
Pracowniczy Ogród
Działkowy „Zbyszko”
Żerniki
1,52
Polski Związek Działkowców
2.
Pracowniczy Ogród
Działkowy „Wypoczynek”
Janowiec
Wielkopolski
9,8253
Polski Związek Działkowców
4.12. Obiekty zieleni urządzonej
Parki na terenie gminy zlokalizowane są w 10 miejscowościach. Łączna powierzchnia parków
26,4 ha.
Szczegółowy wykaz obiektów parkowych w tabeli poniżej:
Tabela 32 Obiekty parkowe w gminie
Lp.
Obiekt zieleni
urządzonej
Miejscowość
Powierzchnia
Właściciel
Zarządca
1.
Park Miejski
Janowiec Wielkopolski
3,0
Gmina Janowiec Wielkopolski
2.
Park
Brudzyń
5,0
Agencja Nieruchomości Rolnych
3.
Park
Gącz
0,3
Agencja Nieruchomości Rolnych
4.
Park
Kołdrąb
0,4
Dom Dziecka „Caritas” Gniezno
5.
Park
Laskowo
4,0
Marek Daniel
6.
Park
Obiecanowo
1,4
Gmina Janowiec Wielkopolski
7.
Park
Sarbinowo Drugie
0,8
Właściciel prywatny
8.
Park
Świątkowo
7,0
Agencja Nieruchomości Rolnych
9.
Park
Tonowo
4,0
Dom Pomocy Społecznej
10.
Park
Włoszanowo
0,5
Właściciel prywatny
50
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
4.13. Turystyka
Na terenie gminy brak stałej bazy turystycznej. Jeziora Tonowskie i Kołdrąbskie nie wchodzą
w skład żadnego rejonu turystyczno-wypoczynkowego.
Preferowane są w tych rejonach formy wypoczynku o charakterze letniskowym.
Sezonowa baza turystyczna: w Kołdrąbiu ośrodek „Camping Wielkopolska”, w Laskowie - domki
będące własnością kilku zakładów pracy oraz osób prywatnych. W gminie funkcjonuje jedno
gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Flantrowo.
Brak uciążliwego przemysłu i naturalne warunki z rynnami jezior, przepływająca przez gminę
rzeka Wełna oraz sieć dróg i szlaków turystycznych, umożliwiają rozwój turystyki wędrownej,
rowerowej, kajakowej, żeglarskiej i wędkarskiej.
5. POZWOLENIA ZINTEGROWANE
Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 lipca 2002
roku (Dz. U. 122, poz. 1055) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości, niżej
wymienione zakłady wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego:
Tabela 33 Zakłady na terenie gminy wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Lp.
Zakład
Adres
1.
Ferma trzody chlewnej
Puzdrowiec, gmina Janowiec Wielkopolski
2.
Ferma trzody chlewnej
Włoszanowo, gmina Janowiec Wielkopolski
3.
Ferma trzody chlewnej
Sarbinowo, gmina Janowiec Wielkopolski
4.
Ferma drobiu
Bielawy, gmina Janowiec Wielkopolski
6. OBSZARY ZDEGRADOWANE
Tabela 34 Obszary zdegradowane na terenie gminy
Lp.
Gmina
Lokalizacja
Rodzaj degradacji
Powierzchnia
Planowana rekultywacja
(termin rozpoczęcia
i zakończenia)
1.
Janowiec
Wielkopolski
Zrazim
wyrobiska piasku
4,0
2007/2008
7. EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE W LATACH 2000-2003
Tabela 35 Edukacja młodzieży i dorosłych w gminie
Lp.
Lata
Prowadzone działania
1.
2000
„Wiosna w obiektywie - rośliny chronione” - konkury fotograficzny
51
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.
2001
3.
2002
4.
do 31.12.2003
„Stan świadomości ekologicznej społeczeństwa”
Turniej wiedzy ekologicznej dla uczniów klasy V i VI”
Z ekologią bez granic”
„Żyjemy w zgodzie z naturą” - konkurs plastyczny
„Zamień puszki na pieniądze”
„Jesteśmy miłośnikami naszej planety”
Konkursy ekologiczne organizowane przez gminę.
W latach 2001-2003 zorganizowano trzy konkursy:
Miejsko - gminne konkursy ekologiczne. Prezentację działalności kółka ekologicznego na Targach
Rolnych „Wiosenne sprzątanie świata” i „Obchody Dnia Ziemi”.
Tabela 36 Udział gminy w konkursach ekologicznych
Lp.
Lata
1.
2000
2.
2001
3.
2002
4.
do 31.12.2003
Nazwa konkursu
Organizator konkurs
„Jesień w lesie grzyby niesie”
„Przegląd teatrzyków i wierszy o tematyce ekologicznej”
„Liga Ochrony Przyrody””
Informacje o środowisku w gminie udostępniane są w lokalnej prasie i na stronie internetowej.
8. CELE ŚRODOWISKOWE POWIATU I ICH ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ
EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA I WOJEWÓDZTWA
Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Materiały i wytyczne dotyczące powiatu żnińskiego:
 Planowane jest utworzenie parku krajobrazowego- Pałuckiego Parku Krajobrazowego,
w latach 2007-2010.
 W układzie administracyjnym największy odsetek powierzchni objętej ochroną prawną
występuje w powiatach sępoleńskim (66,0%) i tucholskim (56,5%), natomiast najmniej
powierzchni chronionej występuje w powiatach: nakielskim (6,1%), żnińskim (10,4%)
i inowrocławskim (10,5%).
 W zakresie łowiectwa Zarząd Okręgu PZŁ w Bydgoszczy obejmuje swym zasięgiem
8 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym powiat żniński. Poza
granice województwa kujawsko-pomorskiego wybiega fragmentarycznie Rejon hodowlany
„Pałucki nr 4”.
 Największe ilości zanieczyszczeń pyłowych, wprowadzane są do powietrza z terenu
powiatów, m.in. żnińskiego. Znaczmy udział w emisji zanieczyszczeń gazowych ma także
powiat żniński. Zakłady „Lafarge" Bielawy -Piechcin należą do 10 zakładów emitujących
największe ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w województwie kujawskopomorskim. Obserwowane są także przekroczenia zanieczyszczeń specyficznych w rejonie
oddziaływania emisji m.in. „Lafarge” -Barcin.
52
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 Ocenia się, że najtrudniejsze warunku ruchu, co generuje wzmożony hałas występują w 22
miastach województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w m. Żninie.
 Na terenie powiatu żnińskiego zlokalizowanych jest 6 składowisk. Każda gmina prowadzi
indywidualną gospodarkę odpadami komunalnymi w oparciu o własne składowisko.
 Budowa nowych składowisk oraz rozbudowa i modernizacja istniejących składowisk nie
spełniających wymogów ochrony środowiska: Janowiec Wlkp. (Zrazim), Rogowo
(Budzisław, Czewujewo lub Zalesie), Gąsawa (Szelejewo).
 Rekultywacja lub likwidacja istniejących składowisk nie spełniających wymogów ochrony
środowiska, w pierwszej kolejności m.in. w gminie Gąsawa.
 Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Wełny (zakończyć jak najszybciej)
 Przestrzeganie reżimów ochronnych w strefach ochrony powierzchniowych ujęć wody
w zlewni rzeki Wełny.
 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w mieście Janowiec Wlkp.
 Na terenach gminy Łabiszyn planuje się usprawnienie gospodarki ściekowej.
9. REALIZACJIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
.
53
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Tabela 37 Cele, priorytety i zadania dla gminy Janowiec Wielkopolski do roku 2007 i do 2011 z podziałem
na zadania własne (W), koordynowane (K) i wspierane (Ws)
DZIAŁANIA
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
Podmiot odpowiedzialny,
jednostki współpracujące
+ realizacja w przedziale lat
2004-2007
2008-2011
Szacunkowe
nakłady
2004 - 2007
(tys. zł)
Szacunkowe
nakłady
2008 - 2011
(tys. zł)
Źródła
finansowania
Zadania ponad lokalne realizujące cele publiczne odnoszące się do środowiska przyrodniczego i kulturowego
Zadania o znaczeniu krajowym
Budowa zbiorników retencyjnych w zlewniach Podmiot odpowiedzialny za
Noteci i Wełny między innymi zbiorniki:
zadanie - Pełnomocnik Rządu
Zioło, Lubiecki, Kołdrąbski, Wolski, Rogowo,
do Spraw „Programu dla
Kaczkowo, Tonowo i Rogówko oraz
Odry - 2006”, Samorząd
przepompowni Rydlewo-Skarbieniec gmina Żnin
Województwa
Regulacja i odbudowa rzek i kanałów w zlew-niach Podmiot odpowiedzialny za
Noteci i Wełny między innymi zbiorniki:
zadanie - Pełnomocnik Rządu
Gąsawa, Wełna, Potok Kołdrąbski, Struga
do Spraw „Programu dla
Sadowiecka, Kanał Ciechorz-Bożejewice, Potok
Odry - 2006”,
Samorząd Województwa
Uścikowski
Podmiot odpowiedzialny za
Likwidacja źródeł zanieczyszczeń wód w zlewni
zadanie - Samorządy lokalne
Wełny: zadania wymagające współpracy
i ich związki, Samorządy
z Województwem Wielkopolskim
Województw
+
Termin
realizacji
do 2006 roku
Budżet
Państwa
+
termin
realizacji
do 2006 roku
Budżet
Państwa
+
+
termin
realizacji
do 2020 roku
+
+
termin
realizacji
do 2010 roku
Zadania o znaczeniu wojewódzkim
Zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między obszarami
prawnie
chronionymi, w tym w Dolinie Noteci i Wełny
Podmiot odpowiedzialny
Wojewoda i samorządy
lokalne
Ws - Starostwo Powiatowe
54
Budżet
Państwa
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
Podmiot odpowiedzialny za
zadanie - Samorządy lokalne
Realizacja
obiektów
małej
retencji
wód,
we współpracy
z
w szczególności w zlewniach: między innymi
Wojewódzkim Zarządem
Noteci i Wełny
Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz RDLP
Likwidacja składowisk odpadów stwarzających
Podmiot odpowiedzialny za
zagrożenie dla środowiska i rekultywacja
zadanie - samorządy lokalne
nieczynnych składowisk, w szczególności w
przy wsparciu służb
gminach: miedzy innymi Gąsawa, Janowiec
państwowych
Wielkopolski
Rekultywacja zdegradowanych jezior z należy-tym
Podmiot odpowiedzialny za
rozpoznaniem uwarunkowań i celowości takich
zadanie - Wojewoda we
zabiegów, w szczególności: między innymi
współpracy z samorządami
Tonowskiego, Wolickiego, Zioło, Żnińskiego
lokalnymi,
Dużego
Ws - Starostwo Powiatowe
i Małego
Podmiot odpowiedzialny za
Modernizacja wadliwie funkcjonujących systemów
zadanie - K-PZM i UW
melioracyjnych
Ws - Starostwo Powiatowe
Podmiot odpowiedzialny za
Rewaloryzacja
historycznych
układów zadanie - Samorządy lokalne
urbanistycznych (60 miast i miejscowości)
we współpracy
z
Wojewodą
Podmiot odpowiedzialny za
Wyprowadzenie tranzytowego ruchu kołowego poza zadanie - Samorządy lokalne
zabytkowe układy urbanistyczne miast
we współpracy
z
Zarządami dróg
+
+
termin
realizacji
do 2010 roku
Środki własne
gmin
+ fundusze
celowe
+
+
termin
realizacji
do 2020 roku
Środki własne
gmin
+ Budżet
Państwa
+
+
termin
realizacji
do 2020 roku
Budżet
Państwa
+ fundusze
celowe
termin
realizacji
do 2010 roku
+
termin
realizacji
do 2010 roku
Środki
Budżetu
Państwa
+
+
+
termin
realizacji
do 2010 roku
Zadania z listy od punku 1.1.1. do 1.2.7. są zadaniami z listy zadań ujętych w „Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa Kujawsko-Pomorskiego” dotyczących powiatu żnińskiego i gmin tworzących powiat.
55
Budżet
Państwa
Budżet
Państwa
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.
2.1.
2.1.1.
Zadania o znaczeniu powiatowym i gminnym
Gospodarowanie surowcami naturalnymi
Utworzenie
wojewódzkiej
bazy
terenów
poeksploatacyjnych wraz z oceną sposobów
i
kierunków ich rekultywacji
2.1.2.
Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych
2.1.3.
Ochronę złóż surowców naturalnych przed
nadmierną i nieracjonalną eksploatacją oraz
niezwłoczna rekultywacja złóż wyeksploatowanych
2.2.
Ochrona powierzchni gleby i zasobów glebowych
2.2.1.
Ochrona gruntów leśnych przed przeznaczeniem ich
na cele nieleśne
2.2.2.
Samorząd Województwa jednostka współpracująca
Starostwo Powiatowe
Właściciele terenów,
K - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
Właściciele terenów,
K - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
Wojewoda,
Ws - Starostwo Powiatowe
Właściciele terenów,
Ograniczenie procesów erozji wodnej i wietrznej
Ws - Samorząd Gminy
gleb w gminie, głównie w dolinach rzecznych i K - Starostwo Powiatowe,
obszarach słabszych gleb, poprzez zalesianie lub
zgodnie z art. 15 ustawy
wprowadzanie zadrzewień śródpolnych
o ochronie gruntów rolnych i
leśnych
2.2.3.
Program zalesień gleb zdegradowanych
Ws - Samorząd Gminy
K - Starostwo Powiatowe
2.2.4.
Prowadzenie okresowych badań jakości gleby
i ziemi
Jednostka odpowiedzialna
K - Starostwo Powiatowe
56
Budżet
Państwa
+
Środki własne
właścicieli
terenów
Środki własne
właścicieli
terenów
i osób
eksploatującyc
h złoża
+
+
+
+
+
+
WFOŚ i GW
+
+
Środki własne
właścicieli
gruntów
+
+
+
Budżet gmin
Fundusze
celowe
PFOŚ i GW
Budżet
powiatu
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.2.5.
Inwentaryzacja gleb zdegradowanych w gminach
2.2.6.
Przeciwdziałanie procesom erozji gleb na terenach
położonych w strefie przykrawędziowej Doliny
Rzeki Wełny
2.2.7.
Odtwarzanie gleb zdegradowanych metodami
biologicznymi i technicznymi oraz przeprowadzanie
rekultywacji
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
Podmiot odpowiedzialny
Ws - Samorząd Gminy
K - Starostwo Powiatowe
W - Samorząd Gminy
we współpracy z RZGW
K - Starostwo Powiatowe
Jednostka odpowiedzialna
władający powierzchnią
ziemi
K - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
Eliminacja czynników degradacji (zmniejszenie
żyzności i produkcyjności gleb) i zanieczyszczeń
W - Samorząd Województwa
gleb oraz naruszania stosunków wodnych.
Samorządy lokalne
Szczególnie należy chronić zwarte kompleksy
i Starostwo Powiatowe
najlepszych gleb, we wschodniej i północnej części
Pojezierza Gnieźnieńskiego
Wprowadzenie pasów zadrzewień i zakrzewień
Jednostki odpowiedzialne,
wokół obszarów intensywnie użytkowanych
właściciele gruntów
rolniczo, pozbawionych szaty roślinnej i zadrzewień
i samorządy gminne
szczególnie w gminach: Barcin, Janowiec
Ws - Starostwo Powiatowe
Wielkopolski i Żnin
W - ODR
Wdrażanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej
Ws - Samorząd Gminy
K - Starostwo Powiatowe
W - ODR
Rozwój rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego
Ws - Samorząd Gminy
w powiecie i w gminach.
K - Starostwo Powiatowe
2.2.12.
Ograniczenie stosowania nawozów mineralnych
i środków ochrony roślin do niezbędnego minimum
2.3.
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Właściciele gruntów.
K - Samorząd Gminy
57
Środki własne
gmin
GFOŚ i GW
+
Fundusze
celowe
+
Środki własne
właścicieli
+
+
Budżet
Państwa
Środki własne
zakładów
+ SAPARD
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
+
do 2010 roku
SAPARD
ZPORR
+
+
SAPARD
ZPORR
+
+
+
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
W - Starostwo Powiatowe we
współpracy z samo-rządami
gminnymi
Ws - RZGW Poznań,
K-P ZM i UW Włocławek
Jednostka odpowiedzialna
Opracowanie warunków korzystania z wód dorzecza
- RZGW Poznań,
dla poszczególnych zlewni
Ws - Starostwo Powiatowe
Przestrzeganie reżimów ochronnych w strefach
Jednostka odpowiedzialna
ochrony powierzchniowych ujęć wody w zlewni
Samorządy Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
Wełny
Opracowanie i wdrożenie programów działań na
rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń ze źródeł
rolniczych do wód powierzchniowych
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
Praca
ciągła
Praca
ciągła
RZGW
Poznań
+
+
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
2.3.4.
Ustalenie
reżimów
ochronnych
i
zasad
gospodarowania na terenach Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych nie posiadających izolacji od
powierzchni (w szczególności na obszarach
najwyższej ochrony (ONO w dolinie Noteci).
W - Starostwo Powiatowe
Ws- jednostki samorządu
gminnego,
RZGW Poznań
+
+
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
2.3.5.
Ochronę zasobów wodnych, przez opracowanie
spójnego kompleksowego programu ochrony wód
powierzchniowych, zwłaszcza jezior, w tym
obszarowymi zanieczyszczeniami pochodzenia
rolniczego, ze wskazaniem sposobów i metod tej
ochrony
W - Starostwo Powiatowe,
jednostki samorządu
gminnego,
Ws - RZGW Poznań
+
+
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
2.3.6.
Regulacja i konserwacja rzek
W - Urząd Marszałkowski,
K-P ZM i UW Włocławek
K - Starostwo Powiatowe
jednostki samorządu
gminnego
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
2.3.7.
Ochrona terenów leżących w granicach GZWP nr
143 w utworach trzeciorzędowych - Subzbiornik
Inowrocław - Gniezno, część północna i wschodnia
gminy Janowiec Wielkopolski
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
RZGW Poznań
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
Fundusz
Europejski
ZPORR
58
+
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.3.8.
2.3.9.
Ochrona jezior przed zanieczyszczeniami - zakaz
odprowadzania zanieczyszczeń do cieków i jezior
Kontrola realizacji pozwoleń wodnoprawnych
dotyczących gospodarki w obwodach rybackich
legislacyjne
ochrony
W - Samorząd Gminy
K - Starostwo Powiatowe
W - Organa kontrolne,
Starostwo Powiatowe
W - Urząd Marszałkowski
obrzeży Urząd Wojewódzki, RZGW,
Starostwo Powiatowe
Samorząd Gminy
2.3.10.
Uporządkowanie
jezior
2.3.11.
Zwiększenie retencji wód poprzez wykorzysta-nie
jezior i oczek wodnych na terenie gminy
2.4.
Zapotrzebowanie w wodę
W - K-P ZM i U.W.
Ws - Samorząd Gminy
K - Starostwo Powiatowe
Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie
gminy, realizacja 2003-2005:
koszt ogółem:
707.469,00 tys. zł.
2.4.1.
w tym 2003 rok:

231.103,00 tys. zł
Wyszczególnienie zadań:
 Budowa
sieci
wodociągowej
wraz
z
przyłączami we wsi Flantrowo i sieci
wodociągowej we wsi Wełna - Zrazim
realizacja 2003 - 2004 rok, 2003 rok:
16.150,00 zł.
 Budowa wodociągu we wsi
Wybranowo,
realizacja: 2003 - 2004 rok,
2003 rok:
110.305,00 zł.
 Budowa wodociągu we wsi Kołdrąb (Kopiec),
realizacja: 2005 rok
 Budowa wodociągu we wsi Żużoły, realizacja:
2003 rok: 30.000,00 zł.
Fundusze
celowe
Środki
budżetowe
+
+
+
+
+
+
Środki
budżetowe
+
Budżet
państwa,Fund
usze celowe
+
+
ogółem
476.366,00
w tym:
WFOŚ i GW
SAPARD
Fundusze UE
BŚ
środki własne
338.366,00
środki własne,
SAPARD,
pożyczki
+
28.000,00
środki własne
+
5.000,00
+
W - Samorząd Gminy
K - Starostwo Powiatowe
środki własne
59
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 Budowa wodociągu we wsi Kwasuty (Miniszewo). Realizacja: 2003rok:37.608 zł.
 Budowa wodociągu we wsi Juncewo realizacja: W - Samorząd Gminy
2005 rok
K - Starostwo Powiatowe
 Budowa wodociągu we wsi Gącz, realizacja:
2003 - 2005
W 2003 roku: 37.000,00 zł.
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w miejscowościach Laskowo i Obiecankowo
2.4.2.
2.4.3.
Sukcesywna
wymiana
i
renowacja
W - Samorząd Gminy
wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej
K - Starostwo Powiatowe
w gminie według potrzeb
Wymiana rur azbeztowo-cementowych na wyroby
bezazbestowe w instalacjach wodociągowych
W - Samorząd Gminy
w miejscowościach: Bielawy (2,1 km), Chrzanowo
K - Starostwo Powiatowe
(1,9 km), Laskowo (4,0 km) i Obiecanowo (1,0 km)
łącznie 9,0 km rur.
2.4.4.
Wspieranie podmiotów gospodarczych w zakresie
racjonalnego gospodarowania wodą:
- weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych w oparciu
o bilanse wodnogospodarcze zlewni - wspieranie
finansowe podmiotów gospodarczych realizujących
plany racjonalnej gospodarki wodą (wprowadzanie
obiegów zamkniętych wód)
2.5.
2.5.1.
Ochrona przeciwpowodziowa
Odbudowa zdewastowanych zbiorników
W- Wojewoda, Starostwo
Powiatowe,
Ws - RZGW Poznań,
Ws - Samorząd Gminy
małej
60
+
30.000,00
środki własne
+
30.000,00
środki własne
+
+
środki własne
W FOŚ i GW
+
+
Fundusze UE
Fundusze
celowe
+
+
Fundusze
celowe
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
+
+
NFOŚ i GW
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
retencji
2.6.
W - Samorząd Gminy
Ws - K-P ZM i U.W.
RZGW Poznań,
WFOŚ i GW
Gospodarka ściekowa
2.6.1.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
dla Gminy Janowiec Wielkopolski z budową
kolektorów sanitarnych w latach 2004 - 2006. Koszt
ogółem: 3.945.000,00 zł.
w 2003 roku:
20.000,00 zł.
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
2.6.2.
Budowa, modernizacja i rozbudowa do 2015 roku
komunalnych
oczyszczalni
ścieków
w
aglomeracjach
o
liczbie
równoważnych
mieszkańców (RLM) od 2000 do 15000 (częściowo
cel ten będzie zrealizowany do 2010 roku - według
potrzeb).
W - jednostki samorządu
gminnego
Ws - Starostwo Powiatowe
Praca
ciągła
Także po roku
2011 do 2015
2.6.3.
Budowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowościach o równoważnej liczbie
mieszkańców poniżej 2000, kierunku spełnienia
wymagań obowiązującego prawa i dyrektyw UE
(według potrzeb)
W - jednostki samorządu
gminnego
Ws - Starostwo Powiatowe
+
+
2.6.4.
Po zrealizowaniu kanalizacji w Tonowie i Kołbrąbiu
skierowanie ścieków z Domu Pomocy Społecznej
i Domu Dziecka do oczyszczalni gminnej likwidacja wylotów do jezior: Tonowo i Kołdrąb
W - Samorząd Gminy
Właściciel i zarządzający
obiektami
Ws- Starostwo Powiatowe
+
+
2.6.5.
2.6.6.
Wykonanie wspólnych międzygminnych systemów
kanalizacyjnych transportujących ścieki do jednej
oczyszczalni
ścieków,
aby
wykorzystać
maksymalnie zdolności istniejących oczyszczalni
(według
potrzeb
zawarcie
porozumień
międzygminnych)
Porządkowanie gospodarki ściekowej należy
w miarę możliwości jak najszybciej zakończyć
3.925.000,0
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
Fundusze
celowe
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
Fundusze
celowe
SAPARD
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
Fundusze
celowe
SAPARD
Środki własne
gminy
WFOŚ i GW
środki
zarządzającyc
h obiektami
W - jednostki samorządu
gminnego
K - Starostwo Powiatowe
+
+
NFOŚ i GW
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
W - jednostki samorządu
gminnego
+
+
NFOŚ i GW
WFOŚ i GW
61
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
w zlewniach: między innymi Wełny. Pozwoli to na
poprawę jakości wód rzeki i wykorzystywanie jej na
cele komunalne.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
Zagospodarowanie
osadów
ściekowych
z oczyszczalni gminnej – projektowana jest,
W - Samorząd gminy
kompostownia osadów na terenie oczyszczalni Ws – Starostwo Powiatowe
ścieków - projekt VI 2004r
Budowa
oczyszczalni
przyzagrodowych
na W - właściciele gospodarstw,
obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa Ws - Jednostki samorządu
sieci kanalizacyjnych nie ma technicznego i
gminnego,
ekonomicznego uzasadnienia
Starostwo Powiatowe
Prowadzenie kontroli stanu technicznego szamb
W - Samorząd gminy
Sukcesywna modernizacja istniejącej i realizacja
nowej sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych
miejscowościach gminy:
 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przewodu
tłocznego,
przepompowni
i przykanalików - Osiedle Włoszanowskie
realizacja 2003 rok: koszt 360.000,00 zł.
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Bielawy.
Realizacja 2003 rok: koszt 207.292,00 zł.
 Budowa
kanalizacji na terenie gminy +
dokumentacja). Realizacja 2003-2006 r: W 2003
roku - 645.756,00 zł.
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
Fundusze
celowe
SAPARD
K - Starostwo Powiatowe
W - Samorząd Gminy
K - Starostwo Powiatowe
W - Samorząd gminy
K - Starostwo Powiatowe
+
+
GFOŚ i GW
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
+
+
WFOŚ i GW
BOŚ
+
+
+
+
2005 rok
2006 rok
ogółem suma
300.000,00
w tym:
budżet gminy,
środki
zewnętrzne
środki własne,
WFOŚ i GW
Dofinansowan
ie środków
unijnych
100.000,00
200.000,00
 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
ul. Zielona.
Realizacja 2003 rok: koszt 70..000,00 zł.
2.6.11.
Docelowo
ścieków
włączenie do
z
Zakładu
sieci kanalizacyjnej
GOLPASZ
S.A.
W - Zakład włączenie
do sieci
Ws - Samorząd Gminy
62
+
Środki zakładu
– podłączenie
do sieci
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.6.12.
ul. Działkowa 1 i zlikwidowanie wylotu ścieków do
rzeki Wełny do 2006r (po rozbudowie sieci
kanalizacyjnej)
Sukcesywna modernizacja istniejącej i budowa
nowej
sieci
kanalizacji
deszczowej
wraz
z
urządzeniami
podczyszczającymi,
w
poszczególnych gminach powiatu
W - Samorząd Gminy,
Ws - Starostwo Powiatowe
+
+
Środki własne
WFOŚ i GW
2.6.13.
Budowa nowoczesnych stanowisk do składowania
obornika (płyty obornikowe) i zbiorników na
gnojowicę w gospodarstwach rolnych
W - gospodarstwa rolne
Ws - Wojewódzkie Ośrodki
Doradztwa Rolniczego,
Samorząd Gminy
+
+
SAPARD
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
2.6.14.
Wyposażenie sieci wód opadowych w odpowiednie
urządzenia neutralizujące przed odprowadzeniem
tych wód z zakładów do wód powierzchniowych
W - Zakłady przemysłowe i
przedsiębiorstwa
Ws - Starostwo Powiatowe
Samorząd Gminy
+
+
Środki własne
zakładów
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
+
+
WFOŚ i GW
2.7.
Kształtowanie systemu obszarów i obiektów chronionych
2.7.1.
Objęcie
ochroną
parków
prowadzenie
odpowiedniej
drzewostanu w gminie
2.7.2.
Konserwacja tworów przyrody objętych ochroną
jako pomniki przyrody
2.7.4.
2.7.5.
2.8.
2.8.1.
zabytkowych
i
pielęgnacji
ich
Wyznaczenie nowych obszarów chronionego
krajobrazu, dolina rzeki Wełny - stanowi korytarz
ekologiczny o znaczeniu krajowym
Utworzenie
na
terenie
gminy
użytków
ekologicznych - ochrony wymagają remizy
śródpolne,
bagna
i torfowiska
Kształtowanie polityki leśnej i łowieckiej
Zwiększenie lesistości obszarów województwa
poprzez zalesiania gruntów najsłabszych klas
bonitacyjnych, mało przydatnych dla gospodarki
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
W - Wojewoda,
Ws - Samorząd Gminy,
K - Starostwo Powiatowe
W - Wojewoda,
Ws - Samorząd Gminy,
K - Starostwo Powiatowe
WFOŚ i GW
+
W - Wojewoda,
Samorząd Gminy,
Ws- Starostwo Powiatowe
+
+
Środki własne
WFOŚ i GW
GFOŚ i GW
W - Urząd Marszałkowski
Wojewoda, RDLP,
Samorząd Gminy
+
+
także po
roku 2011
Budżet
Państwa
WFOŚ i GW
63
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
rolnej, zgodnie z Programem zwiększenia lesistości i
zadrzewień w poszczególnych gminach
Określenie, w porozumieniu ze służbami rolnictwa,
leśnictwa
i
ochrony
przyrody
Urzędu
Wojewódzkiego, RDLP oraz Starostą, przestrzennej
lokalizacji potrzeb w zakresie zalesienia gruntów
porolnych
Ustalenie powierzchniowego rozmiaru zadań
zalesieniowych w skali województwa oraz w
poszczególnych gminach i powiatach w horyzoncie
czasowym zakreślonym planem zagospodarowania
przestrzennego
Ws- Starostwo Powiatowe
2.8.4.
do 2020
W - Urząd Marszałkowski
Wojewoda, RDLP,
Samorząd Gminy
Ws- Starostwo Powiatowe
+
+
Budżet
Samorządu
Województwa
W - Urząd Marszałkowski
Wojewoda, RDLP,
Samorząd Gminy
Starostwo Powiatowe
+
+
Budżet
Państwa
WFOŚ i GW
Monitoring zalesień w powiatach
W - Urząd Marszałkowski
+
+
Budżet Urzędu
Marszałkowsk
iego
2.8.5.
Inspirowanie oraz merytoryczny nadzór nad
opracowaniem
dokumentów
planistycznych,
określających granicę rolno-leśną w gminach
W - Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
Samorząd Gminy
K - Starostwo Powiatowe
+
+
do 2010
Środki własne
samorządowe
PFOŚ i GW
2.8.6.
Opracowanie powiatowego programu zwiększenia
lesistości powiatu, z podziałem na etapy, pierwszy
etap 5 lat
W - Starostwo Powiatowe,
Nadleśnictwa
+
+
Budżet
Państwa
WFOŚ i GW
2.8.7.
Opracowanie gminnego programu
lesistości, z podziałem na etapy
+
+
Środki własne
gmin
WFOŚ i GW
2.8.8.
Koszty sadzonek i sporządzania planu zalesień dla
prywatnych właścicieli gruntów
+
+
2.8.9.
Zadrzewienie - program gminny
W - Samorząd Gminy,
Nadleśnictwa,
K - Starostwo Powiatowe
W - Starostwo Powiatowe,
Nadleśnictwa
W - Samorząd Gminy
Ws - właściciele gruntów
+
+
2.8.10.
Zakrzewienia
W - właściciele gruntów
Ws - Samorząd Gminy
+
+
Plany zalesieniowe powiatu
W - Właściciele gruntów,
Lasy Państwowe,
Starostwo Powiatowe,
Samorząd Gminy,
2004 - 70 ha
2005 - 70 ha
2006 - 70 ha
2007 - 70 ha
2008 - 70 ha
2009 - 70 ha
2010 - 50 ha
2011 - 50 ha
2.8.2
2.8.3.
2.8.11.
zwiększenia
64
WFOŚ i GW
Fundusz leśny
WFOŚ i GW
GFOŚ i GW
Środki własne
jednostek
realizujących
Budżet
Państwa
Dotacje
WFOŚ i GW
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Fundusz leśny
Wojewoda
2.8.12.
Zalesienia i zadrzewienia w Gminie Janowiec
Wielkopolski:
II - etap, lata 2001 - 2010 25 ha
 grunty niepaństwowe 23 ha
 grunty państwowe
2 ha
III - etap, lata 2011 - 2020 25 ha
 grunty niepaństwowe 23 ha
 grunty państwowe
2 ha
2.8.13.
Poprawa
naturalnych
warunków
zwierzyny i warunków osłonowych
2.8.14.
Zwiększenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi
własność Skarbu Państwa
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
bytowania
Ochrona powietrza
Przedsięwzięcia ograniczające emisję pyłów
i gazów:
Zakład Przemysłu Mięsnego M.P.
Ławniczak Janowiec Wielkopolski - wymiana
tradycyjnej wędzarni na Atmos olejowy - 2004
Modernizacja instalacji grzewczych (zmiana
medium i jednostek kotłowych) w zakładach
użyteczności publicznej
Likwidacja źródeł niskiej emisji, poprzez rozwój
centralnych źródeł ciepła i likwidację palenisk
domowych i lokalnych kotłowni
W - właściciele Gruntów
Lasy Państwowe
- Nadleśnictwa
Samorząd Gminy,
Wojewoda
W - właściciele Gruntów
Lasy Państwowe
- Nadleśnictwa
Samorząd Gminy,
Wojewoda
W - PZŁ - zarząd okręgu,
Nadleśnictwa,
Ws- Starostwo Powiatowe,
Samorząd Gminy
 Modernizacja
placówek
Opiekuńczowychowawczych:
Ocieplenie przedszkola i i wymiana okien.
realizacja 2003 - 2004 rok:
w 2003 roku - 126.257,00 zł.
+
do 2010 roku
25 ha
Budżet
Państwa,
Dotacje
WFOŚ i GW
Fundusz leśny
+
do 2020 roku
25 ha
+
+
Środki
jednostek
realizujących
zadania
W - Starostwo Powiatowe,
Nadleśnictwa
+
+
Własne
jednostek
W - zakład przemysłowy
+
W - Samorząd Gminy
Starostwo Powiatowe
+
+
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
+
+
+
+
Termoizolacja budynków użyteczności publicznej w
gminie Janowiec Wielkopolski
2.9.4.
+
69.000,00
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
+
65
SAPARD
12.000,00
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.9.5.
2.9.6.
Objęcie pozwoleniami emisyjnymi zakładów
przemysłowych
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami prawa
Rozbudowa sieci gazowej na obszarze powiatu
i powiększenie liczby odbiorców.
Rozpoczęcie budowy sieci gazowej w Gąsawie,
Rogowie i Janowcu Wielkopolskim
W - Starostwo Powiatowe
Wojewoda
W - Samorząd Gminy
Ws - Zakład Gazowniczy
Bydgoszcz
K - Starostwo Powiatowe
Janowiec Wielkopolski Gazyfikacja miasta i gminy
w latach 2008 - 2011
W - Samorząd Gminy,
K - Starostwo Powiatowe,
Ws - Zakład Gazowniczy
2.9.7.
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
według programu w gminie Janowiec Wielkopolski:
2003 – 2004
Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia
drogowego. Budowa nowych punktów świetlnych w
2003 rok - koszt 28.700,00 zł.
W - Samorząd Gminy,
Ws - Starostwo Powiatowe
2.9.8.
Zmiana systemu ogrzewania w kotłowniach
Spółdzielni
Mieszkaniowych
w
Janowcu
Wielkopolskim z kotłów węglowych na jednostki z
paliwem ekologicznym.
W - Spółdzielnie
Mieszkaniowe
Ws - Samorząd Gminy
Starostwo Powiatowe
2.9.9.
Rozwój
energetyki
wykorzystującej
odnawialne (woda, wiatr, biomasa)
W - Samorząd Gminy,
Starostwo Powiatowe
2.10.
Ochrona przed hałasem
2.10.1.
Wprowadzenie przez Radę Powiatu ograniczeń
i zakazu używania sprzętu motorowodnego na
wodach
powierzchniowych
dla
zachowania
odpowiednich warunków akustycznych na terenach
wypoczynkowo-rekreacyjnych
2.10.2.
Wykonanie
pomiarów
natężenia
hałasu
komunikacyjnego
w
mieście
Janowcu
Wielkopolskim w celu określenia poziomu dźwięku
w dB A
źródła
Zadanie
ciągłe
+
Środki własne
zakładów
Zadania
ciągłe
NFOŚ i GW
WFOŚ i GW
Fundusze
Unijne
NFOŚ i GW
WFOŚ i GW
Fundusze
Unijne
+
+
+
5.000,00
GFOŚ i GW
PFOŚ i GW
WFOŚ i GW
BOŚ
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
środki własne
Spółdzielni
+
+
NFOŚ i GW
WFOŚ i GW
Fundusze
Unijne
W - Starostwo Powiatowe
Rada Powiatu
+
+
W - Wojewódzka Inspekcja
Ochrony Środowiska
K - Samorząd Gminy
+
66
+
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
2.10.3
2.10.4
2.10.5.
2.10.6.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.12.
Aktualizacja
środowiska
informacji
o
emisji
hałasu
do
Prowadzenie monitoringowych pomiarów hałasu
wzdłuż
głównych
szlaków komunikacyjnych
przechodzących przez powiat
Umieszczanie w planach budowy i modernizacji
ciągów
komunikacyjnych
tzw.
biologicznej
zabudowy dróg, w szczególności kontaktujących się
z terenami rolniczymi i osadczymi
Ochrona przed hałasem przemysłowym - kontrola
zakładów
W - WIOŚ, Wojewoda,
Ws - Starostwo Powiatowe
+
+
Środki
instytucji
realizujących
W - WIOŚ, ZDP,
K - Starostwo Powiatowe
+
+
Środki własne
instytucji
realizujących
W - WZD, ZDP
Ws - Starostwo Powiatowe
Samorząd Gminy
+
+
Środki własne
instytucji
realizujących
W - WIOŚ - pomiary
Ws - Starostwo Powiatowe
Samorząd Gminy
+
+
Środki własne
instytucji
realizujących
+
+
Środki własne
instytucji
realizujących
+
+
Środki własne
instytucji
realizujących
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
W - WIOŚ, PWIS,
Inwentaryzacja istniejących źródeł pól elektroWojewoda,
magnetycznych, w tym instalacji wymagających operatorzy sieci komórkowej,
pozwolenia
na
emitowanie
pól
elektroEnergetyka,
magnetycznych
Ws - Starostwo Powiatowe
Samorząd Gminy
Utworzenie rejestru obszarów, na
których
W - WIOŚ, PWIS,
stwierdzono występowanie przekroczenia wielkości
Wojewoda,
dopuszczalnych
promieniowania
elektroWs - Starostwo Powiatowe
magnetycznego
Gospodarowania odpadami
2.12.1.
Kontynuowanie systemu selektywnej zbiórki
odpadów i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki u
źródła
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
+
+
2.12.2.
Współpraca z gminami powiatu w zakresie
powszechnej segregacji odpadów „u źródła”
W - Starostwo Powiatowe
+
+
2.12.3.
Zakończenie działalności i rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych:
Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn (zadanie
W - Samorząd Gminy
Ws - Wojewoda, Samorząd
Województwa, Starostwo
Powiatowe
+
67
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
ZPORR
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
ZPORR
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
wymienione w Wojewódzkim Programie Ochrony
Środowiska)
2.12.4.
Opracowanie
odpadami
powiatowego
2.12.5.
Opracowanie
odpadami
gminnych
2.12.6.
Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów
2.12.7.
2.12.8.
planu
gospodarki
W - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
planów
gospodarki
W - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
W - Samorząd Gminy
Ws - Samorząd
Województwa,
Starostwo
Powiatowe
Poprawa
stanu
technicznego
dotychczas
eksploatowanych
składowisk
odpadów
komunalnych na terenie powiatu, gminy:
Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo
(zadanie wymienione w WPOŚ)
Propagowanie
nowoczesnych
metod
gospodarowania odpadami i ich minimalizację,
poprzez pomoc w zachęcaniu do tworzenia
podmiotów, trudniących się selektywną zbiórką i
przerobem odpadów
2.12.9.
Wykonanie
inwentaryzacji
cementowych
powierzchni
elewacyjnych w gminach
2.12.10.
Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności
oraz odpadowości produkcji przy zastosowaniu
Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
2.13.
2.13.1.
płyt
azbestowodachowych
i
2004 rok
PFOŚ i GW
2004 rok
PFOŚ i GW
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
W - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
+
+
PFOŚ i GW
GFOŚ i GW
ZPORR
W - Samorząd Gminy
W - Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
K - Starostwo Powiatowe
do 2007 roku
kontynuacja
do 2011 roku
Środki własne
gminy
PFOŚ i GW
+
Środki własne
zakładów
i
użytkowników
środowiska
W - Zakłady przemysłowe,
użytkownicy środowiska
K - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
+
Zapobieganie poważnym awariom i awariom przemysłowym
Sporządzenie
ryzykiem
powiatowego
planu
zarządzania
2.13.2.
Zwiększenie bezpieczeństwa przewozu substancji
niebezpiecznych
2.13.3.
Stosowanie
w
zakładach
instrukcji
BHP
W - Starostwo Powiatowe
W - Inspekcja Transportu
Drogowego, Policja
K - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
W - Zakłady
68
do 2006 roku
PFOŚ i GW
Zadanie ciągłe Zadanie ciągłe
Budżet
Państwa
Zadanie ciągłe Zadanie ciągłe
Środki własne
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
i Przeciwpożarowych, zapobiegających awariom
i zdarzeniom NZ Środowiska
2.14.
i Przedsiębiorstwa
K - Samorząd Gminy
zakładów
Edukacja ekologiczna
Środki własne
instytucji
realizujących
Środki własne
instytucji
realizujących
2.14.1.
Przygotowanie i udostępnianie informacji o stanie
i zagrożeniach środowiska w powiecie.
W - Starostwo Powiatowe i
Samorząd Gminy
+
+
2.14.2.
Propagowanie tematyki ekologicznej w mediach
W - Starostwo Powiatowe i
Samorząd Gminy
+
+
2.14.3
Edukacja ekologiczna na obszarach chronionego
krajobrazu.
Dla
zachowania
dziedzictwa
kulturowego, konieczne jest kontynuowanie działań W - Starostwo Powiatowe Ws
w zakresie ochrony obszarów o wysokich
- Samorząd Gminy
wartościach
środowiska
przyrodniczego
i
kulturowego
+
+
2.14.4.
Organizacja konkursów, olimpiad i przeglądów
o tematyce ekologicznej
W - Samorząd Gminy
W - Starostwo Powiatowe
+
+
2.14.5.
Wspieranie działań proekologicznych prowadzonych
przez Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne
Ws - Samorząd Gminy
Starostwo Powiatowe
+
+
Zaprojektowanie ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych wraz z opisem przyrody
Nadleśnictwa,
Wojewódzki Konserwator
Przyrody, Samorząd Gminy,
Pozarządowa organizacja
ekologiczna, ZHP
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
Fundusze UE
W - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
+
+
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
+
+
NFOŚ i GW
WFOŚ i GW
2.14.6.
2.15.
2.15.1.
2.15.2.
PFOŚ i GW
Dotacje
WFOŚ i GW
Dotacje
WFOŚ i GW
PFOŚ i GW
Turystyka
Intensyfikacja ruchu rowerowego poprzez likwidację
barier technicznych oraz tworzenie ścieżek
rowerowych na terenie powiatu
Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i
wypoczynku w gminie
69
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Turystyka wodna w oparciu o jeziora i rzekę Wełnę
- rozwój turystyki kajakowej wraz ze stworzeniem
niezbędnego zaplecza wzdłuż jezior.
2.15.3.
Priorytetowe
przedsięwzięcia
i
inwestycje
turystyczne w gminach powiatu żnińskiego według
Strategii Rozwoju i Wykorzystania Potencjału
Turystycznego Powiatu Żnińskiego
październik 2003 rok
Lista obiektów zagospodarowania turystycznego
projektowanych w planach (40)
2.15.4.
Wykorzystanie obszaru wokół rzeki
do rozwoju infrastruktury turystycznej
2.15.5.
Stworzenie warunków do rozwoju sportów wodnych
na jeziorach (kajaki, żaglówki, bojery, skutery
wodne)
2.16.
Wełny
W - Samorząd Gminy
W - Starostwo Powiatowe
Ws - PTTK, LOK
W - Starostwo Powiatowe
Ws - Samorząd Gminy
W - Starostwo Powiatowe
W - Samorząd Gminy
Ws - PTTK
W - Starostwo Powiatowe
W - Samorząd Gminy
Ws - PTTK, LOK
+
+
+
Realizacja
do 2008 roku
+
+
+
+
Środki
budżetowe
gmin
Środki
finansowe
inwestorów
Środki
pomocowe UE
Fundusze UE
Fundusze
celowe
Fundusze UE
Fundusze
celowe
Fundusze UE
Budowa i modernizacja dróg
Drogi
Publiczne
Gminne
w
Janowcu
Wielkopolskim: Realizacja 2003 - 2006,
koszt całkowity: 1.674.298,00 tys. zł.
w tym 2003 rok:
178.698,00 tys. zł
 Budowa dróg na terenie gminy - dokumentacja
w 2004 roku.
2.16.1.
PFOŚ i GW
Fundusze UE
Środki własne
SAPARD
Fundusze UE
FOGR BŚ
Budżet gminy
+
20.000,00
środki własne
+
134.600,00
Środki własne
SAPARD
+
50.000,00
środki własne
+
405.000,00
Środki własne
SAPARD
+
W - Samorząd Gminy
 Przebudowa drogi gminnej w Świątkowie,
realizacja w latach: 2003 - 2004 rok,
w 2003 rok:
9.880,00 zł.
 Modernizacja drogi do Mieściska,
realizacja: 2006 rok
 Modernizacja ul. Łąkowej,
realizacja: 2003 - 2005 rok:
w 2003 roku: 6.500,00 zł.
ogółem
latach
2004-2006
1.495.600,0
W - Samorząd Gminy
70
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 Modernizacja ul. K. Janickiego,
realizacja: 2003 - 2004 rok:
w 2003 roku: 6.500,00 zł.
 Modernizacja ul. Orzeszkowej
Słowackiego
realizacja: 2005 roku
i
2.17.1.
386.000,00
Środki własne
SAPARD
+
150.000,00
środki własne
+
350.000,00
środki własne
ulicy
 Budowa chodników i ulic na terenie gminy:
- Włoszanowo
- 40.000,00 zł
- ul. Kościuszki
- 30.000,00 zł
- ul. J. Krasickiego - 30.000,00 zł
realizacja: 2003 - 2006 roku , środki w 2003
roku
- 155.818,00 zł
2.17.
+
Obiekty chronione
Objęcie
ochroną
obiektów
architektury
i budownictwa wymagających ochrony prawnej,
położonych na terenie gminy>
W - Samorząd Gminy
Ws - Starostwo Powiatowe
71
+
+
Budżet
państwa
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
10. ZAŁOŻENIA SYSTEMU FINANSOWANIA INWESTYCJI
Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki
Odpadami wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają
dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska
(gospodarki odpadami, gospodarki wodno - ściekowej) wymaga, żeby inwestycja osiągnęła
odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę
mieszkańców aglomeracji, powiatu lub związku komunalnego. Dlatego należy dążyć do tego, aby
podejmowane działania miały charakter powiatowy lub przynajmniej obejmowały swym zasięgiem
kilka gmin.
Wspólne działanie kilku gmin nie tylko ma wpływ na finansowanie inwestycji (obniży koszty, które
będzie musiała poni eść pojedyncza gmina), ale również obniży koszty eksploatacyjne. Oznacza to, że
przedsięwzięcia winny być realizowane wspólnie. Przeznaczenie środków w budżecie na daną
inwestycję jest bardzo ważnym elementem planowania, gdyż samorząd finansuje różne sfery życia
społeczności lokalnej. Mając świadomość znaczenia planowanych inwestycji dla poprawy stanu
środowiska naturalnego stwierdza się, że wielkość projektowanych zamierzeń daleko wykracza poza
możliwości finansowe, stąd też realizacja wnioskowanych zadań jest możliwa wyłącznie przy
wspomaganiu ich wykonywania ze źródeł zewnętrznych.
Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą z następujących
źródeł:
 środków własnych powiatu,
 środków jednostek samorządu terytorialnego
 dofinansowanie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 fundusze pomocowe i związane z eko-konwersją (Ekofundusz),
 fundusz pomocowy ISPA,
 kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony Środowiska).
W przypadku gospodarki odpadami obok wymienionych powyżej źródeł finansowania, środki na
częściowe pokrycie kosztów jego realizacji można uzyskać od organizacji odzysku a także
ze sprzedaży opakowań i surowców wtórnych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednostki samorządu terytorialnego korzystają z pomocy finansowej Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (N.F.O.Ś. i G.W.). Jednym z priorytetów tego funduszu
jest ochrona powierzchni ziemi. Fundusz przewiduje dofinansowanie (poprzez pożyczki) wdrażania
projektów związanych z realizacją programów ochrony poszczególnych elementów
środowiska w tym także gospodarki odpadami. Maksymalnym udziałem pomocy funduszu w
finansowaniu przedsięwzięcia jest pożyczka w wysokości 50% całości nakładów inwestycyjnych.
Oprocentowanie tej pożyczki wynosi dla samorządów terytorialnych 0,3% stopy redyskontowej.
W N.F.O.Ś. i G.W. istnieje możliwość umarzania części pożyczek, jeśli:
 zadanie zostało zrealizowane terminowo,
 osiągnięto założony efekt rzeczowy i ekologiczny.
72
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z uwzględnieniem celów określonych w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku
z późniejszymi zmianami) i Polityce Ekologicznej Państwa.
EkoFundusz
Środki EkoFunduszu pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i z tzw. ekokonwersji
(zamianę kwot polskiego długu zagranicznego na środki inwestycyjne w dziedzinie ochrony
środowiska). Priorytetowe dziedziny w Ekofunduszu to:
 ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu
 ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej
 ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu);
 ochrona różnorodności biologicznej;
 gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.
EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnych pożyczek
lub/i bezzwrotnych dotacji. Pomoc finansową uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji
bezpośrednio związanych z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie
ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne.
Maksymalna kwota, jaką może otrzymać jednostka samorządowa wynosi 30% nakładów na
projekt. W przypadku jednostek gospodarczych kwota ta wynosi 20%. Specyfika EkoFunduszu polega
również na tym, iż inwestor może liczyć na zwolnienie dokonanych za granicą zakupów od ceł i opłat
granicznych. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dofinansowanie inwestycji przez fundusz
może osiągnąć wielkość 50% nakładów własnych inwestora.
Wszystkie projekty rozpatrywane przez EkoFundusz można podzielić na projekty techniczne
(inwestycyjne) oraz projekty przyrodnicze.
Pewnym ograniczeniem stawianym przez EkoFundusz jest konieczność wprowadzania
technologii pochodzącej z jednego z krajów donatorów, które przeznaczyły część polskiego długu na
ochronę środowiska (USA, Francja, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Włochy).
ISPA
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession - Przedakcesyjny Instrument
Polityki Strukturalnej) jest funduszem przedakcesyjnym Unii Europejskiej skierowanym na
dostosowanie infrastruktury krajów kandydujących do standardów UE.
Pomoc z funduszu ISPA (w części ochrony środowiska) skupi się na przedsięwzięciach
związanych z:
 zaopatrzeniem w wodę do picia i jej jakością,
 oczyszczaniem ścieków,
 gospodarką odpadami.
Podstawowymi wymogami stawianymi przez fundusz ISPA są m.in.:
 całościowy koszt przedsięwzięcia nie może być niższy od 5 min Euro (w przypadku Polski
preferuje się projekty powyżej 15-20 min Euro),
 preferowane są duże aglomeracje,
73
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 beneficjantem może być tylko samorząd terytorialny, jednostka samorządowa lub podmiot
publiczny,
 obiekty i rozwiązania będące skutkiem realizacji przedsięwzięcia muszą spełniać kryteria
Unii Europejskiej.
Całość pomocy finansowej ISPA i wszelkich innych pomocy UE nie może być większa niż 90%
całkowitego budżetu przedsięwzięcia.
 PROGRAM PHARE - największy z programów przedakceysyjnych, wspierający rozwój
regionalny
 SAPARD - program przedakcesyjny UE przeznaczony na rozwój terenów wiejskich
Fundusz Spójności
Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem
Kohezji, jest to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy
Brutto nie przekracza 90% średniej dla wszystkich krajów członkowskich (Grecja, Portugalia,
Hiszpania i Irlandia). Fundusz ten nie należy do grupy Funduszy Strukturalnych, ze względu na
określony czas w którym działa.. Ze względu na charakter i cel Fundusz Spójności jest instrumentem
polityki strukturalnej. Realizację Funduszu Spójności zaplanowano na lata 1993-99. Na szczycie UE
w Berlinie postanowiono przedłużyć jego działanie do 2006 roku. Z chwilą wejścia Polski do UE
będzie on dostępny także dla naszego kraju.
Fundusz Kohezji (Spójności) redystrybuowany jest przez Komisję Europejską na podstawie
składanych wniosków w odpowiednich terminach. Tak więc to nie instytucje krajowe, ale stosowne
organy Unii Europejskiej rozpatrują konkretne projekty, akceptując je, a następnie finansując.
Pomoc, którą te kraje otrzymują w ramach Funduszu obejmuje finansowanie projektów dotyczących
inwestycji w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej (w tym wspieranie rozwoju
sieci korytarzy transeuropejskich).
Budżet Funduszu Spójności na lata 2000 - 2006 wynosi 18 mld Euro (w latach 1994 - 1999 wynosił
15,5 mld Euro).
Na lata 2004-2006 z całej kwoty funduszu spójności dla Polski na sektor środowiska przypadnie
1.866,6 min Euro.
Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań
inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa
Unii Europejskiej. Priorytety (zakres projektów) dla Funduszu Spójności w ochronie środowiska:
 poprawa jakości wód powierzchniowych,
 polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
 poprawa jakości powietrza,
 racjonalizacja gospodarki odpadami,
 ochrona powierzchni ziemi,
 zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Odbiorcami pomocy, tj. beneficjentami końcowymi będą samorządy terytorialne (gminy, związki
gmin) i przedsiębiorstwa komunalne.
Wskaźnik pomocy udzielonej przez Fundusz wynosi od 80% do 85% wydatków publicznych lub
innych równoważnych wydatków łącznie z wydatkami jednostek, których działalność jest podjęta
w ramach administracyjnych lub prawnych, na mocy, których mogą być uważane za równoważne
jednostkom publicznym. W żadnym przypadku cały koszt projektów lub grupy projektów nie może
być w zasadzie mniejszy niż 10 mln. euro.
74
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Fundusze Strukturalne
Mniejsze przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości
otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to jeden
z czterech funduszy strukturalnych. Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji
w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.
Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą
realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na
podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:
 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki”,
 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Z.P.O.R.R.).
Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin,
stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje
rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem
przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. W ramach Z.P.O.R.R. o dofinansowanie mogą
ubiegać się projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania nie kwalifikują się do
Funduszu Spójności, co pozwoli małym gminom skorzystać ze środków unijnych.
W ramach działania INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA realizowane będą duże
projekty o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów:
 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
 Zagospodarowanie odpadów
 Poprawa jakości powietrza
 Zapobieganie powodziom
 Wsparcie zarządzania ochroną środowiska
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
W ramach ww. typów projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być zaliczone:
 roboty budowlano-montażowe,
 zakup wyposażenia,
 roboty wykończeniowe,
 nadzór inżynierski,
 przygotowanie dokumentacji technicznej,
 wykup gruntów (maksymalnie 10% wartości projektów).
W ramach działania INFRASTRUKTURA LOKALNA realizowane będą projekty małych
inwestycji o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 25 tys.
mieszkańców):
 budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę
 budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w energię
 gospodarka odpadami stałymi
W ramach działania REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH realizowane
będą projekty:
 remonty lub modernizacja infrastruktury
technicznej, zwłaszcza w zakresie ochrony
środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast,
 budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej, w szczególności w zakresie
ochrony środowiska naturalnego oraz infrastruktury komunikacyjnej znajdujących się na
terenie rewitalizowanym,
75
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
 prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenu z materiałów, sprzętu i chemikaliów
powojskowych i poprzemy słowy cli, asenizacja, wywóz niepożądanych materiałów:
np. gruzu -prace te muszą zakończyć się do 2006 roku.
Trwają prace nad przygotowaniem polskiej wersji wniosku do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (ERDF). Samorządy i inne podmioty publiczne starające się o dofinansowanie w
ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego będą kontaktować się z i składać wnioski
do urzędu marszałkowskiego w województwie.
Bank Ochrony Środowiska
Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów ze środków własnych oraz środków N.F.O.Ś. i G.W.
i WFOŚiGW z przeznaczeniem na inwestycje służące likwidacji degradacji i ochronę środowiska.
Na bazie wieloletniego doświadczenia Bank realizuje zadania związane z jego proekologiczną misją,
współpracuje z organizacjami zajmującymi się finansowaniem ochrony środowiska tj. Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim
Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi.
Bank udziela na cele proekologiczne następujących instrumentów:
 Kredyty na inwestycje służące ochronie środowiska udzielane we współpracy z WFOŚiGW
- kredyty udzielane są ze środków WFOŚiGW (w tym w formie linii kredytowych) lub ze
środków Banku z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania z przeznaczeniem na inwestycje
służące ochronie środowiska przynoszące wymierny efekt ekologiczny. Przedmiotem
kredytowania są inwestycje z zakresu ochrony środowiska polegające na realizacji
modernizacji obiektów służących:
a. ochronie wód i gospodarce wodnej (np. oczyszczalnie ścieków wraz z systemem
kanalizacji, modernizacje technologii służące oszczędności wody),
b. ochronie atmosfery (np. budowa i modernizacja instalacji ograniczających emisję
zanieczyszczeń do atmosfery, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii),
c. ochronie powierzchni ziemi (np. redukcja odpadów u źródeł wytwarzania, składowiska
odpadów, zakłady utylizacji odpadów)
Kredyty na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska
Kredyty na energooszczędne przedsięwzięcia z zakresu modernizacji oświetlenia - kredyt na
energooszczędne przedsięwzięcia z zakresu modernizacji oświetlenia ulic, placów itp. polegające na
zmianie dotychczasowych urządzeń na energooszczędne, udzielany jest ze środków Banku Ochrony
Środowiska S.A.
Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Przeznaczenie kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących przedsięwzięcia
termomodernizacyjne w budynku stanowiącym ich własność i wykorzystywanym do wykonywania
zadań publicznych. Kwota kredytu do 80 % kosztów inwestycji - okres kredytowania 10 lat.
Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu agroturystyki ze środków Fundacji
„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund”- kredyt na inwestycje związane
z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie
agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców obejmujące tworzenie i rozwój bazy
noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej i kulturowej. Przeznaczony dla Rolników i
76
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
członków ich rodzin oraz innych osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, spółek
handlowych, organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) posiadających osobowość prawną,
zarządów gmin (o kredyt nie mogą ubiegać się jednostki państwowe ani spółdzielcze).
11. MONITORING REALIZACJI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH POWIATU
I GMIN KRYTERIA, ZASADY ORGANIZACYJNE, LIMITY I WSKAŹNIKI
Proces zarządzania środowiskiem spoczywa na władzach lokalnych. Mając na uwadze
spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i
rządowych
a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie środowiskiem powiatu żnińskiego przy
pomocy Programu Ochrony Środowiska wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania
poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz
systemu monitoringu.
Władze powiatu pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja
regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego - uchwały oraz decyzje administracyjne
związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również
funkcje wykonawcze (zadania wynikające z ustaw) i kontrolne. Pożądane jest, aby władze powiatu
i gmin pełniły również funkcje wspierające dla podmiotów zaangażowanych w rozwój gmin oraz
funkcje kreującą działania ukierunkowane na poprawę środowiska.
11.1. Struktura organizacji zarządzania programem ochrony środowiska
Instrumenty prawne realizacji programu
Do instrumentów prawnych należą:
 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
- pozwolenia zintegrowane,
- pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska,
- pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,
 koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych,
 powiatowe i gminne programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami,
 postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
 koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju,
 plan zagospodarowania przestrzennego województwa,
 strategia rozwoju województwa,
 studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 monitoring.
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska powiatu
i gminy jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument realizacji prawa
miejscowego (gminy. powiatu), pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania
przestrzennego gmin, decyzjami o warunkach zabudowy oraz decyzjami związanymi z realizacją
przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów
77
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
zielonych i innych. Samorząd powiatowy i samorząd gminny posiada kompetencje pozwalające mu
realizować zawarte w programach cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie z
polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej
współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich
kompetencji.
Nie mniej ważnym jest wewnętrzny system usprawnień związanych z przepływem informacji
i kompletnością decyzji administracyjnych wydawanych na szczeblu powiatowym.
Jednym z niezbędnych elementów umożliwiających efektywne zarządzanie Programem jest system
monitorowania Programu.
Monitoring
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem wdrażania polityki ochrony środowiska w gminie.
Oznacza to konieczność monitorowania zmian zachodzących w gminie poprzez regularne ocenianie
stopnia jego realizacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyjętych celów.
Cykliczność oceny zakłada okres dwóch lat. Niezależnie od tego, monitorowanie Programu odbywać
się będzie poprzez roczną ocenę wykonania założonego na wskazane działania budżetu. Należy
przyjąć, że aktualizacja polityki długookresowej odbywać się będzie co cztery lata.
Dla prawidłowej oceny realizacji Programu należy przyjąć uporządkowany system mierników jego
efektywności.
Mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze grupy:
 mierniki ekonomiczne,
 ekologiczne,
 społeczne (świadomości społecznej).
Mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony środowiska przy
założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. Należą do nich łączny
i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty uzyskania efektu w okresie
eksploatacji, a także trwałość efektu w określonym czasie.
W grupie mierników ekologicznych znajdą się mierniki określające stan środowiska, stopień zmian
w nim zachodzących oraz mierniki określające skutki zdrowotne dla populacji.
Miernikami będą:
 jakość wód powierzchniowych i podziemnych,
 długość sieci kanalizacyjnej i stopień skanalizowania gmin,
 ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok,
 wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych,
 wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych,
 wielkość lesistości powierzchni lasów na 1 mieszkańca,
 powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,
 powierzchnia terenów zdegradowanych,
 nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska.
Mierniki społeczne to:
 udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska,
 stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych (ilość i rodzaje interwencji społecznej).
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań
Programu Ochrony Środowiska Powiatu Żnińskiego oraz Programów Gminnych niezbędna jest
78
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
okresowa wymiana informacji pomiędzy Starostwem i Gminami, dotycząca stanu komponentów
środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań (w tym w szczególności
zadań gmin).
Załącznik Nr 3
WYKAZ JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ODPADY
DECYZJE WYDANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE (LATA 1999-2003)
Zakłady posiadające uregulowaną zgodnie z prawem gospodarkę odpadami (zatwierdzone
programy gospodarki odpadami, zezwolenia na wytwarzania odpadów, przekazane informacje
o wytwarzanych odpadach)
PODMIOTY NA TERENIE GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI
1. Gabinet Stomatologiczny – Anna Haliszczak, ul. Gnieźnieńska 4, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7626-28/99/2000 z dnia 25.04.2000 r. Obowiązuje do 31.12.2005 r.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Gnieźnieńska 4, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7626-33/99/2000 z dnia 08.03.2000 r. Obowiązuje do 31.12.2005 r.
3. Zakład Przemysłu Mięsnego s.c. M. P. Ławniczak,
ul. Powst. Wielkopolskich 28, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7626-35/99/2000 z dnia 15.03.2000 r. Obowiązuje do 31.12.2005 r.
4. Meblarska Spółdzielnia Pracy, ul. Gnieźnieńska 4, 88-430 Janowiec Wlkp.
ul. Bielawska 6, 88-430 Janowiec Wlkp.Pielęgniarski Ośrosek Medycyny ŚrodowiskowoRodzinnej „VENA”
ul. Gnieźnieńska 2, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-4/2000 z dnia 12.05.2000 r. Obowiązuje do 31.12.2005 r.
5. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „VENA” s.c.
ul. Gnieźnieńska 4, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-4/2000 z dnia 23.05.2000 r. Obowiązuje do 31.12.2005 r.
6. STEPS-POLAND Sp. z o.o. ul. Kościuszki 24, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-15/2000 z dnia 15.03.2000 r. Obowiązuje do 31.12.2005 r.
7. „ELKO” Dorota i Leszek Kordzińcy, Wełna, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-19/2000 z dnia 07.07.2000 r. Obowiązuje do 30.06.2006 r.
8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Zieliński, ul. Bielawska 6, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-20/2000 z dnia 21.07.2000 r. Obowiązuje do 30.06.2006 r.
9. Zakłady Mięsne 2000 S.A. ul. Kościuszki 4, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-21/2000 z dnia 17.08.2000 r. Obowiązuje do 30.06.2006 r.
10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SAN-VIT” s.c.
ul. Pułkowa 2A, 62-200 Gniezno, Zakład w Janowcu Wlkp. ul. ul. Gnieźnieńska 18
Decyzja OŚ-7647-30/2001 z dnia 29.01.2001 r. Obowiązuje do 31.12.2006 r.
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ANDAR” s.c.
Zakład Pracy Chronionej Niwy 23, 86-031 Osielsko
Wytwórnia Styropianu w Żernikach, gmina Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-1/2001 z dnia 26.01.2001 r. Obowiązuje do 31.12.2006 r.
79
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
12. Dom Pomocy Społecznej w Tonowie, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-9/2001 z dnia 16.05.2001 r. Obowiązuje do 30.06.2006 r.
13. Apteka „Pod Orłem” – mgr Maria Mataczyńska, ul. Gnieźnieńska 2, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-10/2001 z dnia 21.06.2001 r. Obowiązuje do 31.12.2006 r.
14. Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Lek. stom. Maria Jarecka-Knajdek,
ul. Gnieźnieńska 9, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-11/2001 z dnia 26.06.2001 r. Obowiązuje do 31.12.2006 r.
15. „GOLPASZ” Janowiec Wlkp.” Sp. z o.o. ul. Działkowa 1, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja OŚ-7647-12/2001 z dnia 20.06.2001 r. Obowiązuje do 31.12.2006 r.
16. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Jerzy Mądrzak,
ul. Gnieźnieńska 2, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja z dnia 30.10.2001 r. obowiązuje do 31.12.2006 r.
17. Zakłady Mięsne „Zagłębie II” Sp. z o.o. ul. Ptasia, 41-200 Sosnowiec, Zakład w Janowcu Wlkp.
ul. ul. Kościuszki 4, 88-430 Janowiec Wlkp.
Złożono informację o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne w dniu 11.06.2001 r.
18. Pałucka Drukarnia Opakowań, ul. Zielona 10, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja z dnia 29.05.2002 r. obowiązuje do 31.12.2010 r.
19. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Zieliński, ul. Bielawska 6, 88-430 Janowiec Wlkp.
Decyzja z dnia 19.11.2002 r. obowiązuje do 31.12.2010 r.
80
Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Janowiec Wielkopolski
Załącznik Nr 4
FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ ODZYSKIEM, TRANSPORTEM I ZBIÓRKĄ ODPADÓW,
Z SIEDZIBĄ NA TERENIE GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI
Firmy zajmujące się odzyskiem
L.p.
1.
2.
Nazwa firmy- adres
Zezwolenie –
okres
obowiązywa
nia
Rodzaj odpadów
poddawanych
odzyskowi
Proces
odzysku1)
Ilość
odzyskiwanych
odpadów
Mg/rok
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoMielenie,
Usługowe „PROPEX” A.S. 17.03.2012 r.
sortowanie
Tokarscy, ul. Zielona 9,
88-430 Janowiec Wlkp.
„SADPOL” KupnoOczyszczanie
Sprzedaż Złomu oraz
,
Handel Kazimierz Sadowski 31.12.2010 r. segregowanie
ul. Kl. Janickiego 23,
,
88-430 Janowiec Wlkp.
zagęszczanie
15 01 02,
139
17 04 01, 17 04 05,
17 04 07, 19 12 04
150
Firmy zajmujące się transportem i zbiórką odpadów
L.p.
Siedziba firmy – Adres
Zezwolenie – okres
obowiązywania
Miejsce prowadzenia
działalności
Obszar
prowadzenia
działalności
1.
„SADPOl” Kupno-Sprzedaż
oraz Handel
Kazimierz Sadowski
ul. Kl. Janickiego 23,
88-430 Janowiec Wlkp.
31.12.2010 r.
Skup odpadów
opakowaniowych i
złomu
Transport na terenie
całego kraju
81
Download