5 – Punkte – Calvinismus - Głodny Boga i Jego Słowa

advertisement
Trójjedyny Bóg
Klasyczne sformułowanie
• Bóg jest jedną istotą duchową, która
zawiera w sobie trzy równorzędne osoby –
Ojca, Syna i Ducha Świętego.
• Te trzy osoby są sobie równe co do istoty,
jednak odpowiednio podporządkowane co
do funkcji: Ojciec jest źródłem boskości i
rodzi Syna, Syn jest zrodzony z wiecznego
Ojca, Duch Święty pochodzi od Ojca i
Syna.
Klasyczne sformułowanie
Symbol atanazjański (ok. 450 – 500 n.e.):
... Wiara zaś powszechna jest ta: abyśmy Boga
jednego w Trójcy, a Trójcę w jedności czcili.
Ani nie mieszając osób, ani nie rozdzielając istoty.
Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna
Ducha Świętego.
Lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest
Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat.
Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty. ...
Klasyczne sformułowanie
Ojciec
jest
nie jest
Bóg
jest
Syn
nie jest
jest
nie jest
Duch Święty
Problemy nauki o Trójce
• Jeden Bóg, ale trzy osoby – czy trzeba w
to wierzyć wbrew rozumowi?
• Nikt nie potrafi do końca wyjaśnić tej
nauki. Dlaczego więc w nią wierzyć?
• Nauka ta nie jest zawarta bezpośrednio w
Biblii. Dlaczego więc w nią wierzyć?
• Nauka ta szkodzi dialogowi z Judaizmem i
z Islamem. Czy naprawdę jest ona
potrzebna?
Co mamy z tej nauki?
• Bóg jest podstawą relacji i miłości.
• Chrystus jest prawdziwym pośrednikiem między
Bogiem a ludźmi.
• Chrystus jest prawdziwym zbawicielem.
• Objawienie Boże w Chrystusie jest
autentycznym objawieniem Boga.
• Duch Święty jest autentycznym zastępcą
Chrystusa i w Nim spotykamy się z Bogiem.
• Bóg Trójjedyny jest podstawą misjonarstwa.
Bóg jako podstawa relacji
• Bóg jest odwiecznie Bogiem kochającym,
Bogiem w społeczności. To nie byłoby
możliwe, gdyby Bóg występował tylko w
jednej osobie.
Ponieważ Bóg istnieje jako Trójjedyny, to
miłość i relacja należą do jego istoty. Nie
są czymś, z czego Bóg mógłby zrezygnować i nadal w istocie być tym samym
Bogiem.
Bóg jako podstawa relacji
• Człowiek jest stworzony na obraz Boga
jako stworzenie relacyjne (mężczyzna i
kobieta, 1M 1,26).
Społeczność osób w Trójce stanowi
wzorzec dla społeczności wśród
wierzących (por. J 17,20-23).
• Bóg Trójjedyny jest przykładem na to, że
może istnieć jedność w róźnorodności.
Chrystus prawdziwym
pośrednikiem
• Tylko Chrystus jako Bogoczłowiek może
być pośrednikiem między ludźmi a
Bogiem.
Tylko Bogoczłowiek może reprezentować
człowieka przed Bogiem, a tylko on może
pokazać ludziom autentycznie, kim jest
Bóg.
Chrystus prawdziwym zbawicielem
• Bóg Sam musi dokonać dzieła zbawienia,
aby było ważne. W Chrystusie tak się
dzieje. Tylko On może nieść Boży gniew
za wszystkie grzechy nasze.
• Bez boskości Chrystusa nie byłoby
pewności zbawienia. Żaden stworzony byt
nie mógłby wykonać do końca dzieła
zbawienia.
Chrystus autentycznym
objawieniem
• Bóg był w Chrystusie i w Chrystusie możemy
widzieć Ojca (J 12,45). Dzięki temu możemy
mieć pewność, że to, co wiemy o Bogu poprzez
jego objawienie w Chrystusie jest prawdziwą
wiedzą o Nim (oczywiście nie wyczerpująca!).
Bóg nie będzie dla nas innym od Boga
objawionego w Chrystusie.
• Jeśli nie byłoby jedności co do istoty pomiędzy
Chrystusem i Bogiem, nie moglibyśmy wiedzić
jakim naprawdę jest Bóg.
Duch Święty prawdziwym zastępcą
Chrystusa
• Duch ma zastąpić Jezusa (J 14,16-18),
przez którego Bóg był obecny wśród
uczniów. To jest możliwe, ponieważ Duch
jest osobą i również jest Bogiem.
Trójca jako podstawa misjonarstwa
• Ojciec posyła Syna, a Syn i Ojciec posyłają
Ducha. Posyłanie osoby, aby wypełniła
zadanie, jest więc działalnością w samej
istocie Boga. Syn posyła nas tak, jak Ojciec
posłał jego samego.
• Stąd udział w ogólnoświatowej służbie
misyjnej jest prawdziwym naśladownictwem
Chrystusa: misjonarz jest posyłany, musi
wejść w inny świat, a jego służba może
wymagać, żeby stał się ofiarem.
Argumenty biblijne
Trzeba było pogodzić dwa fakty biblijne:
1) Bóg jest jeden
2) Chrystus i Duch Święty są przedstawieni
w Biblii jako osoby boskiej natury.
Z tego wynika nauka o Trójjedynym Bogu.
Bóg jest jeden
•
•
5M 6,4: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest
Bogiem naszym, Pan jest jeden ( dj*a#)!”
Jednak, słowo dj*a# oznacza jedność,
która może składać się z elementów
(inaczej niż dr`y] , które oznacza jedność
w sensie samotności).
2M 20,2-3: „Jam jest Pan, Bóg twój ...nie
będziesz miał innych bogów obok mnie.”
Bóg jest jeden
•
•
•
•
Jak 2,19: „Ty wierzysz, że Bóg jest
jeden? Dobrze czynisz...”
1 Kor 8,4.6: „... nie ma żadnego innego
Boga, oprócz Jednego...”
por. 1 Tym.2:5-6
i inne ...
Chrystus ma boską naturę
•
•
Iz. 9,6: boskie tytuły nadane narodzonemu
dziecku (to mesjasz, w NT Jezus): „Wspaniały
Sędzia, Wszechmocny Bóg, Nieśmiertelny
Ojciec, Książę Pokoju”
Jer 23,6: Przyszły mesjasz jest nazywany
„Jahwe, nasza sprawiedliwość”.
Chrystus ma boską naturę
•
•
•
•
•
•
•
•
Jan 10,30 Ja i Ojciec jesteśmy jednym.
Jan 1,1 Słowo było Bogiem
Jan 20,28 Tomasz: „Mój Pan i mój Bóg” – nie
ma sprzeciwu ze strony Jezusa.
Gal 4,4; Jan 8,56-58 i inne: preegzystencja
1Kor 8,6 wszystko przez Chrystusa stworzone
Fil 2,6 Chrystus będąc w postaci Boga
1Jan 5,20 „Ten jest prawdziwym Bogiem i
życiem wiecznym” (Chrystus)
itp ...
Chrystus ma boską naturę
• nazywanie Chrystusa Panem (ku,rioj) jest
wyznaniem jego boskości (w LXX ku,rioj
to słowo dla Boga; w aramajskim
judaiźmie mar = Pan = Bóg [por.
maranatha 1Kor 16,22).
• modlono się do Chrystusa (Dz 7,58n;
9,14; Rzym 10,9.13; 1Kor 1,2; 2Kor 12,8;
Obj 5,12n; 7,10; 12,10; 22,20)
Chrystus ma boską naturę
• wierzyć w Jezusa (zamiast „wierzyć
Jezusowi”:):
11x wierzyć w Boga, 78x wierzyć w
Jezusa.
„Wierzyć w”, jako akt oddania się
zupełnie, należy tylko do Boga.
Duch Święty ma boską naturę
• W niektórych miejscach w ST „Duch” stoi
za osobę Boga: Iz 30,1; 31,3; 40,13; Ps
139,7
• Duch zastępcą Jezusa: Jan 14,16n.26;
15,26; 16,7.
• Duch naszym adwokatem: Rzym 8,26
• Paweł używa słowa ku,rioj dla Ducha:
2Kor 3,17.
Trzy osoby razem
• Łuk 1,30-35: „Bóg Ojciec(32), „Syn Najwyższej
Chwały”(32), „Syn Boga” (35), „Duch Święty”(35).
• Mat.3,16-17: Ojciec, Syn i Duch Święty są
zaangażowane w służbę
• Jan 14,16: „Ja będę prosić Ojca i da wam innego
Pocieszyciela...”
• Rzym1, 1-4: Bóg Ojciec, jego Syn...Jezus Chrystus,
nasz Pan, Duch Święty
• 1 Kor 6,11:”w imię Jezusa Chrystusa i w Duchu
Boga naszego”
• 2 Kor 13,14:”Łaska Pana Naszego, Jezusa
Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha
Świętego niech będzie z wami wszystkimi”
• Ef 4,4-6: „jeden Duch ...jeden Pan...jeden Bóg i
Ojciec wszystkiego...”
Triady
• Mat. 28,19: „...chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i
Ducha Świętego...”
• 1 Kor 12, 4-6: „Duch ten sam... Pan ten
sam...ten sam Bóg...”
• Tyt.3,4-6: „Bóg nasz Zbawiciel...Duch
Święty...Jezus Chrystus nasz Zbawiciel...”
• 1 Pt 1,2 :”wybranych...przez Boga Ojca...
uświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i
pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa ...”
• Jud 20: „... w Duchu Świętym się módlcie, i w
miłości Bożej strzeżcie samych siebie,
oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa
Chrystusa ...”
Fragmenty interpretowane
przeciwko nauce o Trójce
• Mk 13,32: Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie;
ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
• Jan 14,28: Ojciec większy jest niż Ja.
• Jan 17,3: ... aby poznali ciebie, jedynego i
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego
posłałeś.
• Dz. Ap. 2,36: ... i Panem i Chrystusem uczynił go
Bóg, tego Jezusa.
• Kol 1,15: On jest obrazem Boga, pierworodnym
wszelkiego stworzenia.
Najwcześniejsze świadectwa z
historii Kościoła
• Ignacy († przed 117) pisze do
Smyrnajczyków (1,1): „Chwalę Jezusa
Chrystusa, Boga ...,”
• i do Efesjan (18,2): „Nasz Bóg Jezus,
Mesjasz.”
• Pliniusz († 114) w swoim liście do Cezarza
Trajana opisuje Chrześcijan jako ludzi,
którzy w swoich nabożeństwach śpiewają
„Chrystusowi pieśń jako Bogu.”
Konkluzja
• W NT nie ma jeszcze wypracowanej nauki
o Trójjedynym Bogu.
Mamy jednak mnóstwo wypowiedzi, które
mniej albo bardziej bezpośrednio, na
końcu nieunikalnie, prowadzą do
trynitarnej koncepcji Boga.
Problemy
Można rozumieć Trójcę w błędny sposób,
przez próby zredukowania jej do prostej
formuły:
• triteizm: trzy bogowie (= politeizm).
• modalizm: tylko jedna osoba, która się
pojawia w trzech postaciach.
(przykład z wodą, która występuje w
trzech formach: lód, ciecz, para).
Problemy
Podczas modlitwy: do kogo zwracamy się?
Do Ojca przez Ducha Świętego w imię Syna.
Do Syna.
Do Ducha Świętego (nie ma na to przykładów w
Biblii, ale równocześnie nie jest to zakazane).
Ale uważaj: Jesteśmy dziećmi Ojca (nie Jezusa), i
braćmi Jezusa (nie Ojca).
... (jest więcej takich przykładów)
Problemy
• Jeden Bóg, ale trzy osoby – czy trzeba w
to wierzyć wbrew rozumu?
• Nikt nie potrafi do końca wyjaśnić tej
nauki. Dlaczego więc w nią wierzyć?
• Nauka ta nie jest zawarta bezpośrednio w
Biblii. Dlaczego więc w nią wierzyć?
• Nauka ta szkodzi dialogowi z Judaizmem i
z Islamem. Czy naprawdę jest ona
potrzebna?
Trzeba wziąć pod uwagę: Mamy trzy osoby, i przez
każdą z nich spotykamy Boga w całości:
Ojciec
jest
nie jest
Bóg
jest
Syn
nie jest
jest
nie jest
Duch Święty
Download