Zdrowe miasta

advertisement
ZDROWE MIASTA
Dr n.med. Justyna Matulewicz-Gilewicz
ZDROWIE 2010
Społeczeństwo obywatelskie to takie ,w
którym istnieją aktywni ,myślący o
interesach społeczności obywatele,
zależności polityczne oparte na zasadach
równości i stosunki społeczne polegające na
zasadach równości i stosunki społeczne
polegające na zaufaniu i współpracy.
ZDROWE MIASTA
Rozwój Projektu „Zdrowych Miast”
Idea zdrowego miasta powstała w Toronto
1984 r.
Regionalny Projekt Zdrowych Miast dla
Europy opracowany i rozpowszechniony
przez ŚOZ 1986 r.
Konferencja przedstawicieli Zdrowych Miast
w Lizbonie 1989 (300 miast).
ZDROWE MIASTA

Cel projektu: podniesienie warunków
zdrowotnych miast , ich środowisk oraz zdrowia
ich mieszkańców.
 Pełen Program WHO dla Regionu Europejskiego
określa 38 zadań-najważniejsze podane niżej:
-równość w zdrowiu
-promocja zdrowia i zapobieganie jego utracie
-poz jako podstawa zabezpieczenia potrzeb
zdrowotnych każdej społeczności poprzez
maksymalne zbliżenie jej świadczeń do miejsca
życia i pracy przy zachowaniu zdolności
natychmiastowego ich udzielania
ZDROWE MIASTA

Realizacja zaleceń Karty Ottawskiej (1986) w celu
pozyskania zdrowia dla wszystkich:
-stworzenie ,wspieranie i wzmacnianie działań
środowiskowych w zakresie utrzymania zdrowia;
-rozwijanie osobniczych umiejętności w zakresie
utrzymania zdrowia;
-umożliwienie działań niezbędnych dla rozwijania
potencjału zdrowotnego;
-wspieranie wszelkich poczynań na rzecz zdrowia;
-współtworzenie warunków środowiskowych
korzystnych dla zdrowia;
-zmienianie sposobu korzystania i zakresu
świadczeń zdrowotnych ,a także współdziałanie w
tworzenie polityki zdrowia publicznego
ZDROWE MIASTA

Główne kierunki działań w PZM
-tworzenie sieci zdrowych miast
-wymiana doświadczeń ,tworzenie i realizacja
własnych programów zdrowotnych
-rozwijanie zdrowotnej i ekologicznej koncepcji
miasta
-przesunięcie polityki zdrowotnej do grupy
priorytetowych działań politycznych i społecznych
na terenie miasta
-dążenie do zintegrowania życia miasta
problemami zdrowotnymi ,ekologicznymi
,kulturalnymi i ekonomicznymi przy jak
najszerszym zaangażowaniu działań społecznych
obywateli miasta
ZDROWE MIASTA
-popieranie rozwoju fizycznego i
społecznego miasta oraz jego środowiska i
podkreślenie ich współzależności
-uaktywnienie działań na rzecz zdrowia
publicznego w sensie wzajemnego wpływu
środowiska ,ludzi ,stylu życia i zdrowia.
ZDROWE MIASTA








Zasady tworzenia programu Zdrowych Miast:
Wartościowanie zdrowia,
Indywidualna troska o zdrowie,
Rozpoznanie przyczyn istniejącej nierówności w
zdrowiu ,
Tworzenie polityki zdrowotnej jako części polityki
społecznej, poczynając od szczebla lokalnego,
Tworzenie środowisk wspierających zdrowie,
Rozwijanie umiejętności widzenia zdrowia na tle
ekologii,
Rozwijanie osobniczych umiejętności
pozytywnego oddziaływania na zdrowie
Reorientacja służby zdrowia
ZDROWE MIASTA
Zmiany jakościowe, jakie powinien przynieść PZM:
 Czyste,bezpieczne i wysokiej jakości
środowisko,do poprawy warunków
mieszkaniowych włącznie,
 Ekosystem taki powinien być utrzymany jak
najdłużej,
 Społeczeństwo samo powinno mieć warunki do
zdobywania siły ,wzajemnego wspierania się i
spokojnego życia,
 Społeczeństwo powinno mieć znaczny udział w
decydowaniu i kontroli decyzji dotyczących jego
życia, zdrowia i dobrego samopoczucia,
ZDROWE MIASTA
Zmiany jakościowe c.d.
 Każdy członek społeczeństwa lokalnego powinien
mieć możność zaspokajania podstawowych
potrzeb (żywność ,woda mieszkanie,dochody na
utrzymanie siebie i rodziny, bezpieczeństwo w
domu i w pracy) w środowisku ,w jakim żyje i
pracuje,
 Społeczność lokalna powinna mieć możność
poznania doświadczeń i źródeł wiedzy innych
środowisk przez kontakt bezpośredni lub
możliwość porozumiewania sięw inny sposób
ZDROWE MIASTA
Społeczność lokalna powinna mieć zapewniony
optymalny poziom warunków do utrzymania
zdrowia i dostępność świadczeń zdrowotnych,w
równym stopniu każdy,
 Uzyskany wysoki poziom stanu zdrowotnego
społeczeństwa powinien być utrzymany, natomiast
zachorowalność i chorobowość powinny być
utrzymywane na możliwie najniższym poziomie

ZDROWE MIASTA

Konferencja Europejskiej Sieci Zdrowych
Miast,Rijeka 2002. WHO III faza programu
Zdrowe Miasta(1998-2002),zaplanowanie IV fazy
programu(2003-2007).
 Osiągnięcia III fazy programu
:
-stabilne wsparcie polityczne
-dobra organizacja program
-dużo różnorodnych działań w miastach na rzecz
mieszkańców
-rozpoczęcie systematycznego planowania w
zakresie zdrowia
-uwzględnienie zdrowotnych skutków działań
różnych sektorów życia miasta
-dobra współpraca z różnymi partnerami
ZDROWE MIASTA

IV faza programu:
-będą zachowane podstawowe wymogi w postaci
Rady Miejskiej,listu intencyjnego władz miasta
deklarującego udział w programie,funkcjonowania
koordynatora i biura programu,
-proponowane cele strategiczne IV fazy to
zdrowie i zrównoważony rozwój oraz równość w
zdrowiu
-realizacji celów ma służyć planowanie w
dziedzinie zdrowia, aktywny udział społeczności
lokalnych,,szkolenia i podnoszenie świadomości
zdrowotnej oraz ocena zdrowotnych skutków
realizowanych zadań
ZDROWE MIASTA

IV faza programu c.d.
-formy współpracy to regularne spotkania miast
dotyczące zarówno spraw organizacyjnych sieci
jako całości ,ale również zasada wymiany
informacji o działaniach,
-utworzenie grup tematycznych umożliwiających
współpracę miast zainteresowanych jednakową
problematyką,np..aktywność
fizyczna,żywienie,bezpieczeństwo,ludzie
starsi,niepełnosprawni,
-zdrowe miasta z Europejskiej Sieci WHO
powinny ściśle współpracować z narodową siecią
w swoim kraju i wspierać ją swoim
doświadczeniem
ZDROWE MIASTA

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Główne działania:
-profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów
i chorób układu krążenia,
-działania anty tytoniowe,
-profilaktyka uzależnień,
-działania na rzecz środowiska,
-wsparcie osób niepełnosprawnych i chorych,
-edukacja zdrowotna i ekologiczna w szkołach,
-kampanie promujące zdrowy styl życia.
ZDROWE MIASTA
Korzyści z realizacji programu:
-wzrost świadomości zdrowotnej i ekologicznej
mieszkańców,
-większe zaangażowanie społeczności lokalnej,
-lepsza współpraca międzysektorowa,
-łatwiejszy dostęp do badań profilaktycznych,
-promocja miasta
ZACHOWANIE ZDROWIA
Odrębny przedmiot w szkole,
 Ścieżka pro zdrowotna 1 godz. w tyg.
 Ogólne działania na terenie szkoły:apele,
Dzień bez papierosa,Dzień walki z
AIDS,gazetki szkolne ,inne.

ZACHOWANIE ZDROWIA

Szkoła podstawowa-cel:niesienie pomocy w
nagłych przypadkach;kl.IV-VI-podstawowe
zasady zachowań pro zdrowotnych,budowa
i czynność organizmu
człowieka,umiejętność właściwego
postępowania w nagłych wypadkach przy
niesieniu pierwszej pomocy:zranienie
,oparzenie, złamanie ,porażenie,zatrucia.
ZACHOWANIE ZDROWIA

Gimnazjum-cel:poznanie mechanizmów
powstawania chorób wywołanych przez patogeny
biologiczne oraz sposobów zapobiegania
chorobom;kl.I-III-charakterystyka czynników
etiologicznych chorób(wirusy ,bakterie
,grzyby,pierwotniaki, robaki
pasożytnicze),podstawy epidemiologii chorób
zakaźnych,podstawowe pojęcia epidemiologiczneźródło zakażenia ,droga zakażenia,wrota
zakażenia podatność organizmu na
zakażenia,odporność przeciw zakaźna,rodzaje
zakażeń i zasadnicze objawy charakteryzujące
choroby zakaźne
ZACHOWANIE ZDROWIA

Liceum-cel:wykorzystanie posiadanej
wiedzy do prowadzenia racjonalnego trybu
życia sprzyjającego zachowaniu zdrowia;kl.
I-III-genetyka człowieka i zasady
żywienia,stany aktywności człowieka
,prokreacja, wpływ środowiska na rozwój
biologiczny człowieka,czynniki ryzyka
środowiskowych zagrożeń zdrowia
Download