Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z

advertisement
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
„Słoneczny EkoKredyt”
Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych
z Dotacją NFOŚiGW
Gdańsk, lipiec 2010
INFORMACJE WSTĘPNE
Dotacja udzielana w ramach Programu priorytetowego
realizowanego przez NFOŚiGW pt.
„Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł
energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji”
Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla
osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
ADRESACI PRODUKTU
osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania
jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem
mieszkalnym, któremu mają służyć instalowane kolektory
wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne
na własnych budynkach wielolokalowych
z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej
Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym
współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać
w okresie kredytowania.
ZAKRES FINANSOWANIA
Kredyty udzielane są na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania
polegającego na zakupie i montażu kolektora słonecznego w budynkach
przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe:
 koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego
dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego
lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
 koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności:
kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki),
 koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,(nie wymagany)
 koszt montażu kolektora słonecznego
 podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub
ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym
ZAKRES FINANSOWANIA
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego,
którego dostawca legitymuje się:
 sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2,
wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym
certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą lub
 europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez
jednostkę certyfikującą
 data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być
wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt
Jeżeli koszt kolektora słonecznego nie może być uznany za koszt kwalifikowany,
również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
WYSOKOŚĆ KREDYTU
Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy
koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500
zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora,
Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów
kwalifikowanych, z tym że dotacją objęta jest wyłącznie część
kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
ZAKRES FINANSOWANIA
Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane
(nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego)
poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z
wnioskiem o dotację (data wystawienia faktury nie może być
wcześniejsza niż data wpływu wniosku).
Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem
umowy kredytu.
DOTACJA
Dotacja ze środków NFOŚiGW w wysokości 45%
kosztów kwalifikowanych zadania, będzie wypłacana po
potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przedsięwzięcia
oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tożsamego z
efektem rzeczowym.
Dotacja zmniejszać będzie jednorazowo zadłużenie
Klienta w Banku poprzez skrócenie okresu kredytowania
lub zmniejszenie rat kredytu (nowy harmonogram spłaty).
PODATEK
Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku
dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW.
Uwaga!
Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW – beneficjentem dotacji, może
być tylko jedna osoba !
Dopuszcza się sytuacje, gdy o kredyt występują małżonkowie lub inni rodzinnie
powiązani współwłaściciele nieruchomości, którzy złożyli pisemne
oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przyznanie dotacji NFOŚiGW
jednemu z nich i wystawienie dla niego informacji PIT 8C. W Wystąpieniu o
środki na dotację składanym do NFOŚiGW Bank wskazuje tylko jednego
Beneficjenta dotacji, tożsamego z Beneficjentem wskazanym we wniosku o
dotację i w umowie kredytu.
WYSOKOŚĆ KREDYTU
Koszty nie
kredyt
Koszt całkowity
kwalifikowane
Kredyt
Z
Koszty
kwalifikowane
dotacją
dotacja
PARAMETRY KREDYTU
Wspólnota mieszkaniowa:
Waluta produktu - PLN
od 6 miesięcy do 20 lat
Karencja w spłacie kapitału kredytu - do 6 miesięcy
Maksymalny okres kredytowania:
Prowizja przygotowawcza - od kwoty przyznanego kredytu: 2,00% *)
min. 200,00 zł
Prowizja rekompensacyjna od kwoty przedterminowej spłaty kredytu: 0,2 –
0,4% *) min. 200,00 zł
- prowizja nie dotyczy spłaty dokonanej ze środków dotacji NFOŚiGW
*)UWAGA!
Zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW łączna kwota prowizji i opłat od
kredytu nie może przekroczyć 5% (niezależnie od segmentu klienta)
PARAMETRY KREDYTU
Osoba fizyczna:
Waluta produktu - PLN
Maksymalny okres kredytowania: od 6 miesięcy do
Karencja w spłacie kapitału kredytu - do 6 miesięcy
8 lat
Prowizja przygotowawcza - od kwoty przyznanego kredytu: 4,00% *)
min. 50,00 zł
Prowizja rekompensacyjna od kwoty przedterminowej spłaty kredytu: 3,00% *)
min. 50,00 zł
- prowizja nie dotyczy spłaty dokonanej ze środków dotacji NFOŚiGW
- prowizji rekompensacyjnej nie pobiera się od kredytów/pożyczek
podlegających ustawie o kredycie konsumenckim,
*)UWAGA!
Zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW łączna kwota prowizji i opłat od
kredytu nie może przekroczyć 5%
PARAMETRY KREDYTU
Oprocentowanie – według stanu na 01.07.2010 r.
Klienci indywidualni*
Wspólnoty
mieszkaniowe
Dotychczasowy Klient
Nowy Klient
Wibor 6M + marża 6%
Wibor 6M + marża 7%
do 60 m-cy
> 60 m-cy
Wibor 6M + marża 3,5%
Wibor 6M + marża 4,2%
*w przypadku jednoczesnego zakupu kredytu hipotecznego
marża obniżona o 1 p.p.
WYPŁATA ŚRODKÓW KREDYTU
Realizacja kredytu - następuje w formie bezgotówkowej poprzez
pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych
Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.
Uwaga:
Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data
złożenia wniosku.
Data Protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza
niż data podpisania umowy kredytu.
WYMAGANE DOKUMENTY
Klient składa w Banku wniosek o dotację wraz z wnioskiem o kredyt.
Formularze wniosków udostępnia Bank.
wniosek o udzielenie kredytu
wniosek o dotację
projekt instalacji:
•

Jeżeli do wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę:
– projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji
do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę
posiadającą uprawnienia do projektowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia;
– kopia prawomocnego pozwolenia na budowę;
• Jeśli do wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę:
– Projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania c.w.u. zawierający w szczególności
schemat instalacji i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji oraz
kosztorys sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do
projektowania;
oraz
– Jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót
budowlanych: kopia zgłoszenia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz
oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł
sprzeciwu,
– W pozostałych przypadkach: oświadczenie kredytobiorcy, że do realizacji przedsięwzięcia nie
jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót
budowlanych.
Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy z instalatorem w formie pisemnej.
WYMAGANE DOKUMENTY
harmonogram inwestycji
umowa z wykonawcą
certyfikaty dotyczące zgodności kolektorów z normą
dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem /
nieruchomością
dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (jeśli dotyczy)
Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy wspólnoty w formie uchwały, jeśli
zaciągniecie kredytu z dotacją przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi
czynność przekraczającą zakres zwykłego Zarządu – wspólnoty
mieszkaniowe
karta informacyjna – osoby fizyczne
pozostałe dokumenty niezbędne do zbadania zdolności kredytowej klienta
i zabezpieczenia kredytu
WARUNKI
Ocena zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty –
zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami
dotyczącymi oceny zdolności kredytowej klientów
indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych w BOŚ S.A.
oraz przepisami dotyczącymi zabezpieczeń
(w określonych przypadkach możliwe jest zastosowanie
uproszczonej oceny)
WARUNEK UZYSKANIA DOTACJI
W celu uzyskania dotacji kredytobiorca ma obowiązek
przedstawienia następujących dokumentów:
 protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania
do eksploatacji (na druku przekazanym przez Bank)
 oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia (na druku
przekazanym przez Bank)
TRYB UDZIELANIA KREDYTU Z DOTACJĄ
Bank, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej i podjęciu decyzji
kredytowej, udziela kredytu,
Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia,
Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie
protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów
określonych w umowie kredytu.
Po uzyskaniu protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia , Bank
występuje do NFOŚiGW z wnioskiem o wypłatę dotacji,
do wystąpienia do NFOŚiGW niezbędna jest stosowna liczba inspekcji Banku u klientów
Wystąpienie o środki składane jest do 10 dnia miesiąca nie później niż w
ciągu 2 miesięcy po otrzymaniu protokołu zakończenia zadania
Uwaga: protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia powinien być podpisany przez osobę
posiadająca odpowiednie uprawnienia branżowe do wykonywania instalacji kolektorów
słonecznych – (należy podać nr uprawnień z tym, że wymóg nie obowiązuje w przypadku
występowania Inspektora Nadzoru)
WYPŁATA DOTACJI
Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie
dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku
potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.
Dotacja jest wypłacana na rachunek Banku, po czym Bank
przekazuje dotację na rachunek kredytowy kredytobiorcy na
poczet spłaty kapitału kredytu w terminie jednego dnia roboczego
od otrzymania dotacji na rachunek Banku,
WARUNKI
Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez
beneficjenta działalności gospodarczej.
Jeżeli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do
prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane
pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej
na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni
budynku.
W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na
powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie
kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW.
Montowana instalacja może być wykorzystywana jedynie do
przygotowania ciepłej wody użytkowej, nie do celów ogrzewania.
Bank zastrzega sobie prawo do inspekcji w miejscu realizacji
inwestycji oraz do kontroli trwałości przedsięwzięcia po
upływie 12 miesięcy od zakończenia zadania. Podczas
kontroli trwałości kredytobiorca zobowiązany do wypełnienia
arkusza ewaluacyjnego (ankiety) NFOŚiGW dotyczącej
programu.
ZAPRASZAMY
http:/www.bosbank.pl
Infolinia
0 801 355 455
[email protected]
Maria Arendarczyk
Główny Ekolog Oddziału
305 34 17, 515 111 065
[email protected]
Download