Spis treści: Wstęp Część I. Uwarunkowania zachowań

advertisement
Spis treści:
Wstęp
Część I. Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Rozdział 1. Najtrudniej poznać samego siebie
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Treść życia wyznaczają wiązki ról
Osobowość – złożona struktura cech
Inteligencja – gra o miejsce w społeczeństwie
Charakter – to słowo brzmi jak wyrok
Charakter schizoidalny
Czy charakter można kształtować?
Najbardziej niezawodny własny temperament
Osobowość dojrzała – ideał, do którego zmierzamy
Rozdział 2. Wpływ emocji na zachowania
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Istota i rodzaje emocji
Emocje – drugi mózg decydenta
Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu
Kompetencje psychologiczne
Kompetencje społeczne przepustką do przywództwa
Kompetencje prakseologiczne rodzą zaufanie
Rozdział 3. Motywacja nadaje kierunek zachowaniom
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Istota i źródła motywacji
Skuteczność zachowań jest funkcją siły motywacji
Koncepcje motywacji
Wzmacnianie motywacji
Skuteczne systemy motywacji
Wypalenie zawodowe, czyli o kryzysie motywacji
Rozdział 4. Dokonywanie właściwych wyborów
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
Teorie decyzji - podstawowe pojęcia
Problemy i decyzje idą w parze
Cechy sytuacji problemowych i decyzyjnych
Decydowanie - sztuka wychodzenia z niepewności
Co przeszkadza w podjęciu właściwej decyzji?
Dylematy i paradoksy decyzji strategicznych
Uprawnienia decyzyjne
Decydent doskonały
Część II. Zachowania w grupie
Rozdział 5. Grupa i jej wpływ na zachowania
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Grupa - dylematy definicyjne
Wpływ grupy a zachowania organizacyjne
Rodzaje grup społecznych
Grupy formalne i nieformalne w organizacjach
Interakcje w grupach celowych (zadaniowych, projektowych)
Dynamika grupowa – kształtowanie zaufania i spójności
Praktyczne znaczenie badań nad dynamika grupową
Rozdział 6. Wpływ komunikacji na zachowania w grupie
6.1. Istota komunikacji społecznej
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
Kierunki i funkcje komunikacji
Modele procesu komunikowania się
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Kulturowy kontekst komunikacji
Bariery w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężania
Komunikacja w dobie komputeryzacji i Internetu
Rozdział 7. Konflikt i metody jego rozwiązywania
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
Istota konfliktu
Rodzaje konfliktów, ich przyczyny i etapy
Źródła konfliktów, czyli konflikt a agresja
Konflikt, a cele i relacje z ludźmi
Zarządzanie konfliktem – kluczowa kompetencja nowoczesnego menedżera
Negocjacje – trudna droga do porozumienia
Wybierz swój styl negocjowania
Rozdział 8. Grupa wobec zmian
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
Dlaczego zmiana?
Źródła i rodzaje zmian
Przebieg zmiany
Czy zmiana musi boleć?
Reakcje na zmianę
Zmiana wymaga zaufania
Postawy wobec zmian
Jak lider grupy radzi sobie z oporem?
Indoktrynacja kłóci się z kulturą zaufania
Część III. Nowoczesne organizacje wymagają zaufania
Rozdział 9. Organizacje wobec wyzwań
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacja
Organizacje
Organizacje
Organizacja
jako maszyna - zmiany są trudne do przeprowadzenia
jako organizm - możliwości zmian przystosowawczych
jako kultura - najważniejsze są wartości
jako system polityczny - dramaturgia aktorów
jako narzędzie dominacji - najważniejsza jest władza
jako mózg - najważniejsze jest przetwarzanie informacji
inteligentne - zacieranie się granic
transformująca się
Rozdział 10. Władza w organizacji
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
Ewolucja poglądów na władzę
Władza w organizacji - ujęcie normatywne
Władza w organizacji - ujęcie socjologiczne
Strukturalne źródła władzy organizacyjnej
Typy władzy organizacyjnej
Źródła i rodzaje władzy organizacyjnej
Przywództwo jako władza osobista
Czy nadchodzi zmierzch przywództwa charyzmatycznego?
Rozdział 11. Kultura organizacji w dobie wielokulturowości
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
Kultura - zjawisko wielowymiarowe
Kultura narodowa a kultura organizacji
Istota i pojęcie kultury organizacyjnej
Znaczenie i funkcje kultury organizacyjnej
Wybrane typologie kultur organizacyjnych
Kultura a sukces organizacji
Rozdział 12. Etyka zachowań organizacyjnych
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
Etyka - nauka o ludzkiej przyzwoitości
System wartości podstawą etyki w zachowaniu
Etyczny biznes - czy to możliwe?
Źródła dylematów etycznych
Nie ma etycznych organizacji bez etycznych menedżerów
Organizacja odpowiedzialna społecznie
Złote reguły postępowania etycznego
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Download